Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі
Закону № 661-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.208 )

Про порядок комплектування, військового,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення
Прикордонних військ України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 2, ст.9 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 2263-12 від 09.04.
92, ВВР 1992, N 29, ст.400

Законом
N 245/96-ВР від 18.06.
96, ВВР 1996, N 35, ст. 167 )

Верховна Рада України постановляє:

Затвердити Положення про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Прикордонних військ України (додається).

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 4 листопада 1991 року
N 1781-XII

Положення
про порядок комплектування, військового,
матеріально-технічного і фінансового забезпечення
Прикордонних військ України

I. Комплектування прикордонних військ України

1. Прикордонні війська України створюються на базі Прикордонних військ СРСР, дислокованих на території України.

2. Особовий склад Прикордонних військ України включає військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів та офіцерського складу. ( Пункт 2 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

3. У комплектуванні Прикордонних військ України послідовно здійснюється принцип заміщення посад солдатів, матросів, сержантів і старшин за рахунок призову громадян на військову службу на основі загального військового обов'язку. В міру створення відповідних умов комплектування може здійснюватися на контрактній основі. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

4. Комплектування Прикордонних військ України військовослужбовцями строкової військової служби провадиться шляхом призову на військову службу громадян України, які досягли призовного віку і придатні за станом здоров'я для служби. Чисельність громадян, які підлягають призову, встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі заявок, що подаються Державним комітетом у справах охорони державного кордону України. З метою якісного комплектування військових частин Державному комітету у справах охорони державного кордону України надається право попереднього вивчення складу допризовників та їх добору у військових комісаріатах Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва і Севастополя. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

5. Офіцерський склад Прикордонних військ України комплектується військовослужбовцями, які закінчили прикордонні загальновійськові і спеціальні військові навчальні заклади і одержали офіцерські звання, офіцерами запасу за їх власним бажанням, військовослужбовцями, які проходять службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів з вищою або середньою спеціальною освітою, спорідненою за профілем підготовки з відповідною військовою спеціальністю, з присвоєнням офіцерських звань. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

6. Комплектування Прикордонних військ України на посади, що заміщуються офіцерами, прапорщиками та мічманами, може провадитися також особами жіночої статі, які мають відповідну освіту або спеціальну підготовку.

До повного укомплектування Прикордонних військ України прапорщиками і мічманами ці посади можуть заміщуватися сержантами та старшинами, які проходять строкову військову службу і мають спеціальну підготовку. ( Пункт 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

7. Підготовка офіцерів, мічманів, молодших авіаційних, корабельних та інших спеціалістів для Прикордонних військ України здійснюється на базі відповідних військових навчальних закладів на підставі угод.

8. Переміщення офіцерів, прапорщиків, мічманів та інших категорій військовослужбовців з-поза меж України для проходження служби у Прикордонних військах України провадиться лише за згодою з Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.

9. Відповідальність за стан і якість комплектування Прикордонних військ України, розподіл військовослужбовців строкової служби по частинах, своєчасне та організоване звільнення з військ солдатів, матросів, сержантів і старшин, які відслужили встановлені строки військової служби, покладається на командуючого Прикордонними військами України. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

10. Строк служби у Прикордонних військах України зараховується усім військовослужбовцям до загального трудового стажу.

Порядок та умови проходження служби у Прикордонних військах України регламентуються Положенням про проходження військової служби громадянами України. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

11. Організаційна структура і штатна чисельність Прикордонних військ України визначаються у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

12. Держава гарантує особовому складу Прикордонних військ України соціальний захист.

Особовий склад Прикордонних військ України користується пільгами при сплаті податків у розмірах і порядку, які встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Офіцерський склад Прикордонних військ України користується пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України.

Особовий склад Прикордонних військ України підлягає обов'язковому особистому державному страхуванню.

II. Військове та матеріально-технічне забезпечення
прикордонних військ України

13. Держава гарантує повне забезпечення підрозділів і військових формувань Прикордонних військ України матеріальними засобами, технікою, обладнанням, озброєнням, військовим та іншим майном, необхідними для охорони державного кордону України.

Матеріально-технічне забезпечення Прикордонних військ України ресурсами, що розподіляються централізовано, здійснюється на пріоритетних засадах у загальній системі державного матеріально-технічного постачання військових споживачів згідно з заявками на військове і ветеринарне забезпечення через відповідні центральні органи державної виконавчої влади. ( Пункт 13 в редакції Закону N 245/96-ВР від 18.06.96 )

14. За Державним комітетом у справах охорони державного кордону України зберігається право на розміщення безпосередньо на підприємствах промисловості та в органах постачання замовлень на виготовлення або одержання виробів і окремих деталей до них, а також на укладення прямих договорів з державними підприємствами, установами і організаціями та підприємствами незалежно від форм власності. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

15. Землі для потреб Прикордонних військ України надаються у порядку, визначеному законодавством України. ( Положення доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

16. Забезпечення житлом військовослужбовців Прикордонних військ України здійснюється за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інвестиційної діяльності.

Прикордонні війська України звільняються від передачі місцевим Радам народних депутатів частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів.

Житло державного житлового фонду, що звільняється військовослужбовцями Прикордонних військ України, передається у встановленому порядку відповідним підрозділам і військовим формуванням Прикордонних військ України для його повторного заселення. ( Положення доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

17. Торговельно-побутове обслуговування військовослужбовців і працівників, які працюють за трудовим договором у Прикордонних військах України, здійснюється відповідними службами Державного комітету у справах охорони державного кордону України. ( Положення доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

III. Фінансове забезпечення прикордонних військ України

18. Прикордонні війська України фінансуються з республіканського бюджету України.

Форми і розміри грошового утримання особового складу Прикордонних військ України встановлюються Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 15 вважати пунктом 18 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови ВР N 2263-12 від 09.04.92 ) 16. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, звільнених у запас, здійснюється військовими комісаріатами за місцем їх постійного проживання.

19. Пенсійне забезпечення військовослужбовців Прикордонних військ України, звільнених у запас, здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ). ( Положення доповнено пунктом 19 згідно із Законом N 245/96-ВР від 18.06.96 )