Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

(Декрет утратил силу на основании
Закона Украины от 14 сентября 2006 г N 139-V)

(Декрет втратив чинність на підставі
Закону України від 14 вересня 2006 року N 139-V)

О компенсации гражданам Украины потерь от
обесценения сбережений в учреждениях Укргосстраха

Кабинет Министров Украины постановляет:

Про компенсацію громадянам України втрат від
знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 19, ст.205 )

1. Произвести компенсацию гражданам Украины потерь от обесценения денежных сбережений в учреждениях Укргосстраха по состоянию на 2 января 1992 года по сумме уплаченных взносов в размере не более 2000 карбованцев путем ее увеличения на 200 процентов по каждому договору страхования.

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3707-XII від 16.12.93, ВВР, 1993, N 51, ст.487 )

Компенсационные выплаты произвести до 1 сентября 1993 года. По истечении указанного срока проведение компенсационных выплат учреждениями Укргосстраха прекращается и в дальнейшем какая-либо индексация производиться не будет.

Кабінет Міністрів України постановляє:

2. Порядок проведения компенсации, а также возмещения расходов Укргосстраху разрабатывается Укргосстрахом совместно с Министерством финансов Украины по согласованию с Национальным банком Украины.

1. Провести компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху за станом на 2 січня 1992 року за сумою сплачених внесків у розмірі не більше 2000 карбованців шляхом її збільшення на 200 відсотків за кожним договором страхування.

3. Страхователи (застрахованные) по договорам страхования с учреждениями Укргосстраха имеют право свободно распоряжаться суммой компенсации, определенной согласно статье 1 настоящего Декрета, а также суммой 100-процентной компенсации, начисленной по договорам долгосрочного страхования в соответствии с Указом Президента Украины от 25 мая 1992 года N 304 "О распространении действия Указа Президента Украины "О компенсации населению Украины потерь от обесценения сбережений в связи с либерализацией цен" на денежные сбережения граждан по договорам долгосрочного страхования", и суммой 40-процентной компенсации, начисленной по договорам долгосрочного страхования в соответствии с Указом Президента СССР от 6 мая 1991 года N 1914 "О компенсации потерь от обесценения денежных накоплений граждан по долгосрочным договорам с органами государственного страхования СССР".

4. Министерству финансов Украины перечислить Укргосстраху сумму средств, начисленных в соответствии со статьей 1 настоящего Декрета и Указа Президента Украины от 25 мая 1992 года N 304, и сумму 40-процентной компенсации, начисленной учреждениями Укргосстраха в соответствии с Указом Президента СССР от 6 мая 1991 г. N 1914, а также сумму начисленных процентов (исходя из ставки 15 процентов годовых) на средства резерва взносов граждан Украины, централизованные Правительством СССР по состоянию на 1 января 1991 года.

Компенсаційні виплати провести до 1 вересня 1993 року. Після закінчення зазначеного строку проведення компенсаційних виплат установами Укрдержстраху припиняється і надалі будь-яка індексація не провадитиметься. ( Продовжити до 31 грудня 1993 року термін проведення компенсаційних виплат громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху згідно з Постановою ВР N 3707-12 від 16.12.93 )

2. Порядок проведення компенсації, а також відшкодування витрат Укрдержстраху розробляється Укрдержстрахом спільно з Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.

Суммы средств, указанных в этой статье и перечисленных Укргосстраху, отнести на государственный внутренний долг Украины.

5. Настоящий Декрет вступает в силу со дня опубликования.

3. Страхувальники (застраховані) за договорами страхування з установами Укрдержстраху мають право вільно розпоряджатися сумою компенсації, визначеної згідно із статтею 1 цього Декрету, а також сумою 100-відсоткової компенсації, нарахованої за договорами довгострокового страхування відповідно до Указу Президента України від 25 травня 1992 р. N 304 "Про поширення дії Указу Президента України "Про компенсацію населенню України втрат від знецінення заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін" на грошові заощадження громадян за договорами довгострокового страхування", і сумою 40-відсоткової компенсації, нарахованої за договорами довгострокового страхування відповідно до Указу Президента СРСР від 6 травня 1991 р. N 1914 "Про компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень громадян за довгостроковими договорами з органами державного страхування СРСР".

Премьер-министр Украины Л. КУЧМА

4. Міністерству фінансів України перерахувати Укрдержстраху суму коштів, нарахованих відповідно до статті 1 цього Декрету та Указу Президента України від 25 травня 1992 р. N 304, і суму 40-відсоткової компенсації, нарахованої установами Укрдержстраху відповідно до Указу Президента СРСР від 6 травня 1991 р. N 1914, а також суму нарахованих відсотків (виходячи із ставки 15 відсотків річних) на кошти резерву внесків громадян України, що були централізовані Урядом СРСР за станом на 1 січня 1991 року.

Министр Кабинета Министров Украины А. ЛОБОВ

Суми коштів, зазначених у цій статті та перерахованих Укрдержстраху, віднести на державний внутрішній борг України.

г. Киев, 17 марта 1993 года
N 21-93

5. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 17 березня 1993 року
N 21-93

Опубліковано: "Голос України", 30.03.93