Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 876-VII від 13 березня 2014 ро
ку)

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про війська внутрішньої та конвойної охорони"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 42, ст.304 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 408/95-ВР від 31.10.95, ВВР, 1995, N 42, ст.305 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про війська внутрішньої та конвойної охорони" ( 2235-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.397) такі зміни і доповнення:

1. Назву Закону викласти у такій редакції:

"Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України".

2. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) входять до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих державних об'єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, охорони виправно-трудових і лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю".

3. Абзац дев'ятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:

"участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю".

4. Частину першу статті 7 після слів "заарештованих і засуджених" доповнити словами "із військових частин спеціального призначення та спеціальних моторизованих військових частин міліції".

5. У статті 9: частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"брати участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, забезпеченні громадської безпеки під час проведення масових заходів, припиненні масових безпорядків у населених пунктах".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "У разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю на внутрішні війська поширюються також обов'язки, передбачені Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) для підрозділів міліції при виконанні цих завдань".

6. Статтю 10 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ громадян, підозрюваних у вчиненні злочинів, і тих, які вчинили адміністративні правопорушення, та інші права, передбачені Законом України "Про міліцію" для працівників міліції при виконанні цих завдань".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим.

7. Статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту: "На військовослужбовців внутрішніх військ, які беруть участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, поширюються гарантії правового і соціального захисту працівників міліції".

8. У тексті Закону слова "війська внутрішньої та конвойної охорони", "військ внутрішньої та конвойної охорони", "військами внутрішньої та конвойної охорони", "військах внутрішньої та конвойної охорони" замінити словами "внутрішні війська" у відповідних відмінках.

9. У статтях 2, 9 і 10 слова "охоронюваних об'єктах", "охоронюваних об'єктів", "охоронюваний об'єкт" замінити словами "об'єкти, що охороняються" у відповідних відмінках.

10. У статті 12 слова "охоронювані цими військами об'єкти" замінити словами "об'єкти, які охороняються цими військами".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 31 жовтня 1995 року
N 407/95-ВР