Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2000 р. N 1607
м.Київ

Про внесення змін і доповнень до
Правил користування електричною
енергією для населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2000 р. N 1607

Зміни і доповнення,
що вносяться до Правил користування
електричною енергією для населення

1. У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі.

2. Абзац п'ятий пункту 2 викласти у такій редакції:

"енергопостачальник - учасник оптового ринку електричної енергії України, що купує електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам".

3. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору на постачання електричної енергії".

4. Абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:

"Пошкоджені прилади обліку підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіального органу Держстандарту".

5. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок та форма оплати спожитої електричної енергії визначаються у договорі".

6. Пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Оплата спожитої електричної енергії, в тому числі на підставі визнаної претензії, здійснюється споживачем шляхом зарахування коштів виключно на розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку. Кошти від застосування штрафних санкцій до споживача, в тому числі пеня за несвоєчасну оплату спожитої електричної енергії, а також плата за надання споживачу додаткових послуг зараховуються на поточний рахунок енергопостачальника".

7. Пункт 38 доповнити новими абзацами п'ятим і шостим такого змісту:

"відкрити розподільчий рахунок в уповноваженому банку для зарахування коштів за спожиту електричну енергію та вказати його номер у договорі;

у разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання".

8. Пункт 42 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку".

9. Доповнити Правила новим пунктом 44-1 такого змісту:

"44-1. У разі неповернення в триденний термін споживачу електричної енергії коштів, сплачених ним за електричну енергію на інші рахунки, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє енергопостачальника від повернення цих коштів споживачу електричної енергії".

10. Пункт 54 викласти в такій редакції:

"54. Контроль за дотриманням цих Правил у межах своїх повноважень здійснюють НКРЕ, Мінпаливенерго, Держстандарт, Антимонопольний комітет та їх органи на місцях".

11. У додатку 1 до Правил:

1) у тексті додатка слово "електропостачальник" у всіх відмінках і формах числа замінити словом "енергопостачальник" у відповідному відмінку і числі;

2) пункт 11 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"вносити плату за спожиту електричну енергію виключно на розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку";

3) пункт 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"у разі перерахування Споживачем коштів за електричну енергію на інші рахунки повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання";

4) в абзаці другому пункту 26 слова "відповідними органами Комітету з питань стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "територіальними органами Держстандарту";

5) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Юридичні адреси сторін та їхні рахунки:

Енергопостачальник _____________________________________________________________________________________________________

Адреса, телефон ________________________________________________________________________________________________________

Номер розподільчого рахунка _____________________________________________________________________________________________

Номер поточного рахунка для інших платежів________________________________________________________________________________

Споживач ______________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(паспортні дані, ідентифікаційний код)

Адреса, телефон ________________________________________________________________________________________________________

Сторони зобов'язуються своєчасно письмово сповіщати про всі зміни реквізитів (найменування організації, рахунки тощо).

       Енергопостачальник                                                     Споживач
      ____________________________
      (підпис)
________________________________
(підпис)
      "_____"__________________ р. "_____"_______________________ р.
       МП"