Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України
"Про свободу совісті та релігійні організації"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 25, ст. 284 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3796-12 від 23.12.93, ВВР 1994, N 13, ст.67 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Ввести в дію Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" застосовуються чинні акти законодавства України, якщо вони не суперечать цьому Закону.

3. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" застосовується до правовідносин, які виникли після введення його в дію.

Щодо правовідносин, які виникли до введення в дію цього Закону, він застосовується до тих прав і обов'язків, що виникнуть після введення його в дію.

4. Встановити, що релігійні організації, зареєстровані до введення в дію цього Закону, у разі збереження віросповідної приналежності, для одержання правоздатності юридичної особи подають до 1 січня 1992 року органам, що здійснюють реєстрацію, лише статути (положення), які відповідають вимогам цього Закону.

5. Кабінету Міністрів України:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення чинних законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та про відповідальність за порушення цього Закону;

привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації";

забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать вказаному Закону;

визначити порядок передачі релігійним організаціям культового майна, яке має історико-культурну цінність і зберігається в державних музеях України;

затвердити Положення про державний орган України у справах релігій.

6. Кабінету Міністрів України, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" повернення у власність чи передачу у безоплатне користування релігійним громадам культових будівель і майна з урахуванням:

- прав релігійних громад, яким належали ці будівлі і майно на момент їх переходу у власність держави;

- прав релігійних громад, які користуються цими будівлями і майном у встановленому законом порядку;

- вкладення коштів релігійними громадами у спорудження, переобладнання культової будівлі і тривалості користування нею;

- наявності у даному населеному пункті (місцевості) інших культових будівель та їх використання релігійними громадами відповідних віровизнань;

- інших суттєвих обставин у їх сукупності.

Рішення відповідного державного органу має бути мотивованим. ( Пункт 6 в редакції Постанови ВР N 3796-12 від 23.12.93 )

7. Рекомендувати громадським об'єднанням привести свої статути (положення) і програмні документи у відповідність з Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

8. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення в дію Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації":

Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 1 листопада 1976 року "Про затвердження Положення про релігійні об'єднання в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1976 р., N 46, ст.420, N 48, ст.450; 1981 р., N 38, ст.629; 1990 р., N 42, ст.582);

Закон Української РСР від 27 листопада 1981 року "Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 49, ст.840) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 9 вересня 1981 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про релігійні об'єднання в Україні".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 23 квітня 1991 року
N 988-XII