Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ відмінено згідно Указу Президента
N 970/2000 від 14.08.2000
)

Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах

( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1019/98 від 15.09.
98
N 399/2000 від 09.03.2000
)

1. Затвердити Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах (додається).

2. Кабінету Міністрів України привести рішення Уряду України у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1996 року
N 340/96

Затверджено
Указом Президента України
від 13 травня 1996 року N 340/96

Положення
про Державний комітет України по земельних ресурсах

1. Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем) є центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України, і входить до складу агропромислового комплексу.

Держкомзем реалізує державну політику в галузі земельних відносин, проводить земельну реформу.

Держкомзем у межах своєї компетенції здійснює державне управління земельними ресурсами, спрямовує діяльність підпорядкованих йому державних органів земельних ресурсів з проведення земельної реформи, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

2. Держкомзем у своїй діяльності керується Конституцією України , Конституційним Договором між Президентом України та Верховною Радою України ( 1к/95-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Комітет організовує виконання та узагальнює практику застосування актів законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомзему є:

координація проведення земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, сприяння паюванню земель, переданих у колективну власність, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, проведення землеустрою;

розроблення і реалізація державних і регіональних програм, пов'язаних з регулюванням земельних відносин, раціональним використанням та охороною земель, відновленням родючості грунтів, визначення механізму та етапів їх запровадження.

4. Держкомзем відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики щодо регулювання земельних відносин і проведення земельної реформи, забезпечує механізм її запровадження;

2) забезпечує прогнозування розвитку земельних відносин;

3) опрацьовує заходи економічної реформи з питань земельних відносин для включення їх до плану діяльності Уряду України;

4) готує пропозиції щодо визначення пріоритетів та механізму регулювання земельних відносин під час удосконалення економічних регуляторів розвитку народного господарства;

5) здійснює державний контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

6) бере участь у формуванні інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

7) забезпечує вдосконалення методики та проведення робіт з грошової оцінки земель;

8) розглядає та затверджує нормативно-технічну документацію щодо проектування, будівництва, експлуатації та кошторисного ціноутворення у межах своєї компетенції;

9) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням або з порушенням установлених земельним законодавством вимог;

10) виступає державним замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, землеустроєм, веденням державного земельного кадастру та моніторингу земель, а також делегує це право місцевим органам земельних ресурсів;

11) створює систему інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних із землеустроєм, веденням державного земельного кадастру та моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель, проведенням земельної реформи;

12) створює інноваційний фонд для забезпечення науково-технічних робіт, розроблення і освоєння нових технологій, пов'язаних з охороною і раціональним використанням земель;

13) розглядає матеріали і готує висновки про попереднє погодження місць розташування об'єктів, відведення земельних ділянок;

14) проводить державну землевпорядну експертизу регіональних програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи, землеустрою та охорони земель;

15) здійснює науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, фірмами іноземних держав з питань проведення земельної реформи;

16) забезпечує вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;

17) координує проведення землевпорядних робіт, аерофотознімальних, аерофотогеодезичних, геодезичних та інших досліджень для забезпечення ведення державного земельного кадастру, моніторингу та робіт з охорони земель;

18) веде банк даних і забезпечує складання планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, проведення землеустрою;

19) сприяє проведенню земельних аукціонів та конкурсів;

20) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та плати за землю;

( Підпункт 21 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 1019/98 від 15.09.98 ) 21) видає у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні дозволи (ліцензії) на проведення землевпорядних і земельно-оціночних робіт, включаючи грошову оцінку земель;

22) розробляє та затверджує фінансово-економічні нормативи на проведення землевпорядних і земельно-оціночних робіт, на здійснення відповідних платних послуг;

23) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством, функції щодо управління майном, що належить до сфери управління Комітету;

( Підпункт двадцять четвертий пункту 4 виключено на підставі Указу Президента N 399/2000 від 09.03.2000 )

24) створює позабюджетний фонд за рахунок коштів, одержаних за надання платних послуг, та інших надходжень;

25) організовує методологічну роботу з охорони праці та соціального захисту працівників;

26) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах визначених законодавством повноважень;

27) сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;

28) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно збереження державної таємниці та контроль за її збереженням у центральному апараті Комітету та підпорядкованих йому управліннях (відділах);

29) здійснює методичне забезпечення роботи підпорядкованих йому Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру та місцевих державних органів земельних ресурсів з питань регулювання земельних відносин, проведення земельної реформи, раціонального використання і охорони земель;

30) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держкомзем має право:

1) видавати нормативні документи і давати вказівки з питань реформування земельних відносин, які є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, власниками землі та землекористувачами;

2) вносити на розгляд відповідних державних адміністрацій і Рад подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності обо права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель;

3) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки додержання вимог земельного законодавства, складати та розглядати відповідно до законодавства протоколи про адміністративні правопорушення, у разі потреби ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

4) залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів України;

6) одержувати безплатно від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

8) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників місцевих державних органів земельних ресурсів, що належать до сфери управління Комітету.

6. Держкомзем у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. При Держкомземі може утворюватись науковий центр державного земельного кадастру, моніторингу та охорони земель.

8. Держкомзем у межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Держкомзем у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спільні акти.

9. Держкомзем очолює Голова, якого призначає Президент України. Голова одночасно є головним державним інспектором України по використанню та охороні земель.

Голова має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Заступники Голови одночасно є заступниками головного державного інспектора України по використанню та охороні земель. Розподіл обов'язків між заступниками проводить Голова.

Голова здійснює керівництво дорученою йому сферою діяльності та несе відповідальність перед Президентом України і Урядом України за виконання покладених на Держкомзем завдань, визначає ступінь відповідальності заступників Голови, керівників підрозділів Комітету.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомземі утворюється колегія у складі Голови, заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників державних органів земельних ресурсів.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомзему.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найважливіших програм у Держкомземі може створюватися науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує Голова Держкомзему.

У Держкомземі можуть утворюватися й інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держкомзему.

12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Держкомзему затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомзему затверджує віце-Прем'єр-міністр України.

Штатний розпис центрального апарату Держкомзему і положення про його структурні підрозділи затверджує Голова.

13. Держкомзем є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИК