Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі Указу
Президента України
N 383/2011 від 6 квітня 2011 ро
ку)

Про Положення про Міністерство
внутрішніх справ України

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1248/2001 від 24.12.20
01 )

1. Затвердити Положення про Міністерство внутрішніх справ України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Розпорядження Президента України від 7 жовтня 1992 року N 157 "Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України";

пункт 1 Розпорядження Президента України від 19 серпня 1994 року N 107 "Про внесення доповнень і змін до окремих актів Президента України";

пункт 5 Змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року N 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

Указ Президента України від 11 грудня 1999 року N 1542 "Про внесення змін до Положення про Міністерство внутрішніх справ України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 жовтня 2000 року
N 1138/2000

Затверджено
Указом Президента України
від 17 жовтня 2000 року N 1138/2000

Положення
про Міністерство внутрішніх справ України

1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

2. МВС України у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень МВС України організовує виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх реалізацією.

МВС України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями МВС України є:

організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;

забезпечення запобігання злочинам, їх припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини, вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень;

організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо важливих державних об'єктів;

забезпечення реалізації державної політики з питань громадянства;

забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;

організація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки;

здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності;

визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;

забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, працівників і військовослужбовців системи Міністерства;

підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ для інтеграції України до Європейського Союзу.

4. МВС України відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;

2) визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та ефективні засоби і методи виконання покладених на них завдань;

3) організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про ці правопорушення, розгляд яких законом покладено на ці органи;

4) організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і попереднього (досудового) слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на ці органи;

5) здійснює у випадках, передбачених законодавством України, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету України, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

6) виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері економіки;

7) забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним і місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз'яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

8) бере участь у наукових, кримінологічних і соціологічних дослідженнях, розробленні на основі їх результатів державних програм боротьби із злочинністю і охорони громадського порядку;

9) вживає разом з іншими державними органами заходів щодо запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед неповнолітніх;

10) організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний облік, у межах своїх повноважень складає державну статистичну звітність;

12) організовує проведення усіх видів експертизи у кримінальних справах та криміналістичних досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності, забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих діях, організовує проведення на договірних засадах відповідних видів експертизи і досліджень на замовлення фізичних і юридичних осіб;

13) бере участь у ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

14) забезпечує функціонування дозвільної системи, здійснює контроль за придбанням, зберіганням, носінням і перевезенням зброї, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено спеціальні правила, за відкриттям і функціонуванням об'єктів, де вони використовуються;

15) організовує роботу Державної автомобільної інспекції, забезпечує реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, разом з іншими державними органами вживає заходів до забезпечення безпеки дорожнього руху; контролює проведення іншими центральними органами виконавчої влади і транспортними організаціями роботи, спрямованої на запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

16) забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежну охорону населених пунктів і об'єктів, координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади у питаннях, пов'язаних з удосконаленням справи пожежної охорони;

17) здійснює державне замовлення на виробництво пожежної техніки, виробів і засобів пожежогасіння, пожежно-технічного оснащення, зв'язку та інших матеріалів, виконання робіт, надання платних послуг для забезпечення ефективної роботи підрозділів Державної пожежної охорони;

18) організовує на договірних засадах охорону майна всіх форм власності, охороняє та обороняє особливо важливі державні об'єкти, разом із заінтересованими державними органами проводить роботу для підвищення надійності охорони цих об'єктів;

19) забезпечує охорону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України;

20) здійснює контроль за додержанням громадянами паспортних правил, правил в'їзду, виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземців та осіб без громадянства;

21) організовує здійснення заходів щодо рятування людей, охорони їх безпеки, забезпечення громадського порядку, збереження майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та щодо ліквідації їх наслідків;

22) забезпечує участь органів внутрішніх справ у межах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля;

23) забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, бере відповідно до законодавства участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в окремих її місцевостях;

24) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

25) вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом , іншими міжнародними договорами України, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

26) розробляє і організовує виконання програм кадрового забезпечення органів внутрішніх справ та внутрішніх військ, вживає заходів до додержання дисципліни і законності в їх діяльності; організовує роботу навчальних закладів, наукових установ, що належать до сфери його управління;

27) вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців та працівників внутрішніх військ, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

28) організовує в установленому порядку матеріально-технічне забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, установ і організацій, що належать до сфери його управління, внутрішніх військ, контролює правильність використання ними матеріально-технічних ресурсів і коштів;

29) організовує в системі МВС України роботу з питань фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної діяльності;

30) вносить відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо будівництва об'єктів адміністративного, виробничого, соціально-побутового, військового призначення та житла для забезпечення діяльності його системи, здійснює контроль за цим будівництвом;

31) бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує впровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення озброєнь, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

31-1) організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв'язку; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 31-1 згідно з Указом Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

32) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

33) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери його управління;

34) організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;

35) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, в органах внутрішніх справ і внутрішніх військах;

36) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. МВС України має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) перевіряти додержання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами правил пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, дозвільної системи;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6) займатися відповідно до законодавства господарською діяльністю.

6. МВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управління МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи, а також підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.

7. МВС України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

8. МВС України у межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти МВС України підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та громадянами.

МВС України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. МВС України очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставленої мети;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

4) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду Державного секретаря МВС України (далі - Державний секретар);

5) затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіт Державного секретаря про їх виконання;

6) підписує нормативно-правові акти Міністерства;

7) приймає за поданням Державного секретаря рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

8) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

9) погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;

10) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його перших заступників та заступників;

11) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників органів внутрішніх справ;

12) погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції щодо:

призначення на посади перших заступників та заступників Державного секретаря;

розподілу обов'язків між першими заступниками і заступниками Державного секретаря;

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних та на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів), призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

13) вносить пропозиції до Кабінету Міністрів України про утворення та ліквідацію вищих навчальних закладів МВС України;

14) призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад керівників відповідних головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті;

15) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. ( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

10. Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення діяльності МВС України здійснюється Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має перших заступників та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перші заступники та заступники призначаються на посаду на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов'язки між першими заступниками та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, покладених на МВС України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника МВС України та члена Кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на МВС України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі МВС України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу центрального апарату Міністерства;

2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани роботи МВС України, організовує і контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство, інших документів і подає їх на розгляд Міністрові;

4) організовує розроблення проектів нормативно-правових актів МВС України та подає їх на підпис Міністрові;

5) організовує та контролює виконання законів України, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України; бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

7) забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах центрального апарату МВС України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

8) забезпечує взаємодію центрального апарату МВС України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

9) забезпечує співробітництво МВС України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

10) координує і контролює роботу територіальних та на транспорті органів МВС України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

11) за погодженням з Міністром приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних та на транспорті органів МВС України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку їх керівників;

12) організовує роботу з документами в Міністерстві;

13) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату МВС України, визначає відповідальність їх керівників;

14) подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з Міністром пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Державного секретаря;

15) призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату МВС України та за пропозицією Міністра працівників патронатної служби;

16) розглядає питання про присвоєння працівникам апарату Міністерства відповідних рангів державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

17) формує і затверджує кадровий резерв Міністерства, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів, звітує перед Міністром з цього питання;

19) розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату МВС України і його територіальних органів, та інформує Міністра про їх використання;

20) здійснює за погодженням з Міністром функції з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;

21) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки органів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС України в межах повноважень, передбачених законом;

22) забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки МВС України;

23) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

24) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності МВС України.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери діяльності МВС України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції МВС України;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань. ( Пункт 10 в редакції Указу Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МВС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його перших заступників та заступників за посадою, інших керівних працівників Міністерства, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС України. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у Міністерстві можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.

Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників центрального апарату МВС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату МВС України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Указу Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

Штатний розпис та кошторис видатків центрального апарату МВС України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів України. ( Абзац третій пункту 13 в редакції Указу Президента N 1248/2001 від 24.12.2001 )

14. МВС України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України В.ЛИТВИН