Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 серпня 2001 р. N 341-р
м.Київ

Про заходи з удосконалення роботи
із складання національних рахунків

1. Прийняти пропозицію Держкомстату про розроблення цим Комітетом разом з Мінекономіки, Мінфіном, Державним казначейством, Державною податковою адміністрацією, іншими центральними органами виконавчої влади, Національним банком та науковими установами проекту Програми розвитку системи національних рахунків.

2. Мінфіну, Мінпраці, МНС, Держкомзв'язку, Державному казначейству, Державній податковій адміністрації, Пенсійному фонду, Національному банку, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального захисту інвалідів, корпорації "Укравтодор" забезпечити подання Держкомстату відомостей, необхідних для складання національних рахунків, згідно з переліком (додається).

Надати Держкомстату право вносити у разі потреби за погодженням із зазначеними органами виконавчої влади, Національним банком та корпорацією "Укравтодор" зміни до цього переліку.

3. Держкомстату:

а) подати до 1 грудня 2001 р. Кабінетові Міністрів України проект Концепції розвитку системи національних рахунків;

б) передбачати у планах державних статистичних спостережень:

публікацію показників попередньої річної оцінки структури валового внутрішнього продукту - не пізніше лютого, а національних рахунків у повному обсязі та міжгалузевого балансу - не пізніше грудня наступного за звітним року;

щомісячне визначення величини валового внутрішнього продукту з публікацією показників.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 341-р

Перелік
відомостей, необхідних для складання національних рахунків

Відомості Орган, який подає відомості Періодичність подання відомостей для складання          Спосіб подання відомостей
річних національних рахунків короткострокових розрахунків ВВП
Відомості про
процентні доходи та
витрати основної
діяльності комерційних
банків з виділенням
окремо їх процентних
доходів та витрат за
цінними паперами
Націо-
нальний
банк
попередні дані:
на 30 день після
закінчення року
щомісяця, на 20
день після
закінчення
звітного періодупоштою,
в електрон-
ному
виглядіВідомості про прибутки
і збитки комерційних
банків
-"-


у кінці травня
після закінчення
звітного року
щокварталу, на
25 день після
закінчення
звітного періоду
-"-


Звіт про прибутки і
збитки Національного
банку
-"-

-"-

-"-

-"-

Балансовий звіт
Національного банку за
формою N 11-НБУ
-"-

у кінці вересня
після закінчення
звітного року


-"-

Балансовий звіт
комерційних банків
(зведений) за формою
N 11-КБ
-"-


-"-

-"-


Платіжний баланс
України-"-
попередні дані
з поточного
рахунку: на 40
день після
закінчення
звітного року;
остаточні дані:
в кінці травня
після закінчення
звітного року
щокварталу, на
75 день після
закінчення
звітного
періоду
-"-
Звіт про виконання
зведеного бюджету


Держав-
не каз-
начей-
ство
щомісяця, на 25
день після
закінчення
звітного
періоду
поштоюЗвіт про виконання
зведеного бюджету

-"-


попередні дані:
на 30 день після
закінчення
звітного року
щокварталу, на
65 день після
закінчення
звітного періоду
-"-


Звіт про виконання
державного бюджету

-"-


у кінці червня
після закінчення
звітного рокупоштою,
в електрон-
ному
вигляді
Звіт про виконання
бюджетів Автономної
Республіки Крим,
областей, мм. Києва та
Севастополя
-"--"--"-Звіт про кредиторську
і дебіторську
заборгованість
бюджетних установ
-"-


попередні дані:
на 30 день після
закінчення
звітного року-"-


Баланс бюджетних
установ за формою N 1
-"-

у кінці червня
після закінчення
звітного року


-"-

Звіт про доходи та
витрати страховика
страхових компаній
Оранта
Дніпро", "Оранта-
Донбас", "Оранта-
Лугань", "Оранта-Січ",
Крим-Оранта
комерційних страхових
компаній, які займають
домінуюче становище на
страховому ринку
Мінфін


у кінці травня
після закінчення
звітного рокупоштою,
в електрон-
ному
Звіт про доходи та
витрати страховика
страхової компанії
Оранта
регіонами)
Мінфіну кінці червня
після закінчення
звітного року

-"-Звіт про виконання
бюджету Пенсійного
фонду (всього по
Україні) за формою
N 2-пф
Пенсій-
ний
фонд

у кінці травня
після закінчення
звітного року

щокварталу, на
60 день після
закінчення
звітного періоду
-"-Звіт про виконання
бюджету Пенсійного
фонду (за регіонами)
за формою N 2-пф
-"-


у кінці червня
після закінчення
звітного року-"-


Звіт про виконання
кошторису видатків за
бюджетом Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття (всього по
Україні)
Держав-
ний
центр
зайня-
тості


у кінці травня
після закінчення
звітного року
щокварталу, на
40 день після
закінчення
звітного періоду-"-


Звіт про виконання
кошторису видатків за
бюджетом Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття (за
регіонами)
-"-


у кінці червня
після закінчення
звітного року-"-


Відомості про
виконання бюджету
Фонду соціального
страхування від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань (всього по
Україні)

Фонд со-
ціаль-
ного
страху-
вання
від
нещасних
випидків
на ви-
робниц-
тві та
профе-
сійних
захворю-
вань
у кінці березня
після закінчення
звітного рокущокварталу, на
60 день після
закінчення
звітного періоду


поштою,
в електрон-
ному
вигляді


Звіт про використання
коштів фонду для
здійснення заходів
щодо ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
соціального захисту
населення (всього по
Україні) за формою
N 7-ВК (Чорнобиль)
МНС

у кінці травня
після закінчення
звітного рокущокварталу, на
70 день після
закінчення
звітного періоду


-"-

Фінансовий звіт про
виконання бюджету
фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності (всього
по Україні) за формою
N 6-фсс


Фонд со-
ціаль-
ного
страху-
вання з
тимчасо-
вої
втрати
праце-
здатнос-
ті
у кінці квітня
після закінчення
звітного рокущокварталу, на
45 день після
закінчення
звітного періоду


-"-

Фінансовий звіт про
виконання бюджету
фонду соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності (за
регіонами) за формою
N 6-фсс
-"-


у кінці червня
після закінчення
звітного року-"-


Зведені відомості про
доходи та витрати
фізичних осіб -
суб'єктів
підприємницької
Держав-
на по-
даткова
адмі-
ністрація
на 75 день після
закінчення після
звітного року

щокварталу, на
70 день після
закінчення
звітного періоду
поштою,
в електрон-
ному
вигляді
діяльності, до яких
застосовується
спрощена система
оподаткування, та які
сплачують єдиний
податок, або сплачують
прибутковий податок
шляхом авансових
платежів, в розрізі
видів економічної
діяльності (всього по
Україні)
Зведені відомості про
доходи та витрати
фізичних осіб -
суб'єктів
підприємницької
діяльності, до яких
застосовується
спрощена система
оподаткування, та які
сплачують єдиний
податок, або сплачують
прибутковий податок
шляхом авансових
платежів, в розрізі
видів економічної
діяльності (за
регіонами)
-"-на 75 день після
закінчення після
звітного року

-"-Відомості про
виконання бюджету
Фонду соціального
страхування від
нещасних випадків на
виробництві та
професійних
захворювань (за
регіонами)
Фонд со-
ціально-
го стра-
хування
від не-
щасних
випадків
на ви-
робниц-
тві та
профе-
сійних
захворю-
вань
у кінці квітня
після закінчення
звітного року-"-
Звіт про ремонт і
утримання
автомобільних доріг
(всього по Україні)
за формою N Д-1
корпора-
ція
"Украв-
тодор"
у кінці травня
після закінчення
звітного року

щокварталу, на
40 день після
закінчення
звітного періоду
поштою,
в електрон-
ному
вигляді
Звіт про ремонт і
утримання
автомобільних доріг
(за регіонами) за
формою N Д-1
-"--"--"-Відомості про
надходження та
використання коштів на
дорожнє господарство
-"-


-"-


щокварталу, на
40 день після
закінчення
звітного періоду
-"-


Баланс виконання
кошторису видатків за
формою N 1


Фонд со-
ціально-
го за-
хисту
інвалі-
дів
-"-

-"-
Відомості про доходи
та витрати Фонду
соціального захисту
інвалідів
-"-


у кінці травня
після закінчення
звітного року
щокварталу, на
35 день після
закінчення
звітного періоду
-"-


Відомості про обсяги
виплачених та
прийнятих грошей за
поштовими і
телеграфними
переказами за формою
N 11-зв'язок
Держком-
зв'язку,
ДП "Укр-
пошта"


у кінці лютого
після закінчення
звітного року

-"-