Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 30.09.98, N 196
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 1998 р. за N 646/3086

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 440 від 09.07.20
03 )

Про затвердження Положення про спрощену форму
бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 39 від 25.02.2000
)

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, що додається.

Заступник Міністра Г.К.Антоньєв

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
30 вересня 1998 р. N 196

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 1998 р. за N 646/3086

Положення
про спрощену форму бухгалтерського обліку
суб'єктів малого підприємництва

1. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які за чинним законодавством самостійно обрали спосіб оподаткування доходів за єдиним податком (далі - суб'єкти малого бізнесу), можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку, порядок ведення якої встановлено Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 червня 1996 року N 297/1322), з урахуванням наступного.

2. Суб'єкти малого бізнесу, незалежно від технології та наявності виробництва продукції (робіт, послуг), його матеріаломісткості та кількості здійснюваних за місяць господарських операцій (обсягу документообороту), можуть обрати один з таких варіантів ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку:

просту форму бухгалтерського обліку;

форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства.

3. Якщо суб'єкти малого бізнесу обрали просту форму бухгалтерського обліку, то, за наявності у них основних засобів, матеріальних цінностей, готової продукції і товарів, рекомендується для ведення аналітичного обліку такого майна використовувати (вести) Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за типовою формою В-1 та Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів за типовою формою В-2.

4. Ведення Відомості обліку заробітної плати за типовою формою В-8 здійснюється без використання граф 18-21.

5. Виручка від реалізації продукції (доход) відображається за вартістю відпущеної (відвантаженої) покупцям готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг за кредитом рахунку 46 "Реалізація".

6. Витрати, пов'язані з придбанням і продажем товарів, з виробництвом і реалізацією продукції, з виконанням робіт і наданням послуг, включаючи належну до сплати суму єдиного податку, відображаються за дебетом рахунку 20 "Основне виробництво", з якого щомісячно вся сума списується у кореспонденції з дебетом рахунку 46 "Реалізація". За дебетом рахунку 46 "Реалізація" відображаються також належні за розрахунком суми зобов'язань суб'єкта малого бізнесу з податку на додану вартість та акцизного збору.

7. При заповненні показників бухгалтерської звітності про витрати виробництва та обігу суми єдиного податку включаються до елементів таких затрат:

"Відрахування на соціальні заходи" - у розмірі 57 відсотків суми єдиного податку;

"Інші операційні витрати" - у розмірі 43 відсотки суми єдиного податку. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 39 від 25.02.2000 )

8. Потреба у веденні обліку витрат за статтями калькуляції та витратами обігу, видами продукції (робіт, послуг), за виробничими підрозділами (цехами, дільницями, відділеннями та іншими структурними одиницями) визначається виключно суб'єктом малого бізнесу.

9. Бухгалтерська звітність суб'єктами малого бізнесу складається у порядку, що встановлюється Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства.

10. Це Положення застосовується з 1 січня 1999 року.