Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 36, ст. 280 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2401-III від 26.04.20
01 )

Верховна Рада України постановляє:

Відповідно до статті 15 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) затвердити Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України (додається).

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ, 13 жовтня 1995 року
N 378/95-ВР

Положення
про консультанта депутатської групи (фракції)
Верховної Ради України

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1.1. Правовий статус консультанта депутатської групи (фракції)

1. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) за зареєстрованими депутатськими групами (фракціями) закріплюється адміністративно-технічний персонал, який користується їх довірою, для подання допомоги у здійсненні депутатськими групами (фракціями) функцій, передбачених Регламентом Верховної Ради України.

2. Кількість консультантів з організаційно-технічного обслуговування депутатських груп (фракцій) визначається Президією Верховної Ради України, вони зараховуються до штату Секретаріату Верховної Ради України. За згодою народних депутатів України зареєстровані депутатські групи (фракції) можуть мати додаткову кількість консультантів, утримання яких здійснюється за рахунок економії коштів у межах фонду, передбаченого на утримання референтів-консультантів народних депутатів України.

3. Консультант депутатської групи (фракції) у своїй роботі керується законодавством України, а також Регламентом Верховної Ради України і цим Положенням.

Глава 2. Права і обов'язки консультантів
депутатської групи (фракції)

Стаття 2.1. Права консультанта депутатської групи (фракції)

1. Консультант депутатської групи (фракції), який працює за строковим трудовим договором, має право: ( Абзац перший частини першої статті 2.1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

1) входити і перебувати у приміщеннях Верховної Ради України після пред'явлення посвідчення консультанта депутатської групи (фракції);

2) бути присутнім на пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях постійних та тимчасових комісій Верховної Ради України, в яких працюють народні депутати України, що входять до складу депутатської групи (фракції), або на засіданнях, де розглядаються підготовлені ними питання;

3) безплатно користуватися інформаційною базою даних та телекомунікаційними мережами Верховної Ради України, Уряду України, Адміністрації Президента України, органів місцевого самоврядування на визначених для цього в приміщенні Верховної Ради України робочих місцях;

4) одержувати за дорученням депутатської групи (фракції) безплатно в органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях інформацію та довідкові матеріали, необхідні депутатській групі (фракції) для здійснення своїх функцій у Верховній Раді України;

5) одержувати адресовану на ім'я депутатської групи (фракції) поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти цю кореспонденцію від її імені;

6) брати участь у роботі органів місцевого та громадського самоврядування та їх виконавчих органів;

7) за письмовим зверненням депутатської групи (фракції) користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою Секретаріату Верховної Ради України.

Стаття 2.2. Обов'язки консультанта депутатської групи (фракції)

1. Консультант депутатської групи (фракції) зобов'язаний:

1) за дорученням депутатської групи (фракції) готувати матеріали з питань, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, її Президії, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), інших органів та організацій, подавати членам групи (фракції) допомогу в здійсненні контролю за виконанням прийнятих ними рішень;

2) допомагати народним депутатам України, що входять у депутатську групу (фракцію), у розгляді та вирішенні порушених ними питань;

3) брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити пропозиції щодо вирішення даних питань;

4) вести діловодство, забезпечувати схоронність документів, які надходять на ім'я депутатської групи (фракції), контролювати своєчасне надходження відповідей на звернення депутатської групи (фракції);

5) подавати членам депутатської групи (фракції) організаційно-технічну та іншу допомогу, пов'язану з діяльністю депутатської групи (фракції).

2. При виконанні своїх обов'язків консультант депутатської групи (фракції) не повинен допускати дій, які можуть завдати шкоди діяльності народних депутатів України, що входять до складу депутатської групи (фракції).

Глава 3. Порядок прийняття на роботу і звільнення
з роботи консультанта депутатської групи
(фракції)

Стаття 3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду консультанта депутатської групи (фракції)

1. Персональний підбір кандидатур на посаду консультанта депутатської групи (фракції), організацію його роботи, встановлення та розподіл місячного фонду оплати праці здійснює депутатська група (фракція) або уповноважений нею представник.

Стаття 3.2. Порядок прийняття на роботу і звільнення з роботи консультанта депутатської групи (фракції)

1. Порядок прийняття на роботу, умови роботи та звільнення з неї консультанта депутатської групи (фракції) регулюються законодавством України про працю і цим Положенням.

2. Консультант депутатської групи (фракції) виконує роботу за строковим трудовим договором або подає допомогу депутатській групі (фракції) безплатно (на громадських засадах). ( Частина друга статті 3.2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

3. Робота за строковим трудовим договором може бути для консультанта депутатської групи (фракції) основним видом діяльності або виконуватися за сумісництвом. ( Частина третя статті 3.2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

Стаття 3.3. Прийняття на посаду консультанта депутатської групи (фракції)

1. Прийняття на посаду консультанта депутатської групи (фракції) проводиться на підставі письмового подання депутатської групи (фракції) або уповноваженого нею представника, в якому зазначаються прізвище кандидата на посаду, назва посади, строк дії строкового трудового договору, розмір встановлюваної оплати праці, дата зарахування, постійне місце роботи, та додається письмова заява особи, яку приймають на цю посаду. ( Частина перша статті 3.3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Консультант депутатської групи (фракції), який працює за строковим трудовим договором і для якого ця робота є основною, зараховується до штату Секретаріату Верховної Ради України і на час його роботи на цій посаді на нього поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) в частині, що регулює питання службової кар'єри, матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців, що займають посади, віднесені до третьої категорії.

3. Консультант депутатської групи (фракції) звільняється з попереднього місця роботи в порядку переведення за клопотанням Секретаріату Верховної Ради України на підставі подання депутатської групи (фракції) або уповноваженого нею представника.

Стаття 3.4. Обмеження, пов'язані з роботою на посаді консультанта депутатської групи (фракції)

1. Роботу консультанта депутатської групи (фракції) за строковим трудовим договором не можуть виконувати працівники (крім технічних) Секретаріату Верховної Ради України, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, особи, яким законодавством України заборонено виконання іншої оплачуваної роботи. ( Частина перша статті 3.4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Пенсіонерам, прийнятим на посаду консультанта депутатської групи (фракції), пенсія виплачується в повному розмірі, незалежно від оплати, встановленої депутатською групою (фракцією).

3. На консультанта депутатської групи (фракції) не поширюються обмеження, передбачені Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) для осіб, які працюють за сумісництвом.

Глава 4. Організаційне, матеріальне і соціально-побутове
забезпечення діяльності консультанта депутатської
групи (фракції)

Стаття 4.1. Організація праці консультанта депутатської групи (фракції)

1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності зареєстрованої депутатської групи (фракції) забезпечує Секретаріат Верховної Ради України.

2. Для роботи консультант користується наданим депутатській групі (фракції) у Верховній Раді України службовим приміщенням, обладнаним необхідними меблями, телефоном, організаційною та іншою технікою.

Стаття 4.2. Відрядження консультанта депутатської групи (фракції)

1. Консультанта депутатської групи (фракції) може бути направлено депутатською групою (фракцією) або уповноваженим нею представником у відрядження для виконання робіт, пов'язаних з діяльністю депутатської групи (фракції).

2. За письмовим поданням депутатської групи (фракції) або уповноваженого нею представника консультант отримує посвідчення про відрядження та грошові кошти на зазначені цілі за розпорядженням керівництва Секретаріату Верховної Ради України.

Стаття 4.3. Відпустка консультанта депутатської групи (фракції)

1. Консультанту депутатської групи (фракції), який працює за строковим трудовим договором, надаються щорічна та додаткова відпустки згідно зі статтею 35 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) з виплатою одноразової допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. ( Частина перша статті 4.3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

2. Відпустка консультанту депутатської групи (фракції) надається на підставі його письмової заяви, погодженої з депутатською групою (фракцією) або уповноваженим нею представником, за розпорядженням керівництва Секретаріату Верховної Ради України.

3. Консультант депутатської групи (фракції), для якого ця робота є основним видом діяльності і який перебуває на обліку для поліпшення житлових умов за місцем постійного проживання, з обліку не знімається.

Стаття 4.4. Припинення роботи на посаді консультанта депутатської групи (фракції)

1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), строковий трудовий договір консультанта депутатської групи (фракції) розривається: ( Абзац перший частини першої статті 4.4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2401-III від 26.04.2001 )

1) у випадках розпуску або саморозпуску депутатської групи (фракції) - з дня її розпуску або саморозпуску;

2) за письмовим поданням депутатської групи (фракції) або уповноваженого нею представника.

2. Для звільнення консультанта депутатської групи (фракції) погодження з профспілковим комітетом апарату Верховної Ради України, виконавчого органу, органу місцевого самоврядування не потрібно.

Стаття 4.5. Захист трудових прав консультанта депутатської групи (фракції)

1. У разі припинення роботи на посаді консультанта депутатської групи (фракції) у зв'язку з розпуском або саморозпуском депутатської групи (фракції), закінченням строку повноважень Верховної Ради України чи їх достроковим припиненням Секретаріат Верховної Ради України:

1) зберігає за колишнім консультантом депутатської групи (фракції) його заробітну плату на період працевлаштування згідно з діючим законодавством України;

2) сприяє працевлаштуванню консультанта депутатської групи (фракції).

2. Час роботи на посаді консультанта депутатської групи (фракції), якщо ця робота була для нього основним видом діяльності, зараховується до загального і безперервного стажу роботи, служби, державної служби, роботи за спеціальністю.

3. Заробітна плата, яку консультант депутатської групи (фракції) одержував під час роботи на цій посаді за сумісництвом, входить в суму заробітку для обчислення пенсії.

Стаття 4.6. Витрати, пов'язані з діяльністю консультанта депутатської групи (фракції), та механізм їх відшкодування

1. Сумарні річні витрати на відрядження консультанта депутатської групи (фракції) не повинні перевищувати 30 відсотків загального річного фонду оплати праці, встановленого для консультантів депутатської групи (фракції).

2. Витрати на відрядження консультанта депутатської групи (фракції) відшкодовуються згідно з законодавством України про службові відрядження.

3. Витрати Управління справами Верховної Ради України, пов'язані з діяльністю консультанта депутатської групи (фракції), в тому числі щодо оплати додаткової відпустки, входять до переліку витрат на забезпечення діяльності депутатської групи (фракції).

Глава 5. Заключні положення

Стаття 5.1. Обов'язковість повідомлення депутатської групи (фракції)

1. Про факти, які можуть бути або стали підставою для застосування до консультанта депутатської групи (фракції) заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутатську групу (фракцію) або уповноваженого нею представника.

Стаття 5.2. Видача посвідчення консультанту депутатської групи (фракції)

1. Консультанту депутатської групи (фракції) видається посвідчення єдиного зразка Секретаріатом Верховної Ради України за письмовим зверненням народного депутата України.

2. У разі звільнення консультанта депутатської групи (фракції) з цієї посади його посвідчення підлягає поверненню до Секретаріату Верховної Ради України.