Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 серпня 2001 р. N 978
м.Київ

Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів
і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах (додається).

2. Міністерству освіти і науки:

1) у місячний термін затвердити:

Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх дублікатів);

за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством праці та соціальної політики положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи;

2) до 1 грудня 2001 р. привести свої нормативно-правові акти з питань акредитації навчальних закладів у відповідність з Положенням, затвердженим цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216);

зміни і доповнення, що вносяться до Положення про акредитацію вищих закладів освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 931 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 86);

пункт 5 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань наукової і науково-технічної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1487 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1727).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 978

Положення
про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах
та вищих професійних училищах

Загальна частина

1. Дія цього Положення поширюється на вищі навчальні заклади, вищі професійні училища незалежно від форми власності та підпорядкування, які здійснюють підготовку (перепідготовку) фахівців за певними спеціальностями певних освітньо-кваліфікаційних рівнів на підставі ліцензії МОН.

Акредитація проводиться з ініціативи навчального закладу.

2. Акредитація вищого навчального закладу (далі - акредитація закладу) це державне визнання його статусу (рівня акредитації).

Акредитація спеціальності у навчальному закладі з певного напряму за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - акредитація спеціальності) це державне визнання відповідності рівня підготовки (перепідготовки) фахівців з цієї спеціальності державним вимогам.

З метою визначення відповідності діяльності навчального закладу щодо підготовки (перепідготовки) фахівців з вищою освітою за спеціальностями, які зазначені в ліцензії, державним вимогам проводиться акредитаційна експертиза.

3. Акредитація закладу проводиться протягом навчального року.

Акредитація спеціальності проводиться після (або в період) закінчення терміну навчання фахівців у навчальному закладі за цією спеціальністю.

4. Акредитаційна експертиза проводиться експертною комісією, яку формує МОН. Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи затверджує МОН за погодженням з Мінпраці та Мінфіном.

5. Рішення про акредитацію (або відмову в акредитації) приймає Державна акредитаційна комісія (далі - ДАК). Зазначене рішення через два тижні з дня прийняття затверджується МОН.

6. У разі позитивного рішення щодо акредитації МОН видає навчальному закладу сертифікат про акредитацію.

Зразок сертифіката про акредитацію затверджується МОН.

7. Загальний термін дії сертифіката становить для навчальних закладів, які мають статус національного, 10 років, інших - 5 років.

8. В акредитації навчальному закладу відмовляється у разі, коли:

1) показники його діяльності не відповідають вимогам ДАК щодо акредитації спеціальності (акредитації закладу);

2) з моменту отримання ліцензії в його діяльності виявлено порушення організації чи проведення навчально-виховного процесу, не ліквідовані на час акредитації;

3) у поданих на акредитацію матеріалах виявлено інформацію, що не відповідає дійсності.

Повторне проведення акредитації у разі негативного рішення ДАК можливе за умови усунення недоліків, але не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення.

Порядок проведення акредитації

9. Навчальний заклад, який заявив про акредитацію спеціальності, подає до МОН:

1) копію ліцензії на надання освітніх послуг із спеціальності, що акредитується;

2) звіт про свою діяльність за спеціальністю, що акредитується, де підтверджується відповідність кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення державним вимогам, висвітлюються результати виконання контрольних робіт з фундаментальних, гуманітарних та фахових дисциплін, перелік зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також претензії юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу із заявленої для акредитації спеціальності (акредитації закладу) за період підготовки (перепідготовки) фахівців, заходи щодо їх усунення та інформація про хід виконання цих заходів.

Зазначені матеріали повинні бути розглянуті на вченій (педагогічній) раді навчального закладу. Звіт підписується керівником і скріплюється печаткою навчального закладу.

10. Вищий навчальний заклад, який заявив про акредитацію за певним рівнем, у звіті, передбаченому підпунктом 2 пункту 9 цього Положення, додатково відображає:

1) перелік усіх спеціальностей, за якими він проводить підготовку (перепідготовку), та їх рівні акредитації;

2) загальну кількість студентів, їх розподіл за напрямами, спеціальностями та формами навчання;

3) результати діяльності аспірантури і докторантури за останні 5 років (для вищого навчального закладу IV рівня акредитації);

4) дані про міжнародні зв'язки з навчальними закладами та освітніми організаціями;

5) інформацію щодо видання і підготовки до видання підручників та навчальних посібників, у тому числі з грифом МОН, за останні 5 років.

11. Після одержання зазначених у пунктах 9 і 10 цього Положення матеріалів МОН у 10-денний термін проводить їх попередню експертизу та за умови відповідності поданих матеріалів нормативно-правовим актам формує експертну комісію, яка проводить акредитаційну експертизу.

Загальний термін роботи експертної комісії безпосередньо у навчальному закладі не повинен перевищувати 5 днів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи експертна комісія МОН у тижневий термін готує мотивований висновок про можливість акредитації спеціальності і подає його до експертної ради ДАК.

Експертний висновок про акредитацію закладу подається безпосередньо до ДАК.

12. Експертна рада ДАК проводить аналіз матеріалів, зазначених у пунктах 9 і 10 цього Положення, та висновку експертної комісії і готує пропозиції на засідання ДАК.

13. ДАК не пізніше ніж у двомісячний термін від дня отримання пропозицій від експертної ради у разі акредитації спеціальності (експертного висновку експертної комісії МОН - у разі акредитації закладу) приймає рішення про акредитацію або відмову в акредитації.

14. Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться повторна акредитація згідно з вимогами пунктів 9-13 цього Положення. За відсутності в діяльності навчального закладу порушень в організації чи проведенні навчально-виховного процесу за попередній акредитаційний період, що підтверджується результатами відповідних перевірок органів державного контролю, повторна акредитація може проводитися без перевірки експертною комісією. У цьому разі експерт МОН за результатами розгляду поданих матеріалів готує мотивований висновок і подає його до експертної ради ДАК (у разі акредитації закладу - безпосередньо до ДАК). Подальша процедура проводиться у порядку згідно з пунктами 12 і 13 цього Положення.

15. Акредитованим за певним рівнем може бути визнаний вищий навчальний заклад, який проводить підготовку (перепідготовку) фахівців:

1) за кількома напрямами, не менше ніж дві третини спеціальностей яких акредитовано за відповідним рівнем;

2) за спеціальностями одного напряму, акредитованими за цим же рівнем.

16. Вищий навчальний заклад не може бути акредитований за IV рівнем у разі, коли:

1) показники діяльності його аспірантури або докторантури перебувають на рівні, нижчому від середнього для даної галузевої групи або типу вищого навчального закладу;

2) за останні 5 років видано підручників (навчальних посібників) з грифом МОН або монографій менше ніж 5 відсотків загальної кількості викладачів.

Права та обов'язки акредитованого навчального закладу

17. Навчальний заклад після затвердження МОН позитивного рішення ДАК щодо акредитації спеціальності має право:

1) видавати випускникам, що навчалися за відповідною спешальністю, документи про освіту державного зразка;

2) отримати рішення ДАК про спроможність надавати освітні послуги з акредитованої спеціальності на термін дії сертифіката про акредитацію;

3) проводити перепідготовку за цією спеціальністю в межах визначеного ліцензованого обсягу.

18. Вищі навчальні заклади III - IV рівня акредитації можуть бути включені до державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, і до переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, яким надається бюджетне фінансування для провадження наукової і науково-технічної діяльності.

19. Акредитовані навчальні заклади зобов'язані виконувати державні вимоги ДАК щодо акредитації.

Порушення вимог ДАК щодо акредитації є підставою для зупинення на визначений термін дії сертифіката про акредитацію або його анулювання.

Фінансування проведення акредитації

20. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням акредитації, здійснюється за рахунок навчальних закладів, які заявили про свою акредитацію, за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, встановлених МОН за погодженням з Мінфіном.

21. Порядок оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію встановленого зразка (їх дублікатів) затверджується МОН.

У разі втрати сертифіката про акредитацію навчальним закладам за їх письмовим зверненням відповідно до наказу МОН видаються дублікати з новим обліковим номером та серією.

Порядок оскарження рішень ДАК

22. Навчальний заклад може подати апеляцію до МОН щодо рішень ДАК, пов'язаних з наданням (зупиненням дії або анулюванням) сертифіката, не пізніше ніж через два тижні з дня їх прийняття.

У цьому разі МОН утворює апеляційну комісію, яка після розгляду апеляції навчального закладу готує рекомендації для чергового засідання ДАК.

Рішення ДАК щодо апеляції після його затвердження МОН є остаточним.

Після закінчення встановленого терміну апеляція до розгляду не приймається.