Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Водного
кодексу України

З метою вдосконалення положень Водного кодексу України з питань регулювання використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:

1. У статті 1:

визначення термінів "водний об'єкт", "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти в такій редакції:

"водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт)";

"водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)";

"забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";

"забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного об'єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах;

ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;

вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування;

забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них;

використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб".

2. У пункті 5 статті 7, пункті 6 статті 8 слово "платежів" замінити словом "зборів".

3. У статті 14:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння";

пункт 9 виключити.

4. У статті 29:

у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за спеціальне водокористування";

пункт 3 виключити.

5. Статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування

Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.

Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.

Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб, не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається:

для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);

для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування поверхневими водами у звітному періоді;

для потреб рибництва - на основі нормативів збору та фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах.

Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.

Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з власників мереж водопостачання.

За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не погіршує якість води водних об'єктів в межах встановлених категорій.

6. Статтю 31 виключити.

7. Статтю 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування

Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення зараховуються до Державного бюджету Україні в розмірі 80 відсотків, до бюджетів областей - в розмірі 20 відсотків,

Збори за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення на території Автономної Республіки Крим зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 50 відсотків, до бюджету Автономної Республіки Крим - в розмірі 50 відсотків.

Збори за використання поверхневих вод для потреб гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків.

Збори за використання води з водних об'єктів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Порядок розподілу та використання зборів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ).

Всі зазначені збори спрямовуються на здійснення заходів щодо охорони вод, відтворення водних ресурсів і підтримання водних об'єктів у належному стані, а також на виконання робіт, пов'язаних з попередженням шкідливої дії вод і ліквідацією її наслідків".

8, У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".

9. У статті 42:

частину першу викласти в такій редакції:

"Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства";

у частині четвертій слова "та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу" виключити.

10. У частині першій статті 43;

пункти 1 та 2 викласти в такій редакції;

"1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування;

2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди";

пункт 3 виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";

у пункті 7 слова "та користування водними об'єктами" виключити.

11. У статті 44:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання";

пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин";

пункт 7 після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства".

12. У статті 45:

у частині третій слова "або тих, які користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "або в оренду".

13. Статтю 46 викласти в такій редакції:

"Стаття 46. Види водокористування

Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".

14. У статті 47:

у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;

частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".

15. У статті 48:

частину першу викласти в такій редакції:

"Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";

частину третю викласти в такій редакції:

"Не належать до спеціального водокористування:

пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);

використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;

виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

видобування корисних копалин і водних рослин;

прокладання трубопроводів і кабелів;

проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод".

16. У статті 49:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування".

17. У статті 51:

у назві статті та в частині шостій слова "місцевого значення" виключити;

частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";

частину другу викласти в такій редакції:

"Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється";

доповнити статтю після частини четвертої новими частинами в такій редакції:

"Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації.

Розподіл повноважень щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та інших законів України".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - десятою.

18. Статтю 52 виключити.

19. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".

20. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти в такій редакції:

"5) перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань".

21. Статтю 72 викласти в такій редакції:

"Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Підприємства, установи і організації, які відкачують шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.

Умови скидання цих вод у водні об'єкти та повернення до підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ встановлюються органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".

22. Статтю 75 викласти в такій редакції:

"Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках після проведення спеціальних досліджень з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, за проектами, погодженими із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці та відповідною місцевою радою.

Повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів здійснюється за технологічними проектами, погодженими з відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань охорони здоров'я".

23. У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України", "Державний Комітет України по гідрометеорології", "Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство рибного господарства України", "Державний Комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити відповідно словами "збір", "збори", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 вересня 2000 року
N 1990-III