Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 150 від 05.04.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2001 р. за N 364/5555

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про
прибутковий податок з громадян

У зв'язку з прийняттям Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", відповідно до підпункту 19.4.14 статті 19 якого внесені зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" і з метою уточнення інших положень та керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
від 5 квітня 2001 р. N 150

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2001 р. за N 364/5555

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. У пункті 5:

у підпункті 5.1 останні два абзаци вилучити; доповнити підпункт 5.1 абзацом такого змісту:

"допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб";

у підпункті 5.21 абзац третій вилучити.

2. Підпункт 6.6 пункту 6 доповнити словами: "відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25.04.96 N 146/96-ВР "Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян".

3. У пункті 9 в абзаці третьому слова "1 лютого" замінити на слова "1 березня"; слова "до 15 лютого" замінити на слова "у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року)".

4. У пункті 12:

в абзаці першому слова "не пізніше 30 днів після виплати" замінити на слова "у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата (протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця)";

в абзаці другому слова "до 1 березня" замінити на слова "у строки, визначені законом (до 1 квітня)";

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: "Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу, а зайво сплачені суми податку підлягають поверненню платнику податку не пізніше одного місяця після проведення остаточного перерахунку або зараховуються в рахунок майбутніх платежів за його заявою".

5. У пункті 14:

перше речення першого абзацу підпункту 14.4 викласти в такій редакції:

"Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, щоквартально подають податковому органу декларації наростаючим підсумком з початку року в строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто не пізніше: 10 травня - за I квартал, 9 серпня - за перше півріччя, 9 листопада - за 9 місяців, 9 лютого наступного року - за звітний рік)";

у першому реченні другого абзацу підпункту 14.4 слова "5-денний строк після закінчення місяця з дня" замінити на слова "строки, визначені законом, для місячного звітного періоду, на який припадає дата"; після слів "джерела доходу" доповнити перше речення словами "(протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, тобто не пізніше 20 числа наступного місяця)";

третє речення другого абзацу підпункту 14.4 викласти в такій редакції: "У разі припинення існування джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка подається податковому органу у строки, визначені законом (протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року)".

6. У пункті 18:

в абзаці другому слова "15-денний строк після закінчення кварталу" замінити на слова "строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14)";

в абзаці третьому слова "до 1 лютого наступного року" замінити на слова "у строки, визначені законом (протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року і згідно з порядком, викладеним у першому абзаці підпункту 14.4 пункту 14)".

7. Пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Відповідальність за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ).

21.1. Відповідальність платників податку за порушення норм Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" визначається відповідно до чинного законодавства.

21.2. За прострочення встановлених строків сплати податку справляється пеня у розмірах, визначених законом (статтею 16 Закону України від 21 грудня 2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами")".

8. У пункті 22 слова "Законом "Про державну податкову службу" (509-12)" замінити на слова "чинним законодавством".

Начальник Головного управління
оподаткування фізичних осіб С.I.Лєкарь