Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259, 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46) доповнити пунктом "о" такого змісту:

"о) тимчасово до 1 січня 2003 року товари, що ввозяться на митну територію України і мають згідно з Гармонізованою системою опису і кодування товарів такі коди ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ):

Код товару Опис товару
3208
Фарби та лаки (включаючи емалі та
політури)
3211 00 000 Готові сикативи
3212
Пігменти (включаючи металеві порошки та
металеві пластівці), які використовують
для виробництва фарб (включаючи емалі);
фольга для тиснення; барвники та інші
барвні речовини, упаковані для
роздрібної торгівлі
3215 11 000 Фарба друкарська чорна
3215 19 000 Фарба друкарська, крім чорної
3907 50 000
Тільки смоли алкідні для виробництва
фарб
4008
Тільки гумові пластини для використання
у виробництві офсетних форм
4810 11,
4810 12 000
Папір та картон для писання, друку або
інших графічних цілей
4810 91 Папір та картон, багатошарові
4823 59 900
Тільки папір та картон для писання,
друку
5901 10 000
Тільки тканини для виготовлення
палітурок для книг
7606 11,
7607 19
Тільки пластини для виготовлення
офсетних (металевих) та
флексографічних (фотополімерних) форм
8439


Обладнання для виробництва паперової
маси з целюлозних волокнистих
матеріалів або для виробництва чи
оброблення паперу або картону
8440
Обладнання для оправлення, включаючи
машини для брошурування
8440 90 000
Частини обладнання для оправлення,
включаючи машини для брошурування
8442 10 000
Тільки машини фотонабірні і
набірнодрукувальні
8442 30 000 Машини, апарати та прилади
8442 40 000 Частини до машин, апаратів та приладів
8443 11 000 Машини для офсетного друку, рулонні
8443 12 000 Машини для офсетного друку, аркушеві
8443 19 900 Машини для офсетного друку
8443 90
Частини для друкарського обладнання,
допоміжних машин та механізмів".

2. У статті 3 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2000 р., N 21, ст. 157):

а) абзац дев'ятнадцятий частини шостої викласти у такій редакції:

"періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органами України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, буклети, плакати, картографічна продукція, що видаються юридичними особами - резидентами України";

б) абзаци другий і третій частини восьмої виключити.

3. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст., 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50) доповнити пунктом 11.33 такого змісту:

"11.33. Тимчасово до 1 січня 2003 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "о" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ).

4. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р.., N 5, ст. 34, N 38, ст. 318, N 39, ст. 333, N 43, ст. 363, N 46, ст. 393, N 48, ст. 406) доповнити пунктами 7.19 та 7.20 такого змісту:

"7.19. Тимчасово до 1 січня 2003 року не включаються до складу валових доходів платника податку доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу.

7.20. Платники податку, зазначені у пунктах 7.11 - 7.13, 7.19 цієї статті, ведуть окремий облік доходів, які не включаються до складу валових доходів або звільняються від оподаткування згідно з нормами зазначених пунктів. При цьому:

до складу валових витрат таких платників податку не включаються витрати, понесені у зв'язку із одержанням таких звільнених доходів;

балансова вартість покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, які використовуються для одержання таких звільнених доходів, не бере участі у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості згідно із пунктом 5.9 статті 5 цього Закону;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну групу основних фондів, що використовуються для отримання таких звільнених доходів, не враховується у зменшенні скоригованого валового доходу згідно із пунктом 3.1 статті 3 цього Закону. У разі коли основні фонди використовуються як для одержання звільнених доходів, так і для інших доходів, які підлягають включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, скоригований валовий дохід платника податку підлягає зменшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів, що підлягає включенню до складу валових доходів згідно з цим Законом на загальних підставах, відноситься до загальної суми валових доходів з урахуванням звільнених.

У такому ж порядку ведеться окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності за доходами, які враховуються у визначенні об'єкта оподаткування, що оподатковується за ставкою нижчою, ніж визначена у пункті 10.1 статті 10 цього Закону".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 червня 2001 року.

2. Положення пунктів 1 і 3 розділу 1 цього Закону, згідно із якими вносяться зміни відповідно до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) та статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ), застосовуються до товарів, пред'явлених до митного оформлення починаючи з 1 червня 2001 року.

3. Положення пункту 4 розділу 1 цього Закону, згідно із яким вносяться зміни до статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР ), застосовується щодо доходів і витрат, а також амортизаційних відрахувань, що отримані або понесені (нараховані), починаючи з 1 червня 2001 року.

4. Особа, яка придбала торговий патент на торгівлю товарами, визначеними у пункті 2 розділу I цього Закону, має право на безоплатний обмін такого торгового патенту на пільговий торговий патент без справляння плати за такий обмін та без повернення раніше сплачених сум торгового патенту.

5. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2410-III