Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 червня 1993 р. N 453
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 455 від 27 квітня 2011
р.)

Про утворення Українського національного фонду
"Взаєморозуміння і примирення"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 904 від 04.11.
93
N 1028 від 11.12.
93
N 23 від 13.01.95
N 402 від 30.03.98
)

З метою реалізації результатів чотиристоронніх переговорів, проведених у Бонні 28 - 29 січня 1993 р. Росією, Україною, Бєларуссю і ФРН, щодо врегулювання питання про виплату компенсаційних платежів громадянам колишнього СРСР, які в роки Вітчизняної війни стали жертвами нацистських переслідувань, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ і утворити при Кабінеті Міністрів України Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення".

2. Затвердити Статут Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення", що додається.

3. Установити, що структура, чисельність працівників і кошторис витрат (у тому числі фонд оплати праці) апарату спостережної ради та правління Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" затверджуються Кабінетом Міністрів України, витрати на утримання апарату Фонду і організаційну діяльність провадяться за рахунок наявних у Фонді коштів.

4. Міністерству фінансів для забезпечення організації роботи Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" виділити йому 5 млн. карбованців за рахунок загальних асигнувань з державного бюджету на 1993 рік з наступним поверненням їх Фондом у IV кварталі 1993 року.

5. Просити Київську міську Раду народних депутатів вирішити питання про виділення приміщень для розміщення служб Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення", а Державному комітету з матеріальних ресурсів і Міністерству зв'язку - про оснащення службових приміщень Фонду меблями, обладнанням, друкарською, обчислювальною і друкарсько-розмножувальною технікою, засобами зв'язку.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 1993 р. N 453

Статут
Українського національного фонду
"Взаєморозуміння і примирення"

1. Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення" (надалі - Фонд), заснований Кабінетом Міністрів України, є управлінсько-фінансовим органом.

Фонд діє як благодійна миротворча організація, що захищає інтереси громадян - жертв нацистських переслідувань, сприяє зміцненню взаєморозуміння між народами і користується державною підтримкою. ( Пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з Постановою КМ N 904 від 04.11.93 )

2. Фонд створюється за рахунок коштів Федеративної Республіки Німеччини з метою організації виплати компенсації громадянам України, які в роки Великої Вітчизняної війни стали жертвами нацистських переслідувань, а також проведення інших заходів в інтересах цих осіб. Критерії призначення виплат з урахуванням тяжкості заподіяної шкоди здоров'ю і матеріальному становищу осіб, що постраждали, визначаються Фондом. У разі смерті особи, яка після створення Фонду мала право на одержання зазначеної компенсації, вона надається спадкоємцям першої черги за законом. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 904 від 04.11.93 )

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.

4. Фонд вирішує покладені на нього завдання у взаємодії з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами державної виконавчої влади України і Республіки Крим, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

5. Фонд здійснює свою діяльність на території України, а також за кордоном.

Місце знаходження Фонду - м. Київ.

У міру необхідності на території України можуть створюватися регіональні представництва Фонду.

6. Фонд - єдиний розпорядник своїх коштів. Основним фінансовим капіталом його є грошовий внесок Уряду Федеративної Республіки Німеччини, який буде переведено на рахунок Фонду після визначення його розміру заінтересованими державами.

Кошти Фонду формуються також за рахунок добровільних внесків фізичних та юридичних осіб, банківських нарахувань, і використовуються для здійснення благодійних акцій та програм, соціальної підтримки жертв нацистських переслідувань, а також покриття потреб діяльності Фонду в межах затвердженого кошторису. Кошти, зазначені у цьому пункті, а також інші грошові надходження до Фонду є складовою частиною його майна. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 904 від 04.11.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 402 від 30.03.98 )

7. У разі одержання Фондом інших коштів, крім зазначених у пункті 6 цього Статуту, спостережна рада Фонду визначає критерії, на основі яких вони будуть розподілятися з метою подання допомоги жертвам нацистських переслідувань.

Загальний обсяг допомоги, що подається Фондом, не може перевищувати суму фінансових коштів, яку він має.

8. Свою діяльність Фонд здійснює у співробітництві з об'єднаннями та іншими організаціями осіб, які постраждали в результаті нацистських переслідувань, а також з суб'єктами, що підтримують його діяльність.

9. Витрати Фонду, в тому числі на утримання працівників апарату правління Фонду, здійснюються за рахунок наявних у нього коштів. Адміністративні витрати передбачаються в допустимо мінімальному розмірі.

10. Фонд може приймати пожертвування від фізичних і юридичних осіб, у тому числі з-за кордону, якщо пожертвувач не обумовлює використання цих коштів умовами або зобов'язаннями, які суперечать меті Фонду.

11. Органами Фонду є: спостережна рада, правління, експертна комісія (з питань призначення компенсаційних виплат), касаційна комісія.

Порядок і принципи діяльності органів Фонду визначаються правлінням Фонду.

12. До складу спостережної ради Фонду входять 19 чоловік. Керівництво її роботою здійснює голова та два його заступники.

Персональний склад спостережної ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

Головними завданнями спостережної ради є: загальне керівництво діяльністю органів Фонду; затвердження плану роботи Фонду; затвердження бюджету Фонду та звітів про його роботу; встановлення критеріїв розподілу допомоги; призначення та відкликання незалежних контролерів для перевірки фінансової діяльності Фонду; затвердження та відкликання членів касаційної комісії. Спостережна рада проводить свої засідання в міру необхідності, але не менше чотирьох разів на рік. Її рішення приймаються більшістю голосів у присутності не менше половини членів правління. ( Пункт 12 із частковими змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 23 від 13.01.95 )

13. До складу правління Фонду входять: голова, три його заступники, сім членів і два секретарі.

Голова правління призначається Кабінетом Міністрів України, інші працівники - його головою. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1028 від 11.12.93 )

Правління керує поточними справами Фонду і представляє його в зовнішніх контактах.

До компетенції правління належать:

розробка плану діяльності Фонду, складання бюджету Фонду і звітів про його діяльність, а також подання цих документів (щорічно) до спостережної ради на затвердження;

визначення кількості оплачуваних за рахунок Фонду працівників і розміри оплати їх праці;

створення в міру необхідності територіальних представництв Фонду;

опрацювання пропозицій про зміни Статуту Фонду, про його ліквідацію і процедуру її виконання.

14. У Фонді діє експертна комісія з питань призначення компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань. Вона розглядає питання у своїх спеціальних секціях, що створюються відповідно до наявності різних категорій осіб, яким належить виплата компенсації.

Затвердження голови і членів експертної комісії проводиться правлінням Фонду.

15. У спірних питаннях за рішенням експертної комісії і через неї заінтересована особа надсилає скаргу до касаційної комісії, рішення якої є остаточним.

16. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.