Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо операцій з металобрухтом)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про металобрухт" ( 619-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212):

1) у статті 1:

абзац другий викласти у такій редакції:

"металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки від виробництва та обробки чорних і кольорових металів і їх сплавів";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів";

в абзаці сьомому слово "тощо" виключити;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"спеціалізовані підприємства (суб'єкти підприємницької діяльності усіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту та отримали відповідні ліцензії";

доповнити статтю новими абзацами такого змісту:

"експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу сплаву і зливків кольорових металів стандартам України, міжнародним стандартам та виданий власною акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;

побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність;

промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки від виробництва чорних і кольорових металів і їх сплавів;

спеціалізовані металургійні переробні підприємства - такі, що відповідають вимогам визначення спеціалізованого підприємства, мають виробниче обладнання і технологію для металургійної переробки брухту та відходів металів, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу, та які пройшли атестацію у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики;

приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції по збиранню, заготівлі та переробці металобрухту. Приймальний пункт повинен мати вагове та інше обладнання, відповідну ділянку з твердим покриттям, які необхідні для приймання та зберігання металобрухту, кваліфікований персонал";

2) статтю 4 викласти у такій редакції:

"Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом

Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом видаються лише підприємствам - юридичним особам, які мають спеціальне технологічне брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, вагове господарство, складські приміщення, кваліфікований персонал, забезпечують згідно з законодавством протипожежну, екологічну та радіаційну безпеку і контроль якісного складу металобрухту.

Обов'язковою умовою на отримання ліцензії є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам цього Закону (далі - акт обстеження місцевими державними адміністраціями), який складається протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня подачі заяви. Відмова у видачі акта обстеження може бути оскаржена в установленому порядку.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту. Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, забороняється.

Збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняються.

Приймання промислового брухту від юридичних осіб оформляється актом приймання із зазначенням найменування юридичної особи, кількості та джерел походження металобрухту. В акті робиться відмітка про вибухонебезпечність та дезактивацію і знешкодження металобрухту від шкідливих речовин та зазначається доза випромінювання.

Документи, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та акти приймання металобрухту є обов'язковими супровідними документами і повинні знаходитися в місцях знаходження металобрухту та зберігатися протягом трьох років.

Юридичним особам забороняється залучати до операцій з промисловим металобрухтом осіб віком до 18 років";

3) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Обов'язковою умовою для отримання ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом є наявність облаштованої земельної ділянки для здійснення операцій з брухтом кольорових металів та їх сплавів площею не менш як 500 кв.м, з брухтом чорних металів та їх сплавів - не менш як 1000 кв.м, яка повинна мати бетонне або тверде покриття. Забороняється здійснювати заготівлю, переробку, реалізацію, утилізацію та металургійну переробку металобрухту в інших місцях";

4) статтю 6 доповнити частиною такого змісту:

"Оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси в банках готівкою або шляхом поштового переказу за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом. Забороняється проведення готівкових розрахунків при здійсненні операцій з промисловим металобрухтом";

5) статтю 7 виключити;

6) статтю 9 викласти у такій редакції:

"Стаття 9. Експорт металобрухту

Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Експорт брухту та відходів кольорових металів забороняється.

Забороняється експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, а також експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані.

Експорт сплавів і зливків з брухту та відходів кольорових металів здійснюється при наявності експортного сертифіката якості спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, які сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9002.

Експорт брухту легованих чорних металів (легованого металобрухту) забороняється,

Вивезення за межі митної території України як давальницької сировини брухту та відходів кольорових металів забороняється";

7) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади з питань статистики та його територіальні органи в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом. У разі несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації, обов'язковість надання якої визначено згідно з законом, до органів державної статистики за їх поданням дія ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом зупиняється. У разі повторного надання недостовірної інформації до органів державної статистики ліцензія анулюється";

8) статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання
операцій з металобрухтом

Органами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та місцеві державні адміністрації.

Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики відповідно до його повноважень.

Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

видачі центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням;

складання місцевими державними адміністраціями акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.

Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання";

9) статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні
операцій з металобрухтом

Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики у здійсненні операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

забезпечує здійснення державної політики у здійсненні операцій з металобрухтом;

здійснює із залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

разом з місцевими органами виконавчої влади бере участь у перевірках суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання ними умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення реалізації операцій з металобрухтом;

залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;

видає ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом в установленому законодавством порядку;

контролює додержання ліцензійних умов;

зупиняє дію ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом або анулює її в порядку, визначеному законом.

Місцеві державні адміністрації у здійсненні операцій з металобрухтом:

складають акт обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону на територіях відповідних адміністративних одиниць;

здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць.

Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики, який зобов'язаний зупинити дію ліцензії, організувати перевірку та у разі підтвердження порушень здійснення операцій з металобрухтом анулювати ліцензію. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";

10) у тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках.

2. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):

1) доповнити Кодекс статтею 153-3 такого змісту:

"Стаття 153-3. Порушення законодавства, що регулює здійснення
операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, якщо ці дії вчинено протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди підприємствам, установам, організаціям або спричинили інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років або штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Під великою матеріальною шкодою слід розуміти шкоду, яка в п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) абзац третій частини четвертої статті 25 після слів і цифр "незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм (стаття 153-2)" доповнити словами і цифрами "порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом (стаття 153-3)".

3. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (1001-05, 1002-05, 1003-05) після цифр "153-2" доповнити цифрами "153-3".

4. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 164-10 такого змісту:

"Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює
здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації";

2) у статті 221 цифри "164-6 - 164-9" замінити цифрами "164-6 - 164-10".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України з дня набрання чинності цим Законом у чотиримісячний термін:

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону;

забезпечити перереєстрацію діючих ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом без справляння плати за їх перереєстрацію;

зупинити видачу нових ліцензій на період перереєстрації діючих ліцензій.

3. Ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом, що не перереєстровані у чотиримісячний термін після набрання чинності цим Законом, вважаються недійсними.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 листопада 2000 року
N 2114-III