Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ЗАКОН

( Закон відмінено згідно Закону
N 254/96-ВР від 28.06.
96, ВВР 1996, N 30, ст. 142 )

Про внесення змін і доповнень до Конституції
(Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 35, ст.467 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

I. Внести до Конституції (Основного Закону) Української РСР ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:

1. У главі 6 "Основні права, свободи і обов'язки громадян Української РСР" частину першу статті 50 викласти в такій редакції:

"Громадянам Української РСР гарантується свобода совісті, тобто право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, висловлювати релігійні або атеїстичні погляди. Розпалювання ворожнечі і ненависті в зв'язку з релігійними віруваннями забороняється".

2. У главі 7 "Українська РСР - союзна республіка в складі СРСР" пункти 2 і 8 статті 72 викласти в такій редакції:

"2) контроль за додержанням Конституції Української РСР і відповідністю правових актів Верховної Ради Кримської АРСР Конституції Української РСР";

"8) розроблення і затвердження республіканського бюджету Української РСР, затвердження звіту про його виконання".

3. Доповнити Конституцію новою главою 7-1 такого змісту:

"Глава 7-1. Кримська АРСР

Стаття 75-1. Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка є складовою частиною Української Радянської Соціалістичної Республіки і самостійно вирішує питання, віднесені до її відання".

4. У главі 8 "Адміністративно-територіальний устрій Української РСР" частину першу статті 77 викласти в такій редакції:

"В Українській Радянській Соціалістичній Республіці є Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка і області: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька і Чернігівська".

5. У главі 9 "Система і принципи діяльності Рад народних депутатів":

1) статтю 78 викласти в такій редакції: "Стаття 78. Ради народних депутатів - Верховна Рада Української РСР, Верховна Рада Кримської АРСР і місцеві Ради народних депутатів: обласні, районні, міські, районні в містах, селищні та сільські Ради народних депутатів - становлять єдину систему представницьких органів державної влади Української РСР";

2) у статті 80: частини першу і другу викласти в такій редакції: "Найважливіші питання республіканського і місцевого значення вирішуються на сесіях Верховної Ради Української РСР, Верховної Ради Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів або виносяться ними на референдуми.

Верховна Рада Української РСР, Верховна Рада Кримської АРСР і місцеві Ради народних депутатів обирають голів Рад, утворюють постійні комісії, створюють відповідно органи державного управління, виконавчі і розпорядчі, а також інші підзвітні їм органи";

частину третю після слова "суддів" доповнити словами "і арбітрів арбітражних судів".

6. У главі 10 "Виборча система" статтю 85 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Судді і арбітри арбітражних судів не можуть бути народними депутатами";

у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

7. У главі 11 "Народний депутат" частину другу статті 93 викласти в такій редакції:

"На час сесій Верховної Ради Української РСР, Верховної Ради Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів, а також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках, передбачених законом, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок коштів відповідно республіканського або місцевого бюджету".

8. У главі 12 "Верховна Рада Української РСР":

пункти 9, 10, 20, 31 і 33 статті 97 викласти в такій редакції:

"9) призначення Прем'єр-міністра Української РСР, за його поданням затвердження складу Кабінету Міністрів Української РСР, внесення до нього змін; за пропозицією Прем'єр-міністра Української РСР утворення і ліквідація міністерств Української РСР;

10) обрання Верховного Суду Української РСР, суддів обласних і Київського міського судів, призначення арбітрів Вищого арбітражного суду Української РСР, арбітражних судів Кримської АРСР, областей, міста Києва, Генерального прокурора Української РСР, Голови Комітету державної безпеки Української РСР, Голови Правління Національного банку України, головного редактора газети Верховної Ради Української РСР, затвердження президії Вищого арбітражного суду Української РСР, колегій Прокуратури Української РСР, Комітету державної безпеки Української РСР";

"20) визначення порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР; утворення і ліквідація областей, районів, районів у містах; затвердження кордонів Кримської АРСР; встановлення і зміна меж областей та міст (крім міст Кримської АРСР); віднесення населених пунктів до категорії міст (крім населених пунктів Кримської АРСР); найменування і перейменування міст, районів, районів у містах (крім міст, районів, районів у містах Кримської АРСР)";

"30) скасування указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР, розпоряджень Голови Верховної Ради Української РСР;

31) скасування постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів Української РСР, Уряду Кримської АРСР у разі невідповідності їх Конституції Української РСР і законам Української РСР";

"33) зупинення дії актів Кабінету Міністрів СРСР, міністерств СРСР, інших підвідомчих Кабінету Міністрів СРСР органів на території Української РСР у разі їх невідповідності Конституції Української РСР і законам Української РСР з одночасною постановкою перед Верховною Радою СРСР або Кабінетом Міністрів СРСР питання про скасування цих актів";

статтю 103 викласти в такій редакції:

"Стаття 103. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді Української РСР належить народним депутатам Української РСР, Президії Верховної Ради Української РСР, Голові Верховної Ради Української РСР, постійним комісіям Верховної Ради Української РСР, Конституційному Суду Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Верховному Суду Української РСР, Вищому арбітражному суду Української РСР, Генеральному прокурору Української РСР, Верховній Раді Кримської АРСР, Академії наук Української РСР";

частину другу статті 105 викласти в такій редакції:

"До складу Президії Верховної Ради Української РСР входять Голова Верховної Ради Української РСР, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради Української РСР, голови постійних комісій Верховної Ради Української РСР";

у статті 108:

пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:

"4) представляє Верховній Раді Української РСР кандидатури для обрання або призначення на посади Голови Конституційного Суду Української РСР, Прем'єр-міністра Української РСР, Голови Верховного Суду Української РСР, Голови Вищого арбітражного суду Української РСР, Генерального прокурора Української РСР, Голови Комітету державної безпеки Української РСР, Голови Правління Національного банку України, головного редактора газети Верховної Ради Української РСР";

доповнити частину першу цієї статті пунктом 6 такого змісту:

"6) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів Української РСР, міністерств Української РСР, інших підвідомчих Кабінету Міністрів Української РСР органів у разі їх невідповідності Конституції Української РСР і законам Української РСР з одночасною постановкою перед Верховною Радою Української РСР або Кабінетом Міністрів Української РСР питання про скасування цих актів";

частину другу статті 110 викласти в такій редакції:

"Обрання і призначення посадових осіб до складу Конституційного Суду Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Верховного Суду Української РСР, Вищого арбітражного суду Української РСР, суддів обласних і Київського міського судів, арбітрів арбітражних судів Кримської АРСР, областей, міста Києва, а також затвердження президії Вищого арбітражного суду Української РСР, колегій Прокуратури Української РСР, Комітету державної безпеки Української РСР провадяться при наявності висновку відповідних постійних комісій Верховної Ради Української РСР";

у частині першій статті 111 слова "Ради Міністрів Української РСР" замінити словами "Кабінету Міністрів Української РСР";

у статті 113 виключити частини другу і третю.

9. У главі 13 "Кабінет Міністрів Української РСР":

статтю 116 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У роботі Кабінету Міністрів Української РСР може брати участь з правом вирішального голосу Голова Уряду Кримської АРСР";

у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

статті 117, 118, 119, 120, 122 і 123 викласти в такій редакції:

"Стаття 117. Кабінет Міністрів Української РСР є відповідальним перед Верховною Радою Української РСР і їй підзвітним.

Новоутворений Кабінет Міністрів Української РСР подає на розгляд Верховної Ради Української РСР програму наступної діяльності на строк своїх повноважень.

Верховна Рада Української РСР може виразити недовір'я окремим членам Кабінету Міністрів Української РСР або Кабінету Міністрів Української РСР у цілому, що тягне за собою їх відставку.

Стаття 118. Кабінет Міністрів Української РСР правомочний вирішувати всі питання державного управління, оскільки вони не належать згідно з Конституцією Української РСР до компетенції Верховної Ради Української РСР та її Президії, Голови Верховної Ради Української РСР.

Стаття 119. Кабінет Міністрів Української РСР у межах своїх повноважень:

1) створює умови для забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності Української РСР;

2) розробляє стратегію соціально-економічного розвитку республіки;

3) здійснює управління економічними процесами з метою задоволення потреб громадян Української РСР у матеріальних, соціальних і духовних благах;

4) забезпечує проведення фінансової політики Української РСР, державної політики в галузі ціноутворення та оплати праці; складання і виконання республіканського бюджету Української РСР; здійснення загальнореспубліканських і міжреспубліканських економічних програм; створення загальнореспубліканських фондів розвитку, фондів для ліквідації наслідків стихійного лиха і катастроф, проведення політики в галузі охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

5) здійснює загальнореспубліканські програми з питань продовольства, охорони здоров'я, соціального забезпечення, зайнятості населення, піклування про материнство і дитинство, культури і освіти, екології, використання вторинних ресурсів, фундаментальних наукових досліджень та стимулювання науково-технічного прогресу;

6) вживає заходів у межах, встановлених Конституцією Української РСР, щодо забезпечення державної безпеки і обороноздатності країни;

7) забезпечує реалізацію зовнішньої політики Української РСР, регулювання зовнішньоекономічної діяльності Української РСР та митної справи;

8) здійснює заходи щодо захисту інтересів Української РСР, забезпечення законності, прав і свобод громадян, охорони власності і громадського порядку, боротьби із злочинністю;

9) утворює у разі необхідності державні комітети Української РСР, головні управління, державні інспекції та інші підвідомчі йому органи.

Стаття 120. Кабінет Міністрів Української РСР на основі і на виконання законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Української РСР, указів і постанов Президії Верховної Ради Української РСР видає постанови і розпорядження, організує і перевіряє їх виконання. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР є обов'язковими до виконання на території Української РСР".

"Стаття 122. Кабінет Міністрів Української РСР об'єднує і спрямовує роботу міністерств Українськой РСР, інших підвідомчих йому органів.

Міністерства та інші центральні органи державного управління Українськой РСР підпорядковані Кабінету Міністрів Української РСР.

Міністерства та інші центральні органи державного управління Української РСР здійснюють керівництво дорученими сферами управління, несуть відповідальність за їх розвиток; у межах своєї компетенції видають акти на основі і на виконання законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів Української РСР, організують і перевіряють їх виконання.

Стаття 123. Структура і компетенція Кабінету Міністрів Української РСР, порядок його діяльності та відносин з іншими державними органами визначаються законами Української РСР".

10. У главі 14 "Місцеві Ради народних депутатів":

1) статті 125, 126, 128 і 130 викласти в такій редакції:

"Стаття 125. Місцеві Ради народних депутатів у межах своєї компетенції вирішують усі питання місцевого значення виходячи з інтересів громадян, які проживають на їх території, та державних інтересів, проводять у життя рішення вищестоящих органів державної влади, координують діяльність нижчестоящих Рад народних депутатів, забезпечують додержання законності і правопорядку, беруть участь в обговоренні питань республіканського значення, вносять з цих питань свої пропозиції.

Стаття 126. Місцеві Ради народних депутатів забезпечують комплексний соціально-економічний розвиток на своїй території, здійснюють керівництво підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, які є їх комунальною власністю.

Відносини місцевих Рад народних депутатів з підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, які не належать до комунальної власності, будуються на податковій і договірній основі в інтересах задоволення потреб населення та соціально-економічного розвитку території";

"Стаття 128. Роботу обласних, районних, міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів організують голови цих Рад, які одночасно є головами їх виконавчих комітетів.

Сесії місцевих Рад народних депутатів скликаються головами цих Рад в міру необхідності, але не менш як чотири рази на рік.

Коло питань, які вирішуються виключно на пленарних засіданнях Ради, встановлюється Законом "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 );

"Стаття 130. Місцеві Ради народних депутатів обирають з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до відання місцевих Рад, а також для здійснення контролю за виконанням їх рішень.

Призначення і обрання посадових осіб до складу виконавчих комітетів місцевих Рад, інших створюваних ними органів, а також керівників відділів і управлінь виконавчих комітетів Рад провадиться при наявності висновку відповідних постійних комісій Рад народних депутатів.

Рекомендації постійних комісій місцевих Рад народних депутатів підлягають обов'язковому розглядові відповідними державними і громадськими органами, підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк";

2) частину першу статті 127 викласти в такій редакції:

"Місцеві Ради народних депутатів приймають рішення в межах своїх повноважень, наданих їм законодавством Української РСР";

3) статтю 129 виключити.

11. У главі 15 "Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів":

1) статті 133, 134, 135 і 138 викласти в такій редакції: "Стаття 133. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів є безпосередньо підзвітними Радам, що їх обрали.

Стаття 134. Компетенція виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів і порядок їх діяльності визначаються на основі цієї Конституції Законом "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування".

Стаття 135. Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів приймають рішення і видають розпорядження в межах повноважень, наданих їм законодавством Української РСР".

"Стаття 138. Відділи і управління виконавчих комітетів утворюються місцевими Радами народних депутатів.

Відділи і управління виконавчих комітетів Рад народних депутатів керують дорученими їм галузями управління і підпорядковуються у своїй діяльності відповідній Раді та її виконавчому комітетові";

2) статтю 136 виключити.

12. У главі 18 "Суд і арбітраж": частину першу статті 151 виключити; статтю 161 викласти в такій редакції: "Стаття 161. Вирішення господарських спорів в Українській РСР здійснюється Вищим арбітражним судом Української РСР, арбітражними судами Кримської АРСР, областей, міста Києва.

Втручання будь-яких органів, організацій і посадових осіб у діяльність арбітрів арбітражних судів щодо вирішення спорів не допускається".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м.Київ, 19 червня 1991 року
N 1213а-XII