Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 червня 1993 р. N 493
м.Київ

( Постанову відмінено згідно Постанови КМ
N 930 від 07.08.
96 )

Про затвердження положень про обласне, Київське
та Севастопольське міське управління земельних
ресурсів, районний відділ земельних ресурсів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити положення про обласне, Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів, районний відділ земельних ресурсів, що додаються.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1993 р. N 493

Положення
про обласне управління земельних ресурсів

1. Обласне управління земельних ресурсів (надалі-управління) є місцевим органом Держкомзему і входить до складу обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування. Управління створюється Держкомземом. Управління в межах своєї компетенції здійснює державне управління в галузі використання і охорони земель.

2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомзему, розпоряджень представника Президента України в області, рішень обласної Ради народних депутатів.

3. Основними завданнями управління є: координація проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;

організація робіт, пов'язаних із роздержавленням і приватизацією замель;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, а також заходів щодо економічного стимулювання раціонального використання і охорони земельних ресурсів;

реалізація державних, розроблення і виконання регіональних програм раціонального використання і охорони земель, відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює та координує роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель та їх перерозподіл з наступною передачею земельних ділянок у власність і наданням у користування, в тому числі в оренду;

2) готує та подає Держкомзему пропозиції з основних напрямів державної політики щодо регулювання земельних відносин і проведення земельної реформи;

3) бере участь у розробці цільових державних програм, короткострокових і довгострокових прогнозів, пов'язаних з регулюванням земельних відносин;

4) сприяє створенню екологічно чистого природного середовища і поліпшенню природних ландшафтів;

5) організує роботу по землеустрою та веденню державного земельного кадастру і моніторингу земель;

6) здійснює державний контроль за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;

7) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених вимог або нераціонально, з метою створення їх запасу для наступного перерозподілу;

8) розробляє та подає Держкомзему з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями програму робіт по земельній реформі, землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони земель, забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на виконання цих робіт;

9) виконує делеговані Держкомземом функції замовника проектно-вишукувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, землеустроєм, веденням державного земельного кадастру і моніторингу земель, їх поліпшенням, освоєнням та охороною;

10) забезпечує використання за цільовим призначенням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, та коштів, одержаних від плати за землю;

11) вносить обласній Раді народних депутатів пропозиції щодо плати за землю, організує проведення оцінки земель;

12) проводить державну землевпорядну експертизу програм, схем і проектів стосовно здійснення земельної реформи та землеустрою;

13) подає Держкомзему інформації про хід виконання земельної реформи;

14) організує навчання з питань земельного законодавства для відповідної категорії працівників місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування та спеціалістів органів управління земельними ресурсами;

15) методично забезпечує роботу районних відділів земельних ресурсів, а також відповідних посадових осіб і підрозділів виконкомів сільських, селищних, міських (міст районного та обласного підпорядкування) Рад народних депутатів з питань регулювання земельних відносин.

5. Управління має право:

1) вносити на розгляд Рад народних депутатів пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо створення охоронних територій, поліпшення і освоєння земель;

2) контролювати додержання вимог земельного законодавства проектними установами й організаціями при розробці проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об'єктів;

3) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових і оборонних об'єктах, додержання вимог земельного законодавства;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади інформацію і статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

5) залучати на договірних умовах спеціалістів для участі в обстеженні земель;

6) створювати експертні комісії для оцінки регіональних програм раціонального використання і охорони земель.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Управління очолює начальник, який за погодженням з представником Президента України в області призначається Держкомземом.

Начальник управління одночасно є головним державним інспектором по використанню та охороні земель області.

Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає Держкомзем. Заступник начальника упраління одночасно є заступником головного державного інспектора по використанню та охороні земель області.

Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих організацій.

8. Начальник управління: керує діяльністю управління і підвідомчих організацій; затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління, положення про підвідомчі організації;

видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат.

9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може бути утворена колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника за посадою, а також інших фахівців. Склад колегії затверджується Держкомземом.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника управління.

10. Для розгляду науково-технічної документації та інших питань при управлінні може бути утворена науково-технічна рада, склад якої і положення про неї затверджуються начальником управління.

11. Управління утримується за рахунок державного бюджету України. Загальна чисельність, фонд оплати праці працівників та структура управління затверджуються Держкомземом.

Штатний розпис управління затверджується начальником управління.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1993 р. N 493

Положення
про Київське та Севастопольське міське
управління земельних ресурсів

1. Київське та Севастопольське міське управління земельних ресурсів (надалі-управління) є місцевим органом Держкомзему і входить відповідно до складу Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

Управління утворюється Держкомземом.

Управління у межах своєї компетенції здійснює державне управління в галузі використання і охорони земель.

2. Управління у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомзему, розпоряджень представника Президента України відповідно в містах Києві та Севастополі, рішень Київської та Севастопольської міської Ради народних депутатів.

3. Основними завданнями управління є: проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;

проведення робіт, пов'язаних із роздержавленням і приватизацією земель;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, а також заходів щодо економічного стимулювання раціонального використання і охорони земельних ресурсів;

реалізація державних, розроблення і виконання регіональних програм раціонального використання і охорони земель, відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель;

2) готує та подає Держкомзему пропозиції з основних напрямів державної політики щодо регулювання земельних відносин і проведення земельної реформи;

3) бере участь у розробці короткострокових і довгострокових прогнозів, пов'язаних з регулюванням земельних відносин;

4) створює умови для раціонального і економічно обгрунтованого використання території міста;

5) сприяє створенню екологічно чистого природного середовища і поліпшенню природних ландшафтів;

6) веде державний земельний кадастр і моніторинг земель;

7) організує виконання плану земельно-господарського устрою території міста;

8) здійснює державний контроль за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;

9) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених вимог або нераціонально, з метою наступного їх перерозподілу;

10) дає висновки щодо передачі земельних ділянок у власність, а також попереднього погодження місць розташування об'єктів при вилученні (викупі) земель;

11) забезпечує підготовку матеріалів щодо видачі державних актів та інших документів на право власності на землю і право користування землею;

12) виконує делеговані Держкомземом функції замовника проектно-вишукувальних і будівельних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, землеустроєм, веденням державного земельного кадастру і моніторингу земель, їх поліпшенням, освоєнням та охороною;

13) подає Держкомзему інформації про хід виконання земельної реформи;

14) вносить пропозиції міській Раді народних депутатів щодо плати за землю, організує проведення оцінки земель;

15) проводить державну землевпорядну експертизу програм, схем і проектів щодо здійснення земельної реформи та землеустрою;

16) контролює і приймає роботу по землеустрою і картографії, топографо-геодезичних вишукуваннях;

17) організує для працівників управління навчання з питань земельного законодавства.

5. Управління має право:

1) вносити на розгляд міської Ради народних депутатів пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо створення охоронних територій, поліпшення і освоєння земель;

2) контролювати додержання вимог земельного законодавства проектними установами й організаціями при розробці проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об'єктів;

3) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових і оборонних об'єктах, дотримання вимог земельного законодавства;

4) одержувати безплатно від міських органів державної виконавчої влади інформацію і статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на управління завдань;

5) залучати на договірних умовах спеціалістів для участі в обстеженні земель;

6) створювати експертні комісії для оцінки програм раціонального використання і охорони земель;

7) брати участь у роботі комісій з вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів та з інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земель;

8) здійснення контролю за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування.

6. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

7. Управління очолює начальник, який за погодженням з представником Президента України в містах Києві та Севастополі призначається Держкомземом.

Начальник управління одночасно є головним державним інспектором по використанню та охороні земель міста.

Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає Держкомзем. Заступник начальника управління одночасно є заступником головного державного інспектора по використанню та охороні земель міста.

Начальник управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих організацій.

8. Начальник управління:

керує діяльністю управління і підвідомчих організацій; затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління, положення про підвідомчі організації;

видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат.

9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може бути утворена колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника за посадою, а також інших фахівців. Склад колегії затверджується Держкомземом.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника управління.

10. Для розгляду науково-технічної документації та інших питань при управлінні може бути утворена науково-технічна рада, склад якої і положення про неї затверджуються начальником управління.

11. Управління утримується за рахунок державного бюджету України. Загальна чисельність, фонд оплати праці працівників та структура управління затверджуються Держкомземом.

Штатний розпис управління затверджується начальником управління.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджене
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 1993 р. N 493

Положення
про районний відділ земельних ресурсів

1. Районний відділ земельних ресурсів (надалі - відділ) є місцевим органом Держкомзему і входить до складу районної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

Відділ утворюється Держкомземом і підпорядковується як Комітетові, так і обласному управлінню земельних ресурсів.

Відділ у межах своєї компетенції здійснює державне управління в галузі використання і охорони земель.

2. Відділ у межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Держкомзему та обласного управління земельних ресурсів, розпоряджень представника Президента України в області, районі, рішень обласної та районної Рад народних депутатів.

3. Основними завданнями відділу є: проведення земельної реформи, створення умов для рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання;

проведення робіт, пов'язаних із роздержавленням і приватизацією земель;

здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, а також заходів щодо економічного стимулювання раціонального використання і охорони земельних ресурсів;

реалізація державних та регіональних програм раціонального використання й охорони земель, відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює роботу по проведенню земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель та їх перерозподіл з наступною передачею земельних ділянок у власність і надання у користування, в тому числі в оренду;

2) подає обласному управлінню земельних ресурсів пропозиції щодо регулювання земельних відносин і проведення земельної реформи;

3) бере участь у розробці регіональних програм і прогнозів, пов'язаних з регулюванням земельних відносин;

4) сприяє створенню екологічно чистого природного середовища і поліпшенню природних ландшафтів;

5) веде державний земельний кадастр і моніторинг земель;

6) здійснює державний контроль за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;

7) організує і контролює роботу по землеустрою, топографогеодезичних і картографічних вишукуваннях, грунтових, агрохімічних і геоботанічних обстеженнях;

8) виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених вимог або нераціонально, з метою створення їх запасу для наступного перерозподілу;

9) дає висновки щодо передачі земельних ділянок у власність, а також попереднього погодження місць розташування об'єктів при вилученні (викупі) земель;

10) подає обласному управлінню земельних ресурсів інформації про хід виконання земельної реформи;

11) організує навчання з питань земельного законодавства для працівників відділу, а також працівників землевпорядної служби органів сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад народних депутатів.

5. Відділ має право:

1) вносити на розгляд відповідних Рад народних депутатів пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо створення охоронних територій, поліпшення і освоєння земель;

2) контролювати додержання вимог земельного законодавства проектними установами й організаціями при розробці проектної документації на будівництво і реконструкцію підприємств та інших об'єктів;

3) перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, в тому числі на військових і оборонних об'єктах, додержання вимог земельного законодавства;

4) одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади інформацію і статистичну звітність, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

5) брати участь в роботі комісій з вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів та з інших питань, пов'язаних з вилученням (викупом) замель;

6) здійснювати контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок, переданих у власність або наданих у користування.

6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

7. Відділ очолює начальник, який за поданням начальника обласного управління земельних ресурсів призначається Держкомземом за погодженням з представником Президента України в районі.

Начальник відділу одночасно є районним державним інспектором по використанню та охороні земель.

Начальник відділу має заступника, якого за його поданням призначає обласне управління земельних ресурсів.

Начальник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступника начальника та працівників відділу.

8. Начальник відділу: керує діяльністю відділу, визначає функціональні обов'язки працівників відділу;

видає у межах компетенції відділу накази, організує та контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат.

9. Відділ утримується за рахунок державного бюджету України. Загальна чисельність, фонд оплати праці працівників та структура відділу затверджуються обласним управлінням земельних ресурсів.

Штатний розпис відділу затверджується начальником відділу.

10. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.