Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 червня 1992 р. N 345
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМУ
N 832 від 31.08.2005
р.)

Питання Державного комітету України по земельних ресурсах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 196 від 17.03.
93
N 930 від 07.0
8.96
Розпорядженнями КМ
N 40-р від 26.01.94
N 526-р від 19.08.96 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 930 від 07.08.96 ) Затвердити Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах, що додається.

2.( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 196 від 17.03.93)

Установити граничну чисельність працівників центрального апарату Державного комітету України по земельних ресурсах у кількості 70 одиниць.

3. Дозволити Державному комітетові України по земельних ресурсах мати двох заступників голови Комітету, у тому числі одного першого, а також колегію у кількості дев'яти чоловік.

4. ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Розпорядження КМ N 526-р від 19.08.96 ) Розмістити центральний апарат Державного комітету України по земельних ресурсах у місті Києві по вул. Грушевського, 10 (частина приміщення). ( На доповнення до пункту 4 Укрплодоовочпрому надати Держкомзему в орендне користування службові приміщення робочею площею 664 кв. метри (кімнати 301-317, 320, 326, 102, 326, 102, 6, 8, 9а ) в адміністративному будинку по вул.Грушевського, 10 у м. Києві - згідно з Розпорядженням КМ N 40-р від 26.01.94 )

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1992 р. N 73 "Питання Державного комітету України по земельній реформі".

Перший віце-прем'єр-міністр України К. МАСИК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1992 р. N 345

( Положення відмінено згідно Постанови КМ
N 930 від 07.08.
96
)

Положення
про Державний комітет України по земельних ресурсах

1. Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

Комітет реалізує державну політику в галузі земельних відносин, сприяє структурній перебудові економіки, формує систему заходів щодо забезпечення економічної самостійності України.

2. Держкомзем України у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.

Комітет узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Головними завданнями Держкомзему України є:

координація проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;

організація проведення робіт, пов'язаних з роздержавленням і приватизацією земель, сприяння паюванню земель у колективних сільськогосподарських підприємствах, розвитку селянських (фермерських) господарств;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

розробка і реалізація державних і регіональних програм раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, визначення механізму та етапів реалізації цих програм;

забезпечення ведення моніторингу земель і державного земельного кадастру, проведення землеустрою.

4. Держкомзем України відповідно до покладених на нього завдань:

а) розробляє основні напрями державної політики щодо регулювання земельних відносин і проведення земельної реформи, готує та подає до Кабінету Міністрів України пропозиції з цих питань;

б) бере участь у розробці цільових державних програм, короткострокових і довгострокових прогнозів, пов'язаних з регулюванням земельних відносин;

в) здійснює та координує роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель та їх перерозподіл з наступною передачею земельних ділянок у власність і наданням у користування, в тому числі в оренду, з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю та господарювання;

г) організує роботу по веденню моніторингу земель й державного земельного кадастру, проведенню землеустрою та здійсненню державного контролю за використанням і охороною земельних ресурсів;

д) розробляє прогнози науково-технічного розвитку в галузі земельних відносин;

є) розглядає та затверджує нормативно-технічну документацію по проектуванню, будівництву, експлуатації та кошторисному ціноутворенню у межах своєї компетенції;

ж) сприяє створенню екологічно чистого середовища і поліпшення природних ландшафтів;

з) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених вимог або нераціонально, з метою створення земель запасу для наступного їх перерозподілу;

і) виступає замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, землеустроєм, веденням державного земельного кадастру і моніторингу земель, їх поліпшенням, освоєнням та охороною;

к) визначає пріоритет науково-технічних розробок з проблем раціонального використання та охорони земель;

л) створює систему науково-технічної інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт, пов'язаних із землеустроєм, веденням державного земельного кадастру та моніторингу земель, забезпеченням їх раціонального використання та охорони, проведенням земельної реформи;

м) розробляє механізм земельного оподаткування та вносить до Кабінету Міністрів відповідні пропозиції;

н) здійснює контроль за використанням коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та коштів, одержаних як плата за землю;

о) проводить державну землевпорядну експертизу програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи та землеустрою;

п) здійснює науково-технічне співробітництво з науковими організаціями та фірмами іноземних держав у галузі земельних відносин;

р) розробляє та подає Мінфіну України з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями пропозиції до проекту державного бюджету в частині фінансування землевпорядних робіт, проведення земельної реформи, здійснення заходів щодо раціонального використання й охорони земель, контролює використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;

с) сприяє підготовці спеціалістів для виконання покладених на Комітет завдань;

т) організує методологічну роботу по охороні праці та соціальному захисту працівників;

у) забезпечує вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики. ( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ N 930 від 07.08.96 )

5. Держкомзем України при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого й регіонального самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

6. Держкомзем України має право:

а) видавати нормативні документи і давати вказівки з питань реформування земельних відносин, які є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також власниками землі та землекористувачами незалежно від форм власності й відомчої належності;

б) вносити на розгляд відповідних Рад народних депутатів пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 ), а також про вжиття заходів до створення охоронних територій, поліпшення й освоєння земель;

в) контролювати додержання вимог земельного законодавства проектними установами й організаціями при розробці проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об'єктів;

г) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, додержання вимог земельного законодавства щодо використання та охорони земель, складати протоколи про порушення земельного законодавства, при необхідності ставити перед відповідними органами питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

д) одержувати безплатно від органів державної виконавчої влади інформацію й статистичну звітність, необхідну для виконання покладених на Комітет завдань;

є) залучати на умовах договору за погодженням з керівниками підприємств, установ, організацій, науково-дослідних і проектних інститутів спеціалістів для участі у проведенні обстеження земель;

ж) створювати експертні комісії для оцінки державних і регіональних програм раціонального використання та охорони земель.

7. Держкомзем України у межах своєї компетенції видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та контролює їх виконання.

Комітет у необхідних випадках видає разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування та громадськими об'єднаннями спільні акти.

8. Держкомзем України очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України. Голова Комітету одночасно є головним державним інспектором України по використанню та охороні земель.

Голова Комітету має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Заступники голови Комітету одночасно є заступниками головного державного інспектора України по використанню та охороні земель. Розподіл обов'язків між заступниками голови провадиться головою Комітету.

Голова Держкомзему України несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій, установлює ступінь відповідальності заступників голови, керівників підрозділів Комітету.

9. Держкомзем України за погодженням з Представниками Президента України призначає на посаду та звільняє з посади начальників управлінь та відділів земельних ресурсів областей, міст Києва та Севастополя і районів.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомзему України, обговорення найважливіших напрямів діяльності у галузі земельних відносин у Комітеті утворюється колегія у складі голови Комітету (голова колегії), заступників голови Комітету за посадою, а також інших керівних працівників Комітету.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів державної виконавчої влади та представники відповідних громадських об'єднань.

Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Комітету.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з основних напрямів діяльності, обговорення найважливіших програм, вирішення інших питань у Держкомземі України створюється науково-технічна рада.

Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються головою Комітету.

12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Держкомзему України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Структура центрального апарату Комітету затверджується Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис центрального апарату Комітету і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.

13. Держкомзем України є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.