Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 січня 1993 р. N 55
Київ

Про Положення про дисципліну працівників
залізничного трансп
орту

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 163 від 07.03.
93
N 1468 від 27.09.200
0)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, що додається.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

ПОГОДЖЕНО
з Радою профспілки за
лізничників і транспорт
них будівельників України
29 липня 1992 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 55

Положення
про дисципліну працівників залізничного
транспорту

Загальні положення

1. Роль залізничного транспорту в обслуговуванні народного господарства визначає необхідність точного виконання його працівниками діючих у галузі правил, наказів, інструкцій та інших нормативних актів, оскільки їх порушення створює загрозу безпеці руху поїздів і маневрової роботи, може призвести до тяжких наслідків для життя та здоров'я громадян, незбереження вантажів, завдати шкоди навколишньому природному середовищу.

2. Це Положення поширюється на всіх працівників підприємств, об'єднань, установ та організацій залізничного транспорту, що належать до державної власності, за винятком працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування, будівельних організацій, служб постачання, дорожніх ресторанів, навчальних закладів, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, бібліотек, методичних кабінетів, будинків культури, клубів, спортивних, дитячих і медичних закладів, пансіонатів і будинків відпочинку галузі.

3. Кожен працівник, на якого поширюється дія цього Положення, зобов'язаний:

знати і неухильно виконувати його вимоги;

дотримувати порядку і правил, установлених чинним законодавством, Правил технічної експлуатації залізниць, наказів, інструкцій та інших нормативних актів, що діють на залізничному транспорті, точно і своєчасно виконувати накази і розпорядження керівників;

забезпечувати безпеку руху поїздів і маневрової роботи, виконувати вимоги правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки і охорони навколишнього природного середовища;

дотримувати графіків руху поїздів, забезпечувати своєчасну доставку до місця призначення пасажирів і вантажів, піклуватися про пасажирів, забезпечувати високий рівень культури їх обслуговування;

берегти матеріально-технічні засоби, забезпечувати схоронність вантажів і багажу, вживати заходів до запобігання випадкам їх розкрадання, втрат, пошкоджень та псування;

дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4. Керівник на залізничному транспорті несе відповідальність за стан дисципліни серед підлеглих і має бути прикладом у дотриманні законності, дисципліни, норм моралі, давати законні і професійно грамотні вказівки підлеглим, перевіряти якість і своєчасність їх виконання.

5. Керівний склад і працівники, що забезпечують рух поїздів, обслуговування пасажирів і перевезення вантажів, під час виконання службових обов'язків повинні бути одягнуті за формою, якщо для них не встановлено спеціальний робочий одяг.

6. Будь-яке розпорядження з виконання службових обов'язків підлеглий одержує, як правило, від свого безпосереднього керівника. У разі одержання вказівки від вищого керівника працівник зобов'язаний виконати його, повідомивши про це безпосередньому керівнику.

7. Начальник залізничної станції має право давати розпорядження з питань, що пов'язані із забезпеченням безпечної роботи станції, всім працівникам інших служб залізничного транспорту, які працюють на території станції, незалежно від їхньої підлеглості (крім працівників воєнізованої охорони).

Розділ I
Заохочення

8. За зразкове виконання службових обов'язків та ініціативність у роботі для працівників залізничного транспорту встановлюються такі види заохочення:

оголошення подяки;

преміювання;

нагородження цінним подарунком;

нагородження почесною грамотою;

присвоєння звання кращого працівника за фахом;

нагородження нагрудним значком;

нагородження нагрудним знаком "Почесному залізничнику".

Допускається одночасне застосування декількох видів заохочення.

9. Заохочення провадиться наказом керівника, який має право прийняття на роботу, за погодженням або разом з відповідним профспілковим органом.

Цей наказ оприлюднюється, а у трудовій книжці працівника робиться відповідний запис про заохочення згідно з правилами їхнього ведення.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

10. Вищий керівник користується правом застосування заохочення, що належить нижчому керівникові, у повному обсязі.

Розділ II
Дисциплінарні стягнення

11. Дисциплінарним проступком є провинне порушення дисципліни працівником залізничного транспорту.

12. На працівників залізничного транспорту можуть накладатися такі стягнення:

а) догана;

б) позбавлення машиністів права керування локомотивом з наданням роботи помічником машиніста, а також позбавлення свідоцтва водія моторно-рейкового транспорту незнімного типу та свідоцтва помічника машиніста локомотива з наданням роботи, не пов'язаної з керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року;

(Підпункт "в" пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1468 від 27.09.2000)

(Підпункт "г" пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1468 від 27.09.2000)

д) звільнення.

За кожний дисциплінарний проступок може бути накладено лише одне дисциплінарне стягнення.

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1468 від 27.09.2000 )

13. Позбавлення права керування локомотивом, свідоцтва водія моторно-рейкового транспорту незнімного типу та свідоцтва помічника машиніста локомотива провадиться у разі встановлення вини працівника у виникненні катастрофи або аварії, за проїзд заборонних сигналів (незалежно від наслідків), а також появу (знаходження) на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння, підтвердженому в установленому порядку.

( Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ N 1468 від 27.09.2000 )

15. Дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення застосовується за порушення дисципліни, наслідки яких загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров'ю громадян, та до категорій працівників, перелічених у додатку до цього Положення.

Звільнення провадиться у порядку, передбаченому законодавством про працю. ( Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 163 від 07.03.93 )

16. Працівник, який вчинив проступок, наслідки якого загрожують безпеці руху поїздів, життю та здоров'ю громадян, повинен бути відсторонений від роботи до закінчення робочої зміни службовою особою, яка здійснює розпорядчі або контрольно-інспекторські функції на даній ділянці, з негайним і детальним повідомленням про обставини і причини такого рішення безпосереднього керівника відстороненого працівника або керівника підприємства.

17. Дисциплінарні стягнення може накласти керівник, який має право прийняття на роботу працівника, що вчинив дисциплінарний проступок.

18. Дисциплінарне стягнення, передбачене підпунктом "б" пункту 12 цього Положення, можуть накладати начальники залізниць, метрополітенів. ( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 1468 від 27.09.2000 )

19. Вищий керівник може повністю реалізувати дисциплінарні права, що належать нижчому керівникові.

За відсутності відповідних керівників, зазначених у цьому Положенні, дисциплінарні стягнення накладаються службовими особами, що виконують їхні обов'язки.

20. У тих випадках, коли за скоєний вчинок законом передбачена кримінальна відповідальність, керівник зобов'язаний передати відповідні матеріали до органів дізнання чи попереднього слідства.

21. Керівник зобов'язаний особисто до накладання стягнення всебічно та об'єктивно розібратися у причинах порушення, попередньо зажадавши від працівника, який вчинив проступок, письмового пояснення.

Відмова від подання пояснення не звільняє керівника від права накладання стягнення, а працівника - від дисциплінарної відповідальності.

При визначенні заходу дисциплінарного стягнення керівник повинен ураховувати тяжкість порушення, ступінь вини працівника, завдану ним шкоду, обставини вчинення, а також попередню службу працівника.

22. Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

23. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Оскарження не припиняє виконання наказу про накладання дисциплінарного стягнення.

24. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і сумлінно виконував свої обов'язки, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

25. Дострокове зняття дисциплінарного стягнення провадиться керівником, який наклав його.

Для зняття дисциплінарного стягнення, накладеного вищим керівником, безпосередній керівник порушує перед ним відповідне клопотання.

Зняття дисциплінарного стягнення провадиться наказом, про що працівникові повідомляється.

26. Перед поновленням працівника на роботі, пов'язаній із рухом поїздів, він повинен скласти відповідні іспити. Якщо працівник не зможе скласти ці іспити не більш як за два рази, йому надається інша робота з урахуванням його кваліфікації, а у разі відмови від запропонованої роботи він може бути звільнений у порядку, встановленому чинним законодавством.

27. Трудові спори з питань накладання дисциплінарних стягнень розглядаються у встановленому законодавством порядку.

Додаток
до Положення про дисципліну працівників
залізничного транспорту

Перелік
порушень дисципліни, наслідки яких загрожують безпеці руху
поїздів, життю і здоров'ю громадян, а також категорій
працівників, до яких застосовується дисциплінарне
стягнення у вигляді звільнення

Порушення Категорії працівників
Поява (знаходження) на роботі в
стані алкогольного, наркотичного
або токсичного сп'яніння
машиністи і помічники машиніста
локомотивів, водії моторно-рей
кового транспорту незнімного
типу, чергові по станції, поїз
ні диспетчери, старші чергові
(чергові) стрілочного поста,
старші електромеханіки (елек
тромеханіки) сигналізації,
централізації і блокування
(СЦБ), колійні майстри, брига
дири колії, чергові по переїз
ду, оглядачі вагонів, огляда
чі - ремонтники вагонів, слю
сарі по ремонту вагонів, на
чальники поїздів, провідники
пасажирських вагонів, поїзні
електромеханіки, старші прийо
моздавальники (прийомоздаваль
ники) вантажів і багажу, скла
дачі поїздів, регулювальники
швидкості вагонів
Проїзд заборонного сигналу (не
залежно від наслідків) з вини
машиніста локомотива, водія
моторно-рейкового транспорту
незнімного типу
машиністи локомотивів, водії
моторно-рейкового транспорту
незнімного типу
Відправлення поїзда на зайнятий
перегін або приймання поїзда на
зайняту колію, відправлення поїз
да за неготовим маршрутом, пере
ведення стрілки під поїздом
чергові по станції, поїзні
диспетчери, старші чергові
(чергові) стрілочного поста,
старші електромеханіки (елек
тромеханіки) СЦБ
Неогородження сигналами зупинки
місць проведення колійних робіт
керівники робіт, колійні майст
ри, бригадири колії
Наїзд на переїзді, обладнаному
автоматичною переїзною сигна
лізацією і автошлагбаумом,
через несправність обладнання
або порушення черговим по пере
їзду своїх службових обов'язків
старші електромеханіки (елект
ромеханіки) СЦБ, бригадири ко
лії, чергові по переїзду
Допущення випадків помилкового
показання на напольному світло
форі дозвільного сигнала замість
заборонного внаслідок незадо
вільного обслуговування облад
нання СЦБ
старші електромеханіки (елект
ромеханіки) СЦБ
Недодержання технічних умов і
правил кріплення вантажів, що
призвело до порушення вимог
безпеки руху
старші прийомоздавальники (при
йомоздавальники) вантажів і
багажу
Допущення випадків пожежі в
пасажирських вагонах внаслідок
недбалого ставлення до своїх
службових обов'язків
начальники поїздів, поїзні
електромеханіки, провідники
пасажирських вагонів