Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про державно-правовий експеримент розвитку
місцевого самоврядування в місті Ірпені,
селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
Київської області

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), на основі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) визначає засади державно-правового експерименту щодо розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, особливості дії законів України на цій території в період здійснення експерименту.

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, вживаються у такому значенні:

Ірпінський регіон - територія, яка включає в себе місто обласного значення Ірпінь та селища Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області, що мають спільні особливості розвитку, єдину соціально-економічну інфраструктуру;

державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні (далі - експеримент) - випробування на практиці за державного сприяння поряд з традиційними нових форм організації місцевого самоврядування на території Ірпінського регіону, де проводиться експеримент, з метою можливого застосування набутого досвіду в діяльності органів місцевого самоврядування на всій території України;

об'єднання територіальних громад Ірпінського регіону - об'єднання територіальних громад міста Ірпінь, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, які мають спільні історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку, єдиний адміністративний центр у місті Ірпені, з метою ефективного вирішення за взаємною згодою питань місцевого значення, що зачіпають інтереси цих територіальних громад.

Стаття 2. Мета експерименту

Метою експерименту є:

1) вивчення на базі органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону ефективності застосування в сучасних економічних умовах поряд з традиційними формами діяльності територіальних громад та утворених ними органів місцевого самоврядування інших форм, спрямованих на розвиток демократичних засад місцевого самоврядування;

2) прискорення соціально-економічного розвитку відповідної території на основі вдосконалення системи управління, і зокрема управління об'єктами комунальної власності територіальних громад, розширення доходної бази місцевих бюджетів та ефективного використання місцевих фінансових та матеріальних ресурсів, активізація підприємницької діяльності;

3) залучення до вирішення соціально-економічних проблем міста та селищ на засадах, передбачених законом, підприємств, установ, організацій державної та інших форм власності;

4) зміцнення дисципліни і організованості в усіх ланках місцевого господарства, а також законності та правопорядку на відповідній території.

Стаття 3. Територія та строки проведення експерименту

Експеримент проводиться на території Ірпінського регіону протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Особливості застосування законодавства України на території, де здійснюється експеримент

У своїй діяльності територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації, що знаходяться в Ірпінському регіоні, під час проведення експерименту керуються Конституцією України та цим Законом. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Стаття 5. Матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні під час проведення експерименту

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні під час проведення експерименту є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що перебувають у комунальній власності територіальних громад міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, а також об'єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні Ірпінської міської ради.

2. За рішенням Київської обласної ради для фінансування заходів з розвитку місцевого самоврядування, вирішення питань соціально-економічного розвитку Ірпінського регіону в ході експерименту можуть виділятися за цільовим призначенням кошти з обласного бюджету. З цією метою також можуть використовуватися кошти, одержані від асоціацій органів місцевого самоврядування, з інших джерел, не заборонених законами України.

3. Кошти на проведення організаційних заходів, пов'язаних із здійсненням експерименту, визначаються окремим рядком у бюджеті міста і витрачаються у порядку, встановленому міською радою.

4. За рішенням міської ради може бути створено цільовий позабюджетний фонд на проведення експерименту. Порядок формування та використання коштів фонду визначається положенням про нього, затвердженим міською радою.

5. Обов'язковою вимогою до розпорядника (розпорядників) коштів, виділених відповідно до цього Закону для проведення експерименту, є регулярне інформування Ірпінської міської ради, а також відповідних селищних рад про всі здійснені витрати та подання не рідше одного разу на рік на розгляд і затвердження міської ради звіту про використання відповідних коштів. За звітом радою приймається рішення. Зазначений звіт розглядається одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету.

Глава 2. Організація експерименту

Стаття 6. Суб'єкти, які беруть участь у проведенні експерименту

Експеримент в Ірпінському регіоні здійснюється органами місцевого самоврядування міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське за сприяння Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації, в межах повноважень, наданих цим Законом.

Стаття 7. Координаційно-наглядова рада експерименту

1. Для координації діяльності суб'єктів, які беруть участь у проведенні експерименту, Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування, утворюється Координаційно-наглядова рада державно-правового експерименту (далі - Координаційно-наглядова рада) у складі голови, заступника голови, секретаря та 10 - 12 членів ради. Координаційно-наглядова рада працює на громадських засадах.

2. До складу Координаційно-наглядової ради включаються народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Київської обласної та міської рад, Київської обласної та міської державних адміністрацій, Ірпінський міський голова, а також науковці, посадові особи органів місцевого самоврядування.

Пропозиції щодо кандидатур до складу Координаційно-наглядової ради подаються комітету Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування і який готує відповідне подання на розгляд Верховної Ради України.

3. Координаційно-наглядова рада:

1) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, пов'язану з проведенням експерименту;

2) здійснює контроль за ходом експерименту, щоквартально аналізує його соціально-економічні наслідки, періодично, але не рідше одного разу на рік, інформує з цих питань комітет Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування, і Кабінет Міністрів України;

3) вносить до відповідних органів державної влади пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності експерименту, продовження або скорочення строків його проведення;

4) готує відповідно до вимог цього Закону матеріали і документи за підсумками експерименту;

5) у межах своєї компетенції розглядає звернення, що стосуються проведення експерименту, та в разі необхідності надсилає їх для вирішення згідно із законом до відповідних органів;

6) залучає у разі потреби до своєї роботи відповідних експертів;

7) здійснює в межах компетенції, наданої цим Законом, інші функції, пов'язані з проведенням експерименту.

4. Координаційно-наглядова рада має право одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб необхідні їй для здійснення передбачених законом функцій і повноважень статистичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.

5. Основною формою роботи Координаційно-наглядової ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Скликає і веде засідання голова Координаційно-наглядової ради або його заступник. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу ради. Рішення Координаційно-наглядової ради приймаються простою більшістю присутніх на засіданні осіб, які входять до її складу, та мають рекомендаційний характер.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційно-наглядової ради здійснюється виконавчим апаратом Київської обласної ради в порядку, встановленому частиною другою статті 67 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

Стаття 8. Основні організаційні заходи з проведення експерименту

Експеримент здійснюється на основі узгоджених з Координаційно-наглядовою радою та затверджених Ірпінською міською радою основних заходів з проведення експерименту, які мають передбачати:

1) підвищення ролі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку місцевих рад, їх постійних комісій, виконавчих органів, обговорення питань, пов'язаних з проведенням експерименту, на пленарних засіданнях міської та селищних рад, засіданнях їх виконавчих комітетів, нарадах, науково-практичних конференціях тощо;

2) реорганізацію системи управління містом і селищами, вдосконалення структури і штатів органів місцевого самоврядування;

3) проведення аналізу стану об'єктів комунальної власності територіальних громад міста і селищ з метою визначення перспектив їх дальшого використання;

4) вирішення в установленому законом порядку питань передачі до комунальної власності відповідних територіальних громад, у тому числі їх спільної власності, об'єктів інших форм власності, які мають важливе значення для задоволення потреб цих територіальних громад;

5) зміцнення кадрів, залучення фахівців, підвищення кваліфікації працівників сфери управління та матеріального виробництва, зростання ефективності праці в усіх галузях місцевого господарства шляхом впровадження сучасних технологій, поліпшення умов і оплати праці, підвищення заінтересованості працівників у результатах праці (впровадження досконаліших оціночних норм, тарифів і ставок, дієвої системи заохочень тощо);

6) посилення контролю за підприємствами, установами та організаціями комунальної власності, відповідальності їх керівників, інших посадових осіб, скорочення непродуктивних витрат, виключення можливостей для зловживань, нецільового використання комунального майна, інших матеріальних і фінансових ресурсів тощо;

7) внесення пропозицій до відповідних органів виконавчої влади, установ та організацій з удосконалення діяльності розташованих на території міста та селищ підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у питаннях здійснення природоохоронних заходів та з поліпшення соціально-побутових умов для своїх працівників;

8) сприяння розвитку підприємництва;

9) створення умов для збільшення державних замовлень на виробництво продукції, надання послуг підприємствами, установами і організаціями регіону, залучення інвестицій у місцеве господарство;

10) ефективне використання наданих законом можливостей з встановлення і справляння місцевих податків і зборів;

11) забезпечення регулярних надходжень до бюджетів міста і селищ коштів з усіх джерел, передбачених законом, систематичного контролю за ефективним використанням бюджетних та інших коштів, що перебувають у віданні органів місцевого самоврядування;

12) зміцнення законності, правопорядку, поширення правових знань серед населення відповідної території;

13) залучення до участі у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста і селищ органів самоорганізації населення, громадськості, зокрема в охороні навколишнього природного середовища, забезпеченні належного санітарного стану, благоустрої відповідних територій, підтриманні громадського порядку;

14) вивчення, узагальнення та реалізацію пропозицій з удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, підвищення ефективності заходів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку регіону;

15) систематичний аналіз ходу експерименту, його соціально-економічних наслідків;

16) здійснення в межах закону інших заходів, спрямованих на вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, соціально-економічний розвиток регіону.

Стаття 9. Сприяння проведенню експерименту

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, інші добровільні утворення, які безпосередньо не залучені до проведення експерименту, сприяють його проведенню, в межах своєї компетенції, встановленої законом, можуть надавати органам місцевого самоврядування Ірпінського регіону необхідну методичну та практичну допомогу в здійсненні експерименту.

Стаття 10. Гласність у проведенні експерименту

Експеримент з розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні, підвищення ефективності вирішення питань соціально-економічного розвитку міста і селищ проводиться відкрито і гласно. Про мету, хід і результати експерименту широко інформується населення шляхом обговорення питань, пов'язаних з експериментом, на зборах громадян та проведення громадських слухань, звітів депутатів місцевих рад, міського, селищних голів перед виборцями, через місцеві засоби масової інформації, а також іншими засобами.

Глава 3. Особливості формування та діяльності
органів місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні під
час проведення експерименту

Стаття 11. Особливості реалізації права територіальних громад на місцеве самоврядування

Територіальні громади міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське реалізують право на місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через обрані ними міську, селищні ради та їх виконавчі органи.

Стаття 12. Особливості виборів депутатів місцевих рад, міського та селищних голів

1. Вибори депутатів міської та селищних рад, міського та селищних голів на території, де здійснюється експеримент, проводяться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ). На період здійснення експерименту депутати Ірпінської міської ради обираються по одномандатних виборчих округах, на які поділяється вся територія Ірпінського регіону; Ірпінський міський голова - по єдиному одномандатному виборчому округу, до складу якого входить уся територія Ірпінського регіону.

2. Інші органи місцевого самоврядування формуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

Стаття 13. Загальна компетенція місцевих рад та їх виконавчих комітетів

1. Міська, селищні ради, що діють на території проведення експерименту, мають право з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, розглядати і вирішувати всі питання, віднесені Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня, за винятком питань, які згідно із законом вирішуються виключно місцевими референдумами.

2. Виконавчі комітети міської, селищних рад мають право розглядати і вирішувати будь-які питання, віднесені законом до відання виконавчих органів відповідних рад.

3. Рішення міської, селищних рад, їх виконавчих комітетів, прийняті у межах компетенції, наданої їм законом, обов'язкові для виконання всіма органами, підприємствами, установами і організаціями, їх посадовими особами, а також громадянами відповідно на території міста і селищ. Рішення Ірпінської міської ради, її виконавчого комітету, що стосуються спільних інтересів територіальних громад Ірпінського регіону, прийняті в межах компетенції, наданої цим Законом, є обов'язковими для виконання на всій території регіону.

4. Міська рада може скасувати рішення будь-якого утвореного нею органу, а з мотивів невідповідності рішення Конституції і законам України - зупинити дію рішення селищної ради, її виконавчого комітету з одночасним зверненням до цієї ради з пропозицією про перегляд прийнятого нею рішення, скасування відповідного рішення виконавчого комітету. Селищна рада має розглянути звернення міської ради на черговій (позачерговій) сесії і дати міській раді вмотивовану відповідь. У разі відмови селищної ради переглянути (скасувати) відповідне рішення питання може бути вирішено в судовому порядку.

5. Міська, селищна рада може скасувати розпорядження відповідно міського, селищного голови. Рішення ради з цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин загального складу депутатів відповідної ради.

Стаття 14. Особливості здійснення виключної компетенції міської та селищних рад

1. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання, визначені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. До виключної компетенції міської ради також належить:

1) затвердження основних організаційних заходів щодо проведення експерименту;

2) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку Ірпінського регіону, цільових регіональних програм з інших питань;

3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму на всій території Ірпінського регіону;

4) розгляд за поданням виконавчого комітету або постійної комісії міської ради спірних питань щодо реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності, прийняття в межах наданої законом компетенції рішень з цих питань;

5) зупинення дії рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів, скасування розпоряджень міського голови у випадках, передбачених частинами четвертою та п'ятою статті 13 цього Закону.

3. Виключно на пленарних засіданнях селищних рад вирішуються питання, передбачені частиною першою статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", за винятком пунктів 24, 26, 28, 36, 37, 39, 42, 44, 46, вирішення яких належить до виключної компетенції міської ради. У розгляді цих питань міською радою беруть участь з правом дорадчого голосу відповідні селищні голови, депутати селищних рад, інші представники органів місцевого самоврядування селищ. Пропозиції селищних рад, їх виконавчих комітетів із зазначених питань підлягають обов'язковому розгляду міською радою.

4. Міська, селищні ради за взаємною згодою можуть перерозподіляти між собою власні повноваження. Передача повноважень має супроводжуватися передачею коштів та матеріальних ресурсів, необхідних для їх здійснення.

Стаття 15. Особливості здійснення повноважень виконавчими органами міської та селищних рад

1. Виконавчі органи міської та селищних рад здійснюють повноваження, визначені статтями 27 - 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). При цьому здійснення власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів, передбачених підпунктом 2 пункту "а" статті 28, підпунктом 10 пункту "а" статті 30, підпунктом 7 пункту "а" частини першої статті 31, підпунктом 1 пункту "а" частини першої статті 33, підпунктом 1 пункту "а" частини першої статті 38 зазначеного Закону, належить до компетенції виконавчого комітету міської ради. Відповідні питання виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує з урахуванням пропозицій виконавчих комітетів селищних рад.

2. Виконавчі комітети міської та селищних рад можуть приймати узгоджені рішення про перерозподіл між ними окремих наданих їм законом повноважень.

3. Виконавчі комітети селищних рад представляють виконавчому комітету міської ради необхідні показники, статистичні, інформаційні та інші матеріали, подають пропозиції до програми соціально-економічного розвитку регіону, інших регіональних програм, бюджету місцевого самоврядування.

4. Виконавчий комітет міської ради координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування на території регіону.

5. Виконавчий комітет міської ради може звернутися до селищної ради з пропозицією скасувати рішення її виконавчого комітету з мотивів його невідповідності законодавству, рішенням міської ради, прийнятим у межах наданої їй законом компетенції. Відповідна селищна рада має розглянути питання на черговій або позачерговій сесії ради і про прийняте рішення у триденний термін повідомити виконавчий комітет міської ради.

Стаття 16. Особливості повноважень міського і селищних голів

1. Повноваження Ірпінського міського голови та голів селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське на території відповідних населених пунктів визначаються статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Ірпінський міський голова на всій території Ірпінського регіону:

1) здійснює загальне керівництво експериментом;

2) забезпечує виконання рішень місцевих референдумів, що проводяться на всій території регіону;

3) забезпечує виконання регіональних програм соціально-економічного розвитку та регіональних цільових програм;

4) забезпечує виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету з питань, віднесених цим Законом до їх компетенції;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про зупинення рішень селищних рад, їх виконавчих комітетів у випадках, передбачених частиною четвертою статті 13 цього Закону;

6) веде прийом громадян, які проживають на території регіону;

7) регулярно інформує населення про стан справ у регіоні, хід експерименту; не рідше одного разу на рік звітує перед населенням регіону про свою діяльність;

8) вирішує інші питання, віднесені законом до його компетенції.

Стаття 17. Особливості взаємовідносин органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону та міста Києва

1. Органи місцевого самоврядування міст Ірпеня та Києва можуть спільно вирішувати окремі питання соціально-економічного характеру в інтересах відповідних територіальних громад.

2. За вмотивованим поданням Ірпінської міської ради або її виконавчого комітету Київська міська рада може приймати рішення про виділення цільових коштів з міського бюджету для здійснення заходів, спрямованих на розвиток соціальної сфери Ірпінського регіону, облаштування та благоустрій місць масового відпочинку, поліпшення транспортного сполучення між Києвом та населеними пунктами приміської зони, вирішення інших питань, що становлять взаємний інтерес, або про участь у здійсненні таких заходів на договірних чи інших законних засадах.

3. Органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону та міста Києва відповідно до законодавства України можуть створювати на території Ірпінського регіону об'єкти спільної власності відповідних територіальних громад, за взаємною згодою визначати порядок володіння, користування та розпоряджання такими об'єктами відповідно до закону.

4. Органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону та міста Києва всебічно сприяють посиленню економічних, науково-освітніх, культурних та інших взаємовигідних зв'язків між підприємствами, організаціями, установами, розташованими на відповідних територіях.

Глава 4. Особливості здійснення органами
місцевого самоврядування повноважень стосовно
комунальної власності, формування місцевих бюджетів та
особливості підприємницької діяльності на
території, де проводиться
експеримент порядку.

Стаття 20. Обмеження права власності територіальних громад Ірпінського регіону

1. Забороняється використовувати об'єкти спільної власності територіальних громад Ірпінськог

Стаття 18. Комунальна власність територіальних громад

1. Комунальна власність територіальних громад складається з об'єктів комунальної власності кожної з територіальних громад регіону та об'єктів спільної комунальної власності цих територіальних громад.

2. Об'єктами спільної комунальної власності є об'єкти, які задовольняють колективні потреби усіх територіальних громад Ірпінського регіону.

Перелік таких об'єктів визначається міською радою за погодженням з селищними радами.

Стаття 19. Повноваження щодо володіння, користування та розпоряджання об'єктами комунальної власності територіальних громад Ірпінського регіону

1. Повноваження щодо володіння, користування та розпоряджання об'єктами комунальної власності територіальних громад міста і селищ, які входять до складу Ірпінського регіону, здійснюються цими територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР), інших законодавчих актів, що регулюють зазначені правовідносини, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Міська, селищні ради мають право від імені та в інтересах відповідних територіальних громад здійснювати всі повноваження щодо їх комунальної власності, передбачені законом, у тому числі виконувати всі майнові операції, передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їх відчуження, визначати в угодах і договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

3. Стосовно об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад повноваження, зазначені в частині другій цієї статті, здійснює міська рада. При цьому рішення про ліквідацію, продаж таких об'єктів, використання їх як застави приймається не менш як двома третинами голосів загального складу депутатів міської ради.

4. Управління комунальною власністю здійснюється виконавчими комітетами відповідних рад згідно із статтею 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі необхідності міська та селищні ради можуть прийняти рішення про передачу окремих повноважень щодо управління комунальною власністю іншим утвореним ними органам або їх структурним підрозділам, визначивши межі цих повноважень та умови їх здійснення.

5. Міська рада може порушувати питання перед відповідними органами державної влади, юридичними і фізичними особами, які мають об'єкти права власності на території регіону, про продаж або передачу таких об'єктів на інших законних підставах у спільну комунальну власність територіальних громад міста і селищ, якщо ці об'єкти мають важливе значення для забезпечення соціально-економічного розвитку Ірпінського регіону, задоволення колективних потреб територіальних громад регіону. Питання розглядається відповідними органами, організаціями в місячний строк, і про результати повідомляється раді в установленому о регіону як внесок до статутного фонду (капіталу) торговельних, промислових та інших підприємств, діяльність яких не пов'язана із задоволенням колективних потреб членів цих територіальних громад. Органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не можуть створювати комунальні підприємства у формі командитних товариств, повних господарських товариств та товариств з додатковою відповідальністю.

2. Приватизація або відчуження в інших формах об'єктів права власності територіальних громад регіону не повинні призводити до послаблення економічних та фінансових основ місцевого самоврядування в регіоні.

Стаття 21. Особливості формування місцевих бюджетів

1. Фінансовою основою місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні є бюджети міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське (місцеві бюджети).

2. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом, джерел, що знаходяться відповідно на території міста та селищ, а також закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

3. Відповідно до нормативів, визначених міською радою за погодженням з селищними радами, певна частина коштів з бюджетів селищ передається до бюджету міста і використовується за рішенням міської ради для фінансування загальнорегіональних програм та заходів, утримання бюджетних установ і організацій, сфера діяльності яких поширюється на всю територію регіону, а також для утворення резервного фонду бюджету міста, вирішення інших питань місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні. Рішення про встановлення нормативів зазначених відрахувань приймається міською радою до прийняття селищними радами бюджетів і діють протягом бюджетного року.

Стаття 22. Особливості справляння місцевих податків і зборів в Ірпінському регіоні

Ірпінська міська рада і селищні ради відповідно до закону можуть встановлювати місцеві податки і збори. Кошти від справляння місцевих податків і зборів зараховуються до відповідних місцевих бюджетів. У період проведення експерименту до міського, селищних бюджетів також зараховуються в повному обсязі податки на доходи фізичних осіб, на промисел, що справляються на відповідній території. Ставки зазначених податків встановлюються Ірпінською міською радою, селищними радами в межах їх граничного розміру, визначеного законом.

Стаття 23. Особливості справляння на території проведення експерименту податку на додану вартість

У разі забезпечення органами місцевого самоврядування Ірпінського регіону перевиконання на відповідній території планових надходжень до Державного бюджету України від податку на додану вартість 50 відсотків сум перевиконання планових доходів додатково зараховуються до міського бюджету. Ці кошти не включаються до розрахунків доходної бази місцевого бюджету в процесі фінансового вирівнювання.

Стаття 24. Позабюджетні кошти місцевого самоврядування

1. Міська, селищна рада може мати позабюджетні кошти, до яких включаються:

доходи від місцевих позик і місцевих лотерей, а також прибуток, одержаний від проведення громадських робіт на добровільних засадах;

добровільні внески і пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій;

інші кошти, одержані в порядку, визначеному законом.

2. У межах позабюджетних коштів рада може утворювати цільові фонди.

3. Кошти позабюджетних фондів перебувають на спеціальних рахунках в установах банків і вилученню не підлягають.

4. Позабюджетні кошти витрачаються в порядку, передбаченому положенням про ці кошти, що затверджується рішенням відповідної ради. Про використання позабюджетних коштів міський, селищний голова інформує відповідну раду на чергових сесіях. Не рідше одного разу на рік рада заслуховує і затверджує звіт з цього питання. На вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради звіт міського (селищного) голови про використання позабюджетних коштів має бути внесений на розгляд ради у запропонований депутатами, які ініціювали розгляд питання, термін.

Стаття 25. Сприяння держави зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні

Забезпечуючи відповідно до статті 62 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) фінансову підтримку місцевого самоврядування, держава сприяє зміцненню фінансово-матеріальної бази місцевого самоврядування на території Ірпінського регіону, в тому числі шляхом виділення додаткових цільових коштів (субвенцій, субсидій) на зміцнення і розвиток лікувально-оздоровчої бази регіону, населення якого постраждало від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, здійснення заходів з охорони навколишнього середовища у приміській зоні столиці України.

Стаття 26. Особливості здійснення підприємницької діяльності в Ірпінському регіоні

1. На території Ірпінського регіону, де проводиться експеримент, можуть здійснюватися всі види підприємницької діяльності.

2. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, розташованих на території міста і селищ, здійснюється виконавчими комітетами відповідно міської і селищних рад у порядку, визначеному законом. Розмір плати за реєстрацію встановлюється відповідно до законодавства. Кошти, одержані у вигляді сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спрямовуються відповідно до міського та селищних бюджетів.

3. Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Ірпінського регіону через філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, складають окремий баланс фінансово-господарської діяльності за погодженням з територіальними органами Державної податкової адміністрації України і сплачують відповідні податки за місцезнаходженням філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

Глава 5. Розв'язання спорів, що можуть виникнути в ході експерименту.
підведення підсумків експерименту

Стаття 27. Вирішення спірних питань, що можуть виникнути під час проведення експерименту

1. Спірні питання, що можуть виникнути під час проведення експерименту, які стосуються повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, взаємовідносин між ними, реорганізації системи управління, реалізації права комунальної власності, вирішуються у судовому порядку.

2. Інші спірні питання, заяви і скарги, звернення, що стосуються проведення експерименту, розглядаються посадовими особами і органами, які беруть участь в організації і проведенні експерименту, в межах наданої їм законом компетенції або вирішуються в судовому порядку.

Стаття 28. Підведення підсумків експерименту

1. Не пізніш як за три місяці до закінчення строку проведення експерименту Координаційно-наглядова рада подає на розгляд комітету Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування, інформацію про попередні підсумки експерименту, що включає:

1) річні показники соціально-економічного розвитку регіону за кожний рік проведення експерименту у порівнянні з роком, що передував експерименту;

2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності) актів органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону, інших органів місцевого самоврядування, що приймались у зв'язку з експериментом;

3) перелік актів органів державної влади, які приймались у зв'язку з експериментом, а також інших нормативно-правових актів, що мали вплив на результати експерименту;

4) пропозиції щодо оцінки експерименту і впровадження його результатів у практику місцевого самоврядування в Україні.

2. До інформації додається затверджений Координаційно-наглядовою радою звіт про свою діяльність.

3. Матеріали, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, подаються до Кабінету Міністрів України.

4. Комітет Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування, Кабінет Міністрів України мають право запросити додаткові документи і матеріали, що стосуються проведення і результатів експерименту, як від Координаційно-наглядової ради, відповідних органів місцевого самоврядування, так і від органів виконавчої влади.

5. Після закінчення експерименту комітет Верховної Ради України, до відання якого належать питання місцевого самоврядування, за участю комітету Верховної Ради України, до відання якого належать питання правової політики, або його представників, представників Кабінету Міністрів України, Координаційно-наглядової ради експерименту, органів місцевого самоврядування Ірпінського регіону розглядає питання про результати експерименту і вносить його та пропозиції щодо його наслідків на розгляд Верховної Ради України.

6. За підсумками експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.

Глава 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих положень, строки введення яких у дію визначаються в цьому Законі окремо, і діє до прийняття Верховною Радою України рішення про підсумки експерименту.

2. Стаття 12 цього Закону вводиться в дію від дня призначення Верховною Радою України відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) чергових або позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

3. Положення статей 20 - 23 цього Закону вводяться в дію з моменту початку формування відповідних місцевих бюджетів на наступний після набрання чинності цим Законом бюджетний рік.

4. Координаційно-наглядова рада експерименту утворюється постановою Верховної Ради України відповідно до цього Закону не пізніш як у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом і діє до завершення експерименту.

5. Кабінет Міністрів України, Київська обласна рада та Київська обласна державна адміністрація, відповідні органи місцевого самоврядування Ірпінського регіону не пізніш як у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вирішують згідно з законом неврегульовані питання про комунальну власність територіальних громад Ірпінського регіону, об'єкти державної власності та уточнення меж міста Ірпеня, селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2352-III