Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань використання ядерної енергії та
радіаційної безпеки

З метою приведення законодавчих актів України у відповідність з положеннями Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, ратифікованої Україною, Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

I. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):

1. У частині першій статті 1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, споруда, приміщення або обладнання, призначені для оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів";

доповнити частину після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"закриття - завершення всіх операцій у визначений час після розміщення радіоактивних відходів у сховищі для захоронення, яке включає остаточні інженерно-технічні або інші роботи, необхідні для приведення сховища до стану, безпечного протягом тривалого часу".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять першим.

2. Доповнити статтю 5 після абзацу другого новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"забезпечення при використанні ядерної енергії мінімального рівня утворення радіоактивних відходів;

заборона будь-якої діяльності у сфері використання ядерної енергії, результатом якої є обгрунтовано передбачений більший негативний вплив на майбутні покоління, ніж той, що допускається для нинішнього покоління".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять другим.

3. У статті 21:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"планування заходів, спрямованих на забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

у частині четвертій абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"координації робіт по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриттю сховищ для їх захоронення".

4. Назву розділу VI доповнити словами "а також закриття сховищ для захоронення".

5. В абзаці третьому частини четвертої статті 37 слова "експлуатації та зняттю з експлуатації" замінити словами "експлуатації, зняттю з експлуатації та закриттю".

6. У статті 39:

назву статті доповнити словами "та закриття сховища для захоронення";

частини першу, третю та четверту після слів "радіоактивними відходами" доповнити словами "та закриття сховища для захоронення".

II. У Законі України "Про поводження з радіоактивними відходами" (255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198):

1. У статті 1:

абзац десятий доповнити словами "а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами";

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів".

2. Доповнити статтю 3 після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів, якого можна досягти на практиці".

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п'ятнадцятим.

3. Абзац п'ятий статті 6 після слів "з радіоактивними відходами" доповнити словами "та закриття сховищ для захоронення".

4. У статті 8:

абзац третій після слів "з радіоактивними відходами" доповнити словами "та закриття сховищ для захоронення";

в абзаці четвертому слова "виведення з експлуатації чи ліквідації" замінити словами "зняття з експлуатації чи закриття";

абзац п'ятий доповнити словами "та закриття сховищ для захоронення";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"здійснюють контроль за радіаційним станом відповідних територій після зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, або закриття сховищ для захоронення".

5. У частині першій статті 9:

в абзаці четвертому слова "обладнання", "та введення в експлуатацію" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, закриття сховищ для захоронення та проведення регламентних робіт по забезпеченню безпеки на сховищах для захоронення після їх закриття".

6. Абзац сьомий частини третьої статті 10 викласти в такій редакції:

"координація робіт по будівництву, експлуатації, реконструкції, зняттю з експлуатації об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та закриттю сховищ для захоронення".

7. Частину другу статті 11 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"своєчасно здійснювати переоцінку безпеки діючих об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, з тим, щоб у разі необхідності були виконані всі практично доступні вдосконалення з метою підвищення безпеки таких об'єктів;

забезпечувати розробку та реалізацію програм якості щодо безпеки поводження з радіоактивними відходами".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

8. У статті 12 частину шосту виключити.

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною шостою.

9. У частині четвертій статті 13 слова "або ліквідації" замінити словами "зняття з експлуатації або закриття".

10. Назву розділу VIII викласти в такій редакції:

"Розділ VIII Порядок розміщення, проектування, будівництва та введення в експлуатацію об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами".

11. Назву статті 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Порядок прийняття рішення про проведення проектно-пошукових робіт для розміщення об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами".

12. Частину першу статті 24 після слів "і стандартів" доповнити словами "з використанням технологій, які були підтверджені досвідом, випробуваннями чи аналізом".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом відповідно до своїх повноважень забезпечити прийняття нормативно-правового акта щодо порядку визначення оператора ядерної установки у разі зміни її правового режиму.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,20 квітня 2000 року
N 1673-III