Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону України
№ 1667-IV від 6 квітня 200
4р.)

Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 6-7, ст.24 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 134/98-ВР від 03.03.98, ВВР, 1998, N 8, с
т.29
N 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, с
т.38
N 2979-III від 17.01.20
02 )

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Основні засади і принципи виборів

1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутати) обираються громадянами України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах.

2. Усього обирається 100 депутатів.

3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

4. Участь громадян України у виборах є добровільною. Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах.

Стаття 2. Види виборів

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, а також замість депутатів, які вибули.

Стаття 3. Право громадян України обирати та бути обраними до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1. Здійснення громадянами України права обирати і бути обраними до Верховної Ради Автономної Республіки Крим не залежить від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання в автономії, мовних або інших ознак.

2. Обмеження виборчих прав, що не передбачені Конституцією України та цим Законом, забороняються.

3. Право голосу на виборах мають громадяни України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, яким на день проведення виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець має один голос.

4. Не мають права голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають в місцях позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях.

5. Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути обраний громадянин України, що постійно проживає в Україні протягом останніх п'яти років, який має право голосу, на день виборів досяг вісімнадцяти років.

6. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

7. Військовослужбовці Збройних Сил, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, судді і прокурори, а також державні службовці можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення виконання службових повноважень на період виборчої кампанії. ( Частина сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 )

Стаття 4. Проведення виборів

1. Проведення виборів депутатів організовують виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

2. Вибори депутатів є рівними. Громадяни України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, беруть участь у виборах на рівних засадах.

3. Вибори депутатів є прямими. Депутати обираються безпосередньо виборцями. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі не допускається.

Стаття 5. Право висування кандидатів у депутати

Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, які мають право голосу. Це право реалізується ними як шляхом самовисування, так і через місцеві в Автономній Республіці Крим осередки політичних партій, що легалізовані відповідно до законодавства України (далі - місцеві осередки політичних партій), а також збори громадян і трудові колективи у порядку, визначеному цим Законом.

Розділ II

Організація виборів

Стаття 6. Порядок призначення виборів

1. Чергові вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим на останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

2. Позачергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим призначаються відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховною Радою України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

3. Рішення про проведення повторних виборів, а також виборів замість депутатів, які вибули, приймає виборча комісія Автономної Республіки Крим у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.

4. Оголошення про початок виборчої кампанії здійснює виборча комісія Автономної Республіки Крим відповідно до строків, визначених цим Законом.

Стаття 7. Утворення виборчих округів

1. Виборчі округи утворюються виборчою комісією Автономної Республіки Крим з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території автономії за пропозиціями відповідно міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим значення) і районних рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою України або самостійно в разі неподання таких пропозицій у встановлений нею строк.

2. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає виборча комісія Автономної Республіки Крим.

3. Відхилення кількості виборців від середньої по Автономній Республіці Крим кількості виборців у виборчому окрузі не може перевищувати десяти відсотків. Не допускається утворення виборчих округів з територій, які не межують одна з одною.

4. Повідомлення про утворення виборчих округів із зазначенням їх номера, центру, територіальних меж та кількості виборців у кожному виборчому окрузі публікується виборчою комісією Автономної Республіки Крим у загальнокримських засобах масової інформації не пізніш як за 90 днів до дня виборів.

Стаття 8. Утворення виборчих дільниць

1. Для проведення голосування і підрахунку голосів територія виборчих округів поділяється на виборчі дільниці.

2. Виборчі дільниці утворюються окружними виборчими комісіями за поданням районних і міських рад у межах території виборчих округів, а у разі відсутності таких подань - на підставі пропозицій відповідних міських голів або голів рад.

3. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 45 днів до дня виборів з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців. У разі коли вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, виборчі дільниці утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ).

4. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються в строк, визначений частиною третьою цієї статті, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Такі виборчі дільниці входять до складу виборчих округів за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.

5. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин.

6. Рішення окружної виборчої комісії про утворення виборчих дільниць, межі кожної виборчої дільниці, склад і місцезнаходження дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування доводяться до відома населення не пізніш як на п'ятий день після його прийняття.

Стаття 9. Виборчі комісії

1. Вибори організовують і проводять: виборча комісія Автономної Республіки Крим; окружні виборчі комісії; дільничні виборчі комісії.

2. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до Конституції України, цього Закону та інших законів України.

3. Ніхто не може втручатися у вирішення питань, віднесених до компетенції виборчих комісій, крім випадків, передбачених законами України.

Стаття 10. Утворення виборчих комісій

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим є органом по організації і проведенню виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і утворюється, як правило, одночасно з призначенням виборів, але не пізніш як за 120 днів до дня їх проведення. Строк повноважень виборчої комісії Автономної Республіки Крим - чотири роки. Виборча комісія Автономної Республіки Крим здійснює свої повноваження до утворення її нового складу. Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим утворюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим у складі 15 членів комісії за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

3. Члени виборчої комісії зі свого складу обирають голову, заступника голови та секретаря комісії. Голова, заступник голови, секретар комісії працюють на постійній основі.

4. Окружні виборчі комісії є юридичними особами. Вони утворюються рішеннями районних, міських рад за поданням відповідно голів рад або міських голів не пізніш як за 55 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

5. До складу окружних виборчих комісій включаються представники від місцевих осередків політичних партій, а також трудових колективів. Загальна кількість членів окружних комісій визначається кількістю поданих кандидатур, але не може бути меншою восьми.

6. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії.

7. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить окружну виборчу комісію, окружна виборча комісія утворюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніш як за 50 днів до дня виборів за поданням місцевих осередків політичних партій і трудових колективів, які діють на території відповідного виборчого округу.

8. Повноваження окружної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після визнання виборчою комісією Автономної Республіки Крим повноважень депутата, обраного у виборчому окрузі.

9. Дільничні виборчі комісії утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах рад не пізніш як за 45 днів до дня виборів, а у виняткових випадках, які зазначені в частині четвертій статті 8 цього Закону, не пізніш як за 5 днів до дня виборів, у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії за поданням відповідно сільського, селищного, міського голови чи голови районної в місті ради з включенням до складу цих комісій представників від місцевих осередків політичних партій, а також зборів громадян і трудових колективів, які висунули кандидатів для участі у виборах. Загальна чисельність членів дільничних виборчих комісій визначається кількістю поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою восьми. У разі коли вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться одночасно з виборами народних депутатів України, дільничні виборчі комісії утворюються відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ) і є спільними для виборів народних депутатів України та виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. ( Частина дев'ята статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 134/98-ВР від 03.03.98 )

10. На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, дільничні виборчі комісії утворюються у складі голови комісії, секретаря і 1-3 членів комісії.

11. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути членами однієї політичної партії.

12. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну виборчу комісію, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією не пізніш як за 40 днів до дня виборів за поданням відповідних місцевих осередків політичних партій, а також зборів громадян, трудових колективів.

13. Повноваження дільничної виборчої комісії закінчуються через 10 днів після реєстрації виборчою комісією Автономної Республіки Крим в установленому законом порядку депутата, обраного у відповідному виборчому окрузі.

Стаття 11. Повноваження виборчої комісії Автономної
Республіки Крим

Виборча комісія Автономної Республіки Крим:

1) здійснює на всій території Автономної Республіки Крим контроль за виконанням виборчого законодавства і забезпечує його однакове застосування;

2) очолює систему виборчих комісій, які утворюються для проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, спрямовує їх діяльність;

3) здійснює методичне забезпечення діяльності виборчих комісій;

4) розробляє і затверджує кошторис витрат на підготовку та проведення виборів, встановлює порядок використання коштів, виділених з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборів, вирішує питання матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, здійснює контроль за цільовим використанням коштів;

5) утворює виборчі округи, публікує список виборчих округів із зазначенням їх номерів, територіальних меж, центрів та кількості виборців у кожному виборчому окрузі;

6) встановлює форми протоколів засідань виборчих комісій, посвідчень та інших виборчих документів, передбачених цим Законом;

7) заслуховує повідомлення виборчих комісій, а також міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів;

8) підбиває підсумки виборів у цілому по Автономній Республіці Крим, інформує про них Верховну Раду Автономної Республіки Крим;

9) приймає рішення про проведення повторних виборів;

10) публікує списки обраних депутатів із зазначенням даних, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону;

11) видає посвідчення депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим особі, яку обрано депутатом;

12) приймає рішення про проведення виборів замість депутатів, які вибули, організовує проведення цих виборів;

13) розглядає звернення, заяви і скарги щодо рішень і дій або бездіяльності окружних та дільничних виборчих комісій, приймає по них рішення;

14) розглядає заяви юридичних та фізичних осіб стосовно питань, що віднесені до її компетенції, і приймає по них рішення;

15) контролює діяльність окружних виборчих комісій щодо питань забезпечення приміщеннями, транспортом, зв'язком, іншими засобами матеріально-технічного забезпечення виборів;

16) публікує дати початку і закінчення подання кандидатур до складу виборчих комісій, інформацію про утворення виборчих комісій, утворення виборчих округів, реєстрації кандидатів у депутати, інших заходів, визначених цим Законом;

17) визначає порядок використання загальнокримських засобів масової інформації у зв'язку з проведенням виборів;

18) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.

Стаття 12. Повноваження окружної виборчої комісії

Окружна виборча комісія:

1) здійснює контроль за виконанням виборчого законодавства на території відповідного виборчого округу;

2) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину нумерацію по виборчому округу, публікує їх список із зазначенням місцезнаходження;

3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

4) реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

5) забезпечує видання плакатів із біографічними відомостями про зареєстрованих кандидатів у депутати та тезами їх передвиборних програм;

6) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборчому округу, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів і доставку їх дільничним виборчим комісіям;

7) встановлює результати голосування та виборів у виборчому окрузі, приймає рішення про обрання депутата, видає йому відповідне тимчасове посвідчення;

8) повідомляє населення про результати голосування та виборів у виборчому окрузі через засоби масової інформації;

9) організовує проведення повторного голосування, а також виборів замість депутата, який вибув;

10) розглядає звернення, заяви, скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;

11) розподіляє кошти між дільничними виборчими комісіями; контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, відповідних місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань проведення виборів;

13) контролює достовірність підписів, зібраних на підтримку кандидатів у депутати по виборчому округу;

14) сприяє проведенню виборчої кампанії кандидатів у депутати на рівноправній основі; узгоджує з відповідними органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями порядок та місця розміщення агітаційних матеріалів; сприяє проведенню зустрічей кандидатів у депутати з виборцями на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, а також за місцем проживання виборців;

15) здійснює контроль за використанням виборчого фонду кандидатами у депутати відповідно до вимог цього Закону;

16) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви, скарги щодо організації та проведення виборів на території виборчого округу, приймає щодо них рішення, а в разі необхідності звертається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим або до суду;

17) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 13. Повноваження дільничної виборчої комісії

Дільнична виборча комісія:

1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;

2) забезпечує можливість ознайомлення виборців зі списком виборців, приймає і розглядає заяви про помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;

3) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;

4) створює умови для ознайомлення виборців зі списками кандидатів, зареєстрованих у виборчому окрузі, та їх передвиборними програмами;

5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;

6) організовує голосування на виборчій дільниці;

7) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;

8) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці і приймає по них рішення;

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Стаття 14. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчих комісій є їх відкриті засідання. Засідання комісії скликаються головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови комісії. У разі відсутності голови дільничної комісії виборчої дільниці, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік, засідання цієї комісії скликається секретарем комісії.

2. У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.

3. Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні - в міру необхідності.

4. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів осіб, що входять до складу комісії.

5. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.

6. На засіданнях комісій ведеться протокол, який підписується головою або головуючим на засіданні і секретарем комісії.

7. Особи, які входять до складу виборчої комісії і не погоджуються з прийнятим рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, яка є невід'ємним додатком до протоколу засідання.

8. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими.

9. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

10. На засіданнях комісій мають право бути присутніми кандидати в депутати, довірені особи кандидатів у депутати, офіційні спостерігачі громадських організацій України та інших держав, міжнародних організацій, а також представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

11. Приймати документи та звернення, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії. Усі документи та звернення реєструються в порядку, встановленому комісією.

12. Виборчі комісії можуть залучати для здійснення передбачених цим Законом функцій, виконання технічної роботи відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, які виділяються відповідним комісіям на підготовку і проведення виборів.

Стаття 15. Оскарження рішень виборчих комісій

1. Рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені місцевими осередками політичних партій, кандидатами у депутати та їх довіреними особами, а також виборцями до виборчої комісії вищого рівня, яка приймає рішення протягом трьох днів з моменту надходження скарги, а у разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше ніж за п'ять днів до виборів чи в день їх проведення - негайно; або оскаржені до суду протягом 10 днів після прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності на порушення цього Закону, якщо інший порядок оскарження не встановлено законом.

2. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня виборів.

3. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної Республіки Крим можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду.

4. Суди і органи прокуратури організовують свою роботу, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний для реалізації виборчих прав розгляд заяв та скарг.

5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають.

Стаття 16. Статус осіб, які входять до складу виборчих комісій

1. До складу виборчих комісій можуть входити громадяни України, які мають право голосу і не є кандидатами в депутати, їх довіреними особами, близькими та родичами кандидата у депутати (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри).

2. Ніхто не може бути одночасно членом більше ніж однієї виборчої комісії. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, кандидатом у депутати, довіреною особою кандидата в депутати її повноваження вважаються припиненими з дня такої реєстрації.

3. Протягом строку повноважень виборчої комісії зміни до її складу можуть вноситися органом, що утворив виборчу комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами, які входять до її складу, закону, смерті особи, що входить до складу комісії, або вибуття її за межі України на постійне місце проживання, припинення громадянства України, а також у зв'язку з особистою заявою особи про складення своїх повноважень у комісії або у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті.

4. Комісія може звернутися до органу, який її утворив, з пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує не менше двох третин від її складу. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися з пропозицією до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про заміну члена комісії, якщо за це проголосувало не менше двох третин від її складу.

5. Особи, які входять до складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим, працюють у комісії не на постійній основі, крім голови, заступника голови і секретаря. Виборча комісія має апарат, який утримується за рахунок коштів, що виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

Стаття 17. Оплата праці членів виборчих комісій

1. За рішенням окружної, дільничної виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар та окремі члени відповідної виборчої комісії можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці членів комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених для проведення виборчої кампанії.

2. Розмір заробітної плати членів виборчої комісії Автономної Республіки Крим, членів окружних та дільничних виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню заробітну плату за місцем основної роботи.

Розділ III

Списки виборців

Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та
уточнення

1. Списки виборців складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній виборчій дільниці. До списків виборців включаються всі громадяни України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, яким на день виборів виповнюється вісімнадцять років та які на момент складання списку постійно проживають на території відповідної виборчої дільниці і мають право голосу.

2. За відсутності точних відомостей про дату (місяць і день) народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.

3. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання виборця. Прізвища виборців зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці за місцем його постійного проживання.

4. Списки виборців, підписані керівником виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніше ніж за 30 днів до дня виборів. ( Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III від 17.01.2002 )

5. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків виборців дільничним виборчим комісіям несе особа, яка їх підписала.

6. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення, а також для перевірки їх правильності.

7. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу, громадянство та місце проживання. ( Частина сьома статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III від 17.01.2002 )

8. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються головою дільничної виборчої комісії із списку виборців.

9. Громадянам забезпечується можливість ознайомитися із списком виборців і перевірити правильність відомостей.

10. Кожний громадянин України має право оскаржувати рішення дільничних виборчих комісій про неправильності в списках виборців, у тому числі про невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення його із списку виборців, а також про допущені інші помилки. Заява виборця розглядається дільничною виборчою комісією у дводенний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або внесення змін до списку виборців може бути оскаржене до суду в установленому законом порядку.

Стаття 19. Випадки особливого порядку складання списків виборців

1. Списки виборців на виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, складаються дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.

2. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені не пізніш як за три дні до дня виборів.

Розділ IV

Висування і реєстрація кандидатів у депутати

Стаття 20. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

1. Право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, і реалізується місцевими осередками політичних партій та безпосередньо громадянами шляхом самовисування, а також зборами громадян і трудовими колективами.

2. Одна і та ж особа може бути висунута лише в одному виборчому окрузі.

Стаття 21. Порядок висування кандидатів у депутати

1. Кандидати у депутати висуваються на зборах (конференціях) місцевих осередків політичних партій, при цьому місцевий осередок політичної партії може висунути лише одного кандидата у депутати в кожному окрузі.

2. Збори (конференції) місцевих осередків політичних партій проводяться відповідно до статуту партій.

3. Громадяни України за умови додержання вимог, передбачених статтею 3 цього Закону, мають право на самовисування кандидатами у депутати шляхом подачі заяви до окружної виборчої комісії про бажання балотуватися кандидатом у депутати.

4. Збори громадян чи трудовий колектив можуть висунути одного кандидата в депутати у виборчому окрузі за місцем проживання або роботи.

5. Висування кандидатів у депутати починається за 80 днів і закінчується за 50 днів до дня виборів.

Стаття 22. Підписний лист

1. Підписні листи видаються окружними виборчими комісіями особам, які подали заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати або які висунуті зборами громадян, трудовими колективами та місцевими осередками політичних партій.

До початку збору підписів виборців на підписних листах, в яких має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи, яка була висунута або подала заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати, окружна виборча комісія проставляє дату видачі та свою печатку.

2. Зразок підписного листа на підтримку осіб, які подали заяву про намір балотуватися кандидатом у депутати або які висунуті зборами громадян, трудовими колективами, місцевими осередками політичних партій, затверджується виборчою комісією Автономної Республіки Крим і повинен містити такі відомості:

1) прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи і проживання, партійність особи;

2) порядковий номер і дату підпису;

3) прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження;

4) місце проживання;

5) номер і серію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

6) особистий підпис виборця.

3. Підписний лист підписується особою, відповідальною за збір підписів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, її адреси і номера телефону.

4. Окружні виборчі комісії мають право перевіряти достовірність підписів. Недійсними вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис. Якщо із зазначених причин кількість підписів стала меншою, ніж це необхідно, кандидатам у депутати пропонується у п'ятиденний строк доповнити підписні листи. Заяви щодо підписів приймаються окружною виборчою комісією не пізніш як на п'ятий день після подання до неї списків виборців.

5. Право ознайомлення із підписними листами мають лише члени виборчих комісій і в разі порушення справи в суді - учасники судового процесу.

Стаття 23. Порядок реєстрації кандидатів у депутати

1. Для реєстрації кандидата у депутати до окружної виборчої комісії подаються:

1) заява про бажання балотуватися кандидатом у депутати у відповідному виборчому окрузі із зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом несумісну із депутатським мандатом діяльність відповідно до Конституції України і законів України;

2) протокол зборів (конференцій) відповідних місцевих осередків політичних партій або протокол зборів громадян чи трудового колективу по висуненню кандидата у депутати за підписом головуючого та секретаря зборів (конференції); підписні листи встановленої форми за наявності не менш як 150 підписів виборців відповідного округу, які підтримують висування особи кандидатом у депутати; ( Пункт 2 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 134/98-ВР від 03.03.98 )

3) біографічні відомості кандидата у депутати;

4) виборча програма кандидата у депутати;

5) декларація про доходи і майно за попередній рік, складена за встановленою законодавством України формою;

6) особисте зобов'язання про складення повноважень депутата іншого представницького органу в разі обрання його депутатом (у випадку, якщо на час виборчої кампанії кандидат у депутати має такі повноваження).

2. Усі сторінки документів, що подаються для реєстрації, підписуються особою, яка виявила намір балотуватися кандидатом у депутати. Їй видається довідка, в якій зазначається дата і час прийняття документів.

3. Окружна виборча комісія не пізніше ніж на третій день після подання документів приймає рішення щодо реєстрації кандидата у депутати. У разі реєстрації кандидату у депутати видається відповідне посвідчення.

4. У разі усунення недоліків, які спричинили відмову в реєстрації кандидата в депутати, і подання необхідних документів до окружної виборчої комісії не пізніш як за три дні до закінчення визначеного цим Законом строку реєстрації кандидатів у депутати окружна виборча комісія повторно розглядає питання про реєстрацію цього кандидата і приймає відповідне рішення.

5. Прізвища зареєстрованих кандидатів у депутати нумеруються в окружній виборчій комісії відповідно до черговості реєстрації документів, що відповідають вимогам цього Закону, та із зазначенням відомостей про кандидатів у депутати, передбачених частиною четвертою статті 39 цього Закону, публікуються нею в друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території виборчого округу, не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації кандидатів у депутати.

6. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 45 днів до дня виборів.

Стаття 24. Вибуття кандидата в депутати з балотування

1. Кандидат у депутати може у будь-який час до дня виборів зняти свою кандидатуру, про що він подає письмову заяву до окружної виборчої комісії, яка зареєструвала його кандидатом у депутати.

Окружна виборча комісія скасовує своє рішення про реєстрацію кандидата в депутати у разі подачі кандидатом заяви про зняття своєї кандидатури або скасування суб'єктом, який висунув кандидата, свого рішення про його висунення чи втрати кандидатом відповідно до законодавства права балотуватися.

2. Окружні виборчі комісії скасовують рішення про реєстрацію кандидата у депутати за рішенням суду в разі порушення кандидатом у депутати цього Закону. Підставою для таких рішень можуть бути: втрата кандидатом у депутати громадянства України, набуття чинності судовим вироком за вчинення ним умисного злочину, реєстрація однієї й тієї ж особи кандидатом у депутати більше ніж в одному виборчому окрузі та в інших випадках порушення цього Закону.

3. Окружна виборча комісія, яка прийняла рішення про скасування свого рішення про реєстрацію кандидата у депутати, відразу повідомляє про це особу, щодо якої прийнято таке рішення, і надає їй копію цього рішення.

4. У разі смерті кандидата у депутати окружна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування.

Стаття 25. Гарантії діяльності кандидатів у депутати

1. Кандидат у депутати після його реєстрації у дні проведення зустрічей з виборцями та інших заходів, передбачених цим Законом, може за власним бажанням звільнятися від виконання виробничих або службових обов'язків з наданням йому неоплачуваної відпустки.

2. Кандидат у депутати має право бути присутнім на всіх передвиборних заходах, що проводяться на території виборчого округу, по якому він балотується, виступати як кандидат у депутати на передвиборних заходах, організованих ним або його довіреними особами, виборчою комісією, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також на заходах, організатори яких запросили його до виступу як кандидата у депутати.

3. За рішенням виборчої комісії з коштів, що виділяються на проведення виборів, за дні наданої неоплачуваної відпустки кандидату в депутати виплачується заробітна плата з розрахунку його середньої заробітної плати (посадового окладу) за основним місцем роботи за останні три місяці з урахуванням індексації. Порядок проведення виплат кандидату у депутати встановлює виборча комісія Автономної Республіки Крим разом з міністерством фінансів Автономної Республіки Крим.

4. Кандидат у депутати під час виборчої кампанії не може бути призваний на військову або альтернативну (невійськову) службу, військові збори та навчання.

5. Окружні виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів повинні сприяти кандидатам у депутати в організації зустрічей з виборцями, в одержанні необхідних інформаційних матеріалів соціально-економічного змісту.

Стаття 26. Довірені особи кандидата в депутати

1. Кандидат у депутати може мати не більше п'яти довірених осіб з числа громадян України, які мають право обирати, для допомоги йому в проведенні виборчої кампанії, ведення передвиборної агітації за обрання його депутатом, представлення інтересів кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також виборцями.

2. Кандидат у депутати після його реєстрації визначає довірених осіб і звертається в окружну виборчу комісію щодо їх реєстрації. У зверненні щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону, а також подається відповідна письмова згода цієї особи.

3. Окружна виборча комісія протягом трьох днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата у депутати і видає їм посвідчення встановленого зразка.

4. Кандидат у депутати має право в будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до окружної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повернувши в окружну виборчу комісію видане їй посвідчення і повідомивши про це кандидата у депутати.

5. Довірені особи за поданням кандидата у депутати звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час, необхідний для підготовки і проведення зборів та інших передвиборних заходів, передбачених цим Законом.

6. Повноваження довірених осіб починаються з дня їх реєстрації окружною виборчою комісією і закінчуються з дня, наступного за днем вибуття з балотування відповідного кандидата у депутати або після опублікування результатів виборів, у тому числі по відповідному виборчому округу.

7. Не допускається реєстрація довірених осіб з числа осіб, що проходять строкову військову службу або альтернативну (невійськову) службу, а також з числа військовослужбовців Збройних Сил, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, суддів і прокурорів, керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх заступників. ( Частина сьома статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III від 21.12.2000 )

Стаття 27. Офіційні спостерігачі

У заходах, пов'язаних з виборами і передбачених цим Законом, можуть брати участь офіційні спостерігачі від інших держав та міжнародних організацій, а також громадських організацій України і Автономної Республіки Крим та кандидатів у депутати. Статус цих офіційних спостерігачів визначається положенням, яке затверджується Центральною виборчою комісією.

Розділ V

Передвиборна агітація

Стаття 28. Форми і засоби передвиборної агітації

1. Громадяни України, місцеві осередки політичних партій, інші громадські організації, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів у депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію за або проти кандидатів у депутати на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.

2. Кандидати у депутати, їх довірені особи проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Окружна виборча комісія спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян сприяє проведенню таких зустрічей надає приміщення, завчасно сповіщає про час і місце зустрічей та здійснює інші необхідні заходи.

3. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законам України.

Стаття 29. Матеріали передвиборної агітації у виборчому окрузі

1. Окружна виборча комісія виборчого округу за рахунок коштів, що виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, не пізніш як за 30 днів до дня виборів забезпечує друкування передвиборних плакатів кандидатів у депутати, зареєстрованих у відповідному виборчому окрузі, у кількості однієї тисячі примірників на одного кандидата і передає кожному кандидату у депутати не менше трьох четвертих зазначеної кількості плакатів.

2. Порядок розміщення передвиборних плакатів погоджується з кандидатом у депутати або його довіреною особою. Окружна виборча комісія забезпечує розміщення цих плакатів на виборчих дільницях.

3. Для забезпечення виготовлення передвиборного плаката кандидат у депутати має подати до окружної виборчої комісії свою передвиборну програму обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала, а також автобіографію такого ж обсягу з висвітленням найбільш істотних результатів трудової діяльності, що не містять таємниць, які охороняються законом, та свою фотокартку (розмір встановлюється комісією).

4. Передвиборні плакати мають бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, не повинні містити неправдивих відомостей або комерційної реклами. Окружна виборча комісія погоджує з кандидатами у депутати тексти їх передвиборних плакатів, друкування яких вона забезпечує.

5. Кандидати у депутати мають право безперешкодно випускати плакати, листівки, буклети, інші агітаційні матеріали за рахунок коштів власного виборчого фонду.

6. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити інформацію про організацію, установу, осіб, які відповідають за їх випуск, а також вихідні дані установи, що здійснила друк, загальний тираж примірників.

7. Один примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів кандидати у депутати зобов'язані не пізніше ніж через три дні після їх виготовлення передати до окружної виборчої комісії з особистим підписом.

Стаття 30. Використання засобів масової інформації

1. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами, за винятком внутрішньопартійних нарад чи нарад груп підтримки кандидатів у депутати. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію про підготовку і проведення виборів.

2. Кандидатам у депутати надається право за рахунок коштів, які виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, користуватися засобами масової інформації в Автономній Республіці Крим, засновниками або одним із засновників яких є органи державної влади, державні організації та установи, органи місцевого самоврядування (далі - засоби масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування), в порядку, передбаченому цим Законом.

3. Перелік загальнокримських засобів масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування публікується виборчою комісією Автономної Республіки Крим за поданням Комітету з інформації Автономної Республіки Крим, а місцевих засобів масової інформації з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування - окружними виборчими комісіями за поданням відповідних місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування не пізніше закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати.

4. Встановлення порядку надання ефірного часу кандидатам у депутати здійснює виборча комісія Автономної Республіки Крим та окружні виборчі комісії з дотриманням принципу рівних можливостей для всіх кандидатів у депутати.

5. Ефірний час для ведення передвиборної агітації виділяється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, передбачених на проведення виборчої кампанії, і надається телерадіокомпаніями у робочі дні між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.

6. Розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних телерадіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір складається керівництвом телерадіокомпанії "Крим" за результатами жеребкувань, які проводяться виборчою комісією Автономної Республіки Крим. Цей розклад публікується в загальнокримських та місцевих засобах масової інформації.

7. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів кандидатів у депутати або політичної реклами не допускається. Політична реклама повинна бути відокремлена і означена як така.

8. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.

9. Кандидати у депутати мають право за рахунок коштів, які виділяються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим на проведення виборчої кампанії, на розміщення через окружну виборчу комісію своєї передвиборної програми обсягом до двох сторінок машинописного тексту, надрукованого через півтора інтервала, в однаковому поліграфічному виконанні в місцевих періодичних друкованих виданнях з державною участю, з участю органів місцевого самоврядування.

10. Черговість друкування передвиборних програм кандидатів у депутати встановлюється окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування.

11. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про кандидатів у депутати відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів, зобов'язані надати кандидатам у депутати, щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо, телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів.

12. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 31. Обмеження у проведенні передвиборної агітації

1. Під час виборчої кампанії кандидатам у депутати, в тому числі і тим, хто є працівниками радіо і телебачення, забороняється виступати на радіо і по телебаченню більше часу, ніж відведено для інших кандидатів у депутати.

2. Для кандидатів у депутати, в тому числі і тих, хто є працівниками друкованих засобів масової інформації, обсяг їх публікацій не може перевищувати обсяг, встановлений для інших кандидатів у депутати.

3. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише розміром власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для всіх кандидатів.

4. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється.

5. У разі розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконної агітації та вжиття заходів, передбачених законодавством України.

6. Не допускається участь у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб, у тому числі голів, заступників голів, секретарів та членів виборчих комісій.

7. Агітація в день виборів у будь-якій формі (розповсюдження виборчих листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти кандидатів або бойкотувати вибори) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня виборів поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.

8. Органи місцевого самоврядування, відповідні місцеві державні адміністрації відводять місця та обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування матеріалів передвиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про заходи виборчої кампанії. Забороняється розміщення таких матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

9. Телерадіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тим чи іншим кандидатам у депутати, їхнім передвиборним програмам.

10. Забороняється проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг.

11. За 10 днів до дня голосування забороняється оголошення в засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг кандидатів у депутати та інших прогнозів.

12. Кандидатам у депутати, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії:

підлеглих їм осіб (у робочий час);

службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.

Розділ VI

Фінансування виборчої кампанії

Стаття 32. Фінансування роботи виборчих комісій

Фінансування роботи виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, що передаються у розпорядження виборчої комісії Автономної Республіки Крим. Ці кошти використовуються виборчою комісією Автономної Республіки Крим відповідно до ухваленого нею кошторису витрат.

Стаття 33. Фінансування передвиборної агітації

1. Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, а також коштів кандидатів у депутати, пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, окружні виборчі комісії оплачують у випадках, передбачених цим Законом:

1) друкування передвиборних плакатів кандидатів у депутати;

2) публікацію в газетах передвиборних програм кандидатів у депутати;

3) час мовлення на радіо і телебаченні;

4) користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення зустрічей виборців з кандидатами у депутати, організованих виборчими комісіями.

3. Власний виборчий фонд кандидата у депутати утворюється за рахунок коштів кандидата у депутати, пожертвувань фізичних та юридичних осіб України.

Органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам і організаціям, органам місцевого самоврядування, іноземним юридичним і фізичним особам, анонімним особам, міжнародним організаціям та об'єднанням забороняється робити внески до виборчих фондів кандидатів.

4. Рахунки виборчих фондів відкриваються в установах банків за заявами кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати після їх реєстрації відповідними виборчими комісіями, про що повідомляються виборчі комісії. Інформація про відкриті рахунки виборчих фондів публікується у пресі. Кандидат у депутати визначає розпорядника виборчого фонду.

5. Контроль за надходженням та використанням коштів власного виборчого фонду кандидата у депутати здійснюється окружною виборчою комісією, податковими органами, а також установами банків, у яких відкрито відповідний рахунок.

6. Відповідна установа банку за зверненням кандидата у депутати, його довіреної особи, які відкривали рахунок, а також окружних виборчих комісій надає їм відомості про розміри та джерела надходжень до відповідного виборчого фонду.

7. Кошти, що надійшли до власного виборчого фонду кандидата у депутати від фізичних чи юридичних осіб, які згідно з цим Законом не мають права робити такі пожертвування, або кошти, що надійшли від анонімного чи фіктивного пожертвувача, в тому числі пожертвувача, адреса якого невідома, за рішенням окружних виборчих комісій перераховуються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

8. Не використані під час виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим або окружних виборчих комісій перераховуються до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим. Якщо кандидат у депутати, який балотувався на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що були визнані недійсними, реєструється кандидатом у депутати на повторних виборах, він має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його власному виборчому фонді, за умови, що причиною визнання виборів недійсними не були дії цього кандидата чи його довірених осіб.

9. Кандидат у депутати має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи банку, в якій відкрито рахунок власного виборчого фонду. Ці кошти повертаються зазначеною установою пожертвувачу за його рахунок.

10. Не пізніш як за сім днів до дня виборів кандидати у депутати або їх довірені особи зобов'язані передати до окружних виборчих комісій фінансові звіти про джерела надходжень у власні виборчі фонди. Форма фінансового звіту встановлюється виборчою комісією Автономної Республіки Крим.

11. Відомості про доходну частину власних виборчих фондів оприлюднюються окружними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня виборів.

12. Кошти виборчих фондів можуть використовуватися виключно на потреби агітаційної кампанії. Використання коштів власних виборчих фондів за іншим призначенням забороняється. Розрахунки із власних виборчих фондів кандидатів у депутати можуть проводитися лише у безготівковій формі.

Розділ VII

Голосування

Стаття 34. Час і місце голосування

1. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години. ( Частина перша статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III від 17.01.2002 )

2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.

Стаття 35. Виборчі бюлетені

1. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.

2. Виборчий бюлетень має містити назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виборчого округу, номер виборчої дільниці та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.

3. До бюлетеня для голосування вносяться в алфавітному порядку всі зареєстровані у цьому окрузі кандидати у депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. Праворуч проти прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат.

4. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів у депутати зазначається: "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.

5. Виборчі бюлетені мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять назву органу, до якого відбуваються вибори, номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначені місця для підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме бюлетень.

6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.

7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів у депутати, які вибули з балотування. У разі коли кандидат у депутати вибув з балотування після видрукування бюлетенів, окружна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом у депутати, дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.

8. Виборчі бюлетені по виборчому округу мають друкуватися на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати встановленій Центральною виборчою комісією формі. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.

Стаття 36. Організація і порядок голосування

1. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.

2. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, довірених осіб кандидатів у депутати та офіційних спостерігачів.

3. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

4. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та осіб з числа визначених статтею 27 цього Закону, представників засобів масової інформації перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.

5. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Голосування проводиться лише у день виборів.

6. Кожен виборець отримує один виборчий бюлетень для голосування.

7. Виборчі бюлетені видаються членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, який посвідчує його особу та громадянство. Член дільничної виборчої комісії, що видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців. ( Частина сьома статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2979-III від 17.01.2002 )

8. Забороняється зазначати на бюлетенях у будь-який спосіб порядковий номер виборця або робити будь-які інші позначки, за якими можна було б визначити виборця.

9. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчих бюлетенів забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетені, має право з відома голови або заступника голови дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у депутати, які балотуються по цьому виборчому округу, їх довірених осіб.

10. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата у депутати, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів у депутати виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує волевиявлення виборця, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного з кандидатів у депутати".

11. У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за три дні до дня виборів складає список таких виборців, комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування можуть бути присутні офіційні спостерігачі.

12. Для проведення голосування робиться витяг із списку виборців у формі списку, який вручається головою дільничної виборчої комісії визначеним членам виборчої комісії разом з виборчими бюлетенями і опломбованою скринькою. При голосуванні в місці перебування виборця один із членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку виборців.

13. Після повернення членів комісії до приміщення для голосування скринька, контрольні талони та витяг із списку виборців передаються голові дільничної виборчої комісії.

Розділ VIII

Підрахунок голосів і визначення
результатів виборів

Стаття 37. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.

2. Після закінчення голосування на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці.

3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені.

4. Після цього невикористані виборчі бюлетені (разом із невідділеними контрольними талонами), які погашено в порядку, що визначається виборчою комісією Автономної Республіки Крим, а також контрольні талони виданих виборцям виборчих бюлетенів запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва відповідного виборчого документа (бюлетеня чи контрольного талону), номер виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і ставиться підпис голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

5. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

6. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, виборчі бюлетені, на яких немає підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких поставлено більше ніж одну позначку проти прізвищ кандидатів у депутати, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.

7. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу. Недійсні бюлетені запаковуються окремо із зазначенням на пакеті номера виборчого округу, номера виборчої дільниці, вказується дата і ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

8. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати. Після цього окремо запаковуються виборчі бюлетені з голосами за кожного кандидата у депутати із зазначенням на пакетах прізвища кандидата у депутати, а також номера виборчого округу, номера виборчої дільниці і ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.

9. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого заноситься:

1) загальна кількість виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці;

2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;

3) кількість невикористаних бюлетенів;

4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати.

10. Протоколи дільничної виборчої комісії складаються у трьох примірниках і підписуються головою, заступником голови, секретарем та всіма членами дільничної виборчої комісії. До них долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної виборчої комісії, другий - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.

Стаття 38. Встановлення результатів виборів

1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія визначає:

1) загальну кількість виборців у виборчому окрузі;

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата у депутати;

6) особу кандидата у депутати, який набрав найбільшу кількість голосів.

2. Протоколи окружних виборчих комісій складаються в трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і всіма членами окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою окружної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу негайно надсилається до виборчої комісії Автономної Республіки Крим, другий - зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії.

3. Кандидату у депутати або його довіреній особі на їх прохання відразу ж видається копія протоколу.

4. Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в даному виборчому окрузі. У разі коли до виборчого бюлетеня було включено лише одного кандидата у депутати, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів "не підтримую жодного з кандидатів у депутати".

5. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, проводиться повторне голосування по цих кандидатурах.

6. Рішення про визнання депутата обраним приймає окружна виборча комісія. Це рішення може бути у тижневий термін оскаржено до виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. Вибори визнаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі кандидатів у депутати, а також якщо кількість голосів "за", отриманих всіма кандидатами у депутати, не перевищує кількості голосів "не підтримую жодного з кандидатів у депутати".

8. Окружна виборча комісія може визнати вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, що вплинули на результати виборів. Це рішення може бути оскаржено у тижневий строк до виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

Стаття 39. Реєстрація депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим і опублікування підсумків виборів

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим реєструє осіб, обраних депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, і відповідно до цього Закону видає їм посвідчення депутата.

2. Підсумком виборів вважається встановлення особи, обраної депутатом.

3. Результати голосування та підсумки виборів депутатів публікуються виборчою комісією Автономної Республіки Крим в газеті "Крымские известия", повідомляються по телебаченню і радіо не пізніше ніж на двадцять перший день після виборів.

4. Повідомлення про підсумки виборів і список обраних депутатів публікуються в алфавітному порядку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, професії, посади (заняття), місця роботи і проживання, партійності та виборчого округу, від якого обрано депутата.

Стаття 40. Посвідчення депутата Верховної Ради Автономної
Республіки Крим

Виборча комісія Автономної Республіки Крим в тижневий строк після опублікування підсумків виборів видає обраним депутатам посвідчення встановленого зразка.

Розділ IX

Повторне голосування, повторні вибори,
порядок заміни депутатів, які вибули, позачергові вибори

Стаття 41. Повторне голосування

1. Якщо у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, окружна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.

2. Про це рішення окружна виборча комісія повідомляє виборчу комісію Автономної Республіки Крим та інформує виборців округу не пізніше ніж на другий день після встановлення результатів першого туру виборів.

3. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів з додержанням вимог цього Закону.

Стаття 42. Визнання виборів недійсними

1. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може визнати вибори недійсними, якщо в ході їх проведення або при підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, що вплинули на підсумки виборів.

2. Заява до виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася кандидатом у депутати, а також органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування результатів виборів окружною виборчою комісією.

3. Рішення виборчої комісії Автономної Республіки Крим про визнання виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Стаття 43. Повторні вибори

1. Повторні вибори проводяться у випадках, коли вибори по виборчому округу визнані недійсними або такими, що не відбулися.

2. Рішення про проведення повторних виборів приймає виборча комісія Автономної Республіки Крим.

3. Повторні вибори призначаються не пізніш як через місяць від дня визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, що використовувалися для проведення чергових виборів. Висування і реєстрація кандидатів у депутати та інші виборчі процедури проводяться в порядку, встановленому цим Законом.

4. На повторних виборах у будь-якому виборчому окрузі не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати, а також ті, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду у зв'язку з вчиненням ними дій, внаслідок яких вибори або повторне голосування в будь-якому окрузі були визнані недійсними.

Стаття 44. Порядок заміни депутатів, які вибули

У разі втрати депутатського мандата або дострокового припинення повноважень депутата, який обирався по виборчому округу, в цьому окрузі проводяться вибори замість депутата, який вибув.

Стаття 45. Проведення виборів замість депутатів, які вибули

1. Вибори замість депутатів, які вибули, призначаються виборчою комісією Автономної Республіки Крим не пізніше ніж за три місяці до їх проведення і організовуються з додержанням вимог цього Закону.

2. При цьому окружна виборча комісія утворюється за 50 днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії - за місяць до дня виборів, реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 30 днів до дня виборів. Списки виборців подаються для ознайомлення за 10 днів до дня виборів.

3. Протягом четвертого року повноважень діючого складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим вибори нового депутата замість вибулого не проводяться.

Стаття 46. Проведення позачергових виборів депутатів

1. Позачергові вибори депутатів проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

2. Рішення про початок виборчої кампанії приймає виборча комісія Автономної Республіки Крим не пізніш як за 60 днів до дня виборів.

3. При цьому окружні виборчі комісії утворюються за 40 днів до дня виборів, дільничні виборчі комісії - за 30 днів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 20 днів до дня виборів. Списки виборців подаються для загального ознайомлення за сім днів до дня виборів.

Розділ X

Заключні положення

Стаття 47. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вести передвиборну агітацію, публічно закликали або агітували за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, посадові та службові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів об'єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, приписку або завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування або допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законами України.

2. До відповідальності притягуються також особи, які опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві відомості про кандидата в депутати.

Стаття 48. Зберігання виборчої документації

1. Після опублікування результатів голосування та підсумків виборів виборча комісія Автономної Республіки Крим передає виборчу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, окружні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.

2. Виборчі бюлетені зберігаються один рік в місцевих державних архівних установах.

3. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації відповідно до законодавства України.

Розділ XI

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. З урахуванням закінчення в 1998 році строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим в 1998 році провести одночасно з виборами депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. При цьому виборча комісія Автономної Республіки Крим утворюється не пізніш як за 32 дні до дня виборів, виборчі округи утворюються не пізніш як за 24 дні до дня виборів, окружні виборчі комісії - не пізніш як за 22 дні до дня виборів, рішення про їх утворення доводяться до відома населення не пізніш як на другий день після прийняття таких рішень, висування кандидатів у депутати, в тому числі шляхом самовисування, починається та закінчується відповідно за 20 і 13 днів до дня виборів, а їх реєстрація починається за 17 і закінчується за 10 днів до дня виборів, передвиборні плакати кандидатів у депутати друкуються не пізніш як за 7 днів до дня виборів. У разі коли окружну виборчу комісію відповідно до цього Закону не утворено, її функції, за рішенням виборчої комісії Автономної Республіки Крим, здійснюються відповідною районною, міською (міста республіканського Автономної Республіки Крим значення), районною у місті Сімферополі територіальною виборчою комісією, утвореною згідно із Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ). ( Пункт 2 розділу XI із змінами, внесеними згідно із Законом N 134/98-ВР від 03.03.98 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 лютого 1998 року
N 118/98-ВР