Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2000 р. N 1662
м.Київ

Про затвердження переліку
професійних захворювань

Відповідно до статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік професійних захворювань (додається).

2. Міністерству охорони здоров'я, Академії медичних наук і Міністерству праці та соціальної політики розробити та затвердити у двомісячний термін Інструкцію про застосування переліку професійних захворювань.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. N 1662

Перелік
професійних захворювань

Найменування захворювання Код згідно з Міжна
родною статстичною класи
фікацією хвороб та споріднених проблем( МКХ-10)
Небезпечні та шкідливі речовини виробничі фактори , вплив яких може викликати професійне захворюваня Перелік робіт та виробництв, на яких можлие виникнення професійного захворювання
I Захворювання  , що виникають під впливом хімічних факторів 
1. Гострі,
хронічні
інтоксикації та
їх наслідки, для
перебігу яких
характерне
ізольоване або
сполучене
ураження органів
і систем

хімічні речовини:
первинна сировина,
проміжні, побічні та
кінцеві продукти

усі види робіт (включаючи
лабораторні), пов'язані з
одержанням, переробкою,
застосуванням хімічних
речовин у різних галузях
промисловості, будівництві,
сільському господарстві, на
транспорті та у сфері
обслуговування
токсичне ураження
органів дихання:
ринофаринго-
ларингіт, ерозія,
перфорація
носової перетинки
трахеїт, бронхіт,
пневмоніт,
токсичний
фіброзуючий
альвеоліт,
пневмосклероз
тощо

J68-J70


азотна кислота,
аміак, оксиди азоту,
ізоціанати,
кремнійорганічні
сполуки, селен, сірка
та її сполуки,
формальдегід,
фталевий ангідрид,
хлор та його сполуки,
фтор та його сполуки,
хром та його сполуки
тощо
токсична анемія
D60-64
бензол та гомологи
бензолу (толуол,
ксилол), похідні
бензолу (аміно-,
нітро- та хлоро-
сполуки вуглеводнів
ароматичного ряду),
гексаметилендіамін,
пестициди
(хлорорганічні та
інші сполуки),
свинець, його
неорганічні сполуки
тощо

токсичний гепатит
(гострий,
хронічний
персистуючий,
хронічний
активний)
ураження печінки
з розвитком
фіброзу та цирозу

К71
К71.2

К71.3

К71.5
К71.7бензол та його
похідні, аміно- та
нітросполуки
вуглеводнів
ароматичного ряду,
галоїдопохідні
вуглеводи жирного
ряду, гідразин та
його сполуки,
пестициди
(хлорорганічні та інші
сполуки), фосфор та
його сполуки, фтор та
його сполуки, залізо
та його сполуки тощо


ураження печінки
з іншими
порушеннями
К71.8

токсична
нефропатія
N14

(бета) - нафтол,
кадмій, тетрахлорид
вуглецю та інші


токсичні ураження
нервової системи:
поліневропатіяневрозоподібні
стани


енцефалопатія


G62F48G92
бензол та його
гомологи, похідні
бензолу, аміно-,
нітро- та хлороспо-
луки, вуглеводні
ароматичного ряду,
гексаметилендіамін,
стирол,
галоїдопохідні
вуглеводнів жирного
ряду, гідразин та
його сполуки,
марганець, пестициди,
ртуть та її сполуки,
сірковуглець,
тетраетилсвинець тощотоксичні ураження
очей:
катаракта

кон'юнктивіти
(гострий,
хронічний)
кератокон'юнктивіт
Н26.8Н10.9
Н16.2
тринітротолуол, йод,
фтор

азотна кислота,
аміак, ізоціанати,
сірка та її сполуки,
оксиди азоту -
формальдегід, хлор,
фтор, їх сполуки тощо


токсичні ураження
кісток:

білий (жовтий) фосфор
фтор та його сполуки

остеопороз
остеосклероз
некроз щелепи
М80, М81
М34.2
М87.8
2. Хвороби шкіри:

епідерматоз

контактний
дерматит

токсикодермія

фотодерматит

оніхії, параніхії
токсична
меланодермія
мастильні
фолікулітиL25 9


L25.9

L25.9

L56.2

L60.8

L81.4

L73.8

продукти перегонки
нафти, кам'яного
вугілля та сланців
(бензин, гас,
уайтспірит, мастильно
охолоджувальні рідини
та мастила, крезол,
лізол, гудрон, мазут,
асфальт, пек та його
дистиляти), хлоровані
нафталіни, кислоти,
луги, органічні
розчинники,
гідросульфіт, хлорне
вапно, солі важких
металів, сполуки
арсену, сурми,
формалін, клеї тощо
виробництва хімічної,
нафтопереробної,
машинобудівної,
металургійної,
-деревообробної,
шкірсировинної, шкіряної,
харчової галузей
промисловості, будівельне,
меблеве виробництво,
очищення нафтоналивних
суден, будівництво шахт тощо


вітиліго


L80


пара-трет-бутилфенол
(ПТБФ)

виробництво та застосування
паратрет-бутилфенолу для
одержання смол, лаків,
емалей
3. Металева
лихоманка,
фторопластова
(тефлонова)
лихоманка

Т56

аерозолі конденсації
кольорових металів:
цинк, мідь, нікель,
сурма та інші,
аерозолі вторинної
полімеризації
фторопластів тощо
виробництва кольорової
металургії, пластмас
(фторопластів) та їх
переробка, обробка
кольорових матеріалів з
металів
II. Захворювання, викликані впливом промислових аерозолів
1. Пневмоконіози:
силікоз,
силікатози,
металоконіози,
карбоконіози,
гіперсенситивні
пневмоніти
(бериліоз) тощо

J60-J64
тривале вдихання
пилу, який містить
діоксид кремнію у
вільному або
сполученому стані,
пил з вмістом вуглецю
(вугілля, кокс, сажа,
графіт, алмаз); пил
металів та їх
оксидів, у тому числі
зварювальний
аерозоль; пил
мінеральний та
органічний (у тому
числі із штучних
волокон), пластмаси,
змішані види пилу
робота в рудниках, шахтах,
відкритих кар'єрах, на
збагачувальних та добувних
фабриках гірничорудної та
вугільної промисловості;
видобуток, обробка нерудних
порід і матеріалів, азбесту
та інших силікатів, щебеню
тощо; виробництво
азбестоцементу та інших
азбестовмісних матеріалів
(труби, шифер, панелі, дошки
фрикційні, азбестотекстильні
та інші вироби), виробництво
фарфорофаянсових, скляних
виробів, виробництво та
застосування коксу, сажі,
графітів; металургійні та
ливарні виробництва,
машинобудування;
металообробка: зварювальні
роботи; розмелювання сипких
матеріалів; виробництво,
обробка пластмас,
сільськогосподарські та інші
види робіт з виділенням пилу
2. Коніотуберкульоз
(пневмоконіоз,
пов'язаний з
туберкульозом)

J65
тривале вдихання
пилу, який містить
діоксид кремнію у
вільному або
сполученому стані,
пил з вмістом вуглецю
(вугілля, кокс, сажа,
графіт, алмаз); пил
металів та їх
оксидів, у тому числі
зварювальний
аерозоль; пил
мінеральний та
органічний (у тому
числі із штучних
волокон), пластмаси,
змішані види пилу
роботи в рудниках, шахтах,
відкритих кар'єрах, на
збагачувальних та добувних
фабриках гірничорудної та
вугільної промисловості;
видобуток, обробка нерудних
порід і матеріалів, азбесту
та інших силікатів, щебеню
тощо; виробництво
азбестоцементу та інших
азбестовмісних матеріалів
(труби, шифер, панелі, дошки
фрикційні, азбестотекстильні
та інші вироби), виробництво
фарфоро-фаянсових, скляних
виробів, виробництво та
застосування коксу, сажі,
графітів; металургійні та
ливарні виробництва,
машинобудування;
металообробка: зварювальні
роботи; розмелювання сипких
матеріалів; виробництво,
обробка пластмас,
сільськогосподарські та інші
види робіт з виділенням пилу
3. Бісиноз
J66
тривале вдихання
різних видів
волокнистого
рослинного пилу
(льону, бавовни,
конопель та інших)
переробка бавовни, льону,
конопель та інших
волокнистих рослинних
культур (підприємства
первинної переробки,
текстильне виробництво)
4. Хронічний
бронхіт:
пиловий,
токсико-пиловий


5. Емфізема-
бронхіт


J44
J68.4J44


тривале вдихання усіх
вищенаведених видів
пилу, а також
органічного пилу
рослинного і
тваринного походження
(борошняний,
зерновий, волосяний,
вовняний, тютюновий,
паперовий, цукровий
та інші). Одночасна
дія пилового,
хімічного факторів
(подразнювальні
речовини, компоненти
вихлопу самохідних
гірничих машин тощо)
та несприятливих
метеофакторів


роботи в рудниках, шахтах,
відкритих кар'єрах, на
збагачувальних та добувних
фабриках гірничорудної та
вугільної промисловості;
видобуток, обробка нерудних
порід і матеріалів, азбесту
та інших силікатів, щебеню
тощо; виробництво
азбестоцементу та інших
азбестовмісних матеріалів
(труби, шифер, панелі, дошки
фрикційні, азбестотекстильні
та інші вироби), виробництво
фарфоро-фаянсових, скляних
виробів, виробництво та
застосування коксу, сажі,
графітів; металургійні та
ливарні виробництва,
машинобудування;
металообробка: зварювальні
роботи; розмелювання сипких
матеріалів; виробництво,
обробка пластмас,
сільськогосподарські та інші
види робіт з виділенням
пилу, а також виробництва:
валяльне-,
борошномельно-круп'яне,
цукрове, первинна обробка
бавовни, льону та інших
луб'яних культур, а також
інші види робіт, пов'язані з
виділенням пилу
6. Емфізема
J43.8
значне фізичне
напруження дихальної
системи


усі види робіт, пов'язані з
напруженням дихальної
системи (склодуви,
музиканти, що грають на
духових музичних та інших
інструментах, тощо)
7. Хронічний
ринофаринго-
ларингіт


J68.2
тривале вдихання усіх
вищенаведених видів
пилу, а також
органічного пилу
рослинного і
тваринного походження
(борошняний,
зерновий, волосяний,
вовняний, тютюновий,
паперовий, цукровий
та інші). Одночасна
дія пилового,
хімічного факторів
(подразнювальні
речовини, компоненти
вихлопу самохідних
гірничих машин тощо)
та несприятливих
метеофакторів


роботи в рудниках, шахтах,
відкритих кар'єрах, на
збагачувальних та добувних
фабриках гірничорудної та
вугільної промисловості;
видобуток, обробка нерудних
порід і матеріалів, азбесту
та інших силікатів, щебеню
тощо; виробництво
азбестоцементу та інших
азбестовмісних матеріалів
(труби, шифер, панелі, дошки
фрикційні, азбестотекстильні
та інші вироби), виробництво
фарфоро-фаянсових, скляних
виробів, виробництво та
застосування коксу, сажі,
графітів; металургійні та
ливарні виробництва,
машинобудування;
металообробка: зварювальні -
роботи; розмелювання сипких
матеріалів; виробництво,
обробка пластмас,
сільськогосподарські та інші
види робіт з виділенням
пилу, а також виробництва:
валяльне,
борошномельно-круп'яне,
цукрове, первинна обробка
бавовни, льону та інших
луб'яних культур, а також
інші види робіт, пов'язані з
виділенням пилу
III. Захворювання,викликані дією фізичних факторів
1. Захворювання,
пов'язані з дією
іонізуючих
випромінювань
променева хвороба
гостра
W88

усі види іонізуючих
випромінюваньодноразовий
короткочасний
загальний вплив
зовнішніх іонізуючих
випромінювань або
надходження усередину
організму значної
кількості
радіоактивних речовин
та їх сполук
роботи з радіоактивними
речовинами та джерелами
іонізуючих випромінювань


роботи з радіоактивними
речовинами та джерелами
іонізуючих випромінювань


променева хвороба
хронічна
вплив іонізуючої
радіації у дозах, що
перевищують
допустимий рівень для
професійного
опромінення

місцеві променеві
ураження (гострі
або хронічні)зовнішній локальний
вплив іонізуючих
випромінювань
радіоактивних речовин2. Захворювання,
пов'язані з
впливом
неіонізуючих
випромінювань:
вегетативна
дисфункція,
астенічний,
астеновегетативний
гіпоталамічний
синдроми
місцеві ураження
тканин
лазерними
випромінюваннями
(опіки шкіри,
ураження рогівки
та сітківки ока)


F45.3

W90
систематичний вплив
усіх видів
електромагнітних
випромінювань,
когерентних та
некогерентних монота
поліхроматичних
випромінювань
оптичного діапазонулокальний вплив
лазерних
випромінювань


усі види робіт з джерелами
електромагнітних
випромінювань усі види робіт
з випромінюванням оптичних
квантових генераторівусі види робіт з
випромінюванням оптичних
квантових генераторів,
потужних джерел світла тощо

3. Вібраційна
хвороба

Т75.2


тривалий
систематичний вплив
виробничої вібрації,
що передається на
верхні кінцівки
працюючих, та
вібрації робочих
місць
робота з ручними машинами і
робочі місця, що генерують
вібрацію
4. Нейросенсорна
приглухуватість
Н903

систематичний вплив
виробничого шуму
усі види робіт, пов'язані
з впливом інтенсивного
виробничого шуму у
промисловості, будівництві,
сільському господарстві, на
транспорті, телефонних
станціях тощо
5. Вегетативно-
сенсорна
поліневропатія
верхніх кінцівок
(ангіоневроз)
G62.8контактна передача
ультразвуку на верхні
кінцівки

роботи з ультразвуковими
дефектоскопами та медичною
апаратурою, що генерує
ультразвук
6. Електро-
офтальмія

Н16.1


інтенсивне
ультрафіолетове
випромінювання
роботи в умовах інтенсивного
ультрафіолетового
випромінювання
(газоелектрозварювання тощо)
7. Катаракта
Н26.8
систематичний вплив
променевої
інфрачервоної енергії
ультрафіолетове,
надвисоке
радіочастотне,
рентгенівське,
гаммавипромінювання,
нейтронне, протонне
випромінювання
ковальсько-пресові,
електрозварювальні, термічні
роботи, виготовлення
скловиробів, роботи,
пов'язані з інфрачервоним
випромінюванням у
металургії, з впливом
іонізуючих та неіонізуючих
випромінювань
8. Декомпресійна
(кесонна) хвороба
та її наслідки

Т70.3підвищений
атмосферний тиск,
порушення процесів
декомпресії
роботи в кесонах,
барокамерах, водолазні та
інші роботи в умовах
підвищеного атмосферного
тиску
9. Перегрівання:
гостре
(тепловий та
сонячний удар,
теплова
непритомність,
теплові судоми
тощо)


Т67

нагрівальний
мікроклімат та
інтенсивне
випромінювання у
виробничому
середовищі
роботи у глибоких шахтах,
ливарних, мартенівських,
листопрокатних,
трубопрокатних цехах; ремонт
промислових печей, очищення
топок, котлів, варіння скла
та інші роботи в умовах
нагрівального мікроклімату,
в тому числі на відкритих
територіях у жаркий період
року
хронічне
(вегетативно-
судинна
дисфункція з
порушенням
терморегуляції,
електролітного
обміну тощо)

10. Облітеруючий
ендартеріїт,
вегетативно-сенсорна
поліневропатія
(ангіотрофоневроз)


I73.8


охолоджувальний
мікроклімат у
виробничому
середовищіроботи на рибо-,
м'ясокомбінатах,
риболовецьких суднах,
холодильниках; геологічні
роботи, лісозаготівля,
торфорозробки, роботи на
сирих, заболочених місцях, у
гірничих рудниках в умовах
обводнювальних виробок,
шахтний видобуток нафти та
інші види робіт в умовах
охолоджувального
мікроклімату виробничого
середовища, роботи за
контрактом в умовах вічної
мерзлоти
11. Оніходист-
рофії,
механічні
епідермози
(омозолілості
тощо)
L60.3

L84-85температурні та
метеорологічні
фактори, тертя і
тиск


шкіряне та хутрове
виробництво, обробка міздрі,
сільськогосподарські
(польові) роботи, роботи на
суднах і берегових
підприємствах з переробки
риби тощо
IV. Захворювання та перенапруження, пов'язані з фізичним первантаженням  окремих органів і систем
1. Дисоціативні
моторні розлади,
у тому числі
писальний спазм


F44.4

роботи, що потребують
високої координації
рухів і виконуються у
швидкому нав'язаному
темпі

роботи на клавішних апаратах
та музичних інструментах,
стенографія, рукописні,
машинописні, креслярські,
гравірувальні роботи,
оператори комп'ютерного
набору тощо
2. Захворювання
периферичної
нервової системи:

моно- і
полінейропатії
верхніх і нижніх
кінцівок, у тому
числі компресійні
та вегетативно-
сенсорні

радикулопатії
(шийного,
попереково-
крижового рівнів)

радикуломієлопатії
(шийного та
попереково-
крижового рівнів)


G56, 57


М54.1
G95.8
роботи, пов'язані з
локальним м'язовим
перенапруженням,
однотипними рухами,
які виконуються у
швидкому темпі, з
тиском на нервові
стовбури, м'язи,
зв'язки, сухожилля,
їх травмуванням,
систематичним
триманням вантажу на
руках, його підняттям
та переміщенням
вручну або з
докладанням зусиль;
роботи пов'язані з
систематичним нахилом
тіла, перебуванням у
вимушеній робочій
позі (на колінах,
навпочіпки, лежачи, з
нахилом уперед тощо)
роботи на клавішних
обчислювальних
лічильно-перфораційних
машинах, друкарських
машинках, оператори
комп'ютерного набору, ручне
доїння; шліфувальні,
бурильні, ковальські,
клепальні, обрубні,
формувальні, малярські
роботи; робота водіїв
великовантажних та
самохідних, у тому числі
сільськогосподарських,
машин; роботи на музичних
інструментах, циркові та
інші види робіт усі види
робіт у прохідних та очисних
забоях, у тому числі в
обводнювальних умовах з
несприятливим мікрокліматом

3. Захворювання
кістково-м'язової
системи та
сполучної тканини

хронічні
міофібрози
передпліччя і
плечового поясу,
тендовагінітистенозуючі
лігаментози,
стилоідози
(ліктьовий,
плечовий),
епікондиліт
М00-М99

М65


М77

роботи, пов'язані з
локальним м'язовим
перенапруженням,
однотипними рухами,
які виконуються у
швидкому темпі, з
тиском на нервові
стовбури, м'язи,
зв'язки, сухожилля,
їх травмуванням,
систематичним
триманням вантажу на
руках, його підняттям
та переміщенням
вручну або з
докладанням зусиль;
роботи,
пов'язані з
систематичним нахилом
тіла, перебуванням у
вимушеній робочій
позі (на колінах,
навпочіпки, лежачи з
нахилом уперед тощо)
роботи на клавішних
обчислювальних
лічильно-перфораційних
машинах, друкарських
машинках, оператори
комп'ютерного набору, ручне
доїння; шліфувальні,
бурильні, формувальні,
малярські роботи; робота
водіїв високовантажних та
самохідних, у тому числі
сільськогосподарських,
машин; роботи на музичних
інструментах, циркові та
інші види робіт усі види
робіт у прохідних та очисних
забоях, у тому числі в
обводнювальних умовах з
несприятливим мікрокліматом
бурсити гострі та
хронічні
ліктьового і
колінного суглобів
М93
періартрози
(плечо-
лопатковий,
ліктьовий,
колінний),
артрози,
остеоартрози (тієї
ж локалізації)
М17-М19
остеохондропатії
(остеонекрози), у
тому числі хвороба
Кінбека,
остеохондрити
розшаровний та
інші
М93

4. Опущення і
випадання матки та
стінок вагіни
N81.2


тривалі систематичні
підняття і
переміщення вантажів
у поєднанні з
вимушеною робочою
позою та впливом
вібрації (чи без неї)
у жінок віком до 40
років за відсутності
ознак травмування
м'язів тазового дна
під час пологів
роботи, пов'язані з
підняттям та переміщенням
вантажів вручну, з
докладанням зусиль5. Виражене
варикозне
розширення вен на
ногах, ускладнене
запальними
(тромбофлебіт) або
трофічними
розладами
I83.2тривале перебування у
вимушеній робочій
позі стоячи

роботи, пов'язані з тривалим
статичним напруженням,
перебуванням на ногах,
систематичним перенесенням
значних вантажів
роботи в гірничих виробках:
прохідні, бурильні,
кріпильні та інші, особливо
на крутоспадних пластах
6. Захворювання,
які викликаються
перенапруженням
голосового
апарату:

систематичне
перенапруження
голосових складок
протягом тривалого
часу
викладацька робота,
дикторська робота на радіо,
телебаченні,
вокально-розмовні види
акторських робіт; робота на
телефонних станціях тощо
хронічний ларингіт  J37.0    
вузлики голосових
складок (вузлики
співаків)
J38.2

контактні виразки
голосових складок
тощо)
J38

фонастенія R49    
7. Прогресуюча
короткозорістьН52.1
підвищене напруження
зору при розрізненні
дрібних предметів з
близької відстані
(прецизійні роботи)
картографування, збирання
феритових деталей до
електронних машин та
механізмів, огранка і
контроль якості
дорогоцінного та
напівдорогоцінного каміння,
складання годинників,
коректорська робота з
оптичними приладами тощо
8. Неврози

F48

тривале безпосереднє
обслуговування
психічно хворихробота
медичного персоналу у
психіатричних закладах, у
тому числі викладачів та
обслуговуючого персоналу
спецшкіл для психічно
неповноцінних дітей
V. Захворювання,викликані дією біологічних факторів
1. Інфекційні
захворювання та
паразитози:

туберкульоз

вірусні гепатити

сибірська виразка

бруцельоз

сап

лептоспіроз

кліщовий
енцефаліт

СНІД

сифіліс тощо
А15

В15-В18

А22

А23

А24

А27

А84


В20-В24

А53
контакт з
інфекційними хворими,
інфікованими
матеріалами чи
переносниками
захворювань, з
хворими тваринами,
продуктами тваринного
та рослинного
походження (шкіра,
вовна, щетина,
кінський волос,
м'ясо, шкіряна,
хутрова сировина,
утильсировина, зерно,
бавовна тощо),
контакт з гризунами,
поверхнею, що
забруднена
відповідними
мікроорганізмами, у
тому числі грибковою
флорою
робота в медичних закладах
(інфекційних,
протитуберкульозних,
донорських пунктах тощо),
робота обслуговуючого
персоналу в місцях
ув'язнення, де знаходяться
хворі на туберкульоз,
ветеринарна служба, робота у
тваринницьких господарствах,
на м'ясокомбінатах,
консервних фабриках, на
підприємствах з обробки
шкіряної і хутрової
сировини, на звіробійних
промислах, риболовецьких
суднах і підприємствах
рибної промисловості; різні
види робіт в умовах лісових
масивів, у рудниках і на
шахтах тощо

2. Мікози
відкритих ділянок
шкіри, слизових
оболонок та
вісцеральні
(аспергільоз,
легеня фермера
тощо)


В35-49

контакт з
інфекційними хворими,
інфікованими
матеріалами чи
переносниками
захворювань, з
хворими тваринами,
продуктами тваринного
та рослинного
походження (шкіра,
вовна, щетина,
кінський волос,
м'ясо, шкіряна,
хутрова сировина,
утильсировина, зерно,
бавовна тощо),
контакт з гризунами,
поверхнею, що
забруднена
відповідними
мікроорганізмами, у
тому числі грибковою
флорою
робота в медичних закладах
(інфекційних,
протитуберкульозних,
донорських пунктах тощо),
робота обслуговуючого
персоналу в місцях
ув'язнення, де знаходяться
хворі на туберкульоз,
ветеринарна служба, робота у
тваринницьких господарствах,
на м'ясокомбінатах,
консервних фабриках, на
підприємствах з обробки
шкіряної і хутрової
сировини, на звіробійних
промислах, риболовецьких
суднах і підприємствах
рибної промисловості; різні
види робіт в умовах лісових
масивів, у рудниках і на
шахтах тощо

3. Дисбактеріоз,
вісцеральний
кандидоз


К52.8
В37антибіотики
гриби-продуценти,
білково-вітамінні
концентрати, кормові
дріжджі, комбікорми
тощоробота в різних галузях
мікробіологічної
промисловості; застосування
у медичній та
фармакологічній практиці
антибіотиків,
грибів-продуцентів,
білково-вітамінних
концентратів, кормових
дріжджів, комбікормів тощо
 VI. Алергічні захворювання 
1. Алергічні
захворювання:

кон'юнктивіт

ринофаринголарингіт
риносинусит

астматичний
бронхіт

бронхіальна астма

екзогенний
альвеоліт,
гіперсенситивний
пневмоніт

дерматит, екзема,
токсикодермія

набряк Квінке,
кропив'янка
анафілактичний
шок
токсико-алергічний
гепатитН10

J30


J44


J45

J67
L23.9


Т78.3

Т78.2


К71.6
речовини та сполуки
алергізуючої дії
згідно з переліком
речовин алергізуючої
дії

роботи, пов'язані з впливом
алергенів у різних галузях
промисловості (підприємства
хімічної,
хіміко-фармацевтичної,
будівельної, деревообробної,
текстильної, щетино-щіткової
промисловості, металургії,
машинобудування; хутрові
підприємства, медичні та
аптечні заклади, лабораторії
промислових підприємств,
інститутів тощо, віварії,
виробництво комбікормів,
білково-вітамінних
концентратів тощо); роботи у
сільському господарстві
(птахофабрики, ферми, робота
з пестицидами тощо), на
транспорті, підприємствах
побутового обслуговування
(хімчистки, перукарні,
пральні тощо)ураження
центральної та
периферичної
нервової системи
тощо
G98VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак)
1. Пухлини шкіри:
гіперкератози,
епітеліоми (у тому
числі базаліома),
папіломи, рак,
лейкокератози
С44

продукти перегонки
кам'яного вугілля,
нафти, сланців
(смола, пек),
антрацену,
фенантрену,
аміаноантраценова
олія, похідні
азосполук, гудрон,
парафін, сажа тощо,
вплив іонізуючих
(рентгенівських,
гамма-променів тощо)
та ультрафіолетових
випромінювань
роботи з канцерогенами,
тобто з продуктами переробки
нафти та кам'яного вугілля,
радіоактивними речовинами, з
різними видами іонізуючих та
ультрафіолетових
випромінювань, у тому числі
сільськогосподарські роботи
і роботи на риболовецьких
суднах
2. Пухлини
порожнини рота,
органів дихання

С04
С32-С34


сполуки нікелю,
хрому, арсену, заліза
(гематит),
кам'яновугільні
смоли, бензпірен,
радон, пил
радіоактивних руд та
пил з адсорбованими
на ньому
вуглеводнями,
поліароматичні
вуглеводні, азбест та
азбестовмісний пил
роботи, пов'язані з
одержанням та застосуванням
сполук нікелю, миш'яку,
хрому, заліза, геологічна
розвідка, добування і
переробка радіоактивних руд,
азбесту та матеріалів, що
містять азбест; роботи,
пов'язані з одержанням
штучного гранату та виробів
з нього, асфальтування тощо

3. Мезотеліома


С45


азбест та
азбестовмісний пил

роботи, пов'язані із
застосуванням азбесту та
матеріалів, що містять
азбест
4. Пухлини печінки

С22

вінілхлорид, арсен,
залізо, контакт з
радіоактивними
речовинами, тропними
до тканини печінки
(полоній, торій,
плутоній тощо)
роботи з вінілхлоридом; на
радіохімічних виробництвах
тощо5. Рак шлунка


С16


шестивалентні сполуки
хрому, миш'як,
нікель, азбест
виробництво сполук хрому,
миш'яку, нікелю, гальванічні
роботи, шкіряне виробництво
тощо
роботи, пов'язані із
застосуванням азбесту та
матеріалів, що містять
азбест
6. Лейкози

С91-С96

бензол, вплив різних
видів іонізуючої
радіації
роботи з бензолом і
джерелами іонізуючих
випромінювань
7. Неходжкінські
лімфоми

С83


тривалий контакт з
радіоактивними
речовинами
роботи з джерелами
іонізуючих випромінювань, у
тому числі в медичній
практиці
8. Пухлини
сечового міхураС67
аміни бензольного і
нафталінового рядів
(бензидин, діазидин,
нафтиламін тощо),
радіоактивний цезій
роботи в різних галузях
промисловості з амінами
бензольного і нафталінового
рядів (бензидин, діазидин,
нафтиламін тощо),
радіоактивним цезієм
9. Пухлини кістокС40тривалий контакт з
остеотропними
радіоактивними
речовинами (радій,
стронцій, плутоній)
роботи на радіохімічних
виробництвах, у
радіологічних і
радіохімічних лабораторіях