Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 січня 1997 р. N 110
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі
Постанови Кабінету Міністрів України
N 1614 від 29.11.20
01)

Про Державну інспекцію навчальних
закладів при Міністерстві освіти

Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 5 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Перейменувати Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти, створену постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 539, в Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти.

2. Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти України, що додається.

3. Абзаци третій і четвертий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 539 "Про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 254) викласти в такій редакції:

"умови оплати праці керівних працівників, спеціалістів і службовців згідно з передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 "Про умови оплати праці працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів" для відповідних категорій працівників центрального апарату міністерства (таблиці 4 і 15);

за умовами оплати праці і медичного обслуговування начальник Державної інспекції навчальних закладів прирівнюється до начальника головного управління міністерства".

Перший віце-прем'єр-міністр України В.ДУРДИНЕЦЬ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 1997 р. N 110

Положення
про Державну інспекцію навчальних закладів
при Міністерстві освіти України

1. Державна інспекція навчальних закладів при Міносвіти (далі - Державна інспекція) є органом виконавчої влади, який підпорядкований зазначеному Міністерству.

Державна інспекція здійснює державний контроль за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності з метою забезпечення єдиної державної політики в галузі освіти.

2. У своїй діяльності Державна інспекція керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міносвіти, а також цим Положенням.

3. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування і форм власності Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів і рішень колегії Міносвіти;

2) вивчає роботу державних органів, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, щодо реалізації ними державної політики в галузі освіти;

3) організовує і здійснює періодичну атестацію вищих навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, визначає відповідність рівня освітньої діяльності вищого навчального закладу заявленому статусу і подає в Державну акредитаційну комісію відповідні матеріали про його атестацію (неатестацію);

4) здійснює комплексні перевірки та координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації, контролює стан проведення атестаційної експертизи та ліцензування професійно-технічних і середніх навчальних закладів;

5) проводить державне інспектування навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань організації навчально-виховної та науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу, а також фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються державою на розвиток освіти, освітню та освітньо-кваліфікаційну підготовку випускників тощо;

6) аналізує рівень роботи навчальних закладів, спрямований на дотримання ними вимог законодавчих актів, нормативних і розпорядчих документів, а також державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

7) бере участь у розробленні та удосконаленні нормативної бази державного контролю роботи навчальних закладів, сприяє запровадженню єдиних методологічних принципів і критеріїв оцінки результатів діяльності навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

8) бере участь у підготовці і розгляді документів з питань прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення, організації навчально-виховного процесу і кадрового забезпечення, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, фінансово-господарської діяльності, розвитку соціальної інфраструктури та матеріально-технічної бази освіти;

9) своєчасно інформує державні органи управління освітою про терміни і наслідки проведення державного інспектування та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає заходів для усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб;

10) подає методичну допомогу державним органам управління освітою, навчальним закладам у здійсненні заходів, пов'язаних із забезпеченням ними державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

11) здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

4. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) направляти експертні комісії, окремих працівників у навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування і форм власності для проведення державного інспектування та атестації, здійснення інших заходів, необхідних для об'єктивної оцінки потенціалу навчальних закладів;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів управління освітою, навчальних закладів, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, пов'язані з діяльністю навчальних закладів;

3) залучати в комісії та до науково-методичної роботи з питань контролю науково-педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками);

4) вивчати стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах і організаціях;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань організації і здійснення державного контролю в галузі освіти;

6) вести позабюджетну діяльність, здійснювати за свій рахунок заходи, пов'язані з поліпшенням методичного забезпечення державного інспектування та атестації, морально та матеріально заохочувати експертів.

5. Державна інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з державними органами управління освітою та органами громадського самоврядування в освіті.

6. Гранична чисельність працівників Державної інспекції і порядок її фінансування визначаються Кабінетом Міністрів України.

7. Державну інспекцію очолює начальник, який здійснює розподіл обов'язків між працівниками Державної інспекції і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Державну інспекцію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Начальник Державної інспекції призначається на посаду і звільняється з посади Міністром освіти після погодження у Кабінеті Міністрів України.

8. Державна інспекція є юридичною особою, має свій баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.