Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 14, ст.93 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 90а/95-ВР від 14.03.95,
ВВР 1995, N 14, ст.94 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 85/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст.
78
N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
)

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України постановляє:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655; 1993 р., N 11, ст.83):

статтю 29 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Річний баланс і звітність підприємств підлягають обов'язковому аудиту, за винятком тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

абзац другий пункту 2 статті 35 доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком тих організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

3. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):

абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам";

у назві та частині дев'ятій статті 22 слова "ревізія (аудит)" замінити словом "аудит".

4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645):

статтю 22 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".

У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою;

в частині другій статті 24 цифру і слово "1 квітня" замінити словами "дев'яти місяців";

пункт "б" частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:

"б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний баланс та довідка про фінансовий стан".

5. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682; 1994 р., N 3, ст.11):

статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";

статтю 18 доповнити частиною другою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки";

частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів".

6. Абзац другий пункту 3 статті 5 Закону України "Про банкрутство" (2343-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст.440; 1993 р., N 29, ст. 308) доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, з яких порушено справу".

7. Статтю 12 Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642) доповнити частиною другою такого змісту:

"При укладанні договору застави за згодою сторін або на вимогу однієї із сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави".

8. У Декреті Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 23-93 "Про довірчі товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 19, ст.207):

частину другу статті 2 доповнити реченням такого змісту: "Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) довірчих товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";

статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності довірчих товариств повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".

9. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 28, ст.302):

статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Фінансовий стан засновників (українських юридичних осіб) підприємств з іноземними інвестиціями щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)";

статтю 33 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Достовірність та повнота річного балансу і звітності підприємств з іноземними інвестиціями повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Закону N 85/96-ВР від 07.03.96 ) 10. У Декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 47-93 "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 29, ст.320):

статтю 2 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Фінансовий стан засновників (учасників) страховика щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений аудитором (аудиторською фірмою)".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

частину першу статті 16 доповнити реченням такого змісту: "При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)";

друге речення частини другої статті 23 викласти у такій редакції: "У разі необхідності страховик може робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, відповідно до умов укладеного договору призначити аудиторську перевірку або експертизу фінансового стану страхувальника";

статтю 33 доповнити частиною другою такого змісту: "Достовірність та повнота річного балансу і звітності страховиків повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)";

частину другу статті 37 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідка про фінансовий стан засновників страховика, підтверджена аудитором (аудиторською фірмою)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 березня 1995 року
N 90/95-ВР