Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 серпня 2000 р. N 1276
Київ

Про внесення змін і доповнень до
постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 та
від 31 грудня 1993 р. N 1094

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1306 від 10.10.20
01 - набуває чинності з 01.01.2002 року )

З метою удосконалення діяльності Державної автомобільної Інспекції Міністерства внутрішніх справ та забезпечення захисту інтересів власників транспортних засобів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650) та Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1094 (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 119), зміни і доповнення, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 1 пункту 2 змін і доповнень, який набирає чинності з 1 жовтня 2000 року.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2000 р. N 1276

Зміни і доповнення,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388 та
від 31 грудня 1993 р. N 1094

1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388;

1) у абзаці першому пункту 8:

після слів "придбання транспортного засобу" доповнити словами "оцінку його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом, Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має відповідні документи";

доповнити абзац реченням: "Не приймаються до реєстрації транспортні засоби, зібрані (складені) з вузлів та агрегатів серійних транспортних засобів без дотримання вимог Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 );

2) абзац перший пункту 11 викласти у такій редакції:

"11. Транспортні засоби дипломатичних і торговельних представництв, консульських установ іноземних держав та їх персоналу (з числа іноземних громадян), а також іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з чинними міжнародними договорами України, реєструються (перереєстровуються) і знімаються з обліку підрозділами ДАі за клопотанням Генеральної дирекції Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв";

3) у пункті 13 слова "спеціально уповноважених підприємств, установ та організацій, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху МВС та інших, визначених Кабінетом Міністрів України підприємств, установ та організацій";

4) у пункті 14:

абзац перший після слів "обліковим даним" доповнити словами "перебування в розшуку за наявною інформацією баз даних викраденого транспорту";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо органом внутрішніх справ буде встановлено, що ідентифікаційні номери кузова (рами) транспортного засобу підроблені після його викрадення або угону, то в підрозділ ДАі, який проводив реєстрацію зазначеного транспортного засобу, у місячний термін після повернення його законному власникові органом внутрішніх справ надаються підтверджувальні документи (з додатком відповідних фотографій підроблених ідентифікаційних номерів та висновку експертного дослідження), на підставі яких зазначеним підрозділом ДАі виноситься аргументований висновок про його подальшу експлуатацію з внесенням відповідних відміток у реєстраційні документи";

5) у пункті 15:

абзац перший доповнити словами "дозволи на встановлення на транспортних засобах спеціальних світлових і (або) звукових сигнальних пристроїв та погодження щодо розміщення реклами відповідно до законодавства" та реченням: "У свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів ідентифікаційний номер двигуна не зазначається";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо власник транспортного засобу передав в установленому порядку право користування і (або) розпорядження ним іншій фізичній або юридичній особі, їм видається підрозділами ДАі тимчасовий реєстраційний талон на період дії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження. При цьому у графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона робиться запис "Дійсний до _________ за наявності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу /технічного паспорта/ серія____N_________". Один екземпляр копії документа, який підтверджує право користування і (або) розпорядження транспортним засобом, залишається у підрозділі ДАі";

6) у пункті 16:

доповнити пункт новим абзацом шостим такого змісту:

"серії ІТ - на транспортні засоби іноземних організацій, що забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та представляють державні, недержавні та міжнародні організації, які уклали договір (контракт) з донором (державами, урядами іноземних держав, а також установами, фондами, уповноваженими урядами іноземних держав та міжнародними організаціями, що надають Україні технічну допомогу), згідно з чинними міжнародними договорами України. Підставою для присвоєння зазначених номерних знаків є свідоцтво про акредитацію організації, яка забезпечує реалізацію програми (проекту) міжнародної технічної допомоги, видане Мінекономіки".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

7) пункт 23 викласти у такій редакції:

"23. Реєстрація транспортних засобів за юридичними особами, які мають від 1 до 9 одиниць транспортних засобів включно, проводиться за умови забезпечення цих засобів місцями для стоянки і зберігання. Наявність місця стоянки та зберігання підтверджується договором оренди або іншими документами.

За наявності у юридичної особи більше 9 одиниць транспортних засобів, що дислокуються в одному населеному пункті, створюється автогосподарство. Для його відкриття необхідно мати огороджену територію з місцями для стоянки, зберігання, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; призначається керівник автогосподарства та вводяться посади фахівця з безпеки дорожнього руху, відповідальних за зберігання, технічне обслуговування та експлуатацію транспортних засобів";

8) у пункті 38:

абзац перший замінити чотирьма абзацами такого змісту:

"38. Перереєстрація, реєстрація переобладнаних транспортних засобів, у тому числі самостійно, проводиться на підставі документів про відповідність їх вимогам безпеки дорожнього руху та документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни). Документами про відповідність переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху є:

свідоцтво, або його ксерокопія, про погодження конструкції транспортного засобу, видане відповідно до пункту 25 цих Правил на даний вид переобладнання, що подається разом з актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 6,7,8 до цих Правил;

акт технічної експертизи за формою згідно з додатком 9 до цих Правил, виданий лабораторією або технічним (випробувальним) центром, акредитованими в системі УкрСЕПРО, ремонтним або сервісним підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО на послуги з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів;

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 7, 8 до цих Правил, який подається разом з документом про погодження переобладнання транспортного засобу. Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, проводиться з дозволу реєстраційних підрозділів ДАі".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

абзац восьмий доповнити словами "чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС";

доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна здійснюється у разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються";

9) у пункті 41:

абзац третій після слів "правоохоронними органами" доповнити словом "України";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо під час перевірки ідентифікаційних номерів вузлів і агрегатів за наявною інформацією баз даних розшукуваного транспорту буде встановлено, що транспортний засіб розшукується правоохоронними органами іноземних держав, підрозділ ДАі вилучає свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт), оформляє відповідні документи про цей факт і передає усі матеріали до відповідного органу внутрішніх справ для проведення розслідування. Підрозділ ДАі видає власнику тимчасовий реєстраційний талон терміном на 1 рік, у графу "Особливі відмітки" якого вноситься запис "Розшукується інтерполом. Зняття з обліку заборонено до закінчення перевірки". Після проведення органом внутрішніх справ повної перевірки за зазначеним фактом (з обов'язковим інформуванням ініціатора розшуку) управлінням Державтоінспекції головних управлінь (управлінь) МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі за наявності підстав у порядку, встановленому МВС, виноситься аргументований висновок про подальшу експлуатацію транспортного засобу та здійснюється заміна тимчасового реєстраційного талона на свідоцтво про реєстрацію з внесенням до нього відповідних відміток";

10) Додаток 5 до Правил викласти у новій редакції (додається);

11) Доповнити Правила додатками 7, 8 та 9 (додаються).

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1306 від 10.10.2001 - набуває чинності з 01.01.2002 року )

Додаток N 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2000 р. N 1276)

Вимоги
до транспортних засобів, що переобладнуються
для перевезення пасажирів

1. Автомобілі-фургони, переобладнані в автобуси для перевезення пасажирів на регулярних автобусних маршрутах, повинні відповідати вимогам ГОСТу 28345-89 (для мікроавтобусів з кількістю пасажирських місць від 9 до 16) та ГОСТу 27815-88 (для автобусів з кількістю пасажирських місць понад 16).

2. Автомобілі-фургони, переобладнані в спеціальні транспортні засоби, які використовуються для перевезення ремонтних бригад, спеціалістів тощо і не призначені для перевезення пасажирів на регулярних автобусних маршрутах, повинні відповідати таким вимогам:

1) перегородку між кабіною водія і вантажним відділенням автомобіля з суцільнометалевим кузовом необхідно демонтувати. Дозволяється встановлювати перегородку висотою не більше ніж 1200 мм від рівня підлоги;

2) розташування сидінь і проходи повинні відповідати вимогам ГОСТу 28345-89, якщо кількість пасажирських місць не більше 16 і ГОСТу 27815-88 для більшої кількості пасажирських місць;

3) сидіння мають бути промислового виготовлення, які призначені для встановлення на пасажирських транспортних засобах і відповідають за розмірами - вимогам ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88, за міцністю-ДСТУ 2543-94;

4) кріплення сидінь до силових елементів основи кузова здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 2543-94;

5) у пасажирському салоні встановлюються вікна з травмобезпечного скла;

6) аварійні виходи (вікна, двері, люки) обладнуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

Аварійні виходи позначаються написом "Аварійний вихід", виконаним ззовні та зсередини транспортного засобу.

Вікна, передбачені як аварійні виходи, повинні мати розміри не менше ніж 700х500 мм та розміщуватися на протилежних сторонах кузова транспортного засобу;

7) пасажирські двері обладнуються замками автомобільного типу, які відчиняються ззовні та з середини. Транспортні засоби у зоні дверного прорізу обладнуються поручнями та сходинками за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88;

8) конструкційні рішення протипожежного захисту виконуються за вимогами ГОСТу 28345-89 або ГОСТу 27815-88.

3. Переобладнані автомобілі-фургони для перевезення пасажирів з кількістю пасажирських місць до 8 повинні відповідати вимогам підпунктів 3) - 5) та 7), 8) пункту 2.

4. Кузови-фургони спеціалізованих вантажо-пасажирських автомобілів, які призначені для перевезення вантажів та ремонтних бригад, спеціалістів тощо, повинні відповідати вимогам підпунктів 2) - 8) пункту 2 та додатково обладнуються:

1) окремими дверима для входу і виходу пасажирів розмірами не менш як 650х1650 мм;

2) аварійним виходом (люк, вікно) розмірами не менш як 500х700 мм;

3) індивідуальними місцями для сидіння пасажирів;

4) пристроями для захисту від травмування у разі можливого зсуву вантажу або встановленого обладнання;

5) додатковими зовнішніми верхніми габаритними ліхтарями білого кольору в передній частині і червоного кольору у задній частині фургона за вимогами ГОСТу 8769-75;

6) пасажирський салон повинен мати внутрішнє облицювання, покриття підлоги, освітлення, вентиляцію, обігрів та світловий або звуковий зв'язок з водієм.

5. Встановлення газових балонів для стисненого природного газу чи для зрідженого нафтового газу та наявність будь-яких пристроїв і елементів паливної системи в пасажирських салонах транспортних засобів допускається тільки в спеціальному газонепроникному і герметично ізольованому від пасажирського салону кожусі (відсіці), який повинен мати вентиляційні канали, виведені в атмосферу.

Додаток N 7
до Правил державної реєстрації та обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх тилів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

Акт N____
приймання-передачі транспортного засобу (ТЗ),
переобладнаного для роботи на зрідженому
нафтовому газі (ЗНГ)

Модель транспортного засобу: до переобладнання___________________________________________________________________________

після переобладнання___________________________________________________________________________________________________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) ТЗ зменшено на______________________________________________________________________

(вказати, на яку вагу вантажу (кг) або на яку кількість пасажирів (чол.) зменшено)

     ---------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|------------------------------+------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих

вузлів і комплектуючих, відповідає акту приймання-передачі ТЗ на

переобладнання_______________________________________________ від________________.

(номер акта) (дата)

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної документації

підприємства-виробника __________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника, позначення ГБО,

________________________________________________________________________________________________________________________

номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту)

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блоку арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного відділення.

   ------------------------------------------------------------------
| Газові балони | Газовий | Карбюратор- |
|------------------------------| редуктор |змішувач, змішувач |
|позна-|повна |завод-|посвід-|або редуктор-|газу (виробник, |
|чення |міст- |ський |чені до| випарник | позначення) |
|балона|кість, л|номер |(дата) | (виробник, |або врізка газових |
| | | | | позначення) | форсунок |
|------+--------+------+-------+-------------+-------------------|
|------+--------+------+-------+-------------+-------------------|
------------------------------------------------------------------

Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимогам**) _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ)

"___"________200__ р.


        МП                                
  
Представник підприємства, що виконало
переобладнання (або перевірку
відповідності)
____________        __________         ____________
(посада)                     (підпис)                (прізвище,
                                                                 ім'я,
                                                               по батькові)

ТЗ отримано замовником__________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - назва підприємства,

організації, адреса;

________________________________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

"___"_______200__ р. Представник замовника________________________________________________________________________________

(для юридичних

________________________________________________________________________________________________________________________

осіб - посада, підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на ЗНГ,_________________________________________________________

(назва, номер дозволу територіального управління

________________________________________________________________________________________________________________________

Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/кв. см) та герметичності системи вентиляції блока арматури балона (за наявності). Запірна арматура справна (вентилі, клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

ГБО ТЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності.

"___"________200__ р.                                    
МП


 
Представник станції (пункту)
____________        __________              ____________
      (посада)                (підпис)                   (прізвище,
                                                                      ім'я,
                                                                     по батькові)

Паливну систему газобалонного ТЗ відрегульовано. ТЗ придатний для експлуатації.

"___"________200__ р.


         МП                                  
Представник підприємства, що виконало
переобладнання (або перевірку
відповідності)
____________          __________           ____________
       (посада)                 (підпис)                 (прізвище,
                                                                      ім'я,
                                                                    по батькові)

Акт приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції як один із документів для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі.

* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 червня 1995 р. N 568.

** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту та технічної документації підприємства-виробника ГБО ТЗ.

Додаток N 8
до Правил державної реєстрації та
обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок
і моделей, причепів, напівпричепів
та мотоколясок

Акт N____
приймання-передачі транспортного засобу (ТЗ),
переобладнаного для роботи на стисненому
природному газі (СПГ)

Модель транспортного засобу: до переобладнання_____________________________________________________________________________

після переобладнання_____________________________________________________________________________________________________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) ТЗ зменшено на ______________________________________________________________________

(вказати, на яку вагу вантажу (кг) або на яку кількість
пасажирів (чол.) зменшено)

     ---------------------------------------------------------
| Номер шасі (рами) | Номер кузова |
|------------------------------+------------------------|
| | |
---------------------------------------------------------

Комплектація ТЗ, з урахуванням повернених замовнику демонтованих

вузлів і комплектуючих, відповідає акту приймання-передачі ТЗ на

переобладнання_______________________________________________ від ________________.

(номер акта) (дата)

ТЗ укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням (ГБО) відповідно до технічної документації

підприємства-виробника __________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника, позначення ГБО,

________________________________________________________________________________________________________________________

номер ТУ* або висновку ДержавтотрансНДІпроекту)

Додаткове електрообладнання та система аварійного скиду газу з моторного відсіку відповідає нормативним вимогам.

----------------------------------------------------------------------------
| Газові балони | Газові | Карбюратор- |
|----------------------------------------------| редуктори| змішувач, |
|позна-|вага |міст- |за- |пос- |за- |пос- |(виробник, |змішувач газу |
|чення |одно- |кість |вод- |від- |вод- |від- |позначення)| (виробник, |
|балона|го |одного|ський|чений |ський|чений | |позначення) або|
| |бало- |бало- |номер|до |номер|до | |врізка газових |
| |на, кг|на, л | |(дата)| |(дата)| | форсунок |
|------+------+------+-----+------+-----+------+-----------+---------------|
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
| | | |-----+------+-----+------| | |
----------------------------------------------------------------------------

Підприємство, що виконало переобладнання ТЗ (або перевірку відповідності нормативним вимогам**) _______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва, адреса, реєстраційний номер свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ)

"___"________200__ р.


      МП                         
Представник підприємства, що виконало
переобладнання (або перевірку
відповідності)
____________         __________             ____________
      (посада)               (підпис)                     (прізвище,
                                                                        ім'я,
                                                                     по батькові)

ТЗ отримано замовником_________________________________________________________________________________________________

(для юридичних осіб - назва підприємства, організації, адреса;

_______________________________________________________________________________________________________________________

для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

"___"_______200__ р. Представник замовника_______________________________________________________________________________

(для юридичних

_______________________________________________________________________________________________________________________

осіб - посада, підпис, прізвище; для фізичних осіб - підпис)

Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ТЗ, що працюють на СПГ,________________________________________________________

(назва, номер дозволу територіального управління

_______________________________________________________________________________________________________________________

Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності ГБО ТЗ стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 кг/кв.см), опресування ГБО під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 200 кг/кв.см) і вакуумну перевірку. Запірна арматура справна (вентилі, клапани, редуктори, електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано. ГБО ТЗ відповідає нормативним вимогам до герметичності.

"___"________200__ р.                             
МП


Представник станції (пункту)
____________          __________           ____________
       (посада)              (підпис)                   (прізвище,
                                                                     ім'я,
                                                                   по батькові)

Паливну систему газобалонного ТЗ відрегульовано. ТЗ придатний для експлуатації.

"___"________200__ р.


        МП                           
Представник підприємства, що виконало
переобладнання (або перевірку
відповідності)
____________               __________                ____________
       (посада)                     (підпис)                      (прізвище,
                                                                               ім'я,
                                                                              по батькові)

АКТ приймання-передачі ТЗ надається Державтоінспекції як один із документів для реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на стисненому природному газі.

* Технічні умови мають бути погоджені ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу відповідно до статей 30, 32 Закону України "Про дорожній рух" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 червня 1995 р. N 568.

** Підприємствам, що мають свідоцтва про узгодження конструкції ТЗ, дозволено перевіряти ТЗ, переобладнані іншими юридичними і фізичними особами, на відповідність вимогам ТУ* або висновку ДержавтотрансНДіпроекту та технічної документації підприємства-виробника ГБО ТЗ.


Номери актів технічної                                                      
експертизи фіксуються у
відповідній реєстраційній
книзі установи, що надає ці
акти технічної експертизи


Додаток N 9
до Правил державної реєстрації
та обліку автомобілів,
автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх
типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів
та мотоколясок

____________________________________________________________________________________________
(назва підприємства)
______________________________________________________________________________________________
(реквізити документа, що дає право на виконання експертизи)

АКТ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
про відповідність технічного стану транспортного
засобу вимогам безпеки дорожнього руху

N_______________ "____"__________200___р.

Транспортний засіб _______________ марка (модель) _________________________________________________________________________

шасі (рама) N_______________________ кузов N _____________________________________________________________________________

1. Транспортний засіб переобладнаний______________________________________________________________________________________

(самостійно)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, яке виконало переобладнання)

2. Переобладнання виконано шляхом установки (заміни): _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дозвіл на виконання переобладнання відповідно до ст. 32 Закону України "Про дорожній рух" надано

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва організації, яка видала дозвіл, номер, дата)

4. Висновок про відповідність конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам, викладеним у дозволі на

переобладнання:________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

5. Результати перевірки технічного стану транспортного засобу на відповідність вимогам ДСТУ-3649-97 та Правил дорожнього

руху: ___________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

6. Узагальнений висновок про відповідність переобладнаного транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього

руху:___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника установи ________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 
 МП                                                                                                                               "___"_______________200___р.

                                                              (дата видачі)