Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 20, ст. 313 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III від 05.04.20
01 - набуває чинності
01.09.2001 )

Відповідно до Закону СРСР від 2 листопада 1989 року "Про відповідальність за неповагу до суду" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Внести такі зміни і доповнення до таких законодавчих актів Української РСР:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст.ст. 453, 454, N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33 ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст.ст. 59, 60, N 12, ст. 194, N 18, ст. 278):

1. Доповнити Кодекс статтями 185-3, 185-4, 185-5 і 185-6 такого змісту:

"Стаття 185-3. Прояв неповаги до суду

Неповага до суду, що виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

Стаття 185-4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів попереднього слідства або дізнання

Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів попереднього слідства або дізнання -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до п'ятдесяти карбованців.

Стаття 185-5. Перешкодження явці до суду народного засідателя

Перешкодження службовою особою під будь-яким приводом явці до суду народного засідателя для виконання покладених на нього обов'язків -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.

Стаття 185-6. Невжиття заходів по окремій ухвалі (постанові) суду або поданню судді, прокурора, слідчого, органу дізнання

Залишення службовою особою без розгляду окремої ухвали (постанови) суду або подання судді чи невжиття заходів до усунення зазначених у них порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу (постанову) або подання судді -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.

Залишення службовою особою без розгляду подання прокурора, слідчого, органу дізнання щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину, або несвоєчасна відповідь на подання -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі до ста карбованців".

2. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "185, 185-1, 185-2" замінити цифрами "185 - 185-6".

3. Частину першу статті 255 доповнити пунктами 3-3 і 3-4 такого змісту:

"3-3) секретар судового засідання, секретар суду (статті 185-3, 185-5, частина перша статті 185-6);

3-4) слідчий, особа, яка провадить дізнання, секретар прокуратури (стаття 185-4, частина друга статті 185-6)".

4. Пункт 1 частини другої статті 262 після слів "чи вимозі працівника міліції, народного дружинника, а також військовослужбовця" доповнити словами "при прояві неповаги до суду".

5. Частину третю статті 263 після слів "вуличних походів і демонстрацій" доповнити словами "або проявили неповагу до суду".

6. Частину другу статті 268 після цифр "185-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 185-3".

7. У частині другій статті 277 слово і цифри "і 185" замінити цифрами і словами "185 і частиною першою статті 185-3".

8. У частині першій статті 328 слово і цифри "і 185-1" замінити цифрами і словами "185-1 і частиною першою статті 185-3".

III. У Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР:

1. Частину другу статті 71 викласти в такій редакції:

"За злісне ухилення від явки до суду, до органів попереднього слідства або дізнання свідок несе відповідальність відповідно за частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, а за відмову дати показання про відомі обставини в справі за статтею 179 Кримінального кодексу Української РСР".

2. Частину четверту статті 72 викласти в такій редакції:

"За злісне ухилення від явки до суду, до органів попереднього слідства або дізнання потерпілий несе відповідальність відповідно за частиною 1 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивих показань - за статтею 178 Кримінального кодексу Української РСР".

3. Частину другу статті 77 викласти в такій редакції:

"За злісне ухилення від явки до суду, до органів попереднього слідства або дізнання експерт несе відповідальність відповідно за частиною 2 статті 185-3 або статтею 185-4 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків - відповідно за статтями 178 чи 179 Кримінального кодексу Української РСР".

4. У частині першій статті 112 цифри "165 - 177" замінити цифрами "165 176, 176-1, 176-2, 176-3, 176-4, 177".

5. У статті 272:

частину третю викласти в такій редакції:

"За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відповідальність за частиною 1 статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення";

частину четверту виключити.

6. Статтю 290 після слів "відповідно до статті 72 цього Кодексу" доповнити словами "За злісне ухилення від явки до суду потерпілий несе відповідальність за частиною 1 статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення".

IV. У Цивільному процесуальному кодексі Української РСР:

1. У статті 44:

у частині першій слова "а при неявці за повторним викликом - примусовому приводу через органи внутрішніх справ" замінити словами "і примусовому приводу через органи внутрішніх справ";

частину другу викласти в такій редакції:

"За злісне ухилення від явки до суду свідок несе відповідальність за частиною першою статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивих показань або за відмову від дачі показань - відповідно за статтями 178 чи 179 Кримінального кодексу Української РСР".

2. Частину другу статті 58 викласти в такій редакції:

"За злісне ухилення від явки до суду експерт несе відповідальність за частиною другою статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення, а за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків - відповідно за статтями 178 чи 179 Кримінального кодексу Української РСР".

3. У частині першій статті 82 виключити цифри "164".

4. Частину другу статті 164 викласти в такій редакції:

"За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, позивач, відповідач та інші громадяни несуть відповідальність за частиною першою статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення".

5. Із статті 167 виключити слова "за злісне ухилення від явки до суду".

6. Частину п'яту статті 172 і частину другу статті 173 доповнити словами "У цих випадках зазначені особи притягаються також до відповідальності за частиною першою статті 175-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення".

7. Статтю 174 доповнити частиною другою такого змісту:

"При повторній неявці до суду відповідач притягається до відповідальності за частиною першою статті 185-3 Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення".

8. У частині четвертій статті 353 слово "відділу" замінити словом "управління".

Голова Президії Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО

м. Київ, 4 травня 1990 року
N 9166-XI