Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, № 30, ст.142 )

Про внесення змін і доповнень до Конституції
(Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 46, ст.619 )

(Закон втратив чинність на підставі Закону 245/96-ВР від 28.06.96)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Конституції (Основного Закону) Української РСР ( 888-09 ) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу Конституції виключити.

2. Статті 1 і 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Україна є загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей";

"Стаття 4. Держава Україна, всі її органи діють на основі законності, забезпечують охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян.

Державні і громадські організації, службові особи зобов'язані додержувати Конституції і законів України".

3. Частину другу статті 8 виключити.

4. Статті 9, 20 і 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Основним напрямом розвитку політичної системи суспільства є дальше розгортання демократії: дедалі ширша участь громадян в управлінні справами держави і суспільства, вдосконалення державного апарату, підвищення активності громадських організацій, зміцнення правової основи державного і суспільного життя, утвердження свободи слова, постійне врахування громадської думки";

"Стаття 20. Держава ставить собі за мету розширення реальних можливостей для застосування громадянами своїх творчих сил, здібностей і обдаровань, для всебічного розвитку особи";

"Стаття 25. В Україні існує і вдосконалюється єдина система народної освіти, яка забезпечує загальноосвітню і професійну підготовку громадян, служить духовному і фізичному розвиткові молоді, готує її до праці і громадської діяльності".

5. Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"Держава дбає про охорону, примноження і широке використання духовних цінностей для морального й естетичного виховання громадян, підвищення їх культурного рівня".

6. Назву глави 4 викласти в такій редакції:

"Глава 4. Зовнішньополітична діяльність України і захист Вітчизни"

7. Частину першу статті 29 викласти в такій редакції:

"Відповідно до Конституції України захист Вітчизни належить до найважливіших функцій держави і є справою всього народу".

8. Статтю 72 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) утворення військових формувань, підпорядкованих органам державної влади та управління".

9. Частини другу і третю статті 74 виключити. У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою.

10. У статті 97:

доповнити статтю пунктами 9-1, 26-1, 27-1 такого змісту:

"9-1) утворення Ради оборони України і визначення переліку посадових осіб, які входять до її складу";

"26-1) введення в разі необхідності надзвичайного стану на території України";

"27-1) встановлення військових звань, дипломатичних рангів, інших спеціальних звань і класних чинів";

пункт 10 після слів "Генерального прокурора Української РСР" доповнити словами "Міністра оборони України";

пункт 31 викласти в такій редакції:

"31) зупинення дії правових актів Верховної Ради Кримської АРСР в разі невідповідності їх Конституції і законам України; скасування рішень обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, якщо вони прийняті з порушенням Конституції і законів України";

пункт 33 виключити.

11. Статтю 114-5 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини".

12. Частину першу статті 117 викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України є відповідальним перед Президентом України і Верховною Радою України".

13. Статтю 119 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) координує діяльність виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів по виконанню державних програм".

14. Статтю 121 викласти в такій редакції:

"Стаття 121. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції має право зупиняти дію актів Уряду Кримської АРСР з одночасною постановкою перед Верховною Радою Кримської АРСР питання про скасування цих актів, а також скасовувати рішення і розпорядження виконавчих комітетів обласних, районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів, якщо вони прийняті з порушенням Конституції і законів України. Кабінет Міністрів України відшкодовує матеріальні збитки, завдані необгрунтованим зупиненням дії або скасуванням зазначених актів.

Кабінет Міністрів України має право скасовувати акти міністерств України, інших підвідомчих йому органів".

15. Частину третю статті 122 після слів "її Президії" доповнити словами "указів Президента".

16. У назві і тексті Конституції ( 888-09 ) слова "Українська Радянська Соціалістична Республіка" та "Українська РСР" замінити словом "Україна".

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 17 вересня 1991 року
N 1554-XII