Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
з метою усунення випадків ухилення окремих
підприємств, створених за участю іноземних
інвесторів, від сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 1998 р., N 33, ст. 226; 1999 р., N 31, ст. 248):

1) частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України";

2) абзаци другий і третій частини третьої статті 12 виключити;

3) абзац другий частини першої статті 18 після слова "законодавством" доповнити словами "(крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності)";

4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова "спрямованих на захист інвестицій" замінити словами "які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів)".

2. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 20, ст. 149):

1) абзац другий пункту 1.2 статті 1 доповнити словами "незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій";

2) підпункт 7.2.4 пункту 7.2 статті 7 доповнити абзацом такого змісту:

"Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку або передбачає його сплату в іншому, ніж визначено цим Законом, порядку, втрачають право на нарахування податку, податковий кредит та складання податкової накладної, а також на отримання відшкодування за податковий період, в якому відбувся такий перехід. Це правило поширюється також на підприємства з іноземними інвестиціями, звільнені від сплати податку";

3) абзац одинадцятий пункту 11.5 статті 11 доповнити словами "а також товарів, які ввозяться (пересилаються) підприємством з іноземними інвестиціями незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій".

3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97):

1) статтю 2 після слів "валютному" та "валютного" доповнити відповідно словами "і митному" та "і митного";

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 1-4 та частини першої статті 5, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ).

Судові рішення про застосування до підприємств з іноземними інвестиціями, їхніх дочірніх підприємств, а також філій, відділень та інших відокремлених підрозділів державних гарантій захисту інвестицій, винесені на підставі законодавчих актів, зазначених у статті 4 цього Закону, підлягають виконанню виключно в частині, що не суперечить цьому Закону".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2899-III