Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 523 від 28.12.2001

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2002 р. за N 38/6326

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень
до інструкції про прибутковий податок
з громадян

Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), на підставі статті 23 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", з метою уточнення деяких положень інструкції про прибутковий податок з громадян НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
28.12.2001 N 523

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2002 р. за N 38/6326

Зміни та доповнення
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

1. У пункті 2:

в абзаці п'ятому слова "українські карбованці" в усіх відмінках замінити словом "гривні";

у третьому реченні абзацу другого підпункту 2.1 слово "(нарахована)" вилучити;

в абзаці другому підпункту 2.3 слова "українські карбованці" замінити словом "гривні";

друге речення абзацу третього підпункту 2.3 доповнити словами "у якій мають бути зазначені перелік, кількість та вартість товарів, одержаних у рахунок оплати праці";

у прикладі 1 підпункту 2.3 слова "тис. карбованців", "тис. крб.", "крб." замінити словом "грн."; останні три нулі в числах вилучити; в абзацах третьому, четвертому прикладу 1 після слів "Продовження прикладу" цифру "2" замінити на цифру "1";

у прикладі 2 підпункту 2.3 слова "карбованцях", "крб.", "тис. крб." замінити словом "грн."; останні три нулі в числах вилучити; в абзаці другому прикладу 2 числа "1700" замінити числом "1,7"; в абзаці третьому прикладу 2 числа "2100", "2200", "2300" замінити відповідно числами "2,1", "2,2", "2,3".

2. У пункті 3:

у прикладі слова "карбованці", "крб.", "тис. крб." замінити словом "грн."; в абзаці другому прикладу числа "182500", "730", "54750" замінити відповідно числами "182,5", "0,73", "54,75"; в абзаці третьому прикладу число "36500" замінити числом "36,5"; в абзаці четвертому прикладу число "18480" замінити числом "18,48"; в абзаці п'ятому прикладу числа "998500", "576000", "182500", "240000", "138979" замінити відповідно числами "998,5", "576", "182,5", "240", "138,98"; в абзаці шостому прикладу числа "188430", "115200", "54750", 18480", "170180", "115200", "36500", "18480", "18250", "54750", "36500" замінити відповідно числами "188,43", "115,2", "54,75", "18,48", "170,18", "115,2", "36,5", "18,48", "18,25", "54,75," "36,5".

3. У пункті 5:

у прикладі підпункту 5.4.1 слова "карбованці", "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні два нулі вилучити;

у прикладі підпункту 5.5 слово "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні дві цифри вилучити;

у прикладі підпункту 5.13 слова "карбованців", "крб." замінити словом "грн." та в усіх числах останні дві цифри, а також знак "=" вилучити;

підпункт 5.22 після слів "відповідно до" доповнити словами "пункту 7.8 статті 7".

4. У пункті 6:

приклад підпункту 6.2.1 вилучити;

у прикладі підпункту 6.4 слова "карбованців", "крб." замінити словом "грн."; число "51200" замінити числом "512"; число "46000" замінити числом "170"; число "5200" замінити числом "342";

у підпункті 6.5 цифри "3),4),5),6),7)" вилучити;

у прикладі підпункту 6.5 слово "крб." замінити словом "грн."; число "26450" замінити числом "264"; число "23000" замінити числом "85"; число "4600" замінити числом "17"; число "3450" замінити числом "179".

5. У пункті 8:

у прикладах 1 та 2 слова "карбованці", "крб." замінити словом "грн."; у всіх числах останні дві цифри вилучити.

6. У пункті 9:

приклад та продовження прикладу замінити частинами такого змісту:

"Порядок проведення остаточного річного перерахунку прибуткового податку за місцем основної роботи:

а) визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу, яка складається із сум місячних сукупних оподатковуваних доходів (за винятком сум відповідно до пункту 5 цієї Інструкції) і яка зменшена на розмір пільг, наведених у пункті 6 цієї Інструкції;

б) визначається середньомісячний сукупний оподатковуваний дохід шляхом ділення сукупного річного оподатковуваного доходу на 12 місяців;

в) визначається сума прибуткового податку із середньомісячного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, наведеними в підпункті 7.1 пункту 7 цієї Інструкції;

г) визначається річна сума прибуткового податку шляхом множення значення прибуткового податку із середньомісячного сукупного оподатковуваного доходу на 12 місяців;

є) шляхом порівняння річної суми податку за перерахунком з фактично утриманою (сплаченою) за рік сумою податку визначається сума прибуткового податку, яка має бути доутримана і внесена до бюджету або визначається зайво утримана (сплачена), яка підлягає поверненню громадянину, або, за його згодою (заявою), зараховується до сплати майбутніх платежів прибуткового податку;

д) результати остаточного річного перерахунку оформлюються довідкою за формою згідно з додатком 3 на кожного працівника та звітом за формою згідно з додатком 11 до цієї Інструкції на всіх працівників.

Порядок проведення податковим органом остаточного річного перерахунку прибуткового податку:

а) визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу з усіх джерел за річною декларацією шляхом використання відомостей, наданих громадянином за формою 3 та надісланих підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомостей за формою N 2, яка зменшена на розмір пільг, якщо відповідні документи додані до декларації;

б) проводяться дії, зазначені в пунктах б, в, г, # Порядку проведення остаточного річного перерахунку прибуткового податку за місцем основної роботи";

абзац другий підпункту 9.1 після слів "остаточний розрахунок" доповнити словами "доходу (перерахунок прибуткового податку)";

в абзаці другому підпункту 9.3 слово "місячний" замінити словами "установлений законом".

7. У пункті 12:

абзац перший після слів "залишається на підприємстві" доповнити реченням такого змісту: "У разі необхідності надання до однієї податкової інспекції відомостей на декількох громадян може бути надіслана одна зведена довідка за формою N 2";

в абзаці шостому слова "не пізніше 30 днів" замінити словами "в установлений законом строк".

8. У пункті 13:

абзац четвертий замінити абзацом такого змісту:

"При здійсненні операцій з купівлі - продажу корпоративних прав та визначених законом цінних паперів слід керуватись частиною четвертою статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" в редакції пункту 3 Закону України від 29 листопада 2001 року N 2831-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування";

абзаци п'ятий та шостий вилучити.

9. У пункті 14:

в абзацах першому та четвертому підпункту 14.1.1 слова "не пізніше як через 30 днів" та "не пізніше 30 днів" замінити словами "в установлений законом строк"; в абзаці п'ятому слова "українські карбованці" замінити словом "гривні";

абзац четвертий підпункту 14.1.2 доповнити реченням такого змісту: "Форма патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним податковим органом України (додаток 8 до Інструкції про прибутковий податок з громадян)";

приклад у підпункті 14.2 замінити абзацом такого змісту:

"Обчислення прибуткового податку податковими органами провадиться у порядку згідно з пунктом 9 цієї Інструкції";

приклад у підпункті 14.4 вилучити.

10. У пункті 19:

в абзаці третьому підпункту 19.1.1 слова "Підсумкові дані" замінити словом "Дані";

в абзаці першому підпункту 19.4.1 друге речення замінити реченням такого змісту: "Періодичність перевірок установлюється відповідно до чинного законодавства";

абзац другий підпункту 19.4.1 вилучити;

у першому реченні абзацу другого підпункту 19.4.2 слова "в бухгалтерії" замінити словами "у відповідному підрозділі"; слова "записи по рахунку "Розрахунки з бюджетом" N 68 (у бюджетних установах - N 173)" вилучити;

в абзаці третьому підпункту 19.4.2 слова "(по кредиту рахунку "Розрахунки з бюджетом" N 68/173/)" вилучити;

в абзаці четвертому підпункту 19.4.2 слова "рахунку N 68 "Розрахунки з бюджетом" замінити словами "відповідного рахунку"; приклад та останній абзац підпункту вилучити;

в абзаці третьому підпункту 19.4.3 слова "керівником податкової інспекції" замінити словом "законодавством".

11. У пункті 20:

в абзаці четвертому слова "через нотаріальні контори за виконавчими написами або" вилучити.

12. У додатку 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян:

у таблиці до підпункту 1.1 після абревіатури "ЄДРПОУ" додати слова "або ідентифікаційний номер фізичної особи";

у таблиці до підпункту 1.2 після абревіатури "ЄДРПОУ" додати слова "або ідентифікаційний номер фізичної особи";

в абзаці першому підпункту 1.3 після слова "підприємницької" додати слова "приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної".

13. У додатку 2 до Інструкції про прибутковий податок з громадян:

після абревіатури "ЄДРПОУ" додати слова "або ідентифікаційний номер фізичної особи".

14. У додатку 3 до Інструкції про прибутковий податок з громадян:

після абревіатури "ЄДРПОУ" додати слова "або ідентифікаційний номер фізичної особи";

у підпункті 2.2 вираз "1, 5 і 10 розмірів мінімальної заробітної плати" замінити на вираз "1, 5, 10, 15 розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

15. У додатку 7 до Інструкції про прибутковий податок з громадян:

у назві додатка слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "платників податку";

в абзаці другому слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "платник податку".

16. Додаток 8 до Інструкції про прибутковий податок з громадян викласти в такій редакції:

"Порядок
видачі патентів на право здійснення підприємницької діяльності
на умовах фіксованої сплати прибуткового податку

Форма патенту про сплату фіксованого податку та порядок його заповнення затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 25.03.98 N 137 "Про затвердження форми патенту та порядку його заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.03.98 за N 196/2636".

17. У додатку 9 до Інструкції про прибутковий податок з громадян: у пункті 11 слово "крб." замінити словом "грн.".

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лєкарь