Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 вересня 2000 р. N 1410
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 455 від 27 квітня 2011
р.)

Питання Українського національного фонду
"Взаєморозуміння і примирення" при
Кабінеті Міністрів України

Відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України та склад спостережної ради цього Фонду (додаються).

Дозволити голові спостережної ради Фонду в разі потреби вносити зміни до її складу.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській міській державним адміністраціям вжити невідкладних заходів до забезпечення обласних та регіональних відділень Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України необхідними службовими приміщеннями.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Положення
про Український національний фонд "Взаєморозуміння
і примирення" при Кабінеті Міністрів України

1. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України (далі - Фонд) - спеціально уповноважений орган з питань компенсаційних виплат і надання гуманітарної допомоги жертвам нацистських переслідувань.

Фонд є єдиним розпорядником коштів, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань, і координатором реалізації гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань.

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України цим Положенням, а також міжнародними договорами України.

3. Основними завданнями Фонду є:

здійснення компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань як в іноземній, так і в національній валюті;

координація та здійснення гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань;

підготовка пропозицій щодо формування державної політики стосовно жертв нацистських переслідувань та збереження пам'яті про них.

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

акумулює кошти, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань;

організовує збирання благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та юридичних осіб України;

отримує гуманітарну допомогу від іноземних юридичних і фізичних осіб, встановлює критерії та порядок надання цієї допомоги;

координує та здійснює гуманітарні програми щодо жертв нацистських переслідувань, зокрема створює і фінансує функціонування центрів їх медико-соціальної реабілітації та трудової адаптації;

бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів з питань компенсаційних виплат і надання гуманітарної допомоги жертвам нацистських переслідувань, здійснює заходи щодо міжнародного співробітництва у вирішенні питань соціального захисту;

видає в установленому порядку посвідчення жертвам нацистських переслідувань;

подає Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

інформує громадськість про свою діяльність;

провадить іншу діяльність, що відповідає його завданням і не суперечить законодавству України.

5. Фонд має право утворювати в установленому порядку обласні чи регіональні відділення та закордонні представництва.

Ці відділення та представництва діють на підставі положень, які затверджуються правлінням Фонду.

6. Відповідно до покладених на нього завдань Фонд має право:

одержувати кошти, що надходять для компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань;

одержувати благодійні внески і пожертвування від юридичних і фізичних осіб України, гуманітарну допомогу від юридичних та фізичних осіб інших держав, а також одержувати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством України;

одержувати від органів виконавчої влади безоплатно інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

Права фонду, передбачені абзацами третім і четвертим цього пункту, поширюються також на його обласні та регіональні відділення.

7. Фонд взаємодіє з органами виконавчої влади і об'єднаннями громадян у питаннях, що належать до його компетенції.

8. Кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань, передбачених цим Положенням, та забезпечення його діяльності.

Кошти Федеративної Республіки Німеччини, передбачені для цільових компенсаційних виплат, перебувають на спеціальному рахунку Фонду в Національному банку.

Інші кошти Фонду зберігаються на окремих поточних рахунках і субрахунках в установах банків, використовуються виключно за призначенням і вилученню не підлягають.

9. Органами управління Фонду є:

спостережна рада;

правління Фонду;

експертна комісія з питань призначення компенсаційних виплат та здійснення гуманітарних програм.

Для вирішення спорів, що виникають у зв'язку з призначенням Фондом компенсаційних виплат, спостережною радою утворюється касаційна комісія.

10. Вищим органом управління Фонду є спостережна рада, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу спостережної ради входять представники всеукраїнських та міжнародних громадських організацій жертв нацистських переслідувань, які діють на території України, за поданням їх органу управління, представники центральних органів виконавчої влади та народні депутати України.

Очолює спостережну раду Віце-прем'єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

11. Спостережна рада:

здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду та контроль за цільовим використанням його коштів;

затверджує кошторис доходів і видатків Фонду та звіт про його виконання;

затверджує критерії та порядок компенсаційних виплат, здійснення гуманітарних програм щодо жертв нацистських переслідувань;

визначає перспективні завдання Фонду;

визначає принципи діяльності касаційної комісії Фонду, затверджує положення та персональний склад цієї комісії, заслуховує звіт про її роботу.

12. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є засідання, які проводяться в міру потреби, але не менше ніж чотири рази на рік.

Рішення про проведення засідання приймає голова спостережної ради, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як 50 відсотків її членів.

Члени спостережної ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях, а в разі їх відсутності з поважних причин - уповноважені ними особи.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів спостережної ради та оформляються протоколом, який підписується головою спостережної ради, а в разі його відсутності заступником голови.

У випадках, передбачених законодавством, рішення спостережної ради є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.

13. Керівництво поточною діяльністю Фонду здійснює його правління.

До складу правління входять одинадцять осіб: голова, три його заступники, в тому числі один перший, та сім членів правління.

Голова правління, його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Інші члени правління затверджуються спостережною радою Фонду за поданням голови правління.

Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються в міру потреби, але не менше ніж один раз на місяць.

Правління правоможне приймати рішення за наявності на його засіданні не менше ніж двох третин його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів правління і оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем правління.

Організаційне забезпечення роботи правління здійснює його апарат, положення про який затверджується правлінням.

14. Правління Фонду:

визначає поточні завдання Фонду;

подає на розгляд спостережної ради проект кошторису доходів та видатків Фонду і звіт про його виконання;

затверджує структуру, штатну чисельність працівників і кошторис видатків, у тому числі фонд оплати праці апарату правління, обласних та регіональних відділень і закордонних представництв Фонду;

у межах своєї компетенції затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти;

затверджує положення про експертну комісію з питань призначення компенсаційних виплат та здійснення гуманітарних програм і її персональний склад, заслуховує звіт про її роботу;

приймає рішення з інших питань діяльності Фонду.

15. Голова правління Фонду:

забезпечує виконання рішень правління Фонду;

затверджує штатний розпис апарату правління Фонду і положення про його структурні підрозділи;

умежах затвердженого правлінням кошторису розпоряджається коштами Фонду;

представляє Фонд у державних органах, об'єднаннях громадян та міжнародних організаціях;

здійснює розподіл обов'язків між заступниками голови правління Фонду і визначає ступінь їх відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату правління Фонду, начальників обласних та регіональних відділень, глав його закордонних представництв.

16. Експертна комісія Фонду утворюється для вирішення питань про призначення компенсаційних виплат конкретним особам та виконання конкретних гуманітарних програм.

У разі виникнення спору щодо рішень, прийнятих експертною комісією, питання передається на розгляд касаційної комісії Фонду.

17. Фонд, його обласні та регіональні відділення є юридичними особами, мають самостійні бланки, рахунки (в тому числі валютні) в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Склад
спостережної ради Українського національного
фонду "Взаєморозуміння і примирення"

ЖУЛИНСЬКИЙ
Микола Григорович
- Віце-прем'єр-міністр України, голова
ради
ЛУШНІКОВ
Ігор Миколайович
- голова правління Українського
національного фонду "Взаєморозуміння і
примирення", заступник голови ради
ШАРОВ
Ігор Федорович
- народний депутат України, заступник
голови ради (за згодою)
ВЕГЕРА
Світлана Анатоліївна
- заступник Міністра праці та соціальної
політики
ДЕМИДОВ
Маркіян Дмитрович
- голова ради Української спілки
колишніх малолітніх в'язнів
фашистських концтаборів (за згодою)
ДІДЕНКО
Сергій Олексійович
- начальник управління Мінфіну
ЗУБКО
Юрій Григорович
- перший заступник голови Державного
комітету у справах ветеранів
КАЧАНОВСЬКИЙ
Віталій Альбінович
- голова президії Організації борців
антифашистського опору України (за
згодою)
КОВАЛЬ
Анатолій Дмитрович
- заступник начальника управління
Секретаріату Кабінету Міністрів
України
КОГАН
Ігор Ізраїлович
- співпрезидент Всеукраїнської асоціації
колишніх в'язнів гетто та концтаборів
(за згодою)
КОПАЧ
Володимир Степанович
- заступник голови Держмитслужби
КУРДЕЛЬЧУК
Данило Маркевич
- голова Укрін'юрколегії (за згодою)
ЛИТВИНОВ
Володимир Васильович
- голова Міжнародного руху колишніх
малолітніх в'язнів фашизму (за згодою)
МАЙДАННИК
Олександр Іванович
- заступник Міністра закордонних справ
ПИРІГ
Руслан Якович
- голова Держкомархіву
ПОЛЯЧЕНКО
Юрій Володимирович
- заступник Міністра охорони здоров'я
ПРИСТАЙКО
Володимир Ілліч
- начальник управління СБУ
ХАНДУРІН
Микола Іванович
- заступник Міністра юстиції
ЦАРЮК
Ірина Юріївна
- керівник служби розшуку Національного
комітету Товариства Червоного Хреста
України (за згодою)
ЯРЕМЕНКО
Сергій Олександрович
- директор департаменту Національного
банку (за згодою)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2000 р. N 1410

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р., N 453 "Про утворення Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 108).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 904 "Про внесення змін і доповнень до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 109).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1993 р. N 1028 "Про внесення змін до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 110).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. N 23 "Про спостережну раду Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 76).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 р. N 21 "Про голову спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 402 "Про внесення змін до пункту 6 Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 936 "Про затвердження нового складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2134 "Про внесення змін до складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2305).