Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА

ЗАКОН

Про заснування поста Президента Української РСР
і внесення змін та доповнень до Конституції
(Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 33, ст.445 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 254/96-ВР від 28.06.
96, ВВР 1996, N 30, ст.142 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

I. Заснувати пост Президента Української Радянської Соціалістичної Республіки.

II. ( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96 ) У зв'язку з цим внести до Конституції Української РСР (888-09) такі зміни і доповнення:

1) доповнити Конституцію Української РСР новою главою 12-1 такого змісту:

"Глава 12-1. Президент Української РСР

Стаття 114-1. Президент Української Радянської Соціалістичної Республіки є найвищою посадовою особою Української держави і главою виконавчої влади.

Повноваження Президента Української РСР визначаються Конституцією Української РСР.

Стаття 114-2. Президентом Української РСР може бути обраний громадянин Української РСР не молодший тридцяти п'яти років.

Одна й та ж особа не може бути Президентом Української РСР більше двох строків підряд.

Президент Української РСР не може бути народним депутатом, займати будь-яку посаду у державних органах і громадських об'єднаннях, а також в інших організаціях та займатися комерційною діяльністю.

Стаття 114-3. Президент Української РСР обирається громадянами Української РСР на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років.

Порядок проведення виборів Президента Української РСР визначається Законом "Про вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ).

Стаття 114-4. Президент Української РСР при вступі на посаду приносить присягу на пленарному засіданні Верховної Ради Української РСР. Текст присяги і порядок її принесення визначаються Законом "Про Президента Української РСР" ( 1295-12 ).

Стаття 114-5. Президент Української РСР:

1) виступає гарантом забезпечення прав і свобод громадян, державного суверенітету України, додержання Конституції і законів Української РСР;

2) представляє Українську РСР у міждержавних і міжнародних відносинах;

3) вживає необхідних заходів щодо забезпечення обороноздатності, державної і суспільної безпеки та територіальної цілісності республіки;

4) очолює систему органів державного управління, забезпечує

їх взаємодію з Верховною Радою Української РСР;

5) звертається з посланнями до народу Української РСР, подає на розгляд Верховної Ради Української РСР щорічні доповіді про виконання прийнятих Верховною Радою Української РСР соціально-економічних та інших програм, про становище Української РСР та програми внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності Президента і Уряду Української РСР. Верховна Рада Української РСР більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів Української РСР вправі зажадати від Президента Української РСР позачергової доповіді з найбільш важливих питань державного життя;

6) представляє Верховній Раді Української РСР кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра; вносить пропозицію Верховній Раді Української РСР про звільнення з посади Прем'єр-міністра;

7) за погодженням з Верховною Радою Української РСР призначає Державного міністра з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій Української РСР, Міністра внутрішніх справ Української РСР, Міністра закордонних справ Української РСР, Міністра фінансів Української РСР, Міністра юстиції Української РСР, Голову Комітету державної безпеки Української РСР.

За поданням Прем'єр-міністра призначає і звільняє інших членів Кабінету Міністрів Української РСР;

8) веде переговори і підписує міждержавні і міжнародні договори Української РСР, які набирають чинності після ратифікації Верховною Радою Української РСР; призначає і відкликає дипломатичних представників Української РСР в іноземних державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;

9) нагороджує державними нагородами Української РСР, присвоює почесні звання Української РСР;

10) вирішує питання прийняття до громадянства і виходу з громадянства Української РСР, надання притулку;

11) здійснює помилування осіб, засуджених судами Української РСР;

12) приймає рішення у випадках оголошення стану війни та небезпеки державному суверенітету Української РСР про загальну чи часткову мобілізацію на території Української РСР та запровадження воєнного стану в окремих місцевостях республіки. Порядок запровадження і режим воєнного стану визначаються законами Української РСР;

13) оголошує в разі необхідності зонами надзвичайних екологічних ситуацій окремі місцевості Української РСР.

Стаття 114-6. Президент Української РСР на основі і на виконання Конституції і законів Української РСР в межах своєї компетенції видає укази, які є обов'язковими до виконання на території Української РСР.

У разі визнання Конституційним Судом Української РСР указів Президента такими, що суперечать Конституції Української РСР і законами Української РСР, вони вважаються нечинними.

Стаття 114-7. Президент Української РСР має право скасовувати постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Української РСР, Уряду Кримської АРСР, акти міністерств Української РСР, інших підвідомчих йому органів, виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів Української РСР, а також зупиняти дію рішень органів виконавчої влади Союзу РСР на території Української РСР, якщо вони суперечать Конституції Української РСР ( 888-09 ) і законам Української РСР.

Стаття 114-8. Президент Української РСР підписує закони Української РСР. Він має право не пізніш як у двотижневий строк повернути закон із своїми запереченнями до Верховної Ради Української РСР для повторного обговорення і голосування. Якщо Верховна Рада Української РСР більшістю голосів підтвердить раніше прийняте нею рішення, закон вважається прийнятим.

Стаття 114-9. Президент Української РСР користується правом недоторканності.

У разі порушення Президентом Конституції і законів Української РСР Президент може за висновком Конституційного Суду Української РСР бути зміщений з посади Верховною Радою Української РСР. Рішення про зміщення Президента в такому разі приймається більшістю не менш як дві третини від загальної кількості народних депутатів Української РСР.

Верховна Рада Української РСР може призначити всеукраїнський референдум з питання про дострокове припинення повноважень Президента за ініціативою громадян Української РСР. При достроковому припиненні повноважень Президента Української РСР за результатами референдуму нові вибори проводяться відповідно до Закону "Про вибори Президента Української РСР" ;

2) пункт 9 статті 97 викласти в такій редакції:

"9) затвердження за пропозицією Президента Української РСР Прем'єр-міністра; утворення і ліквідація за пропозицією Президента Української РСР міністерств Української РСР";

3) частину першу статті 103 після слів "постійним комісіям Верховної Ради Української РСР" доповнити словами "Президенту Української РСР";

4) пункти 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 16 статті 106 виключити;

5) частину першу статті 107 виключити;

6) у статті 108: у пункті першому виключити слова "закони Української РСР та інші";

у пункті четвертому виключити слова "Прем'єр-міністра Української РСР", "Голови Комітету державної безпеки Української РСР";

пункти другий і п'ятий виключити;

7) у частині першій статті 111 і у статті 118 слова "Голови Верховної Ради Української РСР" замінити словами "Президента Української РСР";

8) статтю 120 після слів "указів Президії Верховної Ради Української РСР" доповнити словами "указів Президента Української РСР".

III. Встановити, що Президент Української РСР вступає на посаду з моменту прийняття присяги. До вступу Президента на посаду надані йому цим Законом повноваження виконуються тими ж органами і посадовими особами, які їх до цього виконували.

IV. Цей Закон ввести в дію з моменту його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1293-XII