Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 серпня 1999 р. N 1492
Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 116 від 07.02.2001
)

Про утворення при Кабінеті Міністрів України
Національної координаційної ради з питань
запобігання захворюванню на СНІД

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити при Кабінеті Міністрів України Національну координаційну раду з питань запобігання захворюванню на СНІД у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Національну координаційну раду з питань запобігання захворюванню на СНІД при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1492

Склад
Національної координаційної ради з питань запобігання
захворюванню на СНІД при Кабінеті Міністрів України

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович
- Віце-прем'єр-міністр України, голова
Ради
БОБИЛЬОВА
Ольга Олександрівна
- перший заступник Міністра охорони
здоров'я, Головний державний санітарний
лікар України, заступник голови Ради
МУХАРСЬКА
Людмила Мирославівна
- начальник управління Головного
санітарно-епідеміологічного управління
МОЗ, відповідальний секретар Ради
БІЛУХА
Юрій Микитович
- заступник Голови Держкомнацміграції
БУТЕНКО
Геннадій Михайлович
- заступник директора з наукової роботи
Інституту геронтології Академії
медичних наук
ГАМАЧЕК
Валентин Анатолійович
- заступник Міністра праці і соціальної
політики
ГАЙДУК
Олег Васильович

- заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
ДРАПУШКО
Ростислав Григорович

- заступник Голови Державного комітету у
справах сім'ї та молоді, директор
Українського державного центру
соціальних служб для молоді
ВІТРЕНКО
Юрій Миколайович
- начальник управління економіки освіти,
культури та охорони здоров'я
Мінекономіки
ЗАТОЛОКІН
Юрій Олександрович
- начальник управління, головний
державний санітарний лікар Міноборони
ЗЕМЛЯНСЬКИЙ
Юрій Володимирович
- перший заступник Голови СБУ
КОНОНЕНКО
Людмила Миколаївна
- начальник управління Мінкультури
КОСТЕНКО
Микола Павлович
- заступник Голови Держкомспорту
ВЛАСЮК
Олена Валентинівна
- заступник Голови комітету з медичної та
мікробіологічної промисловості
МАКСИМЕНКО
Сергій Дмитрович
- академік-секретар Академії педагогічних
наук
МАТВІЙЧУК
Володимир Макарович
- заступник Міністра фінансів
МАЩЕНКО
Іван Гаврилович
- заступник Голови Держтелерадіо
МЕЛЬНИК
Сергій Іванович
- заступник Міністра агропромислового
комплексу
НАУМЕНКО
Геннадій Пилипович
- заступник Голови Держкомтуризму
НОВИК
Анатолій Матвійович
- народний депутат України (за згодою)
ОЛІЙНИК
Василь Іванович
- заступник Міністра зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі
ОРЕЛ
Анатолій Костянтинович
- заступник Міністра закордонних справ
ПОХОДЕНКО
Віталій Дмитрович
- віце-президент Національної академії
наук
ХАНДУРІН
Микола Іванович
- заступник Міністра юстиції
РЕДЬКО
Віктор Володимирович

- начальник Головного управління
прикладних досліджень та інноваційної
діяльності Державного комітету з питань
науки та інтелектуальної власності
САВЧЕНКО
Олександра Яківна
- заступник Міністра освіти
СЕЛЬНІКОВА
Ольга Петрівна
- директор НДІ епідеміології та
інфекційних хвороб імені
Л.В. Громашевського
СМІРНОВ
Валерій Веніамінович
- директор Інституту мікробіології і
вірусології імені Д.К. Заболотного
Національної академії наук
СОБОЛЬ
Ігор Миколайович
- заступник Голови Держмитслужби
ФРОЛЬКІС
Володимир Веніамінович
- віце-президент Академії медичних наук
ХОРУЖИЙ
Григорій Фокович
- заступник Голови Державного комітету
інформаційної політики
ЧЕРНИШОВ
Валерій Серафимович
- заступник Міністра внутрішніх справ
ШАРОВ
Ігор Федорович
- народний депутат України (за згодою)
ШЕВЧУК
Сергій Володимирович

- голова Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я, материнства
та дитинства, народний депутат України
(за згодою)

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 1999 р. N 1492

Положення
про Національну координаційну раду з питань запобігання
захворюванню на СНІД при Кабінеті Міністрів України

1. Національна координаційна рада з питань запобігання захворюванню на СНІД (далі - Рада) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

координація діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення взаємодії з відповідними громадськими організаціями з питань профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

розроблення комплексних заходів щодо профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

організація підготовки та виконання програм запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

розроблення на основі міжнародних договорів пропозицій про участь представників України в міжнародних організаціях, симпозіумах, конференціях тощо і здійснення заходів щодо співробітництва з міжнародними організаціями та відповідними органами зарубіжних країн з метою активізації спільних зусиль та вивчення досвіду їх роботи у цій сфері;

організація підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій про розроблення і вдосконалення законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу;

інформування Кабінету Міністрів України і відповідних міжнародних організацій про стан поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні та здійснення заходів, спрямованих на запобігання цьому поширенню.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує проведення комплексного аналізу поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні та контролю за дотриманням органами виконавчої влади нормативно-правових актів з питань профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

готує та вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції з питань профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та забезпечує взаємодію з відповідними громадськими організаціями з питань профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

вносить пропозиції щодо розроблення і впровадження механізмів активізації взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів у сфері профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

одержує в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, підприємств, організацій і установ незалежно від форми власності, а також від громадських організацій інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на Раду;

вносить в установленому порядку пропозиції про розподіл коштів і матеріальних ресурсів, спрямованих на здійснення заходів щодо профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

бере участь у розробленні проектів відповідних законів, інших нормативно-правових актів, а також проводить експертизу з метою визначення їх впливу на стан профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

подає за дорученням Кабінету Міністрів України висновки на проекти відповідних законів та інших нормативно-правових актів;

скликає наради представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій і установ (за згодою їх керівників) з питань розв'язання проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу, залучає засоби масової інформації для висвітлення результатів роботи цих нарад;

співпрацює в установленому порядку з міжнародними організаціями, відповідними органами зарубіжних країн, бере участь у роботі міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу. Здійснює контроль за ходом виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади зобов'язань України, передбачених міжнародними договорами у цій сфері;

утворює у разі потреби експертні комісії, робочі групи, залучає фахівців до проведення розробок, експертизи, наукових досліджень з проблем ВІЛ-інфекції/СНІДу;

залучає для вирішення питань, що є компетенцією Ради, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи та організації, а також провідних вчених і висококваліфікованих фахівців;

звертається в установленому порядку до відповідних державних і недержавних організацій зарубіжних країн з питань двостороннього співробітництва у сфері профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

організовує проведення симпозіумів і конференцій з питань, що належать до її компетенції.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними міжнародними організаціями та органами зарубіжних країн.

6. Рада утворюється у складі голови, який за посадою є Віце-прем'єр-міністром України, заступника голови, відповідального секретаря та членів Ради з числа керівних працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ, провідних вчених та висококваліфікованих фахівців-практиків, представників громадських організацій.

Персональний склад Ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. Рада самостійно визначає порядок своєї діяльності та регламент роботи. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Рада правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватись посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ усіх форм власності.

8. Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, обов'язкові для виконання міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОЗ.

10. Рада має бланк із своїм найменуванням.