Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 серпня 1998 р. N 1300
м. Київ

Про затвердження Порядку ввезення
на територію України засобів вимірювальної техніки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1501 від 16.11.20
01 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1300

Порядок
ввезення на територію України
засобів вимірювальної техніки

1. Згідно з цим Порядком провадиться ввезення на митну територію України засобів вимірювальної техніки, зазначених у додатку 1.

2. Підставою для митного оформлення засобів вимірювальної техніки є наявність позитивного висновку територіального органу Держстандарту за місцем знаходження митниці, який оформляється за формою згідно з додатком 2. Висновок видається за результатами експертизи документів, згідно з якими підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності (далі - заявники) ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України (контракт, інвойс, міжнародна товаротранспортна накладна тощо), на підставі письмових звернень цих заявників до територіальних органів Держстандарту.

У разі необхідності територіальні органи Держстандарту мають право вимагати у заявників для проведення експертизи інші документи, які містять відомості щодо призначення, галузі застосування і метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.

Порядок проведення експертизи документів встановлюється Держстандартом.

Оплата робіт, пов'язаних з проведенням експертизи та видачею висновків, здійснюється заявниками за тарифами, які затверджуються Держстандартом за погодженням з Мінекономіки та Держпідприємництва.

3. Під час проведення експертизи встановлюється відповідність (невідповідність) засобів вимірювальної техніки вимогам статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).

4. Позитивні висновки видаються заявникам у разі, коли за результатами проведеної експертизи встановлено, що:

типи засобів вимірювальної техніки, які занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні (далі Державний реєстр), - стосовно всіх засобів вимірювальної техніки;

типи засобів вимірювальної техніки, які не занесені до Державного реєстру і на них не поширюється державний метрологічний нагляд, - стосовно засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України одиничними зразками;

типи засобів вимірювальної техніки, які не занесені до Державного реєстру і на них поширюється державний метрологічний нагляд, але в Україні є робочі еталони, необхідні для проведення їх державної метрологічної атестації і подальшої повірки, - стосовно засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України одиничними зразками. У цьому разі заявнику разом з висновком видається припис за формою, яка встановлюється Держстандартом, щодо заборони продажу, прокату або застосування засобів вимірювальної техніки до проведення їх державної метрологічної атестації. Облік таких засобів і контроль за поданням їх на державну метрологічну атестацію здійснюється територіальними органами Держстандарту.

5. Негативні висновки видаються заявникам у разі, коли в Україні відсутні робочі еталони, необхідні для проведення державної метрологічної атестації і подальшої повірки засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України партіями або одиничними зразками, не занесені до Державного реєстру та підлягають державному метрологічному нагляду.

6. Висновки підписуються керівником територіального органу Держстандарту або його заступником і засвідчуються печаткою цього органу.

7. Термін проведення експертизи та видачі висновку не повинен перевищувати двох робочих днів з моменту звернення заявника до територіального органу Держстандарту та подання ним документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

8. Підставою для митного оформлення засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на митну територію України для Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавчих актів, є позитивний висновок Центрального управління метрології і стандартизації Міноборони (Воєнстандарт).

Порядок видачі таких висновків встановлюється Міноборони.

Додаток 1
до Порядку ввезення на
територію України засобів вимірювальної техніки,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1300

(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2001 р. N 1501)

Перелік
засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
дія Порядку ввезення на територію України
засобів вимірювальної техніки

Код товару згідно
з УКТ ЗЕД
Назва товару (засобу вимірювальної техніки)
7017 Посуд лабораторний, гігієнічний або
фармацевтичний, скляний градуйований
8413 11 00 00 Насоси з витратомірним пристроєм
8413 19 10 00 Для цивільної авіації насоси з витратомірним
пристроєм
8413 19 90 00 Інші насоси з витратомірним пристроєм
8422 30 00 00 Машини та апарати для наповнення пляшок,
пакетів, мішків або іншої тари, які мають
вимірювальні пристрої об'єму або маси
8422 40 00 00 Машини та апарати для фасування та пакування
товарів, які мають вимірювальні пристрої
об'єму або маси
8423
(крім 8423 10 10 00)
Обладнання для зважування, включаючи ваги і
терези для перевірки маси виготовлених
товарів, крім терезів, чутливих до маси
0,05 г або менше; гирі до будь-яких терезів
8504 31 31 00
8504 31 39 00
8504 32 30 00
Трансформатори вимірювальні
9014 (крім 9014 90) Компаси, включаючи навігаційні; навігаційні
інструменти та апаратура
9015
(крім 9015 90 00 00)
Прилади та апаратура геодезичні (включаючи
фотограмметричні), топографічні, землемірні,
гідрографічні, океанографічні, гідрологічні,
метеорологічні або геофізичні, за винятком
компасів; далекоміри
9016 00
(крім 9016 00 90 00)
Терези, чутливі до маси 0,05 г чи більше, з
важками або без них
9017 30 10 00 Мікрометри і штангенциркулі
6017 80 10 00 Метри (вимірювальне приладдя та рулетки) і
лінійки з поділками
9018 11 00 00
9018 12 00 00
9018 13 00 00
9018 14 00 00
9018 19
Апарати для електродіагностики
9018 50 Прилади та апарати офтальмологічні
вимірювальні
9018 90 10 00 Інструменти та апарати для вимірювання
артеріального тиску
9018 90 30 00 Нирки штучні
9022 12 00 00 Томографи комп'ютерні
9025
(крім 9025 90)
Ареометри та аналогічні плавальні
інструменти, термометри, пірометри,
барометри, гігрометри та психрометри із
записувальними пристроями або без них,
комбіновані або не комбіновані між собою
9026
(крім 9026 90)
Прилади та апаратура для вимірювання або
контролю витрат, рівня, тиску чи інших
змінних характеристик рідин або газів
9027
(крім 9027 20 90 00
9027 90)
Прилади та апаратура для фізичних або
хімічних аналізів, для визначення в'язкості,
пористості, розтягу, поверхневого тиску
тощо, для калориметричних, акустичних або
фотометричних вимірювань
9028
(крім 9028 90)
Лічильники газу, лічильники рідин або
лічильники електроенергії
9029
(крім 9029 90)
Лічильники інші; спідометри і тахометри;
стробоскопи
9030
(крім 9030 90)
Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші
прилади і апарати для вимірювання або
контролю електричних величин; прилади та
апарати для вимірювання та виявлення
альфа-, бета-, гамма-, рентгенівських,
космічних та інших іонізуючих випромінювань
9031 80 31
9031 80 91 00
Прилади, апарати та машини для вимірювання
або контролю геометричних параметрів
9031 80 39 10 Інструменти ручні для вимірювання труб
ультразвуковим методом
9106 Пристрої для контролю часу доби або
лічильники для вимірювання, реєстрації
інтервалів часу та індикації будь-яким
способом з будь-яким годинниковим
механізмом або з сихронним двигуном

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1501 від 16.11.2001 )

Додаток 2
до Порядку ввезення на територію України
засобів вимірювальної техніки

Висновок N
від "___" _________ 199_ р.

Директору ___________________________
_____________________________________
Керівнику митниці ___________________
_____________________________________

На підставі Порядку ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ провів експертизу

(назва територіального органу Держстандарту)

щодо відповідності засобів вимірювальної техніки _____________________________________________________________________

(назва та умовне позначення засобів вимірювальної техніки)

виробництва _______________________________________________________________________________, які ввозяться у кількості ______

(назва виробника, країна)

згідно із ______________________________________________________________________________________________________________,

(назва, номер і дата документа, за яким ввозяться засоби вимірювальної техніки)

вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

За результатами експертизи встановлено, що зазначені засоби вимірювальної техніки відповідають (не відповідають *) вимогам статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Додаток. Припис щодо заборони продажу, прокату або застосування засобів вимірювальної техніки до проведення їх метрологічної атестації - на 1 арк. у 1 прим. в першу адресу. (Додаток оформляється в разі необхідності).

_________________________
(керівник
_________________________
територіального органу
_________________________
Держстандарту)
______________
(підпис)
_______________________
(ініціали, прізвище)

МП

* У разі виявлення невідповідності засобів вимірювальної техніки, що ввозяться, вимогам статті 9 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" висновок повинен містити причини невідповідності.