Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА
СОЮЗ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК

ЗАКОН

Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 23, ст. 416 )

(Зміни в текст не внесені. Додатково див. Закон
N 2121-I від 17.04.91, ВВР, 1991, N 18, ст.52
1)

Цей Закон відповідно до Конституції СРСР гарантує всім непрацездатним громадянам СРСР право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.

Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалась праця як джерело зростання добробуту народу і кожної радянської людини, виключався зрівняльний підхід у пенсійному забезпеченні. Він встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення робітників, службовців, членів колгоспів та інших категорій трудящих.

Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів, у тому числі шляхом регулярного перегляду розмірів пенсій у міру зміни вартості життя і підвищення ефективності економіки країни.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Право громадян в СРСР на державне пенсійне
забезпечення

Громадяни СРСР мають право на державне пенсійне забезпечення в старості, при інвалідності, втраті годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в СРСР, мають право на пенсію нарівні з громадянами СРСР, якщо інше не передбачено законодавством СРСР.

Стаття 2. Види державних пенсій

За цим Законом призначаються:

а) трудові пенсії:

за віком (по старості)*;

по інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугу років;

б) соціальні пенсії.

Стаття 3. Особи, які мають право на трудову пенсію

Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею, при додержанні інших умов, передбачених цим Законом:

а) особи, які працюють на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності і господарювання, або на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах** - за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків у Пенсійний фонд СРСР;

_______________

* Надалі йменуються - пенсії за віком.

** Надалі йменуються - підприємства та організації, якщо не застережено інше.

б) особи, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, у тому числі на умовах індивідуальної (групової) оренди або в особистому селянському господарстві, - за умови сплати страхових внесків у Пенсійний фонд СРСР;

в) члени творчих спілок, а також інші творчі працівники, які не є членами творчих спілок, - за умови сплати страхових внесків у Пенсійний фонд СРСР;

г) інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;

д) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню, особи начальницького і рядового складу служби спеціального зв'язку Міністерства зв'язку СРСР;

е) студенти вищих, учні середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і курсів з підготовки кадрів, аспіранти і клінічні ординатори, докторанти;

є) особи, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і правопорядку;

ж) особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

з) члени сімей осіб, вказаних у цій статті, та пенсіонерів з числа цих осіб - у разі втрати годувальника.

Стаття 4. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та їхніх
сімей

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей встановлюються Законом СРСР "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців".

Їм надається також право на одержання пенсій на підставах, передбачених цим Законом. При цьому всі види грошового забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ враховуються нарівні із заробітною платою робітників та службовців.

Стаття 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію

Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни незалежно від соціальної приналежності на умовах, які визначаються цим Законом.

Стаття 6. Право вибору пенсії

Особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором.

Стаття 7. Звернення за призначенням пенсії

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватись у будь-який час після виникнення права на пенсію, без обмеження будь-яким строком.

При цьому пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинено роботу на час звернення за пенсією чи вона продовжується. Пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від
податків

Виплата пенсій здійснюється з Пенсійного фонду СРСР.

Пенсійний фонд СРСР є самостійною фінансово-банківською системою, не входить до складу державного бюджету СРСР, формується за рахунок коштів, які відраховуються підприємствами та організаціями на цілі соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, важкості робіт і стану інших умов праці, страхових внесків осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, обов'язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету СРСР. Положення про Пенсійний фонд СРСР затверджує Рада Міністрів СРСР спільно з ВЦРПС.

Пенсії не підлягають оподаткуванню.

Стаття 9. Добровільне страхування додаткової пенсії

Поряд з державним пенсійним забезпеченням з Пенсійного фонду СРСР трудящі мають право укладати договори добровільного страхування додаткової пенсії. Джерелом для виплати додаткової пенсії в системі Держстраху СРСР є страховий фонд, який складається на 50 процентів з особистих внесків трудящих і на 50 процентів з коштів державного бюджету СРСР.

Підприємства та організації за рішенням адміністрації і профспілкового комітету, якщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та інші кооперативи за рішенням загальних зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування додаткової пенсії.

Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення

Пенсійне забезпечення за цим Законом провадиться органами соціального забезпечення. Управління Пенсійним фондом СРСР, однакове застосування цього Закону і державна експертиза умов праці щодо шкідливості і важкості здійснюються в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 11. Контроль професійних спілок за пенсійним
забезпеченням трудящих

Професійні спілки здійснюють з метою захисту інтересів трудящих громадський контроль за правильним застосуванням цього Закону і за витрачанням коштів, що виділяються на пенсійне забезпечення та соціальне обслуговування пенсіонерів.

Стаття 12. Питання, які належать до відання Ради Міністрів
СРСР

До відання Ради Міністрів СРСР крім передбачених у цьому Законі належать також питання, пов'язані з порядком призначення і виплати пенсій, визначенням особливостей обчислення стажу окремих категорій громадян, з додержанням гарантій, передбачених цим Законом.

Розділ II. Трудові пенсії

Пенсії за віком

Стаття 13. Умови призначення пенсій

Право на пенсію за віком мають:

чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;

жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Стаття 14. Пенсії на пільгових умовах

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Радою Міністрів СРСР, і за результатами атестації робочих місць;

чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 13 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і жінкам;

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці, - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Радою Міністрів СРСР, і за результатами атестації робочих місць;

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 13 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам;

в) трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

г) жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

д) жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Норми обслуговування для зазначених цілей встановлюються в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР;

е) жінки, зайняті протягом повного сезону: на вирощуванні бавовнику і збиранні бавовни-сирцю та на вирощуванні, збиранні і післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

є) працівниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років.

Підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять у Пенсійний фонд СРСР плату, яка покриває витрати на виплату пенсій відповідно до пунктів "б" і "в" цієї статті до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 13 цього Закону, в розмірі 50 процентів по пенсіях, призначених у 1991 році, 60 процентів - у 1992 році, 70 процентів - у 1993 році, 80 процентів - у 1994 році, 90 процентів - у 1995 році і 100 процентів - у 1996 році.

Починаючи з 1996 року призначення і виплата пенсій відповідно до пунктів "б" і "в" цієї статті провадяться підприємствами і організаціями в порядку, який визначається колективним договором, за рахунок власних коштів.

У період до 1996 року працівникам інших виробництв, професій і посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніше ніж після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються в Пенсійний фонд СРСР на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 13 цього Закону.

Порядок пенсійного забезпечення осіб, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, визначається статтею 127 цього Закону.

Контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення (пункти "а" і "б") і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на органи Державної експертизи умов праці. Положення про органи Державної експертизи умов праці і порядок проведення атестації робочих місць затверджуються Радою Міністрів СРСР.

Стаття 15. Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах

Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників, - за списком робіт і професій, затверджуваним Радою Міністрів СРСР, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин - за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.

При наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік, передбачений статтею 13 цього Закону, знижується на 1 рік.

Стаття 16. Пенсії особам, які працювали в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Особи, які пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років у місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, мають право на пенсію: чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Особам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, один рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зараховується за дев'ять місяців роботи в районах Крайньої Півночі.

При визначенні права на пенсію відповідно до цієї статті застосовується діючий на день звернення за призначенням пенсії перелік районів Крайньої Півночі і місцевостей, прирівняних до районів Крайньої Півночі, затверджений Радою Міністрів СРСР.

Стаття 17. Пенсії за віком інвалідам війни

Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті СРСР або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, мають право на пенсію:

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років;

жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Стаття 18. Пенсії багатодітним матерям і матерям інвалідів з
дитинства

Жінки, які народили п'ять або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років із зарахуванням у стаж часу догляду за дітьми (пункти "є" і "ж" статті 67) або при стажі роботи не менше 15 років без зарахування в стаж зазначеного часу догляду за дітьми. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії (стаття 119).

Стаття 19. Пенсії ліліпутам і карликам

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком: чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років, жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років.

Стаття 20. Розміри пенсій

Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку (статті 76 і 96). За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1 процент заробітку.

Працівникам, зайнятим на роботах, передбачених пунктом "а" статті 14 і статтею 15 цього Закону, за кожний рік роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, понад 10 років у чоловіків і 7 років 6 місяців у жінок пенсія збільшується на 1 процент заробітку.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі 100 процентів мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством Союзу РСР*.

_______________

* Далі йменується - мінімальна заробітна плата.

Розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до цієї статті, не може перевищувати 75 процентів заробітку.

Стаття 21. Пенсії при неповному стажі роботи

Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 13), призначаються пенсії за віком при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажеві (стаття 84), але не менше соціальної пенсії (пункт "б" статті 120).

При призначенні пенсій при неповному стажі не застосовуються пільгові умови щодо віку і стажу для призначення пенсій, встановлені цим Законом.

Стаття 22. Надбавки до пенсії

До пенсії за віком, у тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї (статті 40, 41, 43 і 44), - на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних;

б) одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку, - на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії (пункт "б" статті 120). При цьому приналежність до одиноких пенсіонерів встановлюється комісією по призначенню пенсій.

Надбавки, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, можуть нараховуватись одночасно.

Пенсії за віком інвалідам війни збільшуються на суму мінімального розміру пенсії по інвалідності, встановленого Законом СРСР "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців" для інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби по відповідній групі інвалідності.

Пенсії за віком іншим учасникам війни з числа військовослужбовців, які проходили службу в складі діючої армії, партизанських загонах і з'єднаннях, військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях при виконанні інтернаціонального обов'язку*, підвищуються на 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

_______________

* Надалі йменуються - учасники війни.

Стаття 23. Період, на який призначаються пенсії

Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану працездатності.

Стаття 24. Порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам

Пенсії за віком виплачуються в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу) пенсіонерам: що працюють як робітники і майстри, а також зайнятим аналогічною працею членам колгоспів та інших кооперативів; що працюють у сільській місцевості - як вчителі шкіл, педагогічні працівники у дошкільних, позашкільних та інших дитячих закладах, медичні працівники в закладах охорони здоров'я і соціального забезпечення, сестри милосердя в товариствах Червоного Хреста і Червоного Півмісяця СРСР; всім працюючим пенсіонерам - учасникам війни.

Іншим працюючим пенсіонерам пенсія за віком за умови укладення строкового трудового договору виплачується в повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Пенсії по інвалідності

Стаття 25. Умови призначення пенсій

Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, яка спричинила повну або часткову втрату працездатності, внаслідок:

а) трудового каліцтва або професійного захворювання;

б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Пенсії по інвалідності, призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до вступу на роботу чи після припинення роботи.

Стаття 26. Групи інвалідності

Залежно від ступеня втрати працездатності інваліди поділяються на три групи.

Причини і групи інвалідності, а також час настання інвалідності встановлюються лікарсько-трудовими експертними комісіями (ЛТЕК), які діють на підставі Положення про них, затверджуваного Радою Міністрів СРСР.

Стаття 27. Стаж роботи який дає право на пенсію

Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворюванню (стаття 28) призначаються незалежно від стажу роботи.

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються при наявності такого стажу роботи на час настання інвалідності:

          Стаж роботи         (в роках)  
До досягнення 23  років  1
до досягнення 26  років   2
до досягнення 31  року    3
до досягнення 36  років   5
до досягнення 41  року    7
до досягнення 46  років   9
до досягнення 51  року   11
до досягнення 56  років  13
до досягнення 61  року   14
Від 23 років
Від 26 років
Від 31 року
Від 36 років
Від 41 року
Від 46 років
Від 51 року
Від 56 років
Від 61 року і старші 15
До Якщо було набуто стажу роботи, необхідного для відповідної вікової групи, і робота продовжувалась при переході в наступну вікову групу, то умова про стаж вважається виконаною незалежно від вимог, встановлених для наступної вікової групи.

Особам, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання в період роботи або після її припинення до досягнення 20 років, пенсії призначаються незалежно від стажу роботи.

При переведенні з пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання на пенсію по інвалідності внаслідок загального захворювання необхідний стаж визначається за віком на час початкового встановлення інвалідності.

Стаття 28. Інвалідність внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання

Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо нещасний випадок, який спричинив інвалідність, стався (крім випадків протиправного діяння);

а) при виконанні трудових обов'язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні яких-небудь дій в інтересах підприємства чи організації, хоча б і без спеціального доручення;

б) по дорозі на роботу чи з роботи;

в) на території підприємства, організації чи в іншому місці роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), протягом часу, необхідного для приведення в порядок знарядь виробництва, одягу тощо перед початком або після закінчення роботи;

г) поблизу підприємства, організації чи іншого місця роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового розпорядку;

д) при виконанні державних або громадських обов'язків, а також при виконанні завдань радянських органів, партійних, професійних або інших громадських організацій, зареєстрованих у встановленому порядку відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, хоча б ці завдання і не були пов'язані з основною роботою;

е) при виконанні обов'язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і правопорядку.

Список професійних захворювань затверджується в порядку, який визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 29. Пенсії радянським громадянам - переселенцям з
інших країн

Радянським громадянам - переселенцям з інших країн, які не працювали в СРСР, пенсії призначаються:

а) по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - незалежно від стажу роботи;

б) по інвалідності внаслідок загального захворювання - при наявності стажу роботи, необхідного за віком на день встановлення інвалідності.

Стаття 30. Пенсії студентам і учням

Студентам вищих і учням середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і курсів з підготовки кадрів, аспірантам і клінічним ординаторам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються:

а) при інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, пов'язаних з проходженням виробничого навчання, практики чи з практичними заняттями, - незалежно від тривалості перебування в навчальному закладі, на курсах, в аспірантурі чи клінічній ординатурі. При цьому до інвалідності внаслідок трудового каліцтва, пов'язаного з проходженням виробничого навчання, практики чи з практичними заняттями, прирівнюється, інвалідність, яка настала у зв'язку з виконанням державних, громадських обов'язків або завдань адміністрації, радянських органів, партійних, професійних чи інших громадських організацій, зареєстрованих у встановленому порядку відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік, або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і правопорядку;

б) при інвалідності внаслідок загального захворювання - якщо студент, аспірант або клінічний ординатор навчався в навчальному закладі, на курсах, в аспірантурі чи клінічній ординатурі протягом відповідного строку, вказаного в статті 27 цього Закону.

Учням загальноосвітніх шкіл пенсії призначаються при інвалідності внаслідок каліцтва, пов'язаного з проходженням виробничого навчання, практики чи з практичними заняттями, незалежно від тривалості навчання.

Стаття 31. Розміри пенсій

Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах: інвалідам I і II груп - 55 процентів, інвалідам III групи - 30 процентів заробітку (статті 76 і 96).

Якщо в інвалідів I і II груп є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, то пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком при відповідному стажі роботи.

Мінімальні розміри пенсій встановлюються: по I і II групах інвалідності в розмірі 100 процентів, по III групі інвалідності - 50 процентів мінімальної заробітної плати.

Стаття 32. Пенсії при неповному стажі роботи

Інвалідам I і II груп внаслідок загального захворювання, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу роботи (стаття 27), призначається пенсія по інвалідності при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажеві, але не менше соціальної пенсії, встановленої відповідно по I і II групах інвалідності (стаття 120).

Стаття 33. Розміри пенсій студентам і учням

Студентам вищих і учням середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і курсів з підготовки кадрів, аспірантам і клінічним ординаторам, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру, учням загальноосвітніх шкіл, які стали інвалідами внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, пов'язаних з проходженням виробничого навчання, практики чи з практичними заняттями, пенсії по інвалідності призначаються в розмірах, встановлених статтею 31 цього Закону.

Стаття 34. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при
виконанні громадянського обов'язку

Особам (не зазначеним в пунктах "а" - "е" і "з" статті 3), які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і правопорядку, пенсії призначаються в розмірах, встановлених статтею 31 цього Закону.

Стаття 35. Надбавки до пенсії

До пенсії по інвалідності, в тому числі обчисленої в мінімальному розмірі, встановлюються такі надбавки:

а) непрацюючим інвалідам I і II груп, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, - на кожного непрацездатного члена сім'ї (статті 40, 43 і 44) в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних;

б) інвалідам I групи (крім інвалідів I групи по зору), а також одиноким інвалідам II групи, які потребують сторонньої допомоги, - на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії (пункт "б" статті 120); інвалідам I групи по зору - на догляд за ними в розмірі соціальної пенсії, передбаченої пунктом "а" статті 120.

Надбавки, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, можуть нараховуватись одночасно.

Пенсії по інвалідності учасникам війни підвищуються на 25 процентів мінімальної пенсії за віком.

Стаття 36. Період, на який призначається пенсія

Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої ЛТЕК. Інвалідам - чоловікам віком більше 60 років і жінкам віком більше 55 років пенсії по інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки за їхньою заявою.

Стаття 37. Строк виплати пенсій при зміні групи інвалідності
або відновленні працездатності

У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується з дня зміни групи інвалідності.

У разі визнання особи, що пройшла повторний огляд, працездатного пенсія виплачується до кінця місяця, в якому її визнано працездатною, але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Стаття 38. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в
інвалідності

Якщо інвалід не з'явився у ЛТЕК на повторний огляд у призначений для цього строк, то виплата йому пенсії припиняється, а в разі визнання його знову інвалідом поновлюється з дня припинення, але не більш як за один місяць.

При пропущенні строку повторного огляду з поважної причини виплата пенсії на підставі рішення комісії по призначенню пенсій провадиться з дня припинення виплати до дня повторного огляду, але не більш як за 3 роки, якщо ЛТЕК визнає його за цей період інвалідом. При цьому, якщо при повторному огляді інваліда переведено до іншої групи інвалідності (вищої або нижчої), то пенсія за зазначений час виплачується за колишньою групою.

Якщо виплату пенсії інвалідові, який втратив працездатність внаслідок загального захворювання, було припинено у зв'язку з відновленням працездатності або якщо він не одержував пенсії внаслідок нез'явлення на повторний огляд без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності знову за умови, якщо після припинення виплати пенсії минуло не більше 5 років. Якщо минуло більше 5 років, пенсія призначається знову на загальних підставах.

Стаття 39. Виплата пенсій інвалідам, які мають заробітки чи
інші доходи

Пенсії по інвалідності виплачуються повністю, незалежно від заробітку чи іншого доходу.

Пенсії в разі втрати годувальника

Стаття 40. Члени сім'ї, які мають право на пенсію

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні (стаття 41). При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Батьки і дружина (чоловік) померлого, які не були на його утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів до існування.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

а) діти, брати, сестри і внуки, які не досягли 18 років або старші від цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри і внуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;

б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, або є інвалідами;

в) один з батьків або дружина (чоловік) або дід, баба, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи внуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;

г) дід і баба - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати.

Учні професійно-технічних училищ, середніх спеціальних і студенти вищих навчальних закладів мають право на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення зазначених навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Всі правила цього Закону, які стосуються сімей померлих, відповідно поширюються (оскільки не застережено інше) і на сім'ї тих, хто безвісти відсутній, коли безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку.

Стаття 41. Члени сім'ї, які вважаються утриманцями

Члени сім'ї померлого вважаються такими, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували яку-небудь пенсію, мають право перейти на нову пенсію.

Стаття 42. Виплата пенсії у зв'язку із втратою годувальника дітям, які перебувають на повному державному утриманні

Дітям - круглим сиротам за період перебування на повному державному утриманні пенсії виплачуються у повному розмірі.

Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується 25 процентів призначеної пенсії.

Стаття 43. Право на пенсію усиновителів і усиновлених

Усиновителі мають право на пенсію нарівні з батьками, а усиновлені нарівні з рідними дітьми.

Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні.

Стаття 44. Право на пенсію вітчима і мачухи, пасинка і
падчерки

Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком і матір'ю за умови, якщо виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менше 5 років.

Пасинок і падчерка, якщо вони не одержували аліментів від батьків, мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми.

Стаття 45. Збереження пенсії при укладенні нового шлюбу

Пенсія, призначена в разі смерті одного з подружжя, зберігається і при укладенні пенсіонером нового шлюбу.

Стаття 46. Стаж роботи годувальника, який дає право на пенсію

Сім'ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника, який помер внаслідок загального захворювання чи каліцтва, не пов'язаного з роботою, призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності (стаття 27).

Сім'ям студентів, учнів, аспірантів і клінічних ординаторів, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру чи клінічну ординатуру, пенсії призначаються відповідно на тих самих підставах, що й пенсії по інвалідності цим студентам, учням, аспірантам і клінічним ординаторам (стаття 30).

Сім'ям радянських громадян - переселенців з інших країн, якщо годувальник не працював в СРСР, пенсії призначаються:

а) тим, хто одержував в інших країнах пенсію у зв'язку із втратою годувальника, - незалежно від стажу роботи годувальника;

б) тим, хто не одержував пенсії, - за умови, якщо годувальник за віком на день припинення роботи мав відповідний стаж (стаття 27), а в разі смерті його внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання - незалежно від стажу роботи годувальника.

Стаття 47. Розміри пенсій

Пенсії у зв'язку із втратою годувальника призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30 процентів заробітку годувальника (статті 76 і 96), але не менше соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.

На дітей, які втратили обох батьків (круглих сиріт), або дітей померлої одинокої матері пенсія на кожну дитину не може бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії.

Стаття 48. Обчислення пенсій круглим сиротам

Сім'ям, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків (круглі сироти), пенсія обчислюється із загальної суми заробітку обох батьків.

Стаття 49. Пенсії при неповному стажі роботи

Членам сім'ї, що втратила годувальника, який помер внаслідок загального захворювання і не мав стажу, достатнього для призначення повної пенсії по інвалідності (стаття 27), призначається пенсія при неповному стажі в розмірі, пропорційному наявному стажеві роботи годувальника.

Сім'ям померлих пенсіонерів, які одержували пенсію при неповному стажі, пенсія призначається пропорційно стажу роботи, виходячи з якого було призначено пенсію померлому годувальникові.

При цьому пенсія на кожного непрацездатного члена сім'ї не може бути меншою від соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.

Стаття 50. Розміри пенсій сім'ям студентів і учнів

Сім'ям студентів вищих і учнів середніх спеціальних навчальних закладів, училищ, шкіл і курсів по підготовці кадрів, аспірантів і клінічних ординаторів, які не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в аспірантуру або клінічну ординатуру, пенсії призначаються в розмірах, встановлених статтею 47 цього Закону.

Стаття 51. Розміри пенсій сім'ям осіб, які загинули при
виконанні громадянського обов'язку

Сім'ям осіб (не зазначених у пунктах "а" - "е" і "з" статті 3), які загинули у зв'язку з виконанням державних чи громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР щодо рятування людського життя, щодо охорони державної, колективної власності, власності громадян СРСР і правопорядку, пенсії призначаються в розмірах, встановлених статтею 47 цього Закону.

Стаття 52. Розміри пенсій сім'ям пенсіонерів

Сім'ям померлих пенсіонерів пенсії призначаються відповідно за тими ж нормами, як і сім'ям осіб, зазначених у статті 3 цього Закону.

Стаття 53. Право на звернення за призначенням пенсії без
обмеження строком

Сім'я, яка має право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника, може звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або встановлення безвісної відсутності годувальника, без обмеження будь-яким строком.

Пенсії у зв'язку із втратою годувальника призначаються:

а) сім'ям осіб, зазначених у статті 3 цього Закону, - незалежно від того, коли помер годувальник: у період роботи (навчання) чи після припинення роботи (навчання);

б) сім'ям пенсіонерів - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше 5 років після припинення виплати пенсії.

Стаття 54. Період, на який призначається пенсія. Зміна
розміру пенсії

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним згідно із статтею 40 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли: чоловіки 60 років, жінки 55 років, - довічно.

Зміна розміру пенсії або припинення її виплати членам сім'ї провадиться з першого числа місяця, що йде за тим місяцем, в якому настали обставини, що потягли за собою зміну розміру чи припинення виплати пенсії.

Стаття 55. Призначення однієї пенсії на всіх членів сім'ї.

Виділення частки пенсії

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію, призначається одна спільна пенсія.

На вимогу члена сім'ї його частка пенсії виділяється і виплачується йому окремо.

Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії.

Стаття 56. Розмір пенсії при зміні кількості членів сім'ї

При зміні кількості членів сім'ї, забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника, пенсія відповідно збільшується або зменшується за кількістю членів сім'ї, які мають право на пенсію.

Такий же перегляд пенсії провадиться і в тих випадках, коли виплата пенсії одному з членів сім'ї припиняється або поновлюється після закінчення обставин, що спричинили припинення виплати пенсії.

Стаття 57. Порядок і строки встановлення інвалідності членам
сім'ї

На членів сім'ї, які є інвалідами, відповідно поширюються правила, викладені в Статтях 26, 36, 37, частинах першій і другій статті 38 цього Закону.

Стаття 58. Виплата пенсій незалежно від заробітку чи іншого
доходу

Пенсія в разі втрати годувальника виплачується повністю, незалежно від заробітку чи іншого доходу пенсіонера.

Пенсії за вислугу років загальні умови

Стаття 59. Підстави пенсійного забезпечення за вислугу років

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Стаття 60. Працівники, які мають право на пенсію

Право на пенсію за вислугу років мають:

окремі категорії працівників авіації і льотно-випробного складу;

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і гарантують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення);

працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;

робітники і майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів та обладнання;

чабани, зайняті на високогірних пасовищах і в пустельних безводних районах, оленярі в районах Крайньої Півночі;

деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів.

Стаття 61. Розміри пенсій

Пенсії за вислугу років призначаються в розмірах, встановлених статтями 20 і 22 цього Закону для пенсій за віком.

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 76- 81, 83 і 96), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 63-65).

Стаття 62. Порядок виплати пенсій у період роботи

Пенсії за вислугу років у період роботи виплачуються в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону.

Пенсії за вислугу років окремим
категоріям працівників авіації
і льотно-випробного складу

Стаття 63. Працівники, які мають право на пенсію

Право на пенсію за вислугу років мають такі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ та організацій, в яких вони зайняті:

а) працівники льотного і льотно-випробного складу при вислузі років на цих посадах не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Зазначені працівники, увільнені з льотної роботи за станом здоров'я (хворобою), при наявності вислуги років у чоловіків не менше 20 років і в жінок не менше 15 років мають право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.

Перелік посад працівників льотного складу, порядок обчислення строків вислуги років для призначення їм пенсій, а також порядок призначення і виплати пенсій льотно-випробному складу затверджуються в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР;

б) працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років роботи по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.

У вислугу років працівникам, які здійснюють управління повітряним рухом, зараховується також робота, зазначена в пункті "а" цієї статті;

в) інженерно-технічний склад - за переліком посад і робіт, що затверджується в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначених посадах;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи в цивільній авіації не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначених посадах.

У вислугу років працівникам інженерно-технічного складу зараховується також робота, зазначена в пунктах "а і "б" цієї статті;

г) бортпровідники:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 15 років як бортпровідник;

жінки - після досягнення 45 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років як бортпровідниця.

Пенсії за вислугу років окремим
категоріям працівників інших галузей
народного господарства

Стаття 64. Працівники, які мають право на пенсію

Право на пенсію за вислугу років мають:

а) робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і гарантують безпеку руху на залізничному транспорті і метрополітенах, - за списками професій і посад, що затверджуються в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР; водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;

б) працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі.

При цьому період роботи безпосередньо в польових умовах протягом півроку або більш як півроку враховується за рік роботи, менш як півроку - за фактичною тривалістю, а на сезонних роботах - відповідно до статті 73 цього Закону;

в) робітники, майстри (у тому числі старші майстри), безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання, - за списком професій, посад і виробництв, що затверджується в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;

г) механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах:

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;

д) плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, які постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і внутріміського сполучення):

чоловіки - після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі;

жінки - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначеній роботі;

працівники окремих видів суден, професій і посад плавскладу суден морського, річкового флоту і флоту рибної промисловостіза списком, що затверджується в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР, незалежно від віку:

чоловіки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 25 років;

жінки - при стажі роботи на цих суднах, за цими професіями і посадами не менше 20 років;

е) чабани, зайняті на високогірних пасовищах (вище 2000 метрів), а також в пустельних безводних районах:

чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі зазначеної роботи не менше 25 років;

жінки - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;

ж) оленярі в районах Крайньої Півночі:

чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 25 років;

жінки - після досягнення 45 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років.

Пенсії за вислугу років деяким
категоріям артистів
театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів

Стаття 65. Артисти, які мають право на пенсію

Право на пенсію за вислугу років при стажі творчої діяльності від 20 до 30 років мають окремі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів - за переліком, що затверджується в порядку, який визначає Рада Міністрів СРСР.

Стаття 66. Умови включення у вислугу, років військової
служби

До стажу творчої роботи артистів театрів, інших театрально-видовищних підприємств і колективів включається час їхньої військової служби за спеціальністю за умови, якщо не менше двох третин стажу, потрібного для призначення пенсії за вислугу років, припадає на роботу на посадах, які дають право на цю пенсію.

Обчислення стажу роботи для призначення трудових пенсій

Стаття 67. Види трудової діяльності, яка зараховується до
стажу роботи

До ставку роботи зараховується робота, виконувана на підставі трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях і кооперативах, незалежно від використовуваних форм власності і господарювання, а також на підставі членства в колгоспах та інших кооперативах, незалежно від характеру і тривалості роботи та тривалості перерв.

При обчисленні стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.

До стажу роботи зараховується також:

а) будь-яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню;

б) творча діяльність осіб, передбачених пунктом "в" статті 3 цього Закону. При цьому творча діяльність членів Спілки письменників СРСР, Спілки художників СРСР, Спілки композиторів СРСР, Спілки кінематографістів СРСР, Спілки театральних діячів СРСР, інших творчих працівників, які не є членами творчих спілок, але об'єднуються відповідними професійними комітетами, до введення в дію цього Закону зараховується до стажу роботи незалежно від сплати страхових внесків. У цих випадках стаж творчої діяльності встановлюється секретаріатами правлінь творчих спілок СРСР або союзних республік починаючи з дня опублікування або першого публічного виконання чи публічного показу твору даного автора;

в) військова служба і перебування в партизанських загонах та з'єднаннях, служба в органах державної безпеки і в органах внутрішніх справ;

г) служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв'язку і в гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості і наявності спеціального чи військового звання;

д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах, школах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі;

е) тимчасова непрацездатність, що почалась у період роботи;

ж) час догляду за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку;

з) час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною віку 3 років, у межах 6 років у цілому;

и) період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

При збільшенні розміру пенсії за віком за кожний рік роботи (стаття 20) поряд з роботою враховуються також періоди, передбачені пунктами "б" - "з" цієї статті і статтями 68-70, 72 і 73 цього Закону. Час роботи після призначення пенсії за віком зараховується до стажу, якщо пенсіонер не одержував пенсії за цей період.

При обчисленні стажу підземної роботи, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (стаття 15), час перебування на інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, одержаних на цій роботі, включається до зазначеного стажу.

При призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до статей 14 і 15 та пенсій за вислугу років відповідно до статті 64 цього Закону провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Стаття 68. Пільги щодо обчислення стажу за час перебування
на фронті

Військова служба у складі діючої армії в період бойових дій, у тому числі при виконанні інтернаціонального обов'язку, а також перебування в партизанських загонах та з'єднаннях зараховується до стажу на пільгових умовах у порядку, встановленому для обчислення строків цієї служби при призначенні пенсій за вислугу років військовослужбовцям.

Стаття 69. Пільги реабілітованим громадянам

Громадянам, необгрунтовано притягнутим до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованим і згодом реабілітованим, час тримання під вартою, час відбування покарання в місцях позбавлення волі і заслання зараховується до стажу в потрійному розмірі.

Стаття 70. Пільги щодо обчислення стажу роботи трудівникам
тилу у період Великої Вітчизняної війни

Робота, в тому числі як вільнонайманого складу у військових частинах, і служба, крім військової служби, передбаченої статтею 68 цього Закону, в роки Великої Вітчизняної війни зараховуються до стажу в подвійному розмірі.

Робота в м. Ленінграді у період його блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р. зараховується до стажу в потрійному розмірі.

Стаття 71. Порядок включення до стажу часу роботи на Крайній Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі

Робота в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зараховується до стажу роботи для призначення і обчислення пенсій з розрахунку один рік роботи за один рік стажу.

Стаття 72. Пільги за роботу в лепрозорних і протичумних
закладах

Робота в лепрозорних і протичумних закладах зараховується до стажу в подвійному розмірі.

Стаття 73. Порядок включення до стажу окремих видів робіт

Робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду зараховується за рік роботи.

Робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості, незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств та організацій, - за списком, який затверджується Радою Міністрів СРСР, зараховується до стажу за рік роботи.

Інші сезонні роботи зараховуються до стажу роботи за їх фактичною тривалістю.

Стаття 74. Порядок підтвердження стажу роботи

Основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Радою Міністрів СРСР.

Стаття 75. Умови включення до стажу іноземним громадянам
часу роботи за кордоном

Іноземним громадянам та їхнім сім'ям у тих випадках, коли для призначення пенсії потрібний певний стаж, пенсії призначаються за умови, що дві третини необхідного стажу припадає на роботу в СРСР, якщо угодами (стаття 118) не передбачено інше.

Обчислення пенсій

Стаття 76. Обчислення пенсій у процентах до середньомісячного
заробітку

Пенсії обчислюються за встановленими нормами у процентах до середньомісячного заробітку, який визначається відповідно до статей 77-83 цього Закону, що його громадяни одержували перед зверненням за пенсією.

При цьому для розрахунку пенсії береться заробіток у сумі не вище десятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Заробіток у частині, яка не перевищує чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, враховується при призначенні пенсії повністю. Кожна наступна частина заробітку враховується в такому розмірі: в межах п'ятого мінімуму заробітної плати - 85 процентів, шостого - 70 процентів, сьомого - 55 процентів, восьмого - 40 процентів, дев'ятого - 25 процентів, десятого - 15 процентів. Одержаний таким чином заробіток вважається заробітком, з якого обчислено пенсію.

Стаття 77. Загальний порядок визначеная середньомісячного
заробітку

Особам, зазначеним у статті 3 цього Закону (крім членів колгоспів), середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії береться за будь-які 5 років підряд (за вибором того, хто звернувся за пенсією) з останніх 15 років роботи перед зверненням за пенсією, незалежно від наявних перерв у роботі.

Середньомісячний заробіток за 5 років визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за 60 календарних місяців роботи підряд (у межах останніх 15 років роботи) на шістдесят. При цьому за бажанням того, хто звернувся за пенсією, місяці з неповним числом робочих днів у зв'язку з влаштуванням на роботу чи звільненням враховуються як повні календарні місяці роботи.

У тих випадках, коли той, хто звернувся за пенсією, пропрацював менше 5 років, середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за календарні місяці роботи на кількість цих місяців.

Якщо працівник пропрацював менше одного календарного місяця, то заробіток за весь пропрацьований час ділиться на кількість пропрацьованих днів і одержана сума множиться на кількість робочих днів за місяць, обчислену в середньому за рік (25,4 - при шестиденному робочому тижні і 21,2 - при п'ятиденному робочому тижні). У цьому разі для обчислення пенсії враховується не більше двох тарифних ставок (окладів). У такому ж розмірі враховується фактичний заробіток працівників, робочий час яких не піддається облікові. Перелік таких працівників визначається Радою Міністрів СРСР.

При призначенні пенсій працівникам, зайнятим на сезонних роботах, середньомісячний фактичний заробіток визначається шляхом поділу заробітку за 5 повних сезонів на шістдесят.

Стаття 78. Види оплати праці, які враховуються при обчисленні
пенсій

У заробіток для обчислення пенсій включаються всі види оплати праці, на які за діючими правилами нараховуються страхові внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується в порядку, що визначається Радою Міністрів СРСР. При цьому оплата праці за сумісництвом враховується за умови, якщо разом із заробітком за основною роботою вона не перевищує чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати із застосуванням у відповідних випадках до мінімальної заробітної плати встановлених районних коефіцієнтів.

У заробіток для обчислення пенсії включається за відповідні періоди допомога по тимчасовій непрацездатності або середній заробіток, що зберігається за працівником.

Якщо працівник за основною посадою не одержував повного посадового окладу (ставки) і виконував іншу роботу на тому ж або іншому підприємстві, в організації, то пенсія обчислюється із загального заробітку за всіма місцями роботи, але не більше ніж з повного посадового окладу (ставки) за основною посадою (без обмежень для сумісництва, передбачених частиною першою цієї статті). При цьому особам, які працюють у районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зверх посадового окладу (ставки) за основною посадою враховуються виплати за районним коефіцієнтом і надбавки за роботу в цих районах і місцевостях. Крім того, зверх посадового окладу (ставки) враховуються винагорода за вислугу років (процентна надбавка за безперервну роботу) і винагорода за підсумками роботи підприємства чи організації за рік.

У заробіток для обчислення пенсії особам, які не підлягають державному соціальному страхуванню (пункт "д" статті 3) включаються всі види грошового забезпечення, аналогічні тим видам оплати праці, на які нараховуються страхові внески.

Стаття 79. Порядок визначення середньомісячного заробітку
членів колгоспів

Членам колгоспів середньомісячний фактичний заробіток для обчислення пенсії береться за будь-які 5 років підряд (за вибором того, хто звернувся за пенсією) з останніх 15 років роботи перед зверненням за пенсією.

Середньомісячний заробіток за 5 років визначається шляхом поділу загальної суми заробітку за роботу в громадському господарстві колгоспу за 60 календарних місяців роботи підряд (у межах останніх 15 років роботи) на шістдесят.

У тих випадках, коли той, хто звернувся за призначенням пенсії, є членом колгоспу менше 5 років, пенсія обчислюється з середньомісячного фактичного заробітку за весь час перебування в колгоспі. При цьому середньомісячний заробіток визначається шляхом поділу загального заробітку за відповідний період на кількість місяців цього періоду.

Стаття 80. Види оплати праці членів колгоспів, які
враховуються при обчисленні пенсії

У заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів включається оплата в усіх її видах за роботу в громадському господарстві колгоспу.

Стаття 81. Підсумовування заробітків

Якщо частина періоду, за який обчислюється середньомісячний заробіток, припадає на роботу як члена колгоспу, а частина - на іншу роботу, то заробіток за кожний період враховується за правилами, встановленими відповідно для членів колгоспів і для інших осіб. Загальна сума заробітку в цьому випадку ділиться на шістдесят або відповідно на фактичну кількість місяців зазначених періодів роботи, якщо ця кількість місяців становить менше шістдесяти.

Стаття 82. Обчислення пенсій членам творчих спілок

Членам творчих спілок та іншим особам, зазначеним у пункті "в" статті 3 цього Закону, пенсії обчислюються з авторського гонорару, який розраховується за державними ставками, за будь-які 5 років підряд з останніх 15 років творчої діяльності перед зверненням за пенсією.

Особам, зазначеним у частині першій цієї статті, якщо вони одночасно працюють на підприємствах чи в організаціях, для обчислення пенсії враховується за відповідний період або авторський гонорар, або заробіток. Проте якщо заробіток по роботі на підприємстві чи в організації не досягає чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати, то разом із заробітком враховуються суми авторського гонорару, на який нараховуються страхові внески, в межах чотирикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Стаття 83. Пільги щодо обчислення заробітку

При обчисленні середньомісячного заробітку відповідно до статей 76, 77, 79 і 82 цього Закону за бажанням особи, яка звернулася за пенсією, не включається у 15-річний період час роботи, протягом якого вона за висновком ЛТЕК була інвалідом або одержувала компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, здійснювала догляд за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку, або перебувала у відпустці по догляду за малолітніми дітьми.

Стаття 84. Обчислення пенсій при неповному стажі роботи

Пенсії при неповному стажі роботи (статті 21, 32 і 49) призначаються в розмірі, пропорційному наявному стажеві.

Обчислення пенсії провадиться у такий спосіб: спочатку визначається відповідна повна пенсія, ця пенсія ділиться на кількість місяців потрібного повного стажу роботи, одержана сума множиться на кількість місяців наявного фактичного стажу роботи (у цьому стажі період більше 15 днів заокруглюється до повного місяця, а період до 15 днів включно не враховується).

Якщо пенсія при повному стажі мала б бути у мінімальному розмірі, встановленому цим Законом (статті 20, 31 і 47), то пенсія при неповному стажі призначається пропорційно наявному стажеві виходячи з мінімального розміру пенсії, але в усіх випадках у розмірі не менше соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних (стаття 120).

Стаття 85. Перерахунок пенсій з більш високого заробітку

Пенсіонерам, які пропрацювали після призначення пенсії за віком або по інвалідності не менш як 2 роки з більш високим заробітком, ніж той, з якого було обчислено пенсію, встановлюється за заявою пенсіонера новий розмір пенсії виходячи з більш високого заробітку, який визначається за останні 5 років роботи перед зверненням за перерахунком пенсії відповідно до статей 76-83 цього Закону.

На тих же умовах провадиться перерахунок пенсії, призначеної в мінімальному розмірі у зв'язку з відсутністю заробітку.

В разі дальшого зростання заробітку пенсіонера провадиться за його заявою новий перерахунок пенсії. Кожен наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.

Стаття 86. Перерахунок пенсій при неповному стажі роботи

Якщо пенсіонер, якому при неповному стажі призначено пенсію за віком або по інвалідності I або II групи, пропрацював після призначення пенсії не менш як 2 роки, то за його заявою провадиться перерахунок пенсії виходячи із стажу, наявного на час перерахунку. Кожен наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через 2 роки роботи після попереднього перерахунку.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, здобув стаж, достатній для призначення повної пенсії, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі. При цьому повна пенсія по інвалідності встановлюється за умови, якщо пенсіонер має стаж, достатній для призначення повної пенсії відповідно до віку пенсіонера на час настання інвалідності (стаття 27).

Перерахунок пенсії провадиться за вибором пенсіонера із заробітку, з якого пенсію було спочатку призначено (або згодом перераховано в порядку, передбаченому статтею 85 цього Закону), або з останнього заробітку.

Стаття 87. Включення до заробітку натуральної оплати праці

Членам колгоспів, інших кооперативів, працівникам радгоспів та інших підприємств і організацій, які одержують поряд з грошовою оплатою натуральну, на вартість якої нараховуються страхові внески, ця натуральна оплата при визначенні середньомісячного заробітку враховується за державними роздрібними цінами того періоду, коли провадилась оплата праці.

Стаття 88. Обчислення пенсій учням

Учням (пункт "е" статті 3), аспірантам і клінічним ординаторам при обчисленні пенсії за їхнім бажанням за період навчання замість заробітку може враховуватись стипендія.

Стаття 89. Обчислення заробітку за період роботи за кордоном

При обчисленні середньомісячного заробітку працівників, направлених з СРСР на роботу за кордон, враховується заробітна плата, яку вони одержували до направлення за кордон (статті 76-83), або за їхнім вибором заробіток, що визначається відповідно до статті 90 цього Закону.

Стаття 90. Обчислення пенсій радянським
громадянам - переселенцям з інших країн

Пенсії радянським громадянам - переселенцям з інших країн, які не працювали в СРСР, обчислюються з розрахунку середнього заробітку працівників відповідної професії і кваліфікації в СРСР на час призначення пенсії (за даними відповідної професійної спілки).

Стаття 91. Обчислення пенсій особам, які працюють в окремих
громадян

Особам, які працюють в окремих громадян за договорами (домашнім робітницям, няням, секретарям, друкаркам, стенографісткам, сторожам, садівникам, водіям та іншим), пенсії обчислюються з фактичного заробітку, але не більше ніж з двох тарифних ставок (окладів) робітників і службовців відповідної професії і кваліфікації, зайнятих на державних підприємствах та в організаціях побутового обслуговування населення.

Тарифна ставка (оклад) відповідних категорій працівників, зайнятих на державних підприємствах та в організаціях побутового обслуговування населення, встановлюється за даними відповідної професійної спілки.

Стаття 92. Обчислення пенсій у зв'язку з втратою годувальника

При обчисленні пенсій у зв'язку з втратою годувальника відповідно застосовуються статті 76-84, 87-91 і 96 цього Закону.

Стаття 93. Обчислення пенсій сім'ям пенсіонерів

Сім'ям пенсіонерів пенсії у зв'язку з втратою годувальника обчислюються з того самого заробітку, з якого обчислювалась пенсія годувальника.

Сім'ям тих пенсіонерів, які мали право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому статтею 85 цього Закону, пенсії обчислюються із заробітку, з якого було проведено або міг бути проведений перерахунок пенсії годувальника.

Стаття 94. Підвищення мінімальних розмірів пенсій і граничних
розмірів заробітку

Мінімальний розмір пенсії (статті 20, 31 і 47) і граничні розміри заробітку, враховуваного для обчислення пенсії (стаття 76), підвищуються у зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати. При цьому підвищення провадиться з 1 липня, якщо збільшення мінімальної заробітної плати проведено до 1 липня, і з 1 січня наступного року, якщо збільшення мінімальної заробітної плати проведено з 1 липня чи пізніше.

Стаття 95. Члени сім'ї, на яких нараховуються надбавки

Надбавки до пенсій, встановлені для непрацюючих пенсіонерів, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, нараховуються на членів сім'ї, зазначених у статтях 40, 41, 43 і 44 цього Закону. Ці надбавки не нараховуються на тих членів сім'ї, які одержують трудову чи соціальну пенсію.

При наявності в сім'ї двох чи більше непрацюючих пенсіонерів кожен непрацездатний член сім'ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їхнім вибором.

Стаття 96. Обчислення пенсій особам, які проживають у районах, де до заробітної плати встановлено районні коефіцієнти

Особам, які проживають у районах, де до заробітної плати робітників і службовців встановлено районні коефіцієнти, при призначенні пенсій враховується фактична заробітна плата, обчислена із застосуванням районного коефіцієнта.

При цьому чотирикратний мінімум заробітної плати і наступні частини заробітку, передбачені статтею 76 цього Закону, обчислюються також із застосуванням районного коефіцієнта, встановленого в даному районі для робітників і службовців невиробничих галузей, але не більше коефіцієнта 1,5.

При вибутті цих осіб у райони, де коефіцієнт до заробітної плати не встановлено, пенсія за їх вибором обчислюється в такому ж порядку, але з виключенням з фактичного заробітку виплат за районними коефіцієнтами, або із заробітку, обчисленого відповідно до статей 76 і 78 цього Закону.

Особам, які прибули на постійне проживання в райони, зазначені в частині першій цієї статті, з інших регіонів країни, для яких районні коефіцієнти не встановлено чи встановлено в меншому розмірі, заробіток для обчислення пенсії перераховується шляхом застосування районного коефіцієнта з додержанням правил, що діють у цьому районі.

Мінімальні розміри пенсій, які призначаються за цим Законом у районах, де встановлено районні коефіцієнти, визначаються за період проживання в цих районах із застосуванням коефіцієнта, що діє в даному районі для робітників і службовців невиробничих галузей. Порядок застосування районних коефіцієнтів при обчисленні пенсії, а також перерахунку пенсії при вибутті з цих районів визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 97. Перерахунок пенсії у зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу чи її припиненням

У тих випадках, коли після призначення пенсії пенсіонер у зв'язку із зміною в сімейному стані, влаштуванням на роботу чи її припиненням здобуває або втрачає право на надбавку на непрацездатних членів сім'ї або розмір цієї надбавки підлягає зміні, провадиться відповідний перерахунок пенсії.

Стаття 98. Пенсії за особливі заслуги перед Союзом РСР

Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Слави всіх трьох ступенів, орденом Трудової Слави всіх трьох ступенів, орденом "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів, особам, які мають почесні звання СРСР, а також іншим громадянам на знак визнання Радянською державою їхніх заслуг у державній, громадській і господарській діяльності, у галузі науки, культури, народної освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту можуть призначатися пенсії за особливі заслуги перед Союзом РСР.

Положення про пенсії за особливі заслуги перед Союзом РСР затверджується Верховною Радою СРСР.

Призначення пенсій

Стаття 99. Порядок звернення за призначенням пенсії

Заява про призначення пенсії робітникам, службовцям і членам їхніх сімей (у зв'язку з втратою годувальника) подається через адміністрацію підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи.

Заява про призначення пенсії членам колгоспів та інших кооперативів та їхнім сім'ям подається через правління колгоспу (кооперативу).

Адміністрація (правління) разом з профспілковим комітетом у 10-денний строк з дня надходження заяви оформляє необхідні документи про стаж і заробіток і разом з поданою заявою і своїм поданням направляє їх у районний (міський) відділ соціального забезпечення чи інший орган соціального забезпечення, який відповідає йому*, за місцем проживання заявника або в порядку, який визначається органами соціального забезпечення союзної республіки, - в районний (міський) відділ соціального забезпечення за місцезнаходженням підприємства чи організації. Якщо працівникові, який звернувся за призначенням пенсії, відмовлено у представленні до призначення пенсії, йому повідомляється про це у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

У тих випадках, коли особа, яка звернулася за пенсією, не згодна з рішенням адміністрації (правління) і профспілкового комітету про відмову у представленні її до призначення пенсії, вона може подати заяву про призначення пенсії безпосередньо в районний (міський) відділ соціального забезпечення.

Заява про призначення пенсії іншим громадянам і членам їхніх сімей подається безпосередньо в районний (міський) відділ соціального забезпечення за місцем проживання заявника.

Відділи соціального забезпечення зобов'язані давати роз'яснення і довідки з питань призначення пенсій, а також сприяти заявникові в одержанні необхідних документів.

Відділи соціального забезпечення мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, а також перевіряти в необхідних випадках обгрунтованість їх видачі.

Стаття 100. Органи, які призначають пенсії

Пенсії призначаються комісіями по призначенню пенсій, які утворюються районними (міськими) або відповідними їм Радами народних депутатів**. Комісія утворюється у складі, який визначається Радою народних депутатів. Поряд з іншими членами до складу комісії включається завідуючий районним (міським) відділом соціального забезпечення.

_______________

* Надалі йменується - районний (міський) відділ соціального забезпечення.

** Надалі йменуються - районна (міська) Рада народних депутатів.

За уповноваженням комісії по призначенню пенсій від її імені пенсії можуть призначатися одноособове членом комісії - завідуючим районним (міським) відділом соціального забезпечення. Однак в усіх випадках на вимогу того, хто звернувся за пенсією, та інших заінтересованих осіб і організацій питання призначення пенсії вирішується комісією по призначенню пенсій.

Стаття 101. Строки розгляду документів про призначення пенсій

Документи про призначення пенсій розглядаються органами, які призначають пенсії (стаття 100), не пізніше 10 днів з дня їх надходження.

Рішення про відмову в призначенні пенсії з мотивів невідповідності умовам, передбаченим цим Законом, в усіх випадках приймається тільки комісією по призначенню пенсій. Відділ соціального забезпечення не пізніше 5 днів після винесення відповідного рішення видає або посилає підприємству, організації або заявникові повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причини відмови та порядку оскарження і одночасно повертає всі документи.

Стаття 102. Оскарження рішень комісії по призначенню пенсій

Скаргу на рішення комісії по призначенню пенсій може бути подано в районну (міську) Раду народних депутатів або в районний (міський) народний суд.

Стаття 103. Строки призначення пенсій

Пенсії призначаються з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсії призначаються з більш раннього строку:

а) пенсії за віком та по інвалідності призначаються з дня досягнення пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності ЛТЕК, якщо звернення за пенсією надійшло не пізніше 3 місяців з дня досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності;

б) пенсії у зв'язку із втратою годувальника призначаються з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Стаття 104. Строки перерахунку призначеної пенсії

Перерахунок призначеної пенсії провадиться з таких строків:

при виникненні права на підвищення пенсії - з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15-го числа;

при настанні обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, - з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15-го числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15-го числа.

У випадках, передбачених статтями 37 і 54 цього Закону, перерахунок пенсії провадиться із строків, зазначених у цих статтях.

Стаття 105. Переведення з однієї пенсії на іншу

Переведення з однієї пенсії на іншу провадиться членом комісії по призначенню пенсій - завідуючим районним (міським) відділом соціального забезпечення одноособове.

Переведення провадиться з дня подання відповідної заяви з усіма необхідними документами (якщо їх немає в пенсійній справі).

Стаття 106. Порядок застосування норм соціальних пенсій при призначенні трудових пенсій окремим категоріям громадян

При визначенні розмірів трудових пенсій і надбавок до них за нормами соціальних пенсій (статті 22, 35, 47, 49, 84) чоловіки, які досягли 60 років, жінки - 55 років, а також особи, зазначені в пункті "в" статті 40, прирівнюються до осіб, передбачених пунктом "б" статті 120 цього Закону.

Виплата пенсій

Стаття 107. Виплата пенсій за місцем проживання

Непрацюючим пенсіонерам пенсії виплачуються органами соціального забезпечення за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від прописки.

Стаття 108. Виплата пенсій за місцем роботи

Працюючим пенсіонерам пенсії виплачуються за місцем роботи за рахунок внесків на соціальне страхування.

Виплата пенсій за місцем роботи провадиться за минулий місяць одночасно з виплатою заробітної плати за другу половину місяця.

Стаття 109. Обов'язок пенсіонерів і керівників підприємств та організацій повідомляти відділи соціального забезпечення про зміну умов, що впливають на виплату пенсій

У тих випадках, коли через наявність заробітку чи іншого доходу призначена пенсія повинна виплачуватись у зниженому розмірі або зовсім не виплачуватись, пенсіонери зобов'язані повідомляти відділи соціального забезпечення про наявність заробітку чи іншого доходу.

Пенсіонери, які одержують пенсію у зв'язку із втратою годувальника, зобов'язані також повідомляти відділи соціального забезпечення про зміни у складі членів сім'ї, на яких виплачується пенсія чи надбавка до пенсії.

Керівники підприємств і організацій зобов'язані повідомляти в 5-денний строк відповідні відділи соціального забезпечення про прийняття на роботу пенсіонерів.

Стаття 110. Виплата пенсії за довіреністю і порядок її
оформлення

Пенсія може виплачуватися за довіреністю. Довіреність може бути видано на строк не більше трьох років.

Якщо строк у довіреності не зазначено, вона зберігає силу протягом одного року з дня її складення. Довіреність повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку або домоуправлінням, або іншою організацією житлового господарства за місцем проживання пенсіонера, або лікувальним закладом, в якому пенсіонер перебуває на стаціонарному лікуванні.

Стаття 111. Виплата пенсії за минулий час

Нараховані суми пенсій, не затребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням за одержанням пенсії.

Суми пенсії, не одержані своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Стаття 112. Виплата пенсій особам, які проживають у
будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів

Одиноким пенсіонерам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих та інвалідів, виплачується 10 процентів призначеної пенсії, але не менше 20 процентів мінімальної пенсії за віком на місяць. У тих випадках, коли розмір їхньої пенсії перевищує вартість утримання в цих будинках-інтернатах (пансіонатах), виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше 10 процентів призначеної пенсії і не менше 20 процентів мінімальної пенсії за віком на місяць. Якщо у пенсіонера, який проживає в будинку-інтернаті (пансіонаті) для престарілих та інвалідів, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні (статті 40, 41, 43 і 44), то пенсія виплачується в такому порядку: 10 процентів пенсії, але не менше 20 процентів мінімальної пенсії за віком, виплачується самому пенсіонерові, а інша частина пенсії, але не більше 50 процентів призначеного розміру, виплачується зазначеним членам сім'ї.

Стаття 113. Виплата пенсій у період перебування на
стаціонарному лікуванні

За час перебування пенсіонера на стаціонарному лікуванні в лікарні, клініці, госпіталі та інших лікувальних закладах, а також у лепрозорії пенсія виплачується повністю.

Стаття 114. Припинення виплати пенсії на час позбавлення
волі

У випадку позбавлення пенсіонера волі виплата призначеної пенсії припиняється на час позбавлення волі.

Стаття 115. Відрахування з пенсій

Відрахування з пенсій можуть провадитися:

а) на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (в частині майнових стягнень), виконавчих написів нотаріальних контор та інших рішень і постанов, виконання яких відповідно до законодавства Союзу РСР і союзних республік провадиться в порядку, встановленому для виконання судових рішень;

б) на підставі рішень комісій по призначенню пенсій для стягнення сум пенсій, над міру виплачених пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, приховання заробітку чи іншого доходу, неподання відомостей про зміни у складі членів сім'ї).

Ніякі інші відрахування з пенсій, крім зазначених вище, не допускаються.

Розмір відрахування з пенсії обчислюється з суми, що належить пенсіонерові до виплати.

З пенсії може бути відраховано не більше 50 процентів пенсії: на утримання членів сім'ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, на компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку із смертю годувальника, на повернення переодержаних сум заробітної плати в передбачених законодавством випадках.

За всіма іншими видами стягнень може бути відраховано не більше 20 процентів пенсії.

Відрахування на підставі рішень комісій по призначенню пенсій провадяться в розмірі не більше 20 процентів пенсії зверх відрахувань на інших підставах.

В усіх випадках звернення стягнень на пенсію за пенсіонером зберігається не менш як 50 процентів належної пенсії.

У разі припинення виплати пенсії (наприклад, внаслідок відновлення працездатності) до повного погашення заборгованості щодо над міру виплачених сум пенсії, які відраховуються на підставі рішень комісій по призначенню пенсій, решта заборгованості стягується в судовому порядку.

Стаття 116. Виплата недоодержаної пенсії у зв'язку із смертю
пенсіонера і виплата допомоги на поховання

Суми пенсій, що їх належало одержати пенсіонерові і які залишилися недоодержаними у зв'язку з його смертю, не включаються до складу спадщини і виплачуються тим членам його сім'ї, які належать до кола осіб, забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника (статті 40, 41, 43 і 44). Однак батьки і чоловік (дружина), а також члени сім'ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, мають право на одержання цих сум і в тому разі, якщо вони не входять у коло забезпечуваних пенсією у зв'язку із втратою годувальника.

При зверненні кількох членів сім'ї належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшло не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера.

У разі смерті пенсіонера його сім'ї виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії.

Якщо похорон пенсіонера здійснюється особами, які не є членами сім'ї, то допомога виплачується цим особам у сумі не вище від фактичних витрат на поховання в межах зазначеного розміру допомоги.

Стаття 117. Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордов

Громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються.

Пенсії, призначені в СРСР до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон. За час перебування цих громадян за кордоном виплачуються тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

Порядок переказування пенсій, призначених внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, в інші країни, визначається Радою Міністрів СРСР.

Стаття 118. Угоди про соціальне забезпечення між СРСР та
іншими країнами

У тих випадках, коли угодами (договорами) про соціальне забезпечення між СРСР та іншими країнами передбачено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, відповідно застосовуються правила, встановлені цими угодами (договорами).

Розділ III. Соціальні пенсії

Стаття 119. Громадяни, які мають право на пенсію

Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам (крім інвалідів з дитинства) при відсутності права на трудову пенсію:

інвалідам I і II груп, у тому числі інвалідам з дитинства, а також інвалідам III групи;

особам, які досягли віку: чоловіки - 65 років, жінки - 60 років;

дітям - у разі втрати годувальника (пункт "а" статті 40);

дітям - інвалідам віком до 16 років.

Перелік медичних показань, що дають право на одержання соціальної пенсії на дітей-інвалідів віком до 16 років визначається в порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

Стаття 120. Розміри пенсій

Соціальні пенсії призначаються в таких розмірах:

а) інвалідам I групи, інвалідам з дитинства I і II груп і дітям-інвалідам віком до 16 років - 100 процентів мінімального розміру пенсії за віком (стаття 20);

б) інвалідам II групи (крім інвалідів з дитинства); особам, які досягли віку: чоловіки - 65 років, жінки - 60 років; дітям (пункт "а" статті 40) у разі втрати годувальника на кожну дитину - 50 процентів мінімального розміру пенсії за віком;

в) інвалідам III групи - 30 процентів мінімального розміру пенсії за віком.

Матерям-героїням соціальні пенсії призначаються в усіх випадках не нижче 100 процентів мінімального розміру пенсії за віком (стаття 20).

Стаття 121. Застосування районних коефіціейтів до розмірів
пенсій

Особам, які проживають у районах, де до заробітної плати робітників і службовців встановлено районні коефіцієнти, розміри соціальних пенсій визначаються на період їх проживання у цих районах із застосуванням коефіцієнта, встановленого в даному районі для робітників і службовців невиробничих галузей.

Стаття 122. Право вибору соціальної пенсії чи надбавки до
трудової пенсії

При наявності одночасно права на соціальну пенсію і надбавку на непрацездатних членів сім'ї до пенсії за віком чи по інвалідності (статті 22 і 35) призначається за вибором того, хто звернувся, або пенсія, або надбавка.

Стаття 123. Порядок призначення і виплати пенсій

При призначенні і виплаті соціальних пенсій застосовуються відповідно статті 99-105, 107, 109-116 і 118 цього Закону.

Розділ IV. Порядок і умови перерахунку пенсій

Стаття 124. Підвищення пенсій у зв'язку із зміною індексу
вартості життя та зростанням заробітної плати

Пенсії, обчислені із заробітку за нормами статей 20, 31 і 47 цього Закону, щороку підвищуються відповідно до зміни індексу вартості життя і зростання заробітної плати в порядку, який визначається Верховною Радою СРСР, але не менш як на 2 проценти заробітку, з якого обчислено пенсію (стаття 76).

Стаття 125. Перерахунок раніше призначених пенсій

Перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час перерахунку.

Якщо пенсіонер згодом подасть додаткові документи, які дають право на подальше підвищення пенсії у зв'язку з введенням в дію цього Закону (про стаж роботи, заробіток, сімейний стан та інші), то пенсія знову перераховується за нормами цього Закону. При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців перед поданням додаткових документів і не раніше, ніж з дня введення в дію цього Закону.

Стаття 126. Заробіток, який враховується при перерахунку
пенсій

Перерахунок пенсій, призначених за законодавством, що діяло раніше, за вибором пенсіонерів провадиться з середньомісячного заробітку за 5 років (статті 76-83 і 96) перед введенням в дію цього Закону для відповідної категорії пенсіонерів або перед призначенням пенсії, або із заробітку, з якого було раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній справі, із застосуванням частини другої статті 76 і статті 96 цього Закону.

Стаття 127. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону

Особам, які працювали до введення в дію цього Закону на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, передбачених законодавством, що діяло раніше, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених законодавством, що діяло раніше;

б) особам, які не мають повного стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 13, знижується пропорціонально наявному стажу в порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону, виходячи з вимог цього стажу, встановлених законодавством, що діяло раніше.

Розділ V. Права союзних і автономних республік, місцевих рад
народних депутатів, трудових колективів щодо матеріального забезпеченн
я пенсіонерів

Стаття 128. Гарантії Союзу РСР та права союзних і автономних республік, місцевих Рад народних депутатів, трудових колективів щодо встановлення додаткових видів матеріального забезпечення пенсіонерів

Цим Законом встановлюється гарантований Союзом РСР рівень матеріального забезпечення ветеранів праці і війни, інших непрацездатних громадян.

Законодавством союзних і автономних республік, місцевими Радами народних депутатів, трудовими колективами і громадськими організаціями за рахунок власних коштів можуть встановлюватися додаткові види матеріального забезпечення пенсіонерів з урахуванням мінімального споживчого бюджету для даного регіону.

Стаття 129. Права союзних і автономних республік

Законодавством союзних і автономних республік пенсіонерам та інвалідам за рахунок коштів відповідних республіканських бюджетів можуть встановлюватися:

доплати до мінімального розміру пенсій, гарантованого Союзом РСР, до всіх видів державних пенсій відповідно до зміни вартості життя і зростання заробітної плати в республіці;

надбавки на догляд до пенсій одиноких пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги;

більш пільгові порівняно з цим Законом умови виплати пенсій працюючим пенсіонерам, а також виходу на пенсію за віком для жінок, які мають дітей, з урахуванням конкретної демографічної ситуації;

достроковий вихід на пенсію окремих категорій працівників, у тому числі в районах з особливими кліматичними умовами, з урахуванням особливостей їхньої праці і життя;

пенсії за видатні досягнення у праці та заслуги перед республікою в галузі державної, громадської і господарської діяльності, науки, культури, народної освіти, охорони здоров'я і спорту;

пільги щодо медичного обслуговування і санаторно-курортного Лікування;

пільги щодо оплати житлової площі, комунальних послуг і щодо проїзду громадським транспортом;

знижки з вартості індивідуальних засобів пересування (автомобілів, авто-, вело- і крісел-колясок), палива, продуктів харчування, одягу, взуття та інших необхідних пенсіонерам товарів;

пільги щодо оплати вартості квитків при відвідуванні пенсіонерами культурно-освітніх і театрально-видовищних закладів.

Союзні і автономні республіки приймають й інші рішення, спрямовані на поліпшення умов життя пенсіонерів, насамперед менш забезпечених, одиноких, малолітніх, круглих сиріт та інвалідів, учасників війни і трудівників тилу за рахунок коштів відповідного республіканського бюджету.

Стаття 130. Права місцевих Рад народних депутатів

Ради народних депутатів країв, областей, округів, міст та інших адміністративно-територіальних одиниць за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у межах своїх прав можуть запроваджувати для пенсіонерів та інвалідів пільги, передбачені статтею 129 цього Закону, а також безплатне або із знижкою громадське харчування для них.

Місцеві Ради народних депутатів приймають й інші рішення, спрямовані на поліпшення умов життя пенсіонерів за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Стаття 131. Права трудових колективів

Адміністрація підприємства та організацій разом із профспілковим комітетом і радою трудового колективу має право за рахунок власних коштів, призначених на оплату праці, вирішувати питання, пов'язані з поліпшенням умов життя ветеранів та інвалідів, які працювали в цьому колективі, інших пенсіонерів, і зокрема:

встановлювати доплати до державних пенсій з урахуванням трудового вкладу працівника, тривалості загального і безперервного стажу роботи;

запроваджувати дострокові пенсії для працівників, зайнятих у несприятливих умовах праці або в районах з особливими кліматичними умовами, якщо вони не користуються правом на пільгові пенсії за умовами праці відповідно до цього Закону;

виплачувати пенсію працюючим пенсіонерам на більш пільгових умовах, ніж це встановлено цим Законом;

встановлювати надбавки до пенсій одиноких пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги, на догляд за ними;

запроваджувати персональні надбавки (доплати) до пенсій, виплачувати одноразову допомогу при виході на пенсію працівникам, які мають особливі заслуги перед даним трудовим колективом і насамперед високі досягнення в праці.

Підприємства та організації мають право за рахунок власних коштів, призначених на соціальний розвиток, встановлювати пенсіонерам пільги щодо оплати житлової площі, утримання дітей у дитячих закладах, які перебувають у віданні підприємств та організацій, частково чи повністю оплачувати вартість палива, комунальних послуг, індивідуальних засобів пересування, інших необхідних пенсіонерам товарів, пайових внесків у житлово-будівельних, садових, гаражно-будівельних кооперативах, квитків для проїзду всіма видами громадського транспорту і відвідання культурно-освітніх і театрально-видовищних закладів, подавати пенсіонерам іншу допомогу.

Підприємства та організації зобов'язані надавати пенсіонерам пільги при користуванні спортивно-оздоровчими комплексами, будинками відпочинку, пансіонатами, санаторіями і культурно-освітніми закладами, які перебувають у віданні цих підприємств та організацій.

Президент Союзу Радянських Соціалістичних Республік М.ГОРБАЧОВ

Москва, Кремль. 15 травня 1990 року
N 1480-I