Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про індексацію грошових доходів населення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 42, ст.551 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1283-XII від 03.07.91, ВВР, 1991, N 42, ст.5
52 )

( Дію Закону зупинено з грудня 1992 року згідно з Декретом
N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст.
34 )

( Дію Закону відновлено у зв'язку з втратою чинності Декрету
N 7-92 від 09.12.92 на підставі Закону N 534/9
6-ВР
від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23 )

( В редакції Закону
N 234/97-ВР від 25.04.97, ВВР, 1998, N 2, ст.
2 )

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи індексації грошових доходів населення України.

Стаття 1. Поняття індексації

Індексація - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація є частиною державної системи соціального захисту громадян, спрямована на підтримання купівельної спроможності їх грошових доходів.

Стаття 2. Індекс споживчих цін

Для індексації грошових доходів населення використовується індекс споживчих цін і тарифів на товари та послуги.

Спостереження за зміною цін на споживчі товари і послуги та обчислення індексу споживчих цін здійснюється органами державної статистики.

Індекс споживчих цін обчислюється на підставі статистичних спостережень за зміною цін у роздрібній торгівлі, на ринках тощо і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях.

Стаття 3. Об'єкти індексації

1. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержуються ними в гривнях на території України і не мають разового характеру:

пенсії;

соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо);

стипендії; оплата праці (грошове забезпечення); суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо.

2. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, крім передбачених частиною першою цієї статті.

Стаття 4. Підстави для проведення індексації

Обчислення індексу споживчих цін з наростаючим підсумком для індексації грошових доходів громадян починається з 1 січня 1997 року, і індексація провадиться, якщо індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків (величина порога індексації).

Обчислення індексу споживчих цін для здійснення подальшої індексації грошових доходів громадян починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив 105 відсотків.

Стаття 5. Розмір виплат, зумовлених індексацією

Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах трикратної величини вартості межі малозабезпеченості.

Повній індексації підлягають доходи в межах величини вартості межі малозабезпеченості. Якщо доход перевищує величину вартості межі малозабезпеченості, то його частина у межах подвійної величини вартості межі малозабезпеченості індексується у розмірі 80 відсотків, наступна частина доходу у межах величини вартості межі малозабезпеченості - у розмірі 70 відсотків. Частина грошового доходу, що перевищує трикратну величину вартості межі малозабезпеченості, індексації не підлягає.

Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, при виконанні умов індексації, передбачених статтею 4 цього Закону.

Порядок провадження індексації грошових доходів громадян визначається Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством.

Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації

Підприємства, установи та організації, що перебувають на господарському розрахунку, підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів з дотриманням діючих співвідношень в оплаті праці.

Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок коштів відповідного бюджету.

Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці працівників за рахунок і в межах власних коштів.

Індексація пенсій і соціальної допомоги провадиться за рахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

Індексація сум відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, провадиться за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що направили їх на навчання, а також за рахунок бюджету.

Фінансування індексації інших об'єктів індексації провадиться за рахунок джерел, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Контроль за додержанням законодавства про
індексацію грошових доходів громадян

Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян здійснюється відповідними державними органами, профспілками та їх об'єднаннями.

Стаття 8. Відповідальність за порушення законодавства про
індексацію грошових доходів населення

За порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягаються до відповідальності згідно із законодавством.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 3 липня 1991 року
N 1282-XII