Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 1994 р. N 545
м.Київ

Про затвердження Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 701 від 10.1
0.94
N 938 від 27.08.97
N 996 від 09.08.2001 )

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12), "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) та "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), що додається.

2. Держпатенту затвердити у місячний термін нормативні документи, необхідні для застосування Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1994 р. N 545

Положення
про представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

( У тексті Положення та додатках до нього слова "Держпатент",
"Держпатент України" і "Голова Держпатенту", "Голова
Держпатенту України" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Державний департамент інтелектуальної власності"
і "Голова Державного департаменту інтелектуальної власності"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 996
від 09.08.2001 )

Загальна частина

1. Це Положення відповідно до законів України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності визначає правовий статус представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) і регулює відносини, пов'язані з набуттям, реалізацією і припиненням права займатися діяльністю патентного повіреного.

2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам (далі - особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси зазначених осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, а також судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996 від 09.08.2001 )

3. Патентний повірений повинен бути громадянином України, який:

постійно проживає в Україні;

має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

4. Не можуть бути патентними повіреними працівники Державного департаменту інтелектуальної власності, а також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996 від 09.08.2001 )

5. Державний департамент інтелектуальної власності веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)*. Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстраційний номер.

______________

* Далі - Державний реєстр.

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть іменувати себе патентними повіреними.

6. Державний департамент інтелектуальної власності забезпечує публікацію відомостей про патентних повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договір.

7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та інші рахунки в установах банків на території України.

8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до законодавства.

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власності, якщо заявка підписана заявником.

9. Державний департамент інтелектуальної власності не відповідає за зобов'язаннями патентних повірених.

Права патентного повіреного

10. Патентний повірений є незалежним під час виконання професійних обов'язків і керується у своїй діяльності законодавством та цим Положенням.

11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі пов'язані з цим дії у відносинах з Державним департаментом інтелектуальної власності, а також судовими органами, кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:

підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо; подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів; виконувати платіжні операції; вносити зміни до опису винаходів і креслень; відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;

проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 996 від 09.08.2001 )

12. Патентний повірений має право визначати порядок ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного, ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він представляє.

13. Патентний повірений має право за погодженням з особою, яку він представляє, передавати свої повноваження іншому патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це він повинен сповістити Державний департамент інтелектуальної власності.

14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повіреного

15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси особи, яку він представляє.

16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє, питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

Набуття та припинення права займатися діяльністю
патентного повіреного

18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює Державний департамент інтелектуальної власності. Для проведення цієї роботи Голова Державного департаменту інтелектуальної власності утворює атестаційну та апеляційну комісії.

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір займатися діяльністю патентних повірених (далі - кандидати у патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього Положення.

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до положень, які затверджуються головою Державного департаменту інтелектуальної власності. Організаційне забезпечення діяльності цих комісій здійснює Державний департамент інтелектуальної власності.

20. За атестацію кандидатів у патентні повірені вноситься плата, розмір якої визначається Державним департаментом інтелектуальної власності.

21. Кандидат у патентні повірені подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заяву про атестацію його як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з додатком N 1, копії документів про освіту, документ про стаж роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, документ про внесення плати за атестацію, а також (на розсуд кандидата) інші документи, що характеризують рівень його професійних знань.

22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під час проведення екзамену.

Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до Державного реєстру та свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 2.

23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як представники у справах інтелектуальної власності (патентні довірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджує голова Державного департаменту інтелектуальної власності.

24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право складати їх повторно через рік.

25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний термін до апеляційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності. Апеляційна комісія приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання скарги.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено голові Державного департаменту інтелектуальної власності, рішення якого є остаточним.

26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до Державного департаменту інтелектуальної власності заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 3.

Зазначена заява повинна бути подана не пізніш, як за один рік з дати прийняття рішення атестаційною комісією Державного департаменту інтелектуальної власності. Якщо заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням про нього, яке затверджується головою Державного департаменту інтелектуальної власності.

29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності до патентного повіреного можуть бути застосовані такі заходи:

попередження;

зупинення дії свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного року;

скасування свідоцтва.

30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

клопотання патентного повіреного; втрати патентним повіреним громадянства України; виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за межі України;

засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після набрання вироком чинності);

обмеження судом дієздатності або визнання патентного повіреного недієздатним;

систематичного або грубого порушення патентним повіреним вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності та цього Положення.

Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права займатися діяльністю патентного повіреного.

Громадські об'єднання патентних повірених

31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські організації згідно із законодавством.

( Положення в редакції Постанови КМ N 938 від 27.08.97 )

Додаток N 1
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Голові Державного
департаменту інтелектуальної
власності України

Заява

Відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р, N 938, прошу атестувати мене як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Громадянство ________________________________________________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________________________________________________

Постійне місце проживання ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Освіта (назва навчальних закладів і рік закінчення) _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності:

     ------------------------------------------------------------------
|Зміст роботи (із зазначенням | Документи, що
Період роботи |підприємства, організації, | підтверджують
|установи та місця | стаж роботи
| розташування |
------------------+-----------------------------+-----------------
початок|закінчення| |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

(у разі потреби - продовження на окремому аркуші)

Знання іноземних мов _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Спеціалізація діяльності патентного повіреного (бажане підкреслити): винаходи та корисні моделі; знаки для товарів і послуг; промислові зразки, сорти рослин; юридичні послуги, інше

(зазначити) __________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про паспорт ______________________________________________________________________________________________
(серія, номер, коли і ким виданий)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. Копію (ї) диплома (ів) про вищу освіту на _________________ арк.

2. Копію (ї) диплома (свідоцтва) про освіту у сфері правової охорони об'єктів інтелектуальної власності на __________________________арк.

3. Витяг із трудової книжки на ____________________арк.

4. Письмову інформацію про характер, обсяг та ефективність моєї роботи у сфері охорони об'єктів інтелектуальної власності на_________арк.

5. Документ про внесення плати за атестацію у розмірі ___________грн.

6. Інші документи (за бажанням кандидата) _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Дата Підпис

Додаток N 2
до Положення про представників у
справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Зразок

Державний герб України
Державний департамент інтелектуальної власності україни

Свідоцтво
Представника у справах інтелектуальної власності
(патентного повіреного)
_______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

зареєстрований(а) у Державному реєстрі представників у
справах інтелектуальної власності (патентних повірених)
"___" ________ 199_ р. за N _______

Спеціалізація діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

___________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності України

М.П.

"___" ___________ 199 р.

Додаток N 3
до Положення про представників
у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених)

Голові Державного
департаменту інтелектуальної
власності України
Зразок

На підставі рішення атестаційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності України від ____________199__р. прошу зареєструвати мене як представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) та видати свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по батькові

_____________________________________________________________________________________________________________________

Громадянство ________________________________________________________________________________________________________

Дата народження _____________________________________________________________________________________________________

Постійне місце проживання ____________________________________________________________________________________________

Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Мова (мови), якою (ими) буду вести листування з іноземними заявниками _______________________________________________________

Місце роботи, посада ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Спеціалізація діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаю:

1. Копію рішення атестаційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності України.

2. Документ про сплату збору за реєстрацію та видачу свідоцтва у розмірі ________________________________________ грн.

Дата Підпис