Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 12.06.2000 N 306
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2000 р. за N 380/4601

Про внесення змін до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

У зв'язку з прийняттям Закону України від 7 жовтня 1999 року N 1133-XIV "Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Закону України від 19 жовтня 1999 року N 1157-XIV "Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Закону України від 14 грудня 1999 року N 1288-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи", Закону України від 2 березня 2000 року N 1523-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування", Закону України від 16 березня 2000 року N 1559-III "Про державну підтримку космічної діяльності", Закону України від 20 квітня 2000 року N 1694-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (у редакції наказу від 21.01.98 N 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.98 за N 94/2534) (зі змінами), що додаються.

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А.П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

4. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кудрицькому Д.А. опублікувати зазначений наказ після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
12.06.2000 N 306

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 липня 2000 р. за N 380/4601

Зміни до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

1. У пункті 1.1 Порядку складання декларації про прибуток підприємства (далі - Порядок) цифри "16.14" замінити на цифри "16.15".

2. У першому абзаці пункту 1.5 Порядку слова "державної податкової адміністрації" замінити на "державного податкового органу".

3. Розділ 1 Порядку доповнити новим пунктом 1.7 такого змісту:

"1.7. Державний податковий орган не приймає до розгляду декларацію:

- що має підчистки або дописки, закреслені слова (цифри), а також написані олівцем;

- текст або цифри в якій неможливо прочитати внаслідок пошкодження, наприклад, документи, залиті чорнилом, потерті та ін.;

- з порваними аркушами;

- аркуші якої не прошнуровано, не пронумеровано і кількість прошнурованих аркушів не завірена підписом посадової (уповноваженої на те) особи та печаткою установи, підприємства, організації".

4. У пункті 2.1 слова "сімнадцяти додатків" замінити на "двадцять одного додатка".

5. Абзац другий підпункту 3.1.1 п.3.1 викласти в такій редакції:

"Продаж товарів (робіт, послуг) відображається без сум податку на додану вартість, отриманих (нарахованих) у складі ціни продажу товарів (робіт, послуг) за винятком випадків, коли таке підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість.

Платник податку, який зобов'язаний включити до ціни товару (продукції) акцизний збір, відображає загальний дохід від продажу таких товарів без сум акцизного збору і не включає суми акцизного збору до валових витрат (рядок 19 декларації) при внесенні стягнутих сум акцизного збору з його платників до бюджету. Усі інші платники податку відображають загальний дохід від продажу товарів з урахуванням сум акцизного збору".

6. Підпункт 3.2.4 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

"Різниця за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду заборгованості в іноземній валюті - дебіторської (від'ємної різниці) та кредиторської (позитивної різниці) відображається у рядку 29.10 додатка "З" до декларації за умови відображення в податковому обліку основної суми такого боргу".

7. Пункт 3.10 Порядку доповнити новим підпунктом 3.10.8 такого змісту:

"3.10.8. У рядку 10.8 відображаються суми доходів, отриманих платником податку від надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Витрати платника податку, пов'язані із здійсненням цієї діяльності, не включаються до валових витрат і в декларації не відображаються".

У зв'язку з цим підпункт 3.10.8 вважати підпунктом 3.10.9, в якому цифри "10.8" замінити на "10.9".

8. У пункті 4.1 Порядку слова "додатка "Ж" замінити на "додатків "Ж", "Ж-1".

9. Пункт 4.9 Порядку доповнити абзацами такого змісту:

"З метою оподаткування облік приросту (убутку) товарних запасів, матеріальних ресурсів і малоцінних предметів (далі - запаси) ведеться тільки щодо тих товарно-матеріальних цінностей, витрати на придбання яких відповідно до Закону включаються до складу валових витрат. Такий облік ведеться, виходячи з правил податкового обліку валових витрат, якими встановлено порядок відображення в податковому обліку валових витрат, виходячи із принципу "за подією, що сталася раніше" щодо визначення дати збільшення валових витрат. Податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарно-матеріальних цінностей здійснюється підприємствами не лише за запасами, вартість яких фактично компенсована або які є такими, що придбані на умовах товарного кредиту або в розстрочку, і знаходяться на складах (місцях зберігання), у незавершеному виробництві, у готовій продукції, у роздрібній торгівлі тощо, а й за запасами, які ще не надійшли до підприємства, але вартість яких авансом уже сплачена.

Балансова вартість запасів визначається в податковому обліку з метою відображення в рядку 13 декларації їх приросту (убутку) за оцінкою, що проводиться в порядку, встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044, з урахуванням вищезазначених особливостей.

У разі переоцінки товарних запасів, інших матеріальних ресурсів для відображення їх в обліку за найменшою вартістю (первісною вартістю або чистою вартістю реалізації запасів) сума уцінки вираховується із суми балансової вартості таких запасів на початок звітного (податкового) періоду, а сума дооцінки в межах суми попереднього зменшення (уцінки) додається. При будь-якому розмірі чистої вартості реалізації запасів балансова вартість цих запасів на початок звітного (податкового) періоду не може перевищувати їх первісну вартість".

10. В абзаці другому пункту 4.10 Порядку число "15" замінити на "16".

11. В абзаці третьому пункту 4.10 Порядку число "17" замінити на "22".

12. Пункт 4.11 Порядку доповнити абзацом такого змісту:

"У рядку 15.1 декларації відображаються суми коштів, відрахованих платником податку профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці".

13. Пункт 4.15 Порядку викласти в такій редакції:

"4.15. Рядок 19 декларації заповнюється на підставі додатка "Ж-1". У рядках додатка "Ж-1" відображаються суми внесених (нарахованих) податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), за винятком податків на прибуток підприємств, на нерухомість, на дивіденди, з доходів від грального бізнесу, на репатріацію доходів та інших податків, прямо вказаних у ст.13 Закону, на додану вартість, включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, на доходи фізичних осіб, які відраховуються за рахунок сум виплат таких доходів згідно із законодавством, плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, та пені, штрафів, неустойок, сплачених до бюджету".

14. У пункті 4.23 Порядку число "18" замінити на "23".

15. Пункт 4.26 Порядку доповнити новими підпунктами 4.26.4-4.26.7 такого змісту: "4.26.4. У рядку 31.4 відображаються витрати інноваційних центрів, унесених до державного реєстру, понесені від реалізації інноваційного продукту.

4.26.5. У рядку 31.5 відображаються суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4.26.6. У рядку 31.6 відображаються суми коштів, перераховані органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським (у тому числі профспілковим) організаціям та створеним ними закладам освіти, охорони здоров'я та культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та на придбання дитячих святкових подарунків у розмірі, встановленому законодавством.

4.26.7. У рядку 31.7 відображаються суми коштів, внесених платником податку на пенсійні рахунки фізичних осіб, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках у розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу такого платника за звітний період. Норма цього підпункту діє протягом періоду, визначеного Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ).

У зв'язку з цим підпункт 4.26.4 вважати підпунктом 4.26.8, в якому цифри "31.5" замінити на "31.8". У цьому підпункті текст "в додатках "Ж"," доповнити текстом "Ж-1",".

16. В абзаці другому пункту 5.1 Порядку цифру "1" замінити на "4".

17. У підпункті 5.1.1 Порядку цифри "34.1" замінити на "34.11" та доповнити цей підпункт текстом такого змісту:

"розрахована шляхом застосування квартальної норми амортизації - 1,25 відсотка, до балансової вартості основних фондів групи 1 на початок звітного періоду, яка зазначається у рядку 34.1 графи 3.1 цього додатка, а на кінець звітного періоду - у графі 4.1.".

18. У підпункті 5.1.2 Порядку цифри "34.2" замінити на "34.12" та доповнити цей підпункт текстом такого змісту:

", розрахована шляхом застосування квартальної норми амортизації - 6,25 відсотка, до балансової вартості основних фондів групи 2 на початок звітного періоду, яка зазначається у рядку 34.2 графи 3.1 цього додатка, а на кінець звітного періоду у графі - 4.1.".

19. У підпункті 5.1.3 Порядку цифри "34.3" замінити на "34.13" та доповнити цей підпункт текстом такого змісту:

", розрахована шляхом застосування квартальної норми амортизації - 3,75 відсотка, до балансової вартості основних фондів групи 3 на початок звітного періоду, яка зазначається у рядку 34.3 графи 3.1 цього додатка, а на кінець звітного періоду - у графі 4.1.

Тимчасово, до 1 січня 2009 року, суб'єкти космічної діяльності застосовують щорічну 20-відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів групи 3.

При цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться суб'єктами космічної діяльності до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення".

20. У підпункті 5.1.4 Порядку цифри "34.4" замінити на "34.14" та доповнити цей підпункт абзацом такого змісту:

"Балансова вартість нематеріальних активів на початок звітного періоду зазначається у рядку 34.9 графи 3.1 цього додатка, а на кінець звітного періоду - у графі 4.1".

21. У підпункті 5.1.5 Порядку цифри "34.5" замінити на "34.15" та доповнити цей підпункт абзацом такого змісту:

"Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, на початок звітного періоду зазначається у рядку 34.10 графи 3.1 цього додатка, а на кінець звітного періоду - у графі 4.1".

22. Пункт 6.1 Порядку доповнити абзацом такого змісту:

"Прибуток, що підлягає оподаткуванню (рядок 39 графи 4 декларації), розраховується шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду (рядок 11 декларації) на суму валових витрат (рядок 32 - рядок 33 декларації) і суму амортизаційних відрахувань (рядок 34 - рядок 35 декларації), з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14 та статті 6 Закону, наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року".

23. Перший абзац пункту 6.2 Порядку доповнити абзацами такого змісту:

"Зменшення платником податку об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) кварталу на суму від'ємного значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань) об'єкта оподаткування, одержаного у звітному (податковому) кварталі, не допускається.

Розрахунок умовного прикладу заповнення деяких рядків декларації додається".

24. Внести зміни у підпункт 7.1.2 Порядку, виклавши його в такій редакції:

"7.1.2. У рядках 42.1 - 42.12 відображаються такі платежі, на які зменшується нарахований податок платника податку:

а) нарахована сума авансових внесків - відображається у рядку 42.1;

б) донарахована сума податку за актами перевірок поточного року відображається у рядку 42.2;

в) сума податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку згідно з поданим до 1 липня року, що передує звітному, розрахунком - відображається у рядку 42.3;

г) сума податку, сплаченого з прибутку (крім пасивного) за кордоном, якщо його розмір є не більшим від визначеного граничного розміру заліку, відображається у рядку 42.4;

г') сума податку, сплаченого з пасивного прибутку у разі встановлення міжнародним договором інших правил, відмінних від тих, що передбачені цим Законом, - відображається у рядку 42.5;

д) сума внесеного платником податку - емітентом до бюджету податку на проценти за операціями з безстроковими цінними паперами, які не мають установленого строку погашення чи мають строк погашення більш як 10 років із моменту їх емісії (випуску), або згідно з умовами емісії передбачають право емітента приймати одноособове рішення про продовження строку погашення (ліквідації) таких цінних паперів незалежно від загального строку дії таких цінних паперів, - відображається у рядку 42.6;

е) сума вартості придбаних у звітному (податковому) кварталі торгових патентів, виданих державними податковими органами, - відображається у рядку 42.7 як сума рядків 42.8, 42.9 і 42.10.

Нарахований до сплати податок на прибуток у межах сум, відображених у рядку 41.7, зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ), яка відображається у рядку 42.7 додатка "П". Від'ємна різниця між сумами рядків 41.7 і 42.7 не враховується як переплата і не переноситься на зменшення нарахованого податку на прибуток (рядок 41.7) наступних звітних (податкових) періодів, а також не враховується при зменшенні податкового зобов'язання, обчисленого за звітний (податковий) рік, на суму вартості придбаних у такому звітному періоді торгових патентів;

є) сума внесеного до бюджету податку на дивіденди, який вноситься до/або одночасно із виплатою дивідендів, - відображається у рядку 42.11 за результатами розрахунку, наведеному в рядку 46.7 додатка "Р".

При цьому платник податку подає до державного податкового органу копії платіжних документів, які надавались платником податку до банківської установи щодо перерахування сум дивідендів. Якщо сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкового зобов'язання підприємства-емітента за звітний період, то різниця переноситься на зменшення податкового зобов'язання такого підприємства в майбутніх податкових періодах і відображається в рядку 45 додатка "П".

Тимчасово до 1 січня 2008 року підприємства, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, не застосовують і не сплачують податок на дивіденди, реінвестовані в розвиток виробництва матеріалів і комплектувальних виробів для автомобілебудування;

ж) сума коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей, за якими на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання у сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування, протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше 1 січня 2002 року, відображається у рядку 42.12.

При цьому, у разі інвестування шляхом передачі матеріальних активів податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами і процедурою, що визначаються за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України у сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

з) тимчасово до 1 січня 2008 року сума коштів, які спрямовуються на погашення кредитів, отриманих для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та реінвестується підприємством з виробництва автомобілів і запасних частин до них, що мають інвестицію (у тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що становить суму, еквівалентну не менше 150 мільйонів доларів США за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку, у розвиток власного виробництва та виробництво матеріалів і комплектувальних виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці самі цілі. Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. У разі коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподатковуваного прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначений законодавством України."

25. У першому абзаці пункту 9.2 Порядку цифри "46.1-46.6" замінити на "46.6-46.9, 46.13-46.14".

У другому абзаці цього пункту цифри "46.5" замінити на "46.13".

У третьому абзаці цього пункту цифри "46.3" замінити на "46.9".

У четвертому абзаці цього пункту цифри "46.4" замінити на "46.10".

У п'ятому абзаці цього пункту текст "46.1, 46.5 та 46.6" замінити на "46.7, 46.14 та 46.15".

Доповнити пункт 9.2 Порядку абзацами такого змісту:

"Рядки 46.2, 46.3, 46.5, 46.6 цього додатка заповнюються господарськими товариствами, в статутних фондах яких є частка, що належить державі (територіальним громадам).

Рядки 46.11-46.13 цього додатка заповнюються агентами з проведення державних грошових лотерей".

26. Пункт 11.6 Порядку доповнити словами "а також для військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання".

27. Розділ 11 Порядку доповнити новим пунктом 11.7 такого змісту:

"11.7. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік".

28. Розділ 11 Порядку доповнити новим пунктом 11.8 такого змісту:

"11.8. У разі встановлення в ході попереднього контролю факту заниження податкових зобов'язань відповідальна особа державного податкового органу складає протокол про результати проведення попереднього розгляду декларації за формою, що встановлюється Державною податковою адміністрацією України, і письмово повідомляє про це платника податку".

29. Внести зміни до Декларації про прибуток підприємства, виклавши її в новій редакції (додається).

30. Внести зміни до додатків "Є", "Ж", "К", "М", "П", "Р" Декларації про прибуток підприємства, виклавши їх у новій редакції (додаються).

Начальник Головного управління прямих податків А.П.Фурман

Додаток
до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

 ------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства |Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
| | |
|---------------------------+------------------------------------|
| |Територія за КОАТУУ |
| | |
|---------------------------+------------------------------------|
| |Форма власності за КФВ |
| | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Адреса |Підпорядкованість (орган державного |
| |управління) за СПОД |
| | |
|---------------------------+------------------------------------|
| |Галузь за ЗКГНГ |
| | |
|---------------------------+------------------------------------|
|Номер телефону |Вид економічної діяльності за КВЕД |
|платника __________________| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| --- --- --- --- |
|Податковий період ---квартал ---півріччя ---9 місяців ---рік |
|200_ року |
|----------------------------------------------------------------|
|Декларація подається до |
|державної податкової інспекції (адміністрації) в _______________|
------------------------------------------------------------------

Одиниця виміру: в тис.грн. з одним десятковим знаком.

Відмітка про одержання декларації

                -------------------------------
| |
| (дата, штамп ДПІ або ДПА) |
-------------------------------

Декларація про прибуток підприємства

   --------------------------------------------------------------------
N | Показники |Код |За |Нароста-
| |ряд-|звіт-|ючим пі-
| |ка |ний |дсумком
| | |квар-|з почат-
| | |тал |ку звіт-
| | | |ного ро-
| | | |ку
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
--------------------------------------------------------------------

I частина

   --------------------------------------------------------------------
1. |Доходи від продажу товарів (робіт, | 1 | |
|послуг) (додаток А, рядок 1.7) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
2. |Доходи від операцій з цінними паперами, | 2 | |
|валютними цінностями та борговими зобо- | | |
|в'язаннями (додаток Б, рядок 2.12) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
3. |Доходи від операцій з основними фондами, | 3 | |
|нематеріальними активами та капітальний | | |
|доход, пов'язаний з видобутком корисних | | |
|копалин (додаток В, рядок 3.6) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
4. |Доходи у вигляді безповоротної фінансо- | 4 | |
|вої допомоги та безоплатно наданих | | |
|товарів (додаток Г, рядок 4.8) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
5. |Доходи від урегулювання сумнівної або | 5 | |
|безнадійної заборгованостей (додаток Д, | | |
|рядок 5.13) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
6. |Доходи від здійснення операцій лізингу | 6 | |
|(оренди) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
7. |Доходи у вигляді пасивного прибутку, | 7 | |
|одержані за межами митної території | | |
|України з урахуванням сплаченого податку | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
8. |Інші види доходів, що входять до складу | 8 | |
|об'єкта оподаткування (додаток Е, рядок | | |
|8.14) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
9. |Сукупний валовий дохід (сума рядків з 1 | 9 | |
|по 8) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
10. |Доходи, які за своїм змістом підлягають | 10 | |
|виключенню зі складу валових доходів | | |
|з метою оподаткування (додаток Є, рядок | | |
|10.10) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
11. |Скоригований валовий дохід (рядок 9 - | 11 | |
|рядок 10) | | |
--------------------------------------------------------------------

II частина

   --------------------------------------------------------------------
12. |Витрати, пов'язані з підготовкою, | | |
|організацією, веденням виробництва, | | |
|продажем продукції (робіт, послуг) | | |
|(додаток Ж): | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.1. |витрати, пов'язані з придбанням | 12 | |
|матеріальних активів (виконанням робіт, | | |
|наданням послуг) для їх подальшого | | |
|використання у власній господарській | | |
|діяльності (сума рядків з 1 по 3, з 5 | | |
|по 7, з 9 по 13 додатка Ж) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.2. |приріст (убуток) балансової вартості | 13 | |
|інвентарних запасів покупних товарів, | | |
|матеріалів, сировини, комплектуючих | | |
|виробів та напівфабрикатів на складах, у | | |
|незавершеному виробництві та залишках | | |
|готової продукції: зі знаком | | |
|мінус, якщо різниця має позитивне | | |
|значення (додаток Л, сума рядків з 33.1 | | |
|по 33.3), та зі знаком плюс, якщо різниця| | |
|має від'ємне значення (додаток Ж, сума | | |
|рядків 4, 8, 14) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.3. |витрати на оплату праці, включаючи | 14 | |
|внески на соціальні заходи (соціальне | | |
|пенсійне страхування та додаткове пен- | | |
|сійне забезпечення) (додаток Ж, сума | | |
|рядків з 16 по 22, крім рядка 20) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.4. |сума коштів або вартість майна, | 15 | |
|добровільно перерахованих до Державного | | |
|бюджету України або бюджетів територі- | | |
|альних громад, до неприбуткових органі- | | |
|зацій, але не більше ніж чотири відсотки | | |
|оподатковуваного прибутку попереднього | | |
|звітного періоду | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.4.1|у тому числі сума коштів, відрахованих |15.1| |
|платником податку профспілковим організа-| | |
|ціям на культурно-масову і фізкультурну | | |
|роботу в розмірах, передбачених колек- | | |
|тивним договором та угодами, але не | | |
|менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати | | |
|праці | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.5. |сума коштів, перерахованих підприєм- | 16 | |
|ствами всеукраїнських об'єднань осіб, | | |
|які постраждали внаслідок Чорнобильської | | |
|катастрофи, цим об'єднанням, але не | | |
|більше ніж 10 відсотків оподатковуваного | | |
|прибутку попереднього звітного періоду | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.6. |сума безнадійної заборгованості у | 17 | |
|частині, що не була віднесена на валові | | |
|витрати, у тому разі, коли відповідні | | |
|заходи щодо стягнення таких боргів не | | |
|призвели до позитивного наслідку, а також| | |
|заборгованості, стосовно якої закінчився | | |
|строк позовної давності | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.7. |сума податку на додану вартість | 18 | |
|(визначається відповідно до підпункту | | |
|5.3.3 Закону), сплачена у складі ціни | | |
|придбання товарів (робіт, послуг) | | |
|підприємств, які не зареєстровані як | | |
|платники податків на додану вартість | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.8. |сума внесених (нарахованих) податків, | 19 | |
|зборів, обов'язкових платежів | | |
|(додаток Ж-1, рядок 19.25) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.9. |проведення рекламних заходів: | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.9.1|стосовно товарів (робіт, послуг), що | 20 | |
|продаються (надаються) платником податку | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.9.2|з організації прийомів, урочистостей, | 21 | |
|презентацій і свят, придбання і | | |
|розповсюдження подарунків, включаючи | | |
|безоплатну роздачу зразків товарів або | | |
|безоплатне надання послуг (виконання | | |
|робіт) з метою реклами, але не більше | | |
|двох відсотків оподатковуваного прибутку | | |
|за попередній звітний (податковий | | |
|квартал) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.10.|витрати на утримання та експлуатацію | 22 | |
|об'єктів соціальної інфраструктури | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.11.|коригування сум витрат, не віднесених | 23 | |
|до складу валових витрат, або не | | |
|врахованих у минулих звітних періодах | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.12.|витрати, пов'язані з поліпшенням | 24 | |
|основних фондів | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.13.|витрати за лізинговими (орендними) | 25 | |
|операціями | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.14.|сума коштів, внесених до страхових | 26 | |
|резервів небанківськими фінансовими | | |
|установами | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.15.|витрати, пов'язані з нарахуванням | 27 | |
|(сплатою) процентів за борговими | | |
|зобов'язаннями в зв'язку з веденням | | |
|господарської діяльності (додаток З, | | |
|сума рядків з 29.6 по 29.8) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
12.16.|інші витрати, пов'язані з підготовкою, | 28 | |
|організацією, веденням виробництва, | | |
|продажем продукції (робіт, послуг) | | |
|(додаток Ж, рядок 23) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
1З. |Витрати за операціями з борговими | 29 | |
|зобов'язаннями та валютними цінностями | | |
|(рядок 29.13 додатка З - рядок 27 | | |
|декларації) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
14. |Витрати за операціями з основними | 30 | |
|фондами та нематеріальними активами | | |
|(додаток I, рядок 30.8) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
15. |Витрати за іншими операціями (додаток К, | 31 | |
|рядок 31.9) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
16. |Загальна сума валових витрат (сума рядків| 32 | |
|з 14 по 31 + рядок 12 +- рядок 13, крім | | |
|рядка 15.1) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
17. |Витрати, які за своїм змістом підлягають | 33 | |
|виключенню зі складу валових витрат з | | |
|метою оподаткування (додаток Л, сума | | |
|рядків з 33.4 по 33.6) | | |
--------------------------------------------------------------------

III частина

   --------------------------------------------------------------------
18. |Амортизаційні відрахування (додаток М, | 34 | |
|рядок 34.16) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
19. |Амортизаційні відрахування, які за своїм | 35 | |
|змістом підлягають зменшенню з метою | | |
|оподаткування (додаток Н, рядок 35.5) | | |
--------------------------------------------------------------------

IV частина

   --------------------------------------------------------------------
20. |Оподатковуваний прибуток, що підлягає | 36 | |
|оподаткуванню за ставкою 30 відсотків | | |
|до перенесення збитків на наступні | | |
|податкові квартали | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
21. |Прибуток, одержаний за рахунок зміни |36.1| |
|понижуючого коефіцієнта з 1 до 0,8 | | |
|(додаток П-1, рядок 43.10) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
22. |Податок на прибуток, одержаний за |36.2| |
|рахунок запровадження понижуючого | | |
|коефіцієнта 0,8 до норм амортизації, що | | |
|підлягає зарахуванню до Державного | | |
|бюджету України (додаток П-1, рядок 43.11| | |
|або рядок 43.12) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
23. |Оподатковуваний прибуток за вирахуванням |36.3| |
|частини прибутку, одержаного за рахунок | | |
|запровадження понижуючого коефіцієнта з | | |
|0,8 до норм амортизації (рядок 36 - 36.1)| | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
24. |Прибуток, що підлягає оподаткуванню | 37 | |
|за ставкою 15 відсотків (додаток О, | | |
|рядок 36.3) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
25. |Від'ємне значення об'єкта оподаткування, | | |
|отримане за результатами попереднього | 38 | |
|податкового кварталу, перенесене на | | |
|на наступні податкові квартали | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
26. |Оподатковуваний прибуток з урахуванням | 39 | |
|від'ємного значення об'єкта | | |
|оподаткування, отриманого за результатами| | |
|попереднього звітного кварталу і | | |
|перенесеного на наступні податкові | | |
|квартали | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
27. |Від'ємне значення об'єкта оподаткування, | 40 | |
|що переноситься на наступні податкові | | |
|квартали | | |
--------------------------------------------------------------------

V частина

   --------------------------------------------------------------------
28. |Податкове зобов'язання (додаток П, | 41 | |
|рядок 41.7) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
29. |Нарахований податок зменшується | 42 | |
|(додаток П, рядок 42) | | |
--------------------------------------------------------------------

VI частина

   --------------------------------------------------------------------
30. |Сума податку, що підлягає нарахуванню за | 43 | |
|особовим рахунком платника (додаток П, | | |
|рядок 43) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
31. |Сума податку, що підлягає зменшенню за | 44 | |
|особовим рахунком платника (додаток П, | | |
|рядок 44) | | |
------+-----------------------------------------+----+-----+--------
32. |Залишок суми податку на дивіденди, що | 45 | |
|підлягає перенесенню на наступні | | |
|податкові періоди (додаток П, рядок 45) | | |
--------------------------------------------------------------------

VII частина

   --------------------------------------------------------------------
33. |Зобов'язання платника щодо утримання | 46 | |
|та перерахування до бюджету податків з | | |
|доходів у джерела їх виплати за рахунок | | |
|таких виплат (Додаток Р, рядок 46.16) | | |
--------------------------------------------------------------------

Довідка: витрати, понесені платником від проведення товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12 декларації (з графи 9 додатка С) _______________________________________________ тис. грн.

Дата подання декларації "______"______________ 200________ р.

Наведена інформація є вірною

Керівник підприємства____________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (підпис, прізвище)

М.П.

   ------------------------------------------------------------------
|Проведення нарахованого податку на прибуток до державного |
|бюджету за особовим рахунком платника податку: |
|Сума: ________________________________________________ тис. грн.|
| (донараховано, додаток П-1, рядок 43.14, графа 4) |
| ________________________________________________ тис. грн.|
| (зменшено, додаток П-1, рядок 43.15, графа 4) |
|Дата "___"____________ 200_ р. Службова особа ДПІ (ДПА) ________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Проведення нарахованого податкового зобов'язання за особовим |
|рахунком платника податку: |
|Сума: ________________________________________________ тис. грн.|
| (донараховано, додаток П, рядок 43, графа 4) |
| ________________________________________________ тис. грн.|
| (зменшено, додаток П, рядок 44, графа 4) |
|Дата "___"____________ 200_ р. Службова особа ДПІ (ДПА) ________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Примітка. Рядок 36.3 декларації заповнюється, якщо значення рядка 36.1 є меншим за значення рядка 36 декларації.

Якщо значення рядка 36.1 більше ніж значення рядка 36, в рядку 36.3 проставляється прочерк.

Додаток Є

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства ______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Доходи, які за своїх змістом підлягають виключенню
зі складу валових доходів з метою оподаткування

   ------------------------------------------------------------------
N | Показники |Код |За |Наростаючим
| |ряд- |звіт-|підсумком
| |ка |ний |з початку
| | |квар-|звітного
| | |тал |року
|--------------------------------------+-----+-----+-----------
| 1 | 2 | 3 | 4
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
1. |Вартість відвантажених товарів, вико- |10.1 | |
|наних робіт, наданих послуг, не спла- | | |
|чених покупцем, у разі звернення | | |
|платником податку із заявою до суду | | |
|(арбітражного суду) про стягнення | | |
|заборгованості або про визнання | | |
|платника банкрутом, а також у випадку | | |
|вчинення виконавчого напису нотаріусом| | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
2. |Суми несплачених процентів |10.2 | |
|(комісійних), у разі звернення | | |
|платником податку (кредитором) із | | |
|заявою до суду (арбітражного суду) або| | |
|про визнання платника банкрутом, а | | |
|також у випадку вчинення виконавчого | | |
|напису нотаріусом | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
3. |Сума доходу у вигляді процентів, |10.3 | |
|одержаних платником податку від воло- | | |
|діння державними цінними паперами та | | |
|облігаціями місцевих позик, що | | |
|придбані ним до 1 липня 1997 р. | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
4. |Доходи, отримані підприємствами, що |10.4 | |
|засновані всеукраїнськими громадськими| | |
|організаціями інвалідів, від продажу | | |
|товарів (робіт, послуг) (за винятком | | |
|доходів від грального бізнесу) | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
5. |Доходи, отримані підприємствами від |10.5 | |
|продажу на території України | | |
|спеціальних продуктів дитячого | | |
|харчування власного виробництва | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
6. |Сума від перерахунку доходу за завер- |10.6 | |
|шеними довгостроковими договорами | | |
|(контрактами) в разі завищення суми | | |
|податкових зобов'язань у попередніх | | |
|податкових періодах | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
7. |Доходи (крім пасивного прибутку), |10.7 | |
|одержані за межами митної території | | |
|України за наявності міжнародного | | |
|договору про усунення подвійного | | |
|оподаткування | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
8. |Доходи, отримані від надання послуг |10.8 | |
|щодо збирання та заготівлі окремих | | |
|видів відходів вторинної сировини, | | |
|перелік яких визначається Кабінетом | | |
|Міністрів України | | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
9. |Інші надходження |10.9 | |
---+--------------------------------------+-----+-----+-----------
10.|Усього доходів |10.10| |
| (сума рядків з 10.1 по 10.9) | | |
------------------------------------------------------------------

 Керівник підприємства __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер __________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                 (підпис, прізвище)

Додаток Ж

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства ______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням
виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)

   ------------------------------------------------------------------
N | Показники |Код |За |Нарос-
| |ряд-|звіт-|таючим
| |ка |ний |підсум-
| | |квар-|ком з
| | |тал |початку
| | | |звітно-
| | | |го пе-
| | | |ріоду
|-----------------------------------------+----+-----+-------
| 1 | 2 | 3 | 4
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
1. |Витрати пов'язані з придбанням | | |
|матеріалів, сировини, комплектуючих | | |
|виробів та напівфабрикатів: | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
1.1 |придбанням матеріалів, сировини, | 1 | |
|комплектуючих виробів та напівфабрикатів | | |
|(крім тих, що придбані у нерезидентів на | | |
|території офшорних зон) як за національ- | | |
|ну, так і за іноземну валюту | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
1.2 |оплатою у звітному періоді матеріалів, | 2 | |
|сировини, комплектуючих виробів та | | |
|напівфабрикатів на користь нерезидентів | | |
|на території офшорних зон, як за націо- | | |
|нальну, так і за іноземну валюту | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
1.3 |придбанням матеріалів, сировини, компле- | 3 | |
|ктуючих виробів та напівфабрикатів, як за| | |
|національну, так і за іноземну валюту у | | |
|пов'язаних осіб | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
1.4 |перевищенням балансової вартості | 4 | |
|матеріалів, сировини, комплектуючих | | |
|виробів та напівфабрикатів на складах, | | |
|незавершеному виробництві та залишках | | |
|готової продукції на початок звітного | | |
|кварталу над їх балансовою вартістю на | | |
|кінець того ж кварталу (убуток) | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
2. |Витрати пов'язані з придбанням покупних | | |
|товарів: | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
2.1 |придбанням товарів (крім тих, що | 5 | |
|придбані у нерезидентів на території | | |
|офшорних зон) як за національну, так і | | |
|за іноземну валюту для подальшого їх | | |
|продажу | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
2.2 |придбанням товарів у пов'язаних осіб як | 6 | |
|за національну, так і за іноземну валюту | | |
|для подальшого їх продажу | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
2.3 |оплатою товарів, придбаних у пов'язаних | 7 | |
|осіб, на користь нерезидентів на | | |
|території офшорних зон як за національну,| | |
|так і за іноземну валюту для подальшого | | |
|їх продажу | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
2.4 |перевищенням балансової вартості покупних| 8 | |
|товарів на оптових складах, у залишках | | |
|на торговельних підприємствах на початок | | |
|звітного кварталу та їх балансовою | | |
|вартістю на кінець того ж кварталу | | |
|(убуток) | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3. |Витрати пов'язані з наданням послуг, | | |
|виконанням робіт: | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.1 |наданням послуг, виконанням робіт | 9 | |
|платнику податку (крім тих, що здійснені | | |
|у нерезидентів на території офшорних | | |
|зон), оплачених як в національній, | | |
|так і в іноземній валюті | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.2 |оплатою робіт (послуг) на користь | 10 | |
|нерезидентів, що розташовані на території| | |
|офшорних зон, оплачених як в | | |
|національній, так і в іноземній валюті | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.3 |наданням послуг, виконанням робіт | 11 | |
|платнику податку, оплачених як у | | |
|національній, так і в іноземній валюті | | |
|пов'язаними особами | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.4 |за довгостроковими договорами | | |
|(контрактами), якщо об'єкт договору не | | |
|включається до складу основних фондів: | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.4.1|кошти, матеріальні або нематеріальні | 12 | |
|активи, надані виконавцю у вигляді | | |
|авансів (передоплат) | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.4.2|вартість об'єкта довгострокового | 13 | |
|договору (контракту) або його частини, | | |
|переданих на баланс замовника | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
3.4.3|перевищенням балансової вартості | 14 | |
|покупних матеріалів, сировини, | | |
|комплектуючих виробів та напівфабрикатів | | |
|на складах, незавершеному виробництві та | | |
|залишках готової продукції на початок | | |
|звітного кварталу над їх балансовою | | |
|вартістю на кінець того ж кварталу | | |
|(убуток) | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
4. |Вартість придбаних товарів (робіт, | 15 | |
|послуг), компенсація (оплата) вартості | | |
|яких не здійснена | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
5. |Витрати на оплату праці фізичних осіб | 16 | |
|(працівників), що перебувають з платником| | |
|податку у трудових відносинах чи працюють| | |
|за договорами цивільно-правового | | |
|характеру | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
5.1 |обов'язкові виплати | 17 | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
5.2 |компенсація вартості послуг, які | 18 | |
|надаються працівникам у випадках, | | |
|передбачених законодавством | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
5.3 |внески платника податку на обов'язкове | 19 | |
|страхування життя або здоров'я | | |
|працівників у випадках, передбачених | | |
|законодавством | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
5.4 |фактично сплачено фізичним особам | 20 | |
|(працівникам), зазначеним у рядку 16 | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
6. |Сума зборів на обов'язкове державне | 21 | |
|пенсійне страхування та інші види | | |
|загальнообов'язкового (в т.ч. державного)| | |
|соціального страхування працівників | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
7. |Витрати пов'язані зі сплатою платником | 22 | |
|податку внесків до додаткових пенсійних | | |
|планів за працівників у межах 15 | | |
|відсотків їх сукупних доходів, отриманих | | |
|протягом податкового періоду | | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
8. |Інші витрати | 23 | |
-----+-----------------------------------------+----+-----+-------
9. |Усього витрат (сума рядків з 1 по 23, | 24 | |
|крім 15 і 20) | | |
------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства _________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ___________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток Ж-1

   ------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства _______________________________________ |
| |
|Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Витрати, пов'язані з внесенням (нарахуванням)
податків, зборів (обов'язкових платежів)

   -----------------------------------------------------------------------
N | Показники | Код | За звітний | Наростаючим
| | рядка | квартал | підсумком з
| | | | початку
| | | | звітного року
| | |--------------+---------------
| | |Нарахо-|Факти-|Нарахо-|Фактич-
| | | вано | чно | вано | но
| | | |спла- | |сплаче-
| | | | чено | | но
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1 |Суми внесених | | | | |
|(нарахованих) | | | | |
|загальнодержавних | | | | |
|податків, зборів | | | | |
|(обов'язкових платежів): | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.1 |акцизний збір | 19.1 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.2 |мито | 19.2 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.3 |державне мито | 19.3 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.4 |плата (податок) за землю | 19.4 | | | |
|(крім плати за землю, що | | | | |
|не використовується в | | | | |
|господарській діяльності | | | | |
|платника податку) | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.5 |рентні платежі | 19.5 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.6 |податок з власників | 19.6 | | | |
|транспортних засобів та | | | | |
|інших самохідних машин і | | | | |
|механізмів | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.7 |збір за | 19.7 | | | |
|геологорозвідувальні | | | | |
|роботи, виконані за | | | | |
|рахунок державного | | | | |
|бюджету | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.8 |збір за спеціальне | 19.8 | | | |
|використання природних | | | | |
|ресурсів | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.9 |збір за забруднення | 19.9 | | | |
|навколишнього природного | | | | |
|середовища | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.10 |збір до Державного | 19.10 | | | |
|інноваційного фонду | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.11 |збір на розвиток | 19.11 | | | |
|виноградарства, | | | | |
|садівництва і хмелярства | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.12 |єдиний збір, що | 19.12 | | | |
|справляється у пунктах | | | | |
|пропуску через державний | | | | |
|кордон України | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13 |збір на обов'язкове | 19.13 | | | |
|державне пенсійне | | | | |
|страхування (сума рядків | | | | |
|з 19.3.1 по 19.3.5): | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.1|з вартості вироблених |19.13.1| | | |
|тютюнових виробів - | | | | |
|виробниками та | | | | |
|імпортерами тютюнових | | | | |
|виробів | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.2|з вартості нерухомого |19.13.2| | | |
|майна виробничого | | | | |
|(господарського) | | | | |
|призначення, зазначеної в| | | | |
|договорі купівлі-продажу | | | | |
|такого майна, - сплачений| | | | |
|покупцями таких товарів | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.3|з сум операцій з |19.13.3| | | |
|купівлі-продажу валют | | | | |
|- особами, що здійснюють | | | | |
|діяльність з обміну | | | | |
|(купівлі-продажу) валют | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.4|з вартості реалізованих |19.13.4| | | |
|ювелірних виробів | | | | |
|- особами, які здійснюють| | | | |
|торгівлю цими виробами | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.5|з вартості легкових |19.13.5| | | |
|автомобілів - особами, що| | | | |
|їх відчужують | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
1.13.6|з вартості будь-яких |19.13.6| | | |
|послуг стільникового | | | | |
|рухомого зв'язку, | | | | |
|сплаченої споживачами цих| | | | |
|послуг оператору, що їх | | | | |
|надає, включаючи вартість| | | | |
|вхідних та вихідних | | | | |
|телефонних дзвінків, | | | | |
|абонентську плату, плату | | | | |
|(надбавку) за роумінг, | | | | |
|суму страхового завдатку,| | | | |
|авансу, з вартості інших | | | | |
|спеціальних послуг, | | | | |
|зазначених у рахунку на | | | | |
|оплату послуг | | | | |
|стільникового рухомого | | | | |
|зв'язку | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2 |Суми внесених | | | | |
|(нарахованих) місцевих | | | | |
|податків, зборів | | | | |
|(обов'язкових платежів): | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.1 |податок з реклами | 19.14 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.2 |комунальний податок | 19.15 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.3 |готельний збір | 19.16 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.4 |збір за припаркування | 19.17 | | | |
|автотранспорту (крім | | | | |
|легкових автомобілів) | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.5 |ринковий збір | 19.18 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.6 |курортний збір | 19.19 | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.7 |збір за право | 19.20 | | | |
|використання місцевої | | | | |
|символіки | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.8 |збір за право проведення | 19.21 | | | |
|кіно- і телезйомок | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.9 |збір за проведення | 19.22 | | | |
|місцевого аукціону, | | | | |
|конкурсного розпродажу і | | | | |
|лотерей | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.10 |збір за проїзд по | 19.23 | | | |
|території прикордонних | | | | |
|областей автотранспорту, | | | | |
|що прямує за кордон | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
2.11 |збір за видачу дозволу на| 19.24 | | | |
|розміщення об'єктів | | | | |
|торгівлі та сфери послуг | | | | |
------+-------------------------+-------+-------+------+-------+-------
3 |Усього витрат (сума | 19.25 | | | |
|рядків з 19.1 по 19.24) | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства __________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток К

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Витрати по інших операціях

   -----------------------------------------------------------------
N | Показники | Код | За |Наростаючим
| |рядка|звітний|підсумком з
| | |квартал| початку
| | | | звітного
| | | | року
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
| 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
1 |Сума збитків, одержана в разі |31.1 | |
|повної ліквідації підприємства | | |
|власником корпоративних прав, у | | |
|випадку, якщо сума коштів або | | |
|вартість майна, отримана у вигляді| | |
|компенсації, менша номінальної | | |
|вартості корпоративних прав | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
2 |Сума збитків, одержана учасниками |31.2 | |
|спільної діяльності без створення | | |
|юридичної особи, у разі, якщо сума| | |
|коштів або вартість майна, | | |
|одержана при завершенні спільної | | |
|діяльності, менша від балансової | | |
|вартості матеріальних цінностей та| | |
|коштів, переданих для здійснення | | |
|спільної діяльності | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
3 |Витрати зі сплати процентів за |31.3 | |
|депозитами, орендними платежами, | | |
|цивільно-правовими договорами для | | |
|пов'язаних з платником податку | | |
|осіб | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
4 |Витрати інноваційних центрів, |31.4 | |
|внесених до державного реєстру, | | |
|зазнані в зв'язку з реалізацією | | |
|інноваційного продукту | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
5 |Сума витрат, пов'язаних з |31.5 | |
|безоплатним наданням працівникам | | |
|вугільної промисловості, | | |
|непрацюючим пенсіонерам, які мають| | |
|стаж роботи на підприємствах | | |
|галузі не менш як 10 років на | | |
|підземних роботах або не менш як | | |
|20 років на поверхні, інвалідам з | | |
|числа осіб, що під час роботи на | | |
|цих підприємствах отримали | | |
|каліцтво або професійні | | |
|захворювання, а також сім'ям | | |
|працівників вугільної | | |
|промисловості, що загинули на | | |
|виробництві, які отримують пенсію | | |
|в разі втрати годувальника, | | |
|вугілля на побутові потреби за | | |
|нормами, що встановлюються у | | |
|порядку, визначеному Кабінетом | | |
|Міністрів України | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
6 |Суми коштів, перераховані органам |31.6 | |
|державної влади, органам місцевого| | |
|самоврядування, громадським (у | | |
|тому числі профспілковим) | | |
|організаціям та створеним ними | | |
|закладам освіти, охорони здоров'я | | |
|та культури, що утримуються за | | |
|рахунок коштів відповідних | | |
|бюджетів, на проведення новорічних| | |
|і різдвяних свят для дітей і | | |
|підлітків та на придбання дитячих | | |
|святкових подарунків, у розмірі, | | |
|встановленому законодавством | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
7 |Суми коштів, внесених платником |31.7 | |
|податку на пенсійні рахунки | | |
|фізичних осіб, відкриті в | | |
|уповноважених холдинговою | | |
|компанією "Київміськбуд" банках, у| | |
|розмірі, що не перевищує 10 | | |
|відсотків валового доходу такого | | |
|платника за звітний період | | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
8 |Інші витрати |31.8 | |
----+----------------------------------+-----+-------+-----------
9 |Усього витрат (сума рядків з 31.1 |31.9 | |
|по 31.8) | | |
-----------------------------------------------------------------

Керівник підприємства __________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер _____________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток М

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Розрахунок амортизаційних відрахувань

   --------------------------------------------------------------------
N | Показники | Код | На | На | За |Нароста-
| |рядка|початок|кінець |звітний| ючим
| | |звітно-|звітно-|квартал|підсум-
| | | го | го | | ком з
| | |періоду|періоду| |початку
| | | | | |звітного
| | | | | | року
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
| 1 | 2 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 4.2
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
1 |Балансова вартість груп| | | | |
|основних фондів: | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 1 |34.1 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 2 |34.2 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 3 |34.3 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
1.1 |у тому числі: | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
1.1.1|вартість об'єктів, що | | | | |
|не використовуються у | | | | |
|процесі виробництва | | | | |
|(виконання робіт, | | | | |
|надання послуг) і при | | | | |
|цьому за рішенням | | | | |
|платника податку або | | | | |
|Кабінету Міністрів | | | | |
|України не виведені в | | | | |
|установленому порядку з| | | | |
|експлуатації у зв'язку | | | | |
|з їх ліквідацією, | | | | |
|капітальним ремонтом, | | | | |
|реконструкцією, | | | | |
|модернізацією та | | | | |
|консервацією (аварійним| | | | |
|резервом): | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 1 |34.4 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 2 |34.5 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 3 |34.6 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
1.1.2|Вартість виведених з | | | | |
|експлуатації окремих | | | | |
|об'єктів основних | | | | |
|фондів у зв'язку з їх | | | | |
|ліквідацією, | | | | |
|капітальним ремонтом, | | | | |
|реконструкцією та | | | | |
|консервацією за | | | | |
|рішенням платника | | | | |
|податку: | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 2 |34.7 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
|група 3 |34.8 | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
2 |Балансова вартість |34.9 | | | |
|нематеріальних активів | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
3 |Балансова вартість |34.10| | | |
|витрат, пов'язаних з | | | | |
|видобутком корисних | | | | |
|копалин | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
4 |Сума амортизаційних | | | | |
|відрахувань за | | | | |
|основними фондами, | | | | |
|нематеріальними | | | | |
|активами та від | | | | |
|вартості фактично | | | | |
|проведених поліпшень | | | | |
|об'єктів оперативного | | | | |
|лізингу: | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
4.1 |група 1 |34.11| | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
4.2 |група 2 |34.12| | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
4.3 |група 3 |34.13| | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
4.4 |нематеріальні активи |34.14| | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
5 |Амортизація витрат, |34.15| | | |
|пов'язаних з видобутком| | | | |
|корисних копалин | | | | |
-----+-----------------------+-----+-------+-------+-------+--------
6 |Загальна сума |34.16| | | |
|амортизаційних | | | | |
|відрахувань (сума | | | | |
|рядків з 34.11 по | | | | |
|34.15) | | | | |
--------------------------------------------------------------------

Керівник підприємства __________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток П

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Податкове зобов'язання платника податку
та зменшення податкового зобов'язання

   ----------------------------------------------------------------
N | Показники | Код | За |Наростаю-
| |рядка|звіт-| чим
| | |ний |підсумком
| | |квар-|з початку
| | |тал |звітного
| | | | року
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
| 1 | 2 | 3 | 4
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1 |Нарахований податок на прибуток | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.1 |(рядок 39 декларації - рядок 58 |41.1 | |
|додатка Т) х 30 : 100 | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.2 |рядок 39 декларації х 9 : 100 |41.2 | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.3 |рядок 37 декларації х 15 : 100 |41.3 | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.4 |рядок 36.4 додатка О х 30 : 100 |41.4 | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.5 |нараховано податку на прибуток |41.5 | |
|суб'єктами експериментальної | | |
|економічної зони "Сиваш" | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.6 |нараховано податку на прибуток |41.6 | |
|суб'єктами вільних економічних зон та| | |
|територій пріоритетного розвитку | | |
|(рядок 59 додатка Т) | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
1.7 |всього нараховано податку на прибуток|41.7 | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2 |Нарахований податок зменшується на |42 | |
|(сума рядків з 42.1 по 42.6): | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.1 |нараховані авансові внески |42.1 | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.2 |донараховану суму податку за актами |42.2 | |
|перевірок поточного року | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.3 |суму податку, нарахованого юридичною |42.3 | |
|особою до бюджетів територіальних | | |
|громад за місцезнаходженням філій, у | | |
|разі прийняття рішення щодо сплати | | |
|консолідованого податку | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.4 |суму податку, сплаченого від прибутку|42.4 | |
|(крім пасивного), отриманого за | | |
|кордоном, якщо розмір податку на | | |
|прибуток не більший визначеного | | |
|граничного розміру заліку | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.5 |суму податку, сплаченого з пасивного |42.5 | |
|прибутку, якщо міжнародним договором | | |
|установлені інші правила, відмінні | | |
|від тих, що передбачені цим Законом | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
2.6 |суму податку на проценти з операцій з|42.6 | |
|безстроковими цінними паперами, | | |
|внесеного платником податку | | |
|(емітентом) до бюджету | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
3 |Вартість придбаних у звітному |42.7 | |
|(податковому) кварталі торгових | | |
|патентів, виданих державними | | |
|податковими органами (сума рядків | | |
|42.8, 42.9, 42.10): | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
3.1 |за місцем реєстрації |42.8 | |
|(місцезнаходженням) платника податку | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
3.2 |за місцезнаходженням філій, |42.9 | |
|структурних (відокремлених) | | |
|підрозділів платника податку (в разі | | |
|сплати консолідованого податку на | | |
|прибуток) | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
3.3 |за місцезнаходженням пункту продажу |42.10| |
|товарів або пункту з надання | | |
|побутових послуг | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
4 |Сплачена сума податку на дивіденди |42.11| |
|(рядок 46.7 додатка Р) | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
5 |Сума коштів та матеріальних активів, |42.12| |
|спрямованих платником податку на | | |
|будівництво житла для | | |
|військовослужбовців та членів їх | | |
|сімей в межах нарахованого | | |
|податкового зобов'язання, але не | | |
|більше фактично отриманого прибутку | | |
|звітного періоду | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
6 |Сума податку, яка підлягає | | |
|нарахуванню за особовим рахунком | | |
|платника: | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
6.1 |підлягає нарахуванню - за позитивного| 43 | |
|значення різниці між рядками (41.7 - | | |
|42 - 42.7 - 42.11 - 42.12) | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
6.2 |підлягає зменшенню - за від'ємного | 44 | |
|значення різниці між рядками (41.7 - | | |
|42 - 42.7 - 42.11 + 45) | | |
----+-------------------------------------+-----+-----+---------
7 |Залишок суми податку на дивіденди, не| 45 | |
|перекритий податком на прибуток, що | | |
|підлягає перенесенню на наступні | | |
|звітні періоди (позитивне значення | | |
|різниці між рядками 42.11-(41.7-42.7)| | |
----------------------------------------------------------------

Керівник підприємства __________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер ____________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток Р

   ------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства______________________________________ |
| |
| Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ |
------------------------------------------------------------------

Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до
бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких
виплат

   -----------------------------------------------------------------
N | Показники | Код | За |Наростаючим
| |рядка|звіт-|підсумком з
| | | ний | початку
| | |квар-| звітного
| | | тал | року
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
| 1 | 2 | 3 | 4
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
1 |Сума дивідендів, нарахованих |46.1 | |
|емітентом корпоративних прав | | |
|(резидентом) | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
1.1 |з них сума дивідендів, нарахованих |46.2 | |
|емітентом корпоративних прав на | | |
|акції (частки, паї), які є в | | |
|державній власності | | |
|------------------------------------+-----+-----+-----------
|з них сума дивідендів, нарахованих |46.3 | |
|емітентом корпоративних прав на | | |
|акції (частки, паї), які є в | | |
|комунальній власності | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
1.2 |сума фактично виплачених емітентом |46.4 | |
|корпоративних прав (резидентом) | | |
|дивідендів власникам корпоративних | | |
|прав | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
|у тому числі: | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
|сума дивідендів, виплачених |46.5 | |
|емітентом корпоративних прав на | | |
|акції (частки, паї), які є в | | |
|державній власності, і | | |
|перерахованих до Державного | | |
|бюджету України | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
|сума дивідендів, виплачених |46.6 | |
|емітентом корпоративних прав на | | |
|акції (частки, паї), які є в | | |
|комунальній власності, і | | |
|перерахованих до місцевих бюджетів | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
1.3 |Податок з дивідендів, отриманих |46.7 | |
|резидентами, нарахованих на | | |
|корпоративні права, емітовані | | |
|резидентами України (30 відсотків | | |
|від різниці між рядком 46.1 та | | |
|сумою рядків 46.2 і 46.3, якщо | | |
|податок на дивіденди вноситься до | | |
|бюджету до виплати дивідендів, або | | |
|30 відсотків від різниці між | | |
|рядком 46.4 та сумою рядків 46.5 і | | |
|46.6, якщо податок на дивіденди | | |
|вноситься до бюджету одночасно із | | |
|виплатою дивідендів) | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
2 |Податок з процентів за операціями |46.8 | |
|з безстроковими цінними паперами, | | |
|крім цінних паперів, що | | |
|засвідчують корпоративні права | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
3 |Податок із суми виграшу: | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
3.1 |у лотерею або інші види ігор чи |46.9 | |
|розіграшів (крім державних | | |
|грошових лотерей) | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
3.2 |в казино, бінго, інші ігри у |46.10| |
|гральних місцях (домах) | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
4 |Доходи, одержані від проведення |46.11| |
|державних грошових лотерей | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
4.1 |Суми виплат призового фонду |46.12| |
|державних грошових лотерей | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
4.2 |Відрахування до Державного бюджету |46.13| |
|України від доходів, одержаних від | | |
|проведення державних грошових | | |
|лотерей (не менше ніж 30 відсотків | | |
|різниці між даними рядків 46.11 і | | |
|46.12) | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
5 |Податок на доходи із джерела їх |46.14| |
|походження з України, отримані | | |
|тими нерезидентами, що не | | |
|провадять господарської діяльності | | |
|на території України через | | |
|постійне представництво | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
6 |Податок з дивідендів, нарахованих |46.15| |
|на корпоративні права, емітовані | | |
|резидентами України, що отримані | | |
|нерезидентами | | |
----+------------------------------------+-----+-----+-----------
7 |Усього утримано податків (сума |46.16| |
|рядків з 46.8 по 46.15, крім | | |
|рядків 46.11-46.13) | | |
-----------------------------------------------------------------

Керівник підприємства _________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер __________________________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток
до п.6.2 Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

Розрахунок
умовного прикладу заповнення деяких рядків
декларації про прибуток підприємства *

 -------------------------------------------------------------------------
| N | Назва рядка | Код | I |II | I |III| 9 |IV |2000| I |II | I |
|з/п| Декларації |рядка|кв.|кв.|пів-|кв.|міс.|кв.|рік |кв.|кв. |пів- |
| | | | | |річ-| | | | | | |річчя|
| | | | | |чя | | | | | | |2001 |
| | | | | | | | | | | | |року |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | 12 | 13 |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|1 |Скоригований | 11 |100|150|250 |100|350 |100|450 |300|220 |520 |
| |валових доход | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|2 |Загальна сума | 32 |50 |130|180 |85 |265 |80 |345 |180|90 |270 |
| |валових витрат | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|3 |Амортизаційні | 34 |30 |50 | 80 |40 |120 |25 |145 |70 |45 |115 |
| |відрахування | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|4 |Оподатковуваний| 36 |20 |-30| 20 |-25|20 |-5 | 20 |50 |85 |135 |
| |прибуток | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|5 |Від'ємне | 38 |-10| - | - |-30|-30 |-55|-55 |-60|-10 |-10 |
| |значення | | | | | | | | | | | |
| |об'єкта | | | | | | | | | | | |
| |оподаткування | | | | | | | | | | | |
| |за результатами| | | | | | | | | | | |
| |попереднього | | | | | | | | | | | |
| |податкового | | | | | | | | | | | |
| |кварталу і | | | | | | | | | | | |
| |перенесене | | | | | | | | | | | |
| |на наступні | | | | | | | | | | | |
| |податкові | | | | | | | | | | | |
| |квартали | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|6 |Оподатковуваний| 39 |10 | - | 10 | - |10 | - | 10 | - |75 | 75 |
| |прибуток з | | | | | | | | | | | |
| |урахуванням | | | | | | | | | | | |
| |від'ємного | | | | | | | | | | | |
| |значення | | | | | | | | | | | |
| |об'єкта | | | | | | | | | | | |
| |оподаткування, | | | | | | | | | | | |
| |отриманого за | | | | | | | | | | | |
| |результатами | | | | | | | | | | | |
| |попереднього | | | | | | | | | | | |
| |звітного | | | | | | | | | | | |
| |кварталу і | | | | | | | | | | | |
| |перенесеного на| | | | | | | | | | | |
| |наступні | | | | | | | | | | | |
| |податкові | | | | | | | | | | | |
| |квартали | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|7 |Від'ємне | 40 | - |-30|-30 |-55|-55 |-60|-60 |-10| - | - |
| |значення | | | | | | | | | | | |
| |об'єкта, що | | | | | | | | | | | |
| |переноситься | | | | | | | | | | | |
| |на наступні | | | | | | | | | | | |
| |податкові | | | | | | | | | | | |
| |квартали | | | | | | | | | | | |
|---+---------------+-----+---+---+----+---+----+---+----+---+----+-----|
|8 |Податкове | 41 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |22,5|22,5 |
| |зобов'язання | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

* Цей додаток (умовний приклад) не входить до складу декларації, яка подається платником податку до державного податкового органу.