Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 32, ст. 151 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 217/96-ВР від 24.05.96
(ВВР) 1996, N 32, ст. 152 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 340/97-ВР від 12.06.97, ВВР, 1997, N 34, ст.2
12
N 1214-XIV від 04.11.99, ВВР, 1999, N 52, ст.464
)

( У назві та тексті Закону слова "та шини до них" виключено;

у тексті Закону слово "екю" замінено словом "євро" згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 )

1. Затвердити ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби:

     ------------------------------------------------------------------
     Код виробів за| Опис товару згідно з Гармоні-|Ставки акциз-|Ставки
     Гармонізованою| зованою системою опису та    |ного збору у |специ-
     системою опису|     кодування товарів        |твердих сумах|фічно-
     та кодування  |                              |з одиниці    |го
        товарів    |                              |товару       |ввіз-
                   |                              |(продукції)  |ного
                   |                              |             |мита
                   |                              |             |(піль-
                   |                              |             |гові,
                   |                              |             |повні)
     --------------+------------------------------+-------------+-----
            1      |             2                |      3      |  4
     -----------------------------------------------------------------
                   Транспортні засоби з поршневим
                   двигуном внутрішнього згоряння
                   із запалюванням від іскри та з
                   кривошипно-шатунним механізмом:

     87.03 21      з об'ємом циліндрів двигуна      0,2 євро за   0,05
                   не більш як 1000 куб.см,         1 куб.см      євро
                   нові і ті, які були в корис-                   за 1
                   туванні                                        куб.
                                                                  см

     87.03 22      з об'ємом циліндрів двигуна      0,2 євро за   0,1
                   більш як 1000 куб.см, але        1 куб.см      євро
                   не більш як 1500 куб.см,                       за
                   нові і ті, які були у корис-                   1
                   туванні                                        куб.
                                                                  см

     87.03 23      з об'ємом циліндрів двигуна
                   більш як 1500 куб.см, але не
                   більш як 3000 куб.см:

                   з об'ємом циліндрів              0,3 євро за   0,1
                   двигуна більш як 1500 куб.см,    1 куб.см      євро
                   але не більш як 2200 куб.см,                   за
                   нові і ті,які були у корис-                    1
                   туванні                                        куб.
                                                                  см

                   з об'ємом циліндрів              0,6 євро за   0,4
                   двигуна більш як 2200 куб.см,    1 куб.см      євро
                   але не більш як 3000 куб.см,                   за
                   нові і ті, які були в корис-                   1
                   туванні                                        куб.
                                                                  см

     87.03 24      з об'ємом циліндрів двигуна      1,0 євро за   0,8
                   більш як 3000 куб.см,            1 куб.см      євро
                   нові і ті, які були в корис-                   за
                   туванні                                        1
                                                                  куб.
                                                                  см

                   Інші автомобілі з двигуном внут-
                   рішнього  згоряння (дизельні та
                   напівдизельні  двигуни, що пра-
                   цюють  на  пальному  з низьким
                          цетановим числом):

     87.03 31      з об'ємом циліндрів двигуна      0,2 євро за   0,1
                   не більш як 1500 куб.см,         1 куб.см      євро
                   нові і ті, які були в корис-                   за
                   туванні                                        1
                                                                  куб.
                                                                  см

     87.03 32      з об'ємом циліндрів двигуна      0,3  євро за  0,15
                   більш як 1500 куб.см, але не     1 куб.см      євро
                   більш як 2500 куб.см,                          за
                   нові і ті, які були в корис-                   1
                   туванні                                        куб.
                                                                  см

     87.03 33      з об'ємом циліндрів двигуна      0,8 євро за   0,8
                   більш як 2500 куб.см,            1 куб.см      євро
                   нові і ті, які були в корис-                   за
                   туванні                                        1
                                                                  куб.
                                                                  см

     87.03 90      Інші (з електродвигуном, інші)   100 євро за   300
                                                    1 шт.         євро
                                                                  за
                                                                  1 шт.

     87.03 10      Автомобілі, спеціально           0,6 євро      0,4
                   призначені для руху по снігу;    за 1 куб.см   євро
                   спеціальні автомобілі                          за 1
                   для перевезення гравців                        куб.
                   у гольф та інші подібні                        см
                   транспортні засоби

     87.11 40000,  Мотоцикли (включаючи мопеди) і   0,2 євро      0,4
     87.11 50000,  велосипеди  з встановленим до-   за 1 куб.см   євро
     87.11 90000   поміжним двигуном, з колясками                 за 1
                   або без них, з об'ємом цилінд-                 куб.
                   рів двигуна більше 500 куб.см,                 см
                   але   не  більше  800  куб.см;
                   більше 800 куб.см; інші

     87.16 10990   Причепи і напівпричепи           100 євро      100
                   житлові, масою більше 3500 кг    за 1 шт.      євро
                                                                  за 1
                                                                  шт.

( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1214-XIV від 04.11.99 )

2. Акцизний збір з транспортних засобів та шин до них, що імпортуються в Україну, сплачується у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, який діяв на день подання митної декларації.

Акцизний збір з транспортних засобів та шин до них, що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України і розраховується за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

3. Встановити, що визначені цим Законом транспортні засоби, незалежно від країни їх виробництва, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, підлягають обкладенню всіма видами податків, встановлених для імпортованих товарів (податок на добавлену вартість, ввізне мито, акцизний збір тощо), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4. Звільнити до 1 січня 2007 року від обкладення акцизним збором обороти з реалізації легкових, вантажно-пасажирських автомобілів і мотоциклів, що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на обороти з реалізації транспортних
засобів, що виробляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих, за умови виробництва не менше 1000 штук автомобілів і 1000 штук мотоциклів на рік, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 4 в редакції Закону N 340/97-ВР від 12.06.97 )

5. Встановити, що комплектуючі, з яких на українських підприємствах виробляються зазначені в цьому Законі транспортні засоби, обкладенню акцизним збором не підлягають.

( Статтю 6 виключено на підставі Закону N 1214-XIV від 04.11.99 ) 6. Звільнити до 1 січня 2000 року від обкладення акцизним збором обороти з реалізації шин пневматичних гумових для легкових автомобілів (код 40.11 10000), що виробляються українськими підприємствами усіх форм власності. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються на обороти з реалізації вказаних шин, вироблених на українських підприємствах, за умови виробництва не менше 100 000 шин на рік у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 6 згідно із Законом N 340/97-ВР від 12.06.97 )

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 24 травня 1996 року
N 216/96-ВР