Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1985, N 14, ст. 321 )

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української РСР (1001-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:

1. Доповнити Кодекс статтями 13-1 і 292-1 такого змісту:

"С т а т т я 13-1. Направлення матеріалів без порушення кримінальної справи для застосування заходів громадського впливу

В разі вчинення особою діяння, що містить ознаки злочину, який не являє великої суспільної небезпеки, коли факт його вчинення є очевидний, а особу, яка його вчинила, може бути виправлено заходами громадського впливу, суд, прокурор, а також слідчий і орган дізнання, за згодою прокурора, вправі, не порушуючи кримінальної справи, передати матеріали на розгляд товариського суду чи комісії в справах неповнолітніх або передати особу на поруки трудовому колективу чи громадській організації для перевиховання і виправлення.

Якщо особа, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину, заперечує проти надіслання матеріалів до товариського суду чи комісії в справах неповнолітніх або проти передачі її на поруки трудовому колективу чи громадській організації, то провадження в справі продовжується в звичайному порядку";

"С т а т т я 292-1. Допит осіб, які з'явилися в судове засідання, при відкладенні розгляду справи

У разі винесення судом ухвали про відкладення розгляду справи суд може допитати свідків, експерта або спеціаліста, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, які з'явилися. Якщо після відкладення розгляду справи вона розглядається в тому ж складі суду, повторний виклик зазначених осіб у судове засідання провадиться лише в необхідних випадках".

2. Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"При вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи відповідно до частини 2 статті 8 і частини 1 статті 13-1 цього Кодексу суддя, суд, прокурор, слідчий та особа, яка провадить дізнання, зобов'язані з'ясувати думку потерпілого і в разі відмови в порушенні справи повідомити про це потерпілого та його представника. Потерпілий і його представник вправі оскаржити це рішення у вищестоящий суд або вищестоящому прокурору".

3. Статтю 70 доповнити частиною третьою такого змісту:

"У випадку, передбаченому в частині 2 цієї статті, суд вправі також накласти на свідка грошове стягнення в розмірі до 30 карбованців. Питання про грошове стягнення вирішується судом у судовому засіданні при розгляді справи, по якій свідок викликався. Воно може бути вирішено в іншому судовому засіданні з викликом цього свідка. Його неявка без поважних причин не перешкоджає розглядові питання про накладення грошового стягнення".

4. Текст статті 84 викласти в такій редакції:

"При провадженні слідчих дій під час попереднього слідства і дізнання, в судових і в разі необхідності в розпорядчих засіданнях суду першої інстанції, а також у засіданні Пленуму Верховного Суду УРСР ведуться протоколи".

5. Пункт 4 статті 101 викласти в такій редакції:

"4) начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, лікувально-трудових профілакторіїв і виховно-трудових профілакторіїв - у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ".

6. Частину першу статті 111 викласти в такій редакції:

"Провадження попереднього слідства є обов'язковим у всіх справах, за винятком злочинів, передбачених статтями 85, 88, частиною 1 статті 89, статтею 106, частиною 1 статті 107, статтями 108-1, 114, 116, частиною 1 статті 125, статтею 126, частиною 1 статті 145, частиною 1 статті 148, статтею 149, частиною 1 статті 154, частиною 1 статті 155, частиною 1 статті 155-1, статтями 155-2, 155-3, 155-4, 156-1, 159 - 162, 183-2, 185, 192, 195, 196, 196-1, 197 - 199, частинами 1 і 2 статті 206, частиною 1 статті 213, статтями 214, 215-1 частиною 1 статті 215-3, частиною 1 статті 224-1 Кримінального кодексу УРСР, по яких попереднє слідство провадиться тільки у випадках, коли це визнають за необхідне суд або прокурор".

7. Частину другу статті 112 викласти в такій редакції:

"У справах про злочини, передбачені статтями 78, 79, 81 - 83, 86, 87, частинами 2 і 3 статті 89, статтями 90, 91, 100 - 105, частиною 2 статті 107, статтями 108, 110, 118, 122, 124, 140 - 144, частиною 2 статті 145, частиною 2 статті 148, статтями 150 - 153, частинами 2 і 3 статті 154, статтею 154-1, частиною 2 статті 155, частиною 2 статті 155-1, статтями 156, 163, 183, 183-1, 183-3, 184, 191, 193, 194, 202, частиною 3 статті 206, статтями 207, 208, 208-1, 210 - 212, частиною 2 статті 213, статтями 215, 215-2, частинами 2 і 3 статті 215-3, статтями 217, 217-1, 220-1, 221, 221-1, 222 - 224, частиною 2 статті 224-1, статтями 225, 229, 229-1, 229-2, 229-3, 229-4, частиною 1 статті 229-5, статтями 229-6, 229-7 Кримінального кодексу УРСР, у всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, попереднє слідство провадиться також слідчими органів внутрішніх справ".

8. У статті 297 слова "передбачені частиною 1 статті 85 і частиною 1 статті 206 Кримінального кодексу УРСР" замінити словами "перелічені в статті 425 цього Кодексу".

9. У статті 298 слова "обвинувального висновку або заяви потерпілого" замінити словами "документів, зазначених у статті 297 цього Кодексу".

10. Статтю 306 доповнити частиною другою такого змісту:

У судовому засіданні може бути також оголошено показання свідка, допитаного судом відповідно до статті 292-1 цього Кодексу".

11. У частині другій статті 378:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) зміст резолютивної частини вироку";

у пункті 5 слова "короткий зміст" замінити словом "суть", а в пункті 7 слова "зміст" і "висновок" - відповідно словами "виклад" і "висновку".

12. Найменування розділу сьомого викласти в такій редакції:

"Протокольна форма досудової
підготовки матеріалів"

13. Найменування глави 35 викласти в такій редакції:

"Протокольна форма досудової підготовки матеріалів"

14. Статті 425 і 426 викласти в такій редакції:

"Стаття 425. Порядок провадження

Порядок провадження у справах про злочини, передбачені статтею 85, частиною 1 статті 89, статтею 114, частиною 1 статті 145, частиною 1 статті 148, частиною 1 статті 149, частиною 1 статті 155, частиною 1 статті 155-1, статтею 156-1, частиною 1 статті 160, частиною 1 статті 161, частиною 1 статті 162, статтями 196, 196-1, частиною 1 статті 206, статтею 215-1, частиною 1 статті 215-3 Кримінального кодексу УРСР, визначається загальними правилами цього Кодексу, за винятками, встановленими статтями цієї глави.

Стаття 426. Порядок надіслання матеріалів до суду

У справах про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, органи дізнання не пізніш як у десятиденний строк встановлюють обставини вчиненого злочину і особу правопорушника, одержують пояснення від правопорушника, очевидців та інших осіб, витребують довідку про наявність або відсутність судимості у правопорушника, характеристику з місця його роботи або навчання та інші матеріали, які мають значення для розгляду справи в суді.

У правопорушника відбирається зобов'язання з'являтися за викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання.

Про обставини вчиненого злочину складається протокол, в якому зазначаються: час і місце його складення; ким складено протокол; дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що підтверджують наявність злочину і винність правопорушника; кваліфікація злочину за статтею Кримінального кодексу УРСР. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику в суд.

Начальник органу дізнання, вивчивши протокол і приєднані до нього матеріали, розглядає питання про можливість застосування до правопорушника заходів громадського впливу.

Визнавши можливим застосування до правопорушника заходів громадського впливу, начальник органу дізнання за згодою прокурора відповідно до статті 13-1 цього Кодексу передає матеріали на розгляд товариського суду чи комісії в справах неповнолітніх або передає правопорушника на поруки трудовому колективу чи громадській організації для перевиховання і виправлення.

Визнавши неможливим застосування до правопорушника заходів громадського впливу, начальник органу дізнання затверджує протокол, після чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається до суду з санкції прокурора або його заступника".

15. У статті 427:

частину першу виключити;

частину другу вважати частиною першою і викласти її в такій редакції:

"Дізнання у справах про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, провадиться органами дізнання в таких випадках:

1) при порушенні начальником органу дізнання кримінальної справи, якщо в десятиденний строк неможливо з'ясувати істотні обставини вчинення злочину;

2) при поверненні судом справи для з'ясування істотних додаткових обставин, якщо їх не може бути встановлено в судовому засіданні;

3) при поверненні прокурором або судом матеріалів для з'ясування істотних додаткових обставин, необхідних для порушення кримінальної справи";

частину третю вважати частиною другою.

16. Частину першу статті 428 викласти в такій редакції:

"У справах про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, у випадках, передбачених частиною 2 статті 111 цього Кодексу, провадиться попереднє слідство".

17. Статті 430 і 431 викласти в такій редакції:

"Стаття 430. Порушення справи в суді

Визнавши матеріали про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, достатніми для розгляду в судовому засіданні, суд виносить ухвалу про порушення кримінальної справи, віддання правопорушника до суду, обирає щодо нього в необхідних випадках запобіжний захід і розглядає справу в судовому засіданні або повертає матеріали для провадження дізнання чи попереднього слідства, а в разі відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмовляє в порушенні кримінальної справи.

Суддя одноособово може винести постанову про порушення кримінальної справи, віддання правопорушника до суду і призначення справи до розгляду в судовому засіданні.

В ухвалі суду чи постанові судді викладається формулювання обвинувачення з зазначенням статті кримінального закону, за яким особу віддано до суду.

Ухвала суду чи постанова судді вручається підсудному не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді.

Стаття 431. Розгляд справи в суді

Справи про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, підлягають розгляду в суді не пізніш як у десятиденний строк з моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ суд вправі повернути для провадження дізнання або попереднього слідства, якщо виникає необхідність з'ясування істотних додаткових обставин, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні".

II. Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР такі зміни і доповнення:

1. Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:

"Якщо викликаний свідок не з'явиться в судове засідання з причин, визнаних судом неповажними, його може бути піддано штрафу в розмірі до тридцяти карбованців, а при неявці за повторним викликом - примусовому приводу через органи внутрішніх справ".

2. У частині першій статті 82 цифри "48, 153, 164" замінити цифрами "44, 48, 95, 153, 164, 172, 173".

3. Доповнити статтю 95 після частини першої новою частиною такого змісту:

"За невиконання обов'язку повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження по справі суд вправі на сторони і інших осіб, які беруть участь у справі, накласти штраф у розмірі до тридцяти карбованців".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

4. Доповнити статтю 172 після частини третьої новою частиною такого змісту:

"У разі неявки в судове засідання без поважних причин осіб, що беруть участь у справі, відсутність яких потягла за собою відкладення розгляду справи, суд вправі накласти на них, а також на службову особу підприємства, установи або організації, з вини якої не було забезпечено явку представника в судове засідання, штраф у розмірі до тридцяти карбованців".

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою.

5. Частину першу статті 173 викласти в такій редакції:

"У разі неявки в судове засідання без поважних причин позивача чи відповідача або позивача і відповідача, якщо жоден з них не подав заяви про розгляд справи під час його відсутності, суд, відкладаючи розгляд справи, вправі накласти на позивача і відповідача, які не з'явилися, штраф у розмірі до тридцяти карбованців".

6. У статтях 48, 153, 164, 174, 358, 386, 407 слова "до десяти карбованців" замінити словами "до тридцяти карбованців".

7. Статтю 354 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"У справах про стягнення аліментів, у разі виплати допомоги на неповнолітніх дітей у період розшуку їх батьків, суддя на підставі подання судового виконавця про заборгованість по аліментах, що склалася, виносить ухвалу про видачу виконавчого листа на стягнення з боржника сум виплаченої допомоги з нарахуванням установлених законодавством десяти процентів на ці суми.

За заявою органу внутрішніх справ суддя виносить ухвалу про видачу виконавчого листа на стягнення з боржника витрат по його розшуку".

8. У статті 417:

у частині четвертій слова "до 50 карбованців" замінити словами "до двохсот карбованців";

у частині п'ятій слова "200 карбованців" замінити словами "однієї тисячі карбованців".

Заступник Голови Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 20 березня 1985 р.
N 8627-X