Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 1215 від 20.12.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2001 р. за N 34/5225

Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності з виробництва
електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою приведення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії у відповідність до актів законодавства (Законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України, постанов Національної комісії регулювання електроенергетики) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3 , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199 (додаються).

Голова Комісії О.Гридасов

Затверджено
Постанова НКРЕ
20.12.2000 N 1215

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2001 р. за N 34/5225

Зміни та доповнення
до Умов та Правил здійснення підприємницької
діяльності з виробництва електричної енергії

1. У пункті 1.1 слова "Закону України "Про підприємництво" замінити словами "Законів України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ).

2. Пункт 1.4 доповнити абзацами такого змісту:

"Власні потреби електростанцій в електричній енергії - витрати електричної енергії на задоволення потреб її виробників відповідно до методик та нормативів, які затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі електроенергетики.

Граничні показники - визначені в Умовах та Правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на Оптовому ринку.

Грубе порушення Умов та Правил - одноразове порушення Умов та Правил, яке свідчить про явне й умисне нехтування їх вимогами з боку ліцензіата та/або призвело до наслідків у вигляді значної шкоди, завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; грубим порушенням уважається також невиконання ліцензіатом у встановлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень.

Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому певного виду підприємницької діяльності протягом установленого строку.

Оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Правила Оптового ринку електричної енергії України - невід'ємна частина Договору між членами Оптового ринку електроенергії , яка визначає механізм функціонування Оптового ринку електричної енергії України, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами, правила формування ринкової ціни на електричну енергію.

Порушення Умов та Правил - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає на встановлені НКРЕ Умови та Правила та рішення НКРЕ і за яку законодавством та цими Умовами та Правилами передбачено застосування до нього санкцій.

Повторне порушення Умов та Правил - порушення ліцензійних умов, яке раніше допускав ліцензіат і протягом року вчинив його знову.

Розподільчі рахунки Оптового ринку електричної енергії - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території та оптове постачання електричної енергії, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та розрахунків з учасниками ОРЕ.

Цінова заявка - комерційна пропозиція виробника на виробіток електроенергії, яка надається розпоряднику системи розрахунків відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії ".

3. Абзац "Договір між членами Оптового ринку електроенергії - це угода сторін про встановлення, зміну або припинення дії взаємних прав та обов'язків, оформлена в установленому порядку та погоджена НКРЕ" замінити абзацом "Договір між членами Оптового ринку електроенергії (1227-96 ) угода сторін, яка визначає мету та умови діяльності, права, обов'язки та відповідальність сторін і погоджується з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, НКРЕ, Антимонопольним комітетом України".

4. Абзац "Допоміжні послуги - послуги з вироблення реактивної потужності, регулювання частоти, напруги, прискореного пуску, підтримання резервного режиму та інших подібних послуг, необхідних для забезпечення стабільності системи" замінити абзацом "Допоміжні засоби - технічні та інші засоби і заходи для виробництва реактивної потужності, регулювання частоти, напруги, прискореного пуску, підтримання резерву потужності тощо, необхідні для дотримання норм надійності енергосистеми".

5. Абзац "Ліцензіат - Підприємство, організація або інший суб'єкт підприємницької діяльності, які отримали від НКРЕ ліцензію на здійснення діяльності з виробництва електричної енергії" замінити абзацом "Ліцензіат суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований у встановленому порядку, який отримав ліцензію на виробництво електричної енергії та зобов'язаний дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ".

6. Абзац "Ліцензована діяльність - Діяльність, що пов'язана з виробництвом електричної енергії, на яку Ліцензіат отримав право від НКРЕ" замінити абзацом "Ліцензована діяльність - підприємницька діяльність з виробництва електричної енергії, на здійснення якої ліцензіат отримав право від НКРЕ".

7. Абзац "ДПЕ - Державне підприємство "Енергоринок" замінити абзацом "Оптовий постачальник - суб'єкт Оптового ринку електричної енергії, який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії та здійснює оптове постачання електричної енергії відповідно до Договору між членами Оптового ринку електроенергії (1227-96 )".

8. Абзац "Оптовий ринок електричної енергії - Договірне об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали від НКРЕ ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, підписали Договір між членами оптового ринку електричної енергії України, діяльність яких направлена на задоволення потреб споживачів електроенергії з метою досягнення максимальної ефективності на основі справедливої конкуренції, яка базується на оптовій купівлі ДПЕ та продажу ним всієї виробленої членами оптового ринку електричної енергії та потужності" замінити абзацом "Оптовий ринок електричної енергії України (далі - ОРЕ) - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі Договору (1227-96 )".

9. Абзац "Централізоване диспетчерське управління - Процес управління енергетичними об'єктами з метою забезпечення надійної роботи енергосистеми. Ведення режиму навантаження електростанцій та енергетичної системи згідно з вимогами чинних нормативно-технічних документів" замінити абзацом "Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам".

10. Визначення "Постачання електроенергії за регульованим тарифом", "Дата анулювання ліцензії", "Дата набуття чинності ліцензії" вилучити.

11. Доповнити розділ 2 пунктом 2.1 такого змісту: "Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, що мають у своїй власності чи користуванні обладнання встановленої потужності не менше 5 МВт, та суб'єктів підприємництва, що здійснюють виробництво електричної енергії на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії".

12. Нумерацію пунктів 2.1-2.10 замінити відповідно на 2.2-2.11.

13. У пункті 2.2 слово "Міненерго" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

14. У пункті 2.3 замінити слово "Міненерго" на слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці", слова та цифри "п.2.1" замінити на слова та цифри "п.2.2".

15. У пункті 2.4 слово "Міненерго" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

16. У пункті 2.5 слова та цифри "пп.2.1-2.3" замінити на слова та цифри "пп.2.2-2.4".

17. Пункт 2.6 викласти у такій редакції:

"2.6. Вся електрична енергія, яка вироблена на електростанціях ліцензіата, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії, повинна продаватися на Оптовому ринку електричної енергії України.

Виняток може становити електроенергія, яка:

- споживається для власних потреб електростанцій в електричній енергії;

- вироблена на електростанціях із установленою потужністю нижче 20 МВт;

- вироблена на електростанціях, у яких загальний відпуск електроенергії в об'єднану енергетичну систему України становив менше 100 млн. кВт/год за попередній рік;

- вироблена на теплоелектроцентралях (далі - ТЕЦ), які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності.

У разі продажу електричної енергії оптовому постачальнику ліцензіат укладає договір купівлі-продажу електричної енергії з оптовим постачальником електричної енергії відповідно до договору, на підставі якого створюється оптовий ринок електричної енергії.

Кошти за продану електричну енергію ліцензіат отримує з розподільчого рахунку оптового постачальника електричної енергії."

18. У пункті 2.11 слова та цифри "пп.2.7-2.9" замінити на слова та цифри "пп.2.8-2.10".

19. У пункті 3.2.1 слова "Державним підприємством "Енергоринок" замінити на слова "державним підприємством, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

20. У пункті 3.2.4 слова "Державному підприємству "Енергоринок" замінити на слова "оптовому постачальнику та державному підприємству, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

21. У пункті 3.2.5 слова "Державного підприємства "Енергоринок" замінити на слова "державного підприємства, яке виконує функції диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці" та слово "послуги" замінити словом "засоби".

22. У пункті 3.3.1 слово "Міненерго" за текстом замінити на слова "центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці", слова "Держкоматом", "стосовно АЕС" і "для АЕС" вилучити.

23. Пункт 3.4.1 викласти в такій редакції: "Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства про будівництво".

24. Пункт 3.5.3 викласти в такій редакції:

"При зміні потужностей ліцензіат повинен у десятиденний термін подавати до НКРЕ перелік основного обладнання електростанцій, які перебувають у власності або експлуатації ліцензіата, та інформацію щодо них, яка визначається в додатку до цих Умов та Правил".

25. Пункт 3.5.5 викласти в такій редакції:

"Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ про зміни:

банківських реквізитів; установчих документів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації).

Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю.

Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії.

У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія підлягає оформленню в порядку, установленому для її видачі".

26. Пункт 3.7.1 викласти в такій редакції: "Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються НКРЕ згідно з чинним законодавством".

27. Пункт 3.7.2 - вилучити.

28. Викласти розділ 4 "Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності" в такій редакції:

"4.1. НКРЕ та її уповноважені представники мають право доступу на територію, до обладнання та документів ліцензіата для перевірки його ліцензованої діяльності, а ліцензіат має надавати їм необхідну допомогу в перевірці його ліцензованої діяльності, якщо це необхідно НКРЕ для забезпечення контролю за ліцензованою діяльністю ліцензіата.

Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольних перевірок діяльності ліцензіата.

Порядок проведення контрольних перевірок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, затвердженої постановою НКРЕ від 06.10.99 N 1305, зареєстрованої в Мін'юсті України 28.10.99 за N 738/4031."

29. Розділ 6 "Зупинення дії та анулювання ліцензії" викласти у такій редакції:

"5. Зупинення дії ліцензії

5.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі: подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії; порушення ліцензіатом ліцензійних умов; невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових до виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

5.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата

У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та реєстраційний номер ліцензії і дата, починаючи з якої, заявник має намір зупинити дію ліцензії.

Якщо у заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, вважається дата прийняття рішення НКРЕ щодо зупинення дії ліцензії з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може бути більшим за один рік.

5.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ.

У разі виявлення під час перевірки в матеріалах звітності порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення дії ліцензії.

Підставою для прийняття рішення НКРЕ про усунення виявлених порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують виявлені порушення.

У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії зазначаються:

повне найменування і місцезнаходження НКРЕ та ліцензіата, якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення відповідного рішення;

обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення НКРЕ, докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні нормативні акти;

вимоги НКРЕ та термін їх виконання;

сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за видачу ліцензії (якщо є така заборгованість);

перелік документів, що додаються.

Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані вимоги НКРЕ в установлений термін.

НКРЕ може продовжити термін усунення порушень, якщо ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, письмово повідомив НКРЕ.

Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата - юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та надсилається НКРЕ.

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або грубе порушення ліцензійних умов.

5.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії нарахування та сплата поточної плати не припиняються.

6. Поновлення дії ліцензії

6.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну зупинення дії ліцензії.

НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін.

6.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ матеріали, які підтверджують усунення порушень.

6.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про це ліцензіата.

6.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкоригована з урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної плати.

6.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата.

7. Анулювання ліцензії

7.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі: подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про анулювання ліцензії;

виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення ліцензійних умов.

7.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

7.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається (надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення.

7.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата в 5-денний термін".

У зв'язку з цим розділ 5 уважати розділом 8. 30. У розділ 8 унести такі зміни: Пункт 8.1 вилучити. У зв'язку з цим пункти 8.2 - 8.4 уважати пунктами 8.1 - 8.3. У абзаці першому пункту 8.1 вилучити слово "також", у останньому абзаці - вилучити слова "і публікуватися у всеукраїнській газеті за рахунок НКРЕ".

У абзаці першому пункту 8.2 слова та цифри "п.5.1, 5.2" замінити на слова та цифри "п.8.1".

Пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"Зміни та доповнення до Умов та Правил публікуються в офіційному друкованому органі".

31. Доповнити розділом 9 "Застосування санкцій" такого змісту:

"9.1. НКРЕ здійснює контроль за додержанням ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до нього відповідних санкцій за їх порушення.

9.2. НКРЕ застосовує санкції щодо ліцензіата у порядку, встановленому чинним законодавством."

32. Слова "Ліцензіат", "Ліцензована діяльність", "Загальна ліцензована потужність" за текстом Умов та Правил всередині речення писати з малої літери.

Заступник начальника Управління ліцензування П.Продан