Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення

З метою приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність з Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1.
Завдання Кодексу України
про адміністративні правопорушення

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством".

2. Статті 3, 4 виключити.

3. Статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5.
Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень,
за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність

Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах, що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього Кодексу.

Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу".

4. У статті 6:

у частині першій слова "Державні органи" замінити словами "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування", а слова "радянських законів" замінити словами "законів України";

у частині другій слова "Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації", а слова "органів внутрішніх справ" виключити.

5. У статті 7:

у назві і частині другій слово "соціалістичної" виключити;

у частинах першій, третій і четвертій слова "законодавством", "законодавства" замінити словом "законом" у відповідних відмінках.

6. У статті 8:

у назві та частинах першій і третій слово "законодавства" замінити словом "закону";

у частині другій слова "Акти" і "актів" замінити відповідно словами "Закони" і "законів".

7. У статті 9:

у частині першій слово "законодавством" замінити словом "законом", а слова "державний або" та "соціалістичну" виключити;

у частині другій слова "чинного законодавства" замінити словом "закону".

8. У частині першій статті 15 слова "і за контрабанду" виключити.

9. Статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16.
Відповідальність іноземців і осіб без громадянства

Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом".

10. У статті 18 слова " нормативними актами" замінити словом "законами", а слово "соціалістичній" виключити.

11. У частині першій статті 19 слова "нормативними актами" замінити словом "законами", а слово "соціалістичної" виключити.

12. У статті 21:

у назві та частині першій слова "товариського суду" виключити;

частину другу виключити;

у частині третій слово "адміністрація" замінити словами "власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган", а цифри "157, 162" та слова "комісія по боротьбі з пияцтвом, утворена на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах, товариський суд" виключити.

13. У статті 23 слова "радянських законів" замінити словами "законів України", а слово "соціалістичного" виключити.

14. Частини другу і третю статті 24 замінити однією частиною такого змісту:

"Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною третьою.

15. У статті 26 слово "законодавством" замінити словом "законом".

16. У статті 28:

частину першу після слів "полягає в його примусовому вилученні" доповнити словами "за рішенням суду";

у частині другій слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України".

17. У статті 29:

у частині першій після слів "безоплатній передачі цього предмета у власність держави" доповнити словами "за рішенням суду", слова "в особистій" замінити словами "у приватній", а слова "законодавчими актами СРСР" словами "законами України";

у частині другій слово "вогнестрільної" замінити словом "вогнепальної";

у частині третій слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України".

18. У статті 31 слова "народним" виключити.

19. У частині першій статті 32 слова "народним" виключити.

20. Частину першу статті 33 викласти у такій редакції:

"Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України".

21. У частині другій статті 34 слова "Законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "Законами України", а слово "законодавстві" - словом "законі".

22. Частину третю статті 38 виключити.

23. У частині першій статті 40 слова "виконавчий комітет сільської, селищної Ради народних депутатів" замінити словами "виконавчий орган сільської, селищної, міської ради".

24. У назві та тексті статті 51-1 слова "заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям" замінити словами "заподіяної злочином підприємствам, установам, організаціям або громадянам".

25. У частині першій статті 57 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля".

26. У статті 91-1 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля".

27. У статті 93 слова "органам Держнаглядохоронпраці України" замінити словами "органам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці".

28. У статті 94 слова "органам Держнаглядохоронпраці України" замінити словами "органам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці".

29. Статтю 97-1 виключити.

30. У статті 99:

у назві статті слова і цифри "напругою понад 1000 вольт" виключити;

в абзаці першому слова "Радою Міністрів СРСР" замінити словами "Кабінетом Міністрів України", а слова і цифри "напругою понад 1000 вольт" та "народному господарству" виключити.

31. Статтю 100 виключити.

32. У назві та частині першій статті 104 слова "колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських господарств" замінити словами "колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи селянських (фермерських) господарств".

33. У статті 107 слова "розпоряджень місцевих органів державної виконавчої влади" виключити.

34. Статті 158, 160-1, 160-4, 163, 166 виключити.

35. У назві і абзаці першому статті 159 слово "колгоспних" виключити.

36. Назву та абзац перший статті 164 викласти у такій редакції:

"Стаття 164.
Порушення порядку заняття підприємницькою або
господарською діяльністю

Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації або заняття господарською діяльністю без ліцензії, якщо її отримання передбачено законом".

37. У частині першій статті 166-4 слова "органів влади і управління" замінити словами "органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування".

38. У частині першій статті 178 слова "виконавчим комітетом місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "виконавчим органом сільської, селищної, міської ради".

39. У статті 181:

у назві статті та абзаці першому частини четвертої слово "гадання" замінити словом "ворожіння";

абзац перший частини першої після слів "Участь в" доповнити словами "організованих без дозволу";

абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:

"Незаконна організація азартних ігор на гроші, речі та інші цінності".

40. Статтю 181-2 виключити.

41. У статті 182 слова "обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів" замінити словами "сільських, селищних, міських рад".

42. Назву та частину першу статті 185 після слів "з охорони громадського порядку" доповнити словами "і державного кордону".

43. У статті 188-1 слова "виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або постанови комісії в справах неповнолітніх" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації або рішення служби у справах неповнолітніх".

44. У назві та тексті статті 188-2 слова "Державного комітету України у справах захисту прав споживачів та його органів" замінити словами "органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів".

45. У назві та абзаці першому статті 188-4 слова "органів Державного комітету України по нагляду за охороною праці" та "органів Держнаглядохоронпраці України" замінити словами "органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці".

46. У назві та абзаці першому статті 188-9 слова "Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації".

47. У назві та абзаці першому статті 197 слова "або без прописки" та "прописки або" виключити.

48. У назві та абзаці першому статті 199 слова "або без прописки" та "прописки або" виключити.

49. У назві та абзаці першому статті 205 слова "прописки або виписки" виключити, слова "іноземних громадян" замінити словом "іноземців".

50. У назві та абзаці першому статті 206 слова "іноземним громадянам" замінити словом "іноземцям", слова "іноземних громадян" - словом "іноземців".

51. У статті 207 слова "Української РСР" замінити словом "України".

52. У частині першій статті 210 слова "у навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України, оборонно-спортивних оздоровчих таборах при військових частинах або пунктах за вказівкою військового комісаріату" замінити словами "у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах".

53. Абзац перший статті 211-2 викласти у такій редакції:

"Неподання керівниками або іншими відповідальними за військово-облікову роботу посадовими особами житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, які здійснюють експлуатацію будинків, власниками будинків, органами місцевого самоврядування, яким делеговано ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників, підрозділами по роботі з кадрами підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності щорічно в строки, встановлені Міністерством оборони України, до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць".

54. У частині першій статті 211-5 слово "домоволодільцями" замінити словами "власниками будинків".

55. У частині другій статті 211-6 слова "органів запису" замінити словами "органів реєстрації".

56. У статті 212-1:

у назві статті слово "загсу" замінити словом "рагсу";

в абзаці першому слово "запису" замінити словом "реєстрації".

57. Пункти 1 та 2 статті 213 викласти у такій редакції:

"1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад".

58. У статті 214:

у частині першій слова "при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах, сільських, селищних Рад народних депутатів" замінити словами "при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад";

у частині другій слова "Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів" замінити словами "Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад".

59. Статтю 215 викласти у такій редакції:

"Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами України".

60. У статті 216:

у частині першій слова "а виконавчі комітети селищних, сільських Рад народних депутатів" замінити словами "а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад".

61. У частині другій статті 217 слова "законодавчими актами України та постановами Кабінету Міністрів України" замінити словами "законами України".

62. У статті 218:

частину першу викласти у такій редакції:

"Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 98, 99, 101 - 105, частинами першою, третьою і четвертою статті 111 (за порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтями 155-1, 159, 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтями 181-1, 182, 183, 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 цього Кодексу";

у частині другій слова "при виконавчих комітетах селищних, сільських Рад народних депутатів" замінити словами "при виконавчих органах сільських, селищних рад", а слово і цифри "і 100", "158", "160-1, 166" та друге і третє речення виключити;

частину третю виключити.

63. Статтю 219 викласти у такій редакції:

"Стаття 219.
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтями 182, 183, 186-1".

64. Статтю 220-1 виключити.

65. Статтю 221 викласти у такій редакції:

"Стаття 221.
Районні (міські) суди (судді)

Судді районних (міських) судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 - 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2, 85, 85-1, 88 - 88-2, 90, 91, частиною першою статті 106-1, статтею 106-2, частиною другою статті 112, частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130, частиною третьою статті 133, статтею 146, частиною другою статті 154, частинами першою і третьою статті 156, статтями 157, 160, 160-2, 162, 164, 164-3, 164-5 - 164-10, 166-1 - 166-4, 173 - 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтями 184 - 185-11, 186-2, 186-4 - 188-1, 188-13, частиною першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-4, 204-1, 212-2 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років".

66. У статті 222:

у частині першій слова і цифри "статті 132, 133" замінити словами і цифрами "стаття 132, частини перша, друга, четверта і п'ята статті 133", цифри "178" замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 178, статті", цифри "190 - 195-4" - цифрами "192, 194, 195", а слова і цифри "стаття 106-2", "174", "181-2" виключити;

у частині другій:

у пункті 1:

в абзаці першому слова і цифри "частинами першою, другою, третьою і п'ятою статті 133" замінити словами і цифрами "частинами першою, другою і п'ятою статті 133", цифри "178" замінити словами і цифрами "частиною першою і другою статті 178, статтями", цифри "190 - 195-4" - цифрами "192, 194, 195", слова "начальників відділів (управлінь) внутрішніх справ виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" словами "начальників районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ", а слово і цифри "статтею 106-2", "174", "181-2" виключити;

в абзаці другому слова і цифри "частинами першою, другою і третьою статті 133" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 133";

в абзаці третьому слово і цифри "і 178" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 178", а слова "до відділів (управлінь) внутрішніх справ виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" - словами "до районних, міських, районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ";

абзац четвертий виключити;

у пункті 2 слова "у відділі внутрішніх справ виконавчого комітету районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів" замінити словами "у районному, міському, районному у місті відділі внутрішніх справ".

67. В абзаці четвертому частини другої статті 224 слова "Міністерства шляхів СРСР" замінити словами "Міністерства транспорту України".

68. В абзаці третьому частини другої статті 225 слова "Міністерства морського флоту СРСР" замінити словами "Міністерства транспорту України".

69. Частину другу статті 226 викласти у такій редакції:

"Від імені органів річкового транспорту розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, начальники структурних підрозділів інспекції, капітани річкових портів, старші державні інспектори-капітани, державні інспектори-капітани, старші державні інспектори, державні інспектори Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства".

70. У статті 227:

у назві та частині першій слова "Державна інспекція по маломірних суднах Української РСР" замінити словами "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства";

частину другу викласти у такій редакції:

"Від імені Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) старші державні інспектори-капітани, державні інспектори-капітани, старші державні інспектори, державні інспектори - штраф на громадян і посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) начальник Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники, начальники структурних підрозділів інспекції, капітани річкових портів - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення судноводіїв права керування суднами".

71. У статті 228:

у частині першій слова "не підвідомчих Міністерству цивільної авіації СРСР, або в районі таких аеродромів" замінити словами "не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках", слово і цифри "статті 112, 113" замінити словами і цифрами "частина перша статті 112, стаття 113", а слова і цифри "частина третя статті 133" виключити;

у частині другій:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "не підвідомчих Міністерству цивільної авіації СРСР, або в районі таких аеродромів" замінити словами "не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках ", слово і цифри "статтею 112" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 112", а слова і цифри "частиною третьою статті 133" виключити;

абзац другий викласти у такій редакції:

"керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його заступники, начальник інспекції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його заступник, інспектори та регіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України, керівники авіапідприємств та аеропортів або їх заступники, начальники служб організації перевезень авіапідприємств та аеропортів, командири повітряних суден";

абзац третій викласти у такій редакції:

"посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції";

в абзаці п'ятому слова "старшими ревізорами, комерційними ревізорами, ревізорами контрольно-ревізійного відділу Українського управління цивільної авіації" замінити словами "посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції";

у пункті 2 слова "начальник Українського управління цивільної авіації" замінити словами "керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі цивільної авіації України".

72. Статтю 231 викласти у такій редакції:

"Стаття 231.
Органи спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у галузі охорони праці

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці розглядають справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці:

державні інспектори - штраф до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники - штраф до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники - штраф до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та його заступники - штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці:

державні інспектори - штраф до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та їх заступники - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони праці та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

73. Статтю 233 виключити.

74. Частину першу статті 234-2 викласти у такій редакції:

"Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку проведення розрахунків із споживачами та ухиленням від подання декларації про доходи (статті 155-1, 164-1)".

75. У пунктах 3 та 4 частини другої і у частині третій статті 238 слово "половини" замінити цифрами "0,5".

76. Статтю 239 викласти у такій редакції:

"Стаття 239.
Спеціально уповноважені органи виконавчої влади
в галузях водного господарства, геології та використання надр

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил використання, охорони водних ресурсів (статті 48, 59, 60, 61 (за винятком випадків забруднення та вичерпання підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод).

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі геології та використання надр розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 59, 60, 61 цього Кодексу, у випадках забруднення та вичерпання підземних вод або порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричинило забруднення цих вод.

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) заступники керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, заступники керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі водного господарства Автономної Республіки Крим, начальники, заступники начальників управління комплексного використання водних ресурсів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства та управління водних ресурсів і водогосподарських систем спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі водного господарства Автономної Республіки Крим, начальники басейнових водогосподарських об'єднань та їх заступники, до компетенції яких належать питання використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів, начальники регіональних (обласних) управлінь та відділів комплексного використання водних ресурсів (водного господарства) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, заступник керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів, до компетенції якого належать питання контролю за охороною підземних вод, керівники, заступники керівника спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі геології та використання надр - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) начальники відділів водних ресурсів, завідуючі гідрохімічними лабораторіями басейнових управлінь водних ресурсів, регіональних управлінь та відділів комплексного використання водних ресурсів, обласних управлінь водного господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства, директори державних регіональних та казенних підприємств спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі геології та використання надр - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) провідні інженери басейнових управлінь водних ресурсів, регіональних (обласних) управлінь і відділів комплексного використання водних ресурсів (водного господарства) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі водного господарства - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

77. У статті 240:

у частині першій цифри "85, 85-1" та "88-1" виключити;

у частині другій слова "начальник Головрибводу Міністерства рибного господарства України" замінити словами "керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі рибного господарства".

78. У частині другій статті 241 слова "Міністр лісового господарства України" замінити словами "Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства", а слова "Міністерства лісового господарства України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства".

79. У статті 242:

у частині першій цифри "85, 85-1, 88-1" та "163" виключити;

у частині другій слова "Міністр лісового господарства України" замінити словами "Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства", а слова "Міністерства лісового господарства України" замінити словами "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства".

80. У статті 242-1:

у назві та тексті статті слова "Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" у відповідних відмінках замінити словами "Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України" у відповідних відмінках;

у частині першій та пункті 1 частини другої слово і цифри "статтями 85, 85-1, 86-1 - 88-2" замінити словом і цифрами "статтями 86-1, 87", слово і цифри "статтями 91 - 91-3" замінити словом і цифрами "статтями 91-1 - 91-3", а слово і цифри "статтею 90" та цифри "163" виключити;

з частини третьої цифри "90, 91" виключити.

81. У частині другій статті 244 слова "інженери - інспектори держсільтехнагляду управлінь сільського господарства виконавчих комітетів районних Рад народних депутатів" замінити словами "посадові особи управлінь агропромислового комплексу районних державних адміністрацій".

82. У статті 244-4 :

назву викласти у такій редакції:

"Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів";

у частині першій слова "Органи Державного комітету України у справах захисту прав споживачів" замінити словами "Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів Державного комітету України у справах захисту прав споживачів" замінити словами "органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів";

абзаци другий та третій викласти у такій редакції :

"керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим та його заступники, начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники".

83. У статті 244-7:

назву викласти у такій редакції:

"Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині першій слова "Органи Держстандарту України" замінити словами "Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів Держстандарту України" замінити словами "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

абзац другий викласти у такій редакції:

"керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники".

84. Частину другу статті 244-8 викласти у такій редакції:

"Від імені органів державного контролю якості лікарських засобів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники та державні інспектори з контролю якості лікарських засобів".

85. У статті 245 слово "законодавством" замінити словом "законом", а слово "соціалістичної" виключити.

86. У статті 246:

у частині першій слова "Основами законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення, законодавчими актами СРСР, постановами Ради Міністрів СРСР, цим Кодексом, іншими законодавчими актами Української РСР і постановами Ради Міністрів Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України";

у частині другій слова "законодавчими актами СРСР, цим Кодексом та іншими законодавчими актами Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України", а слово "народних" виключити.

87. У пункті 8 статті 247 слова "або нескасованого рішення товариського суду, якщо матеріали було передано до товариського суду органом (посадовою особою), який має право накладати адміністративне стягнення по даній справі" виключити.

88. У статті 248 слова "від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин" замінити словами "від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших обставин".

89. У статті 252 слово "соціалістичною" виключити.

90. У частині другій статті 254 слово "законодавства" замінити словом "закону".

91. Статтю 255 викласти у такій редакції:

"Стаття 255.
Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 51, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частина п'ята статті 121, частина друга статті 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), статті 148, 151, 154 - 157, 159, 160, 160-2, 162, 164 - 165-2, 173 - 174, 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-9, 186 - 188, 189 196);

органів державного пожежного нагляду (стаття 183);

органів охорони здоров'я (статті 45, 46, статті 167 - 170 (про правопорушення, пов'язані з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2);

органів охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);

органів державного енергонагляду (статті 98, 103-1);

органів державного газового нагляду (статті 101 - 103);

органів Міністерства транспорту України (статті 136, 141, 142);

органів зв'язку (статті 144 - 148-4, 188-7);

органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7);

фінансових органів (статті 164, 164-1);

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103-1);

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138);

органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 - 42-3);

органів державного ветеринарного нагляду (статті 42-1 - 42-3);

органів Міністерства праці та соціальної політики України (частина перша статті 41, статті 41-1 - 41-3, 188-1);

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);

органів реєстрації актів громадянського стану (стаття 212-1);

органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3, 166-1 - 166-4);

органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відео мережі);

Прикордонних військ України (статті 185-10, 204-1);

органів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України);

органів Служби безпеки України (стаття 212-2);

органів податкової служби (статті 164, 164-5, 177-2);

органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1);

органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1);

органів Міністерства екології та природних ресурсів України (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91);

органів повітряного транспорту (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1);

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104, стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 - 154, 155, 156, 159 - 160, 160-2, 183, 185-1, 186-5; статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51, 132, 179);

4) посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать аеродроми (частини перша, третя і четверта статті 111 (про порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках);

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (статті 51-1, 188-13);

7) секретар судового засідання, секретар суду (статті 185-3, 185-5, частина перша статті 185-6);

8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6, статті 185-8, 185-11);

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 132, 148, 154, 160, 179, 185-7, 186-2, 186-4);

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92).

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244-8 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 121 - 128, частини перша і друга статті 129, частини перша і друга статті 130, статті 139, 140, 153);

3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті 116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130, частини перша і друга статті 131);

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 77);

5) громадський мисливський інспектор (стаття 91-2 в частині порушення правил полювання);

6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття 91-2 в частині порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-1, 77, 77-1, 78, 82, 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 153);

8) посадові особи підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу;

9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123);

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 175, 188-8);

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов'язаними, призваними на збори, - частина четверта статті 122, статті 122-1, 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, частина перша статті 132, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);

12) адміністрація підприємств, установ і організацій (стаття 132);

13) посадові особи органів державної контрольно-ревізійної служби України (стаття 164-5);

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1, 155-1);

15) посадові особи органів у справах захисту прав споживачів та органів державного контролю за цінами (стаття 155-1).

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення".

92. У статті 258:

у частині першій цифри "90, 91" виключити;

у частині другій слово "законодавства" замінити словом "закону".

93. У статті 259:

у частині першій слова "штаб добровільної народної дружини по охороні громадського порядку" замінити словами "штаб громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону";

у частині третій слова "державної і відомчої лісової охорони, а в колгоспних лісах - працівники лісової охорони колгоспів або міжколгоспних лісгоспів (лісництв)" замінити словами "державної лісової охорони, а в лісах колективних сільськогосподарських підприємств - працівники лісової охорони зазначених підприємств", слова "посадові особи заповідників та інших особливо охоронюваних територій" замінити словами "працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду", слова "приміщення виконавчого комітету селищної, сільської Ради народних депутатів" - словами "приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради", а слова "або відомчий" виключити, слова "народними дружинниками" замінити словами "членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону";

у частині четвертій слова "державне або громадське" виключити;

у частині шостій слова "в штабі добровільної народної дружини" замінити словами "в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", слова "приміщенні виконавчого комітету селищної, сільської Ради народних депутатів" замінити словами "приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради".

94. У статті 260:

у частині першій слова "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України";

у частині другій слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України".

95. Частину другу статті 261 викласти у такій редакції:

"Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган".

96. У статті 262:

у частині першій слова "законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України";

у частині другій:

у пункті 1 слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", а слова "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР" словами "законами України";

у пункті 3 слова "державне або громадське" виключити.

97. У статті 263:

у частині першій слова "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України";

у частині четвертій слова "народного дружинника" замінити словами "члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", а слово "народним" виключити.

98. У статті 264:

у частинах першій та третій слова "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України";

у частині шостій абревіатуру "СРСР" замінити словом "України".

99. У статті 265:

у частині першій після слів "Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР" доповнити словами "почесного звання України, відзнаки Президента України", а слова "до Президії Верховної Ради СРСР або Президії Верховної Ради Української РСР" замінити словами "до Адміністрації Президента України";

частину другу виключити.

100. У частині другій статті 266 абревіатуру "СРСР" замінити словом "України".

101. У статті 267 слова "або прокуророві" замінити словами "прокуророві або до суду".

102. У статті 268:

у частині першій після слів "допомогою адвоката" доповнити словами "іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи";

у частині другій слова "народного судді" замінити словами "судді районного (міського) суду";

у частині третій слова "Законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "Законами України".

103. Статтю 271 викласти у такій редакції:

"Стаття 271.
Захисник

У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи посвідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи".

104. У частині п'ятій статті 276 слово "Законодавством" замінити словом "Законами".

105. У частині третій статті 277 слова "Законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "Законами України".

106. У статті 280 слова "товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах" виключити.

107. У статті 282 після слів "державний орган" доповнити словами "чи орган місцевого самоврядування".

108. У частині першій статті 283 слова "виконавчого комітету селищної, сільської Ради народних депутатів" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради".

109. У частині другій статті 284 слова "товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх структурних підрозділах" виключити.

110. У статті 285:

у частині четвертій абревіатуру "СРСР" замінити словом "України", а слова "та про контрабанду" виключити;

у частині п'ятій слова "адміністративна комісія (виконавчий комітет селищної, сільської Ради народних депутатів) надсилає копії постанови (рішення)" замінити словами "суд надсилає копію постанови", слово "вогнестрільну" замінити словом "вогнепальну", а слово "вогнестрільною" словом "вогнепальною".

111. У статті 286 слова "адміністрації або громадської організації" замінити словами "власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу або громадської організації", слово "колгоспу" замінити словами "колективного сільськогосподарського підприємства", а слова "адміністрації підприємства, установи, організації" - словами "власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу".

112. У частині другій статті 287 слова "законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України", а слово "народного" виключити.

113. У статті 288:

у частині першій:

у пункті 1 слова "у виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів" замінити словами "у виконавчий комітет відповідної ради";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну раду або в районний (міський) суд, рішення якого є остаточним";

у пункті 3 слова "у вигляді штрафу" та "постанову про накладення іншого адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі), після чого скаргу може бути подано в районний (міський) суд, рішення якого є остаточним" виключити;

пункти 4 і 5 виключити;

у частині третій слова "державної пошлини" замінити словами "державного мита".

114. У статті 292 слова "законодавством СРСР" замінити словами "законами України".

115. Частину першу статті 294 викласти у такій редакції:

"Постанову судді у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 - 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2, 85, 85-1, 88 88-2, 90, 91, частиною першою статті 106-1, статтею 106-2, частиною другою статті 112, частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130, частиною третьою статті 133, статтею 146, частиною другою статті 154, частинами першою і третьою статті 156, статтями 157, 160, 160-2, 162, 164, 164-3, 164-5 - 164-10, 166-1 - 166-4, 173 - 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтями 184 - 185-11, 186-2, 186-4 - 188-1, 188-13, частиною першою статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-4, 204-1, 212-2 цього Кодексу, а також постанови у справах про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, можуть бути скасовані або змінені за протестом прокурора самим суддею, а також незалежно від наявності протесту прокурора - головою вищестоящого суду".

116. У частині другій статті 296 слово "законодавством" замінити словом "законом".

117. У частині першій статті 299 слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України".

118. У статті 300:

у частині першій слова "законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР" замінити словами "цим Кодексом та іншими законами України";

у частині другій слова "законодавством СРСР" замінити словами "законами України".

119. У статті 303:

у частині другій слова "Законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами " Законами України";

частину третю виключити.

120. У частині третій статті 306 слова "Української РСР" замінити словом "України".

121. Частину другу статті 314 виключити.

122. У статті 315 слова "законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законами України".

123. У статті 316 слова "органові (посадовій особі)" замінити словами "до суду".

124. У частині другій статті 317 слова "Державної інспекції по маломірних суднах Української РСР" замінити словами "Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства".

125. У частині третій статті 319 слова "Міністерством лісового господарства Української РСР" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства".

126. У частині першій статті 322 слово "народного" виключити, а слова "внутрішніх справ" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".

127. У частині другій статті 323 слова "народним" виключити.

128. У назві та тексті статті 324 слова "адміністрації підприємства, установи та організації" та "адміністрацію підприємства, установи та організації" замінити словами "власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу".

129. У статті 325 слово "народного" виключити.

130. У статті 326 слова "народного" виключити.

131. У частині третій статті 327 слова "законодавством СРСР" замінити словами "законами України".

132. У частині другій статті 328 слова "виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "виконавчі органи сільських, селищних, міських рад".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2342-III