Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 131 від 14.06.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2000 р. за N 359/4580

Про внесення змін і доповнень до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (додаються).

Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
14.06.2000 N 131

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 червня 2000 р. за N 359/4580

Зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. Пункт 40 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689) після слова "вартість" доповнити словом "необоротних".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690):

2.1. У пункті 13 слова "податків з продажу" замінити словами "непрямих податків".

2.2. Пункт 17 після слів "(товарів, робіт, послуг)" доповнити словами "без непрямих податків".

2.3. У пункті 32 слово "основної" замінити словом "операційної".

2.4. У пункті 35 слова "невідшкодовані збитки", "прибутки або збитки", "Збитки" і "збитків" замінити відповідно словами "невідшкодовані втрати", "доходи і втрати", "Втрати" і "втрат".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044):

3.1. У пункті 9:

3.1.1. Абзац другий після слова "(продавцю)" доповнити словами "за вирахуванням непрямих податків".

3.1.2. Абзац третій вилучити.

3.1.3. Абзац шостий викласти в такій редакції: "транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць. Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат наведені в додатку до Положення (стандарту) 9".

3.2. У пунктах 19 і 20 останнє речення вилучити.

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153):

4.1. У пунктах 1 і 7 слова "від звичайної діяльності" вилучити.

4.2. У пункті 3 абзаци другий і четвертий вилучити.

4.3. Пункт 6 доповнити підпунктом 6.7 такого змісту: "6.7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів".

4.4. Пункт 7 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) надзвичайні доходи".

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248):

5.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Положення (стандарт) 16 застосовується до обліку витрат за будівельними контрактами з урахуванням особливостей їх визнання і складу, установлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 "Довгострокові контракти".

5.2. В абзаці п'ятому пункту 4 слово "обліку" вилучити.

5.3. Пункт 14 після слова "амортизація" доповнити словами "витрати від браку, які становлять вартість остаточно забракованої продукції (виробів, напівфабрикатів), та витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовується працівниками, які допустили брак; суми, що одержана від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби".

5.4. Підпункт 15.9 викласти в такій редакції:

"15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо)".

5.5. У другому реченні абзацу третього пункту 16 слова "виробничі накладні" замінити словом "загальновиробничі".

5.6. В абзаці десятому пункту 20 та в пункті 26 слова "на виплату матеріальної допомоги" вилучити.

5.7. Пункт 23 після слів "премії та заохочення" доповнити словами "матеріальна допомога".

5.8. Унести зміни в додатки 1 і 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" , виклавши їх у новій редакції (додаються).

Начальник управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Приклади розподілу транспортно-заготівельних витрат

Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

    ------------------------------------------------------------------
| Зміст |Вартість запасів, |Транспортно-заготі- |
| | тис.грн. |вельні витрати, |
| |(рахунки 20, 22, 28)|тис.грн. |
| | |(окремий субрахунок)|
|----------------------+--------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|1. Залишок на | 150 | 25 |
| початок місяця | | |
|2. Надійшло за місяць | 300 | 50 |
|3. Вибуло за місяць | 400 | 67* |
| (витрачено, | | |
| реалізовано тощо) | | |
|4. Залишок на | 50 | 8 |
| кінець місяця | | |
| (ряд.1+ряд.2-ряд.3)| | |
------------------------------------------------------------------

* Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному місяці, становить:

25+50
------------------------------------ х 400 = 67
150+300

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат

    ------------------------------------------------------------------
| Зміст |Субрахунок |Субрахунок |Субрахунок |Продажна|
| |282 "Товари |289 |285 "Торгова|вартість|
| |в торгівлі",|"Транспортно-|націнка", |(гр.2+ |
| |тис.грн. |заготівельні |тис.грн. |+гр.3), |
| | |витрати", | |тис.грн.|
| | |тис.грн. | | |
|---------------+------------+-------------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------+------------+-------------+------------+--------|
|1. Залишок на | 227 | 25 | 77 | 252 |
|початок місяця | | | | |
|2. Надійшло за | 460 | 50 | 160 | 510 |
|місяць | | | | |
|3. Вибуло за | 487** | 53 | 168 | 540 |
|місяць | | | | |
|(реалізовано) | | | | |
|4. Залишок на | 200 | 22 | 69 | 222 |
|кінець місяця | | | | |
|(ряд.1+ряд.2- | | | | |
|-ряд.3) | | | | |
------------------------------------------------------------------

Сума торгової націнки, що відноситься до реалізованих товарів (дебет субрахунку 282 "Товари в торгівлі", кредит субрахунку 285 "Торгова націнка" сторно), становить:

77+160
----------------------------------- х 540 = 168
252+510

Сума транспортно-заготівельних витрат, що відноситься до реалізованих товарів (відображається за дебетом субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" і кредитом субрахунку 289 "Транспортно-заготівельні витрати"), становить:

25+50
---------------------------------- х 540 = 53
252+510

Собівартість реалізованих товарів (дебет субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів", кредит субрахунку 282 "Товари в торгівлі") становить:

540 - 168 - 53 = 319.

** Зменшення залишку на субрахунку 282 "Товари в торгівлі" відбулося на суму 487 тис.грн. (168+319) унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 "Торгова націнка" на суму 168 тис.грн. і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 "Собівартість реалізованих товарів" на суму 319 тис.грн.

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131)

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

    -------------------------------------------------------------------------
| N | Показники |Усього|На | Включення |
|з/п | | |одиницю |загальновиробничих |
| | | |бази | витрат до |
| | | |розподілу |------------------------|
| | | |(1 машино-|витрат на |собівартості|
| | | |година) |виробництво|реалізованої|
| | | | |продукції |продукції |
| | | | |(рахунок 23|(рахунок 90 |
| | | | |"Виробницт-|"Собівар- |
| | | | |во"), грн. |тість реа- |
| | | | | |лізації"), |
| | | | | |грн. |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 1 |База розподілу за | 10000| X | X | X |
| |нормальною потужністю, | | | | |
| |машино-години | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 2 |Загальновиробничі | 70000| | | |
| |витрати за нормальною | | | | |
| |потужністю, грн. | | | | |
| | з них: | | | | |
| 3 |змінні | 50000| | X | X |
| |(ряд.3гр.4=ряд.2гр.3 | | 5 | | |
| |:ряд.1гр.3) | | | | |
| 4 | постійні | 20000| | X | X |
| |(ряд.5гр.4=ряд.4гр.3 | | 2 | | |
| |:ряд.1гр.3) | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| 5 |База розподілу за | | | | |
| |фактичною потужністю, | | | | |
| |машино-години: | | | | |
| 6 | 1-й звітний період | 8000| X | X | X |
| 7 | 2-й звітний період | 10500| X | X | X |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
| |Фактичні загальновироб-| | | | |
| |ничі витрати, грн.: | | | | |
| 8 |1-й звітний період | 68100| | | |
| | з них: | | | | |
| 9 |змінні | 48000| X | 48000 | X |
|10 |постійні - усього | 20100| X | X | X |
| |(ряд.8гр.3-ряд.9гр.3) | | | | |
| | у тому числі: | | | | |
|10.1|постійні розподілені | 16000| X | 16000 | X |
| |(ряд.6гр.3хряд.5гр.4) | | | | |
|10.2|постійні нерозподілені | 4100| X | X | 4100 |
| |(ряд.10гр.3- | | | | |
| |ряд.10.1гр.3) | | | | |
|----+-----------------------+------+----------+-----------+------------|
|11 |2-й звітний період | 77950| | | |
| | з них: | | | | |
|12 |змінні | 57750| X | 57750 | X |
|13 |постійні - усього | 20200| X | X | X |
| |(ряд.11гр.3- | | | | |
| |ряд.12гр.3) | | | | |
| | у тому числі: | | | | |
|13.1|постійні розподілені | 20200| X | 20200 | X |
| |(ряд.7гр.3хряд.5гр.4), | | | | |
| |але не більше суми | | | | |
| |фактичних постійних | | | | |
| |загальновиробничих | | | | |
| |витрат | | | | |
|13.2|постійні нерозподілені | 0| X | X | 0 |
| |(ряд.13гр.3- | | | | |
| |ряд13.1гр.3) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 "Витрати"
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 14 червня 1999 р. N 131)

Розрахунок втрат від участі в капіталі

    ------------------------------------------------------------------
| Назва |Частка в капіталі |Сума збитку |Втрати від|
| спільного, |(відсоток голосів)|спільного, |участі в |
| асоційованого |спільного, |асоційованого чи|капіталі |
| чи дочірнього |асоційованого чи |дочірнього |(тис.грн.)|
| підприємства |дочірнього |підприємства у | |
| |підприємства, що |звітному періоді| |
| |належить |(тис. грн.) | |
| |підприємству | | |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Підприємство 1 | 26 | 10000 | 2600* |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Підприємство 2 | 44 | 3000 | 1320* |
|-----------------+------------------+----------------+----------|
|Разом | X | 13000 | 3920 |
------------------------------------------------------------------

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.