Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 521 від 28.12.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21.01.2002 р. за N 49/6337

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень до форми
Свідоцтва про сплату єдиного податку та
Порядку його видачі

З метою сприяння розвитку малого підприємництва та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 752/4045, що додаються.

2. Унести зміни та доповнення до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 752/4045, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. З метою економії бюджетних коштів дозволити в 2002 році використання поряд з бланками Свідоцтва та Довідки, затверджених цим наказом, бланків Свідоцтва про сплату єдиного податку та Довідки про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 752/4045.

4. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Начальнику Головного управління масово - роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.12.2001 N 521

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2002 р. за N 49/6337

Зміни та доповнення
до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку

1. В абзаці четвертому пункту 2 слова "на квартал" замінити словами "на зазначений в заяві термін, але в межах календарного року".

2. Пункт 3 вилучити, у зв'язку з цим пункти 4 - 10 вважати пунктами 3 9.

3. У пункті 3 слова "в залежності" замінити словом "незалежно".

4. Абзац другий пункту 6 вилучити.

5. Додатки 1 - 3 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку викласти в новій редакції, що додається.

 Начальник Головного
управління оподаткування
фізичних осіб Державної податкової
адміністрації України                                                                                                                                                                                               С.I.Лекарь
 

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 січня 2002 р. за N 49/6337

КОРІНЕЦЬ СВІДОЦТВА Серія N 000000
(нумерація друкарським способом)

                                                -------------------------------
Свідоцтво видане ________________________________________________________________________ -------------------------------

(ідентифікаційний номер)

__________________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер свідоцтва про
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи)

на підставі документа _______ від ________ N _______, що засвідчує

сплату _____ грн. єдиного податку.

Свідоцтво одержано " ___ " ______ 200 _ року________________________________________________________________________________
(підпис платника єдиного податку)

------------------------------------------------------------------------- Лінія відрізу ------------------------------------------------------------------------

Серія N 000000
(нумерація друкарським
способом)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про сплату єдиного податку
" _____ " _____________ 200 __________ року
(літерами) (літерами)

1. Видане суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі --------------------------------------------------------------------(ідентифікаційний номер)

________________________________________________________________________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)

2. Термін дії Свідоцтва 200 ______________________________________________________________________________________________ рік
(літерами)

3. Вид або види діяльності _________________________________________________________________________________________________

4. Місце здійснення діяльності _____________________________________________________________________________________________

5. Назва органу державної податкової служби, що видав

Свідоцтво, ______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
(прізвище, ініціали керівника органу
державної податкової  служби)

М.п.

__________________
(підпис)М.п.

СВІДОЦТВО ДІЙСНЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

 Начальник Головного управління
оподаткування фізичних осіб
Державної податкової адміністрації України                                                                                                                                                          .I.Лекарь
 

Додаток 1
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

До державної податкової інспекції
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

               від ______--------------------------------
-------------------------------
(ідентифікаційний номер)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта
малого підприємництва - фізичної особи)
Контактний телефон _______________________
Свідоцтво про державну реєстрацію як
суб'єкта підприємництва __________________
(дата видачі та номер)

ЗАЯВА
про право застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності

1. Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обіку та звітності суб'єктів малого підприємництва" в

редакції від 28 червня 1999 року N 746/99 прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування,

обліку та звітності на 200________________________________________________________________________________________________ рік
(літерами)

2. Вид або види діяльності _________________________________________________________________________________________________

3. Місце здійснення підприємницької діяльності ______________________________________________________________________________

4. Дата переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності_________________________________________________________ *
(назва місяця)

5. Мені відомі положення Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою,

граничний щомісячний термін сплати єдиного податку та сума єдиного податку, належна до щомісячної сплати.

6. Простроченої заборгованості зі сплати податків та інших обов'язкових платежів немає.

7. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг) з початку календарного року становив ____________________________________________________________________________грн.(сума словами в гривнях)

8. Чисельність працівників на день складання заяви становить _____ чол., з якими укладено трудові угоди, зареєстровані

в установленому порядку.

9. Поіменний склад осіб, які перебуватимуть у трудових відносинах, та їх ідентифікаційні номери з Державного реєстру

фізичних осіб - платників податків:

9.1. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.2. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

9.3. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

9.4. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

9.5. _________________________________________________________ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.6. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.7. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

9.8. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

9.9. _________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

9.10. ________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

10. Мені відомі вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з

громадян з доходів, які нараховуватимуться і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність направлення до

державного податкового органу відомостей про виплачені доходи за формами N 2 та N 8-ДР.

_____________

(* Цей абзац заповнюється тільки новоствореним суб'єктом підприємницької діяльності)

Суб'єкт малого підприємництва __________________________________________________________________________________ М.п.(підпис, дата)

Додаток 2
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

     КОРІНЕЦЬ ДОВІДКИ Серія N 000000                                                       
Довідка видана ________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
платника єдиного податку)

(нумерація друкарським
способом)
-------------------------------
-------------------------------
(ідентифікаційний номер)

для підтвердження, що _________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
-------------------------------
-------------------------------
(ідентифікаційний номер)

перебуває в трудових відносинах із суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою, яка є платником єдиного податку

відповідно до Свідоцтва про сплату єдиного податку (серія ___ N ______ від "___"_____ 200 _ року ) Довідку одержано

"__ " ____________ 200 _ року ____________________________________________________________________________________________(підпис платника єдиного податку)

------------------------------------------------------------------------- Лінія відрізу -----------------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ДОВІДКА
про трудові відносини фізичної особи
з платником єдиного податку
" ___ " ________________ 200 __________ року
(літерами) (літерами)
1. ____________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
Серія N 000000
(нумерація друкарським способом)
-------------------------------
-------------------------------
(ідентифікаційний номер)
перебуває в трудових відносинах
діяльності - фізичною особою
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
із суб'єктом підприємницької
-------------------------------
-------------------------------
(ідентифікаційний номер)

яка відповідно до Свідоцтва про сплату єдиного податку

(серія __________ N _________ від " ___ " _______________________________________ 200____________ року) є

(літерами)
платником єдиного податку в 200 ______________________________________________________________ році
(літерами)

2. Вид або види діяльності _________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

3. Місце здійснення діяльності ______________________________________________________________________________________________

4. Назва органу державної податкової служби, що видав довідку, _________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________ __________________
(прізвище, ініціали керівника органу державної податкової служби)
М.п.
(підпис)

ДОВІДКА ДІЙСНА ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

Додаток 3
до Порядку видачі Свідоцтва
про сплату єдиного податку,
затвердженого наказом
Державної податкової
адміністрації України
від 29.10.99 N 599

(у редакції наказу Державної
податкової адміністрації
України
від 28.12.2001 N 521)

До державної податкової інспекції
__________________________________________
(назва органу державної податкової служби)

               від ______ -------------------------------
-------------------------------

(ідентифікаційний номер)
__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові платника
єдиного податку)

ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва -
фізичної особи - платника єдиного податку
за ____________ квартал 200 ___ року
(літерами)

1.Види підприємницької діяльності, які здійснювалися мною у

звітному кварталі: ________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

(зазначаються згідно з порядковими номерами (кодами),
передбаченими в рішеннях відповідних місцевих рад)

2.Фактична чисельність працівників у звітному кварталі:

1-й місяць кварталу _____ чол.;

2-й місяць кварталу _____ чол.;

3-й місяць кварталу _____ чол.

3.Сума фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі:

відповідно до __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(назва, дата та номер платіжних документів)

у звітному кварталі сплачено __________________________________________________________________________________________ грн.

4.Обсяг виручки від реалізації _________________________ грн.

товарів (робіт, послуг) за звітний
квартал наростаючим підсумком з
початку терміну дії Свідоцтва про
сплату єдиного податку в
календарному році

 Суб'єкт малого підприємництва __________________________________________ М.п.

                                                                         (підпис, дата)