Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

УКАЗ

( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі
Кодек
су № 1129-IV від 11.07.2003, ВВР, 2004, № 3-4, ст. 21 )

Про внесення деяких змін до Виправно-трудового
кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 8, ст. 55 )

Президія Верховної Ради Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести такі зміни до Виправно-трудового кодексу Української РСР (3325-07):

1. Частину першу статті 38 викласти в такій редакції: "Засудженим дозволяється витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності:

- у виправно-трудових колоніях загального режиму - до двадцяти карбованців; посиленого режиму - до вісімнадцяти карбованців; суворого режиму - до шістнадцяти карбованців; особливого режиму - до чотирнадцяти карбованців;

- у виховно-трудових колоніях загального режиму - до двадцяти карбованців; посиленого режиму - до шістнадцяти карбованців;

- у тюрмах на загальному режимі - до десяти карбованців, на суворому режимі - до шести карбованців".

2. Статтю 39 викласти у такій редакції:

"Стаття 39. Побачення засуджених до позбавлення волі
з родичами та іншими особами

Засудженим надаються побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або з іншими особами у присутності представника виправно-трудової установи. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (матір'ю, батьком, чоловіком, дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, онуками, дідом і бабою, усиновителями, усиновленими).

Побачення надаються: у виправно-трудових колоніях загального, посиленого, суворого, особливого режиму та у виховно-трудових колоніях загального і посиленого режиму - тривалі - один раз на три місяці, короткострокові - один раз на місяць; у тюрмах на загальному режимі короткострокові - один раз на шість місяців; у виправно-трудових колоніях-поселеннях - без обмежень.

Порядок надання та проведення побачень визначається Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ".

3. У статті 41: з частини першої виключити слова "після відбуття ними половини строку покарання";

частину другу цієї статті виключити, в зв'язку з чим частини третю, четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами другою, третьою, четвертою і п'ятою.

4. У статті 43: частини першу і другу викласти в такій редакції: "Засудженим, які відбувають покарання у виправно-трудових і виховно-трудових колоніях усіх видів режиму, дозволяється одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості.

В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кількості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі - один лист на місяць, на суворому режимі - один лист на два місяці";

частину третю цієї статті виключити, в зв'язку з чим частини четверту, п'яту і шосту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.

5. У частині другій статті 45: виключити слова "і на одержання додаткового побачення"; слова і цифри "статей 38 і 39" замінити словом і цифрами "статті 38".

6. В абзаці восьмому частини першої статті 65 і частині другій статті 71 слова "трьох карбованців" замінити словами "шести карбованців".

7. В абзаці сьомому частини першої статті 67 і частині шостій статті 71 слова і цифри "статтями 38 і 39" замінити словом і цифрами "статтею 38".

8. Цей Указ набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, 28 січня 1991 року
N 662-XII