Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170
)

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве
і регіональне самоврядування"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.199 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 28, ст. 387, N 31, ст. 438, N 33, ст.ст. 475, 476) такі зміни і доповнення:

1. Частину третю статті 24 виключити.

У зв'язку з цим частини четверту, п'яту і шосту статті 24 вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.

2. Частину третю статті 31 викласти в такій редакції:

"Виконавчий комітет утворюється Радою на строк її повноважень і формується одноосібно головою Ради у складі заступника (заступників) голови, керуючого справами (секретаря) і членів виконавчого комітету. У складі виконавчого комітету міської (міста обласного підпорядкування) Ради за її рішенням може бути перший заступник голови виконавчого комітету".

3. Частини третю і четверту статті 42 викласти в такій редакції:

"Делегування державою повноважень виконавчим комітетам відповідних Рад супроводжується передачею їм фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради делегованих державою повноважень є обов'язковим. Виконавчий комітет несе відповідальність за їх здійснення перед відповідною місцевою державною адміністрацією".

4. Статтю 51 викласти в такій редакції:

"Представницькими органами регіонального самоврядування є обласні, районні Ради народних депутатів.

Порядок формування і форми роботи представницьких органів регіонального самоврядування визначаються відповідно до положень статей 17, 20-22 цього Закону.

Обласна, районна Рада обирає з числа депутатів відповідної Ради голову і заступника голови Ради, утворює і обирає постійні та інші комісії, правовий статус та повноваження яких визначаються статтями 23-30, за винятком положень, що стосуються виконавчого комітету.

Голова обласної, районної Ради є найвищою посадовою особою в системі самоврядування відповідно області, району.

Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій Ради працюють на громадських засадах".

5. Пункти 6, 8, 10 частини другої статті 52 викласти в такій редакції:

"6) заслуховування звітів голови Ради, постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає Рада, а також посадових осіб, яких вона обирає, призначає або затверджує; скасування розпоряджень голови Ради";

"8) затвердження бюджету і внесення до нього змін, затвердження звітів про виконання бюджету; затвердження положення про порядок формування і використання позабюджетних коштів, цільових і валютних фондів та звітів про їх виконання";

"10) заслуховування звітів Представника Президента України, а також за його дорученням заступників глави місцевої державної адміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб місцевої державної адміністрації про виконання бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм та з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, переданих їй Радою".

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 16 березня 1993 року
N 3067-XII