Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд"

Метою прийняття цього Закону є відпрацювання нових організаційних форм та економічних механізмів стимулювання житлового будівництва і розширення можливостей соціального забезпечення населення України.

Стаття 1. До 1 січня 2006 року в місті Києві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (далі - "Київміськбуд") проводиться економічний експеримент щодо стимулювання розвитку житлового будівництва із залученням коштів фізичних і юридичних осіб на пенсійні вклади з наступним їх спрямуванням на довгострокове кредитування будівництва житла під заставу цього житла та розширення можливостей соціального забезпечення населення України.

Стаття 2. Кошти, залучені на пенсійні вклади, можуть спрямовуватися на довгострокове кредитування будівництва житла, яке споруджується "Київміськбудом" та фінансується комерційними банками, уповноваженими "Київміськбудом" (далі - уповноважені банки).

Умови здійснення операцій з пенсійними вкладами визначаються в строкових та довічних договорах пенсійних вкладів (далі - договори пенсійних вкладів), які укладаються між вкладниками та уповноваженими банками.

Пенсійні виплати за договорами пенсійних вкладів здійснюються за рахунок пенсійних вкладів та коштів, одержаних уповноваженими банками від здійснення операцій з ними.

Стаття 3. У період дії договорів пенсійних вкладів запроваджується така система заходів щодо захисту пенсійних вкладів від знецінення та втрат:

укладення уповноваженими банками договорів пенсійних вкладів, договорів про надання кредитів цільового призначення та нарахування на них відсотків на пенсійних рахунках у національній валюті України;

ведення обліку коштів, залучених за договорами пенсійних вкладів, наданих кредитів, нарахованих відсотків, розрахунків відсотків за пенсійними вкладами здійснюється у національній валюті України та в індексуючих умовних грошових одиницях (Одін), що визначається уповноваженими банками з урахуванням індексу інфляції;

спрямування коштів, залучених на пенсійні вклади, виключно на довгострокове кредитування будівництва житла для населення згідно з договорами цивільно-правового характеру під заставу цього житла чи пенсійні виплати;

відкриття пенсійних рахунків та обслуговування пенсійних вкладів і здійснення операцій з ними лише в уповноважених банках;

створення додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів в уповноважених банках для гарантування виконання зобов'язань перед вкладниками;

запровадження страхування вкладників на умовах договорів пенсійних вкладів;

гарантування "Київміськбудом" виконання зобов'язань перед вкладниками відповідно до укладених договорів;

перехід всіх прав та обов'язків уповноваженого банку за договорами пенсійних вкладів до нового уповноваженого банку при його зміні;

встановлення Національним банком України додаткових вимог до уповноважених банків щодо дотримання ними нормативів достатності капіталу та ліквідності.

Стаття 4. У період дії договорів пенсійних вкладів:

кошти, внесені фізичними особами на власні пенсійні рахунки або на пенсійні рахунки інших фізичних осіб та юридичними особами (з урахуванням положень абзацу третього цієї статті) на пенсійні рахунки фізичних осіб, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу осіб, що внесли кошти, та осіб, на чию користь здійснені такі внески. На ці кошти не нараховуються збори на обов'язкове пенсійне та обов'язкове соціальне страхування;

кошти, внесені юридичними особами на пенсійні рахунки фізичних осіб, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків його валового доходу за звітний період;

відсотки, нараховані на пенсійні вклади, не включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;

пенсійні виплати фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів не включаються до складу їх сукупного оподатковуваного доходу, за винятком випадків, передбачених статтею 6 цього Закону;

внески, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів, включаються до складу валових витрат таких банків.

Стаття 5. Передбачені договором пенсійних вкладів пенсійні виплати здійснюються за таких умов:

досягнення вкладниками пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок;

повної втрати вкладником працездатності. Встановлення факту втрати працездатності здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

У разі смерті вкладника його пенсійний вклад успадковується спадкоємцями в порядку, визначеному законом.

Стаття 6. Кошти, зняті вкладником з пенсійного вкладу з порушенням умов, зазначених у договорах пенсійних вкладів, включаються до сукупного оподатковуваного доходу таких вкладників у податковому періоді, в якому ці кошти знімаються з пенсійного вкладу.

У разі звернення вкладника з заявою про зняття коштів з пенсійного вкладу на порушення умов договору пенсійного вкладу уповноважені банки повідомляють про це органи державної податкової служби України за місцем проживання вкладника. За поданням органу державної податкової служби України з такого вкладника утримується сума несплаченого податку і перераховується до бюджету.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. З метою сприяння розвитку галузі містобудування, впровадження в ділову практику загальноприйнятих норм і правил поведінки суб'єктів будівельного ринку та здійснення контролю за якістю і вартістю житла, своєчасністю його спорудження, забезпечення цільового використання залучених коштів підтримати ініціативу "Київміськбуду" щодо створення на добровільних засадах за участю інших суб'єктів господарської діяльності в галузі містобудування недержавної неприбуткової самоврядної організації Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати.

Встановити, що на правовідносини, які виникають у зв'язку з створенням і діяльністю Будівельної палати міста Києва, поширюються положення статей 1 і 2, частини першої, абзаців першого - четвертого, дев'ятого - одинадцятого частини другої статті 3, статті 4, частини першої статті 5, статей 6, 8 10, абзаців першого - шостого, дев'ятого - п'ятнадцятого частини першої, частини третьої статті 11, статті 12 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".

Державна реєстрація Будівельної палати міста Києва провадиться Міністерством юстиції України.

4. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

для проведення моніторингу експерименту утворити наглядову раду;

проаналізувати за підсумками 2000-2004 років хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його поширення в інших регіонах шляхом прийняття відповідного закону.

5. Державній податковій адміністрації України визначити в місячний термін механізм обліку наданих відповідно до цього Закону пільг з оподаткування фізичним та юридичним особам за кожний звітний (податковий) період з наростаючим підсумком.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1674-III