Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність з 01.10.2005, крім положень Закону, які
регулюють порядок заміщення депутатів, обраних
у
багатомандатному окрузі, які вибули. Зазначені положен
ня
Закону втрачають чинність з 1 березня 2006 року на підстав
і
Закон
у
N 1665-IV від 25.03.20
04, ВВР, 2004, N 27-28, ст.366 )

Про внесення змін до Закону України
"Про вибори народних депутатів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 51-52, ст. 265) такі зміни:

1. У частині другій статті 8 слово "морські" виключити.

2. Частину четверту статті 10 після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) утворення виборчих дільниць".

У зв'язку з цим пункти 3-8 вважати пунктами 4-9.

3. У статті 11:

пункт 4 доповнити словами "у багатомандатному виборчому окрузі";

у пункті 6 слова "від іноземних держав і міжнародних організацій" виключити.

4. Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"2. Виборчі комісії:

інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення одномандатних округів і виборчих дільниць, про основні права виборців, у тому числі про право оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують їх виборчі права;

забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, із виборчими списками партій (блоків), з передвиборними програмами партій (блоків), відомостями про кандидатів у депутати, передвиборними програмами кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, з порядком заповнення виборчих бюлетенів;

сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів депутатів;

надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом".

5. У частині третій статті 12, частині восьмій статті 17, частині тринадцятій статті 21 слова "засоби масової інформації або" у всіх відмінках замінити словами "друковані засоби масової інформації або, при неможливості" у відповідних відмінках.

6. Останнє речення частини четвертої статті 15 викласти у такій редакції: "Рішення про призначення повторних виборів депутатів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рішення:

про визнання виборів у цьому окрузі недійсними;

про визнання виборів у цьому окрузі такими, що не відбулися;

про визнання особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата".

7. У статті 19:

1) частину першу доповнити реченням: "Центральна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх окружних та дільничних виборчих комісій, передбачених цим Законом";

2) частину третю доповнити реченням: "Окружна виборча комісія є комісією вищого рівня щодо усіх дільничних виборчих комісій на території відповідного одномандатного округу з питань виборів народних депутатів України".

8. У статті 21:

1) у частині першій:

після слів "за поданням" доповнити словами "зареєстрованих в установленому законом порядку";

слова "дев'ятою - одинадцятою" замінити словами "дев'ятою - дванадцятою";

2) у частині п'ятій слова "печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)" замінити словами "печаткою відповідної організації партії (печатками відповідних організацій партій, що входять до блоку)";

3) у частині сьомій слова "від партії (блоку)" замінити словами "від партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, а також від";

4) у частині десятій слова "керівника станції" замінити словами "керівника станції, яке може надсилатися технічними засобами зв'язку".

9. У пункті 3 частини другої статті 22 слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "державної контрольно-ревізійної служби".

10. У пункті 22 частини другої статті 23 слова "в одномандатному окрузі" замінити словами "депутатів на території одномандатного округу".

11. У частині дев'ятій статті 25:

слова "в день виборів, у приміщенні" замінити словами "в день виборів у приміщенні";

після слів "без запрошення комісії лише" доповнити словами "члени виборчих комісій вищого рівня".

12. Частину третю статті 26 викласти у такій редакції:

"3. Громадянин може входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо вказані вибори проводяться одночасно".

13. Пункт 8 частини третьої статті 27 після слів "реєстрацією його" доповнити словами "представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії".

14. У статті 28:

1) у частині четвертій слова "крім звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи" виключити;

2) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Робота осіб, зазначених у частині вісімнадцятій статті 25 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів".

15. У статті 29:

1) частину шосту доповнити реченням такого змісту: "Щодо порушень, які мали місце під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування в роботі дільничної виборчої комісії, скарга може бути подана до окружної виборчої комісії або до суду протягом двох днів після дня виборів, а в роботі окружної виборчої комісії - до Центральної виборчої комісії або до суду - протягом п'яти днів після дня виборів";

2) частину восьму після слова "подана" доповнити словами "напередодні дня виборів";

3) частину п'ятнадцяту після слова "забезпечити" доповнити словами "прийом та".

16. У статті 30:

1) у частині четвертій слово "пересування" замінити словами "пересування, а також на виборчих дільницях, утворених відповідно до частини четвертої статті 17 цього Закону на територіях військових частин (формувань)";

2) у частині п'ятій слова "за їх письмовою заявою із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, передбаченого частиною четвертою статті 31 цього Закону, а також поданням закордонного паспорта громадянина України, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу" замінити словами "на підставі даних консульського обліку".

17. У частині четвертій статті 31, частині шостій статті 36, в абзаці першому частини першої та частині другій статті 42 слова "документа, передбаченого", а у частині сьомій статті 31 слова "документа, зазначеного" замінити словами "одного із документів, передбачених".

18. Частину сьому статті 31 доповнити реченням такого змісту: "Виборець, який прибув до дня виборів включно до виборчої дільниці, утвореної при дипломатичному або іншому офіційному представництві чи консульській установі України за кордоном, у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами України, включається головою, заступником голови або секретарем дільничної виборчої комісії до списку виборців на підставі письмової заяви із зазначенням місця постійного проживання або поданням відкріплювального посвідчення, а також поданням паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, посвідчення особи моряка чи посвідчення члена екіпажу".

19. У статті 33:

1) у частині дев'ятій слова "за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України" замінити словами "у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією разом з Державним казначейством України";

2) у частині десятій слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "державної контрольно-ревізійної служби України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією разом з Міністерством фінансів України".

20. Друге речення частини першої статті 35 викласти у такій редакції: "Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, може бути розпорядником власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника виборчого фонду з числа своїх довірених осіб, зазначених у статті 58 цього Закону".

21. У частині сьомій статті 40 слова "Центральною виборчою комісією, не пізніш" замінити словами: "Центральною виборчою комісією не пізніш".

22. У статті 45:

1) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Особа, включена до кількох виборчих списків партій (блоків) за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цих партій (блоків) у багатомандатному окрузі, рішенням Центральної виборчої комісії виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена";

2) перше речення частини десятої викласти в такій редакції: "Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, поданих партією (блоком), ознаки порушення частини першої статті 37 Конституції України ( 254к/96-ВР ), вона зобов'язана звернутися до Генерального прокурора України чи Міністерства юстиції України щодо внесення ними подання до Верховного Суду України про заборону діяльності партії (партій, що входять до блоку)".

23. У статті 47 частину першу доповнити новими пунктами 1 і 3 такого змісту:

"1) порушення законів України при утворенні виборчого блоку та висуненні кандидатів у депутати";

"3) встановлення судом факту наявності у передвиборній програмі кандидата положень, спрямованих на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення".

У зв'язку з цим пункт 1 вважати пунктом 2, а пункти 2-6 вважати відповідно пунктами 4-8.

24. У статті 49:

1) у частині першій:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності заяв про згоду балотуватися від цих партій (блоків) в багатомандатному окрузі або реєстрації кандидата у депутати, зареєстрованого в багатомандатному окрузі, кандидатом у депутати в одномандатному окрузі";

у пункті 12 слова "порушив ті ж" замінити словами "повторно порушив";

2) пункт 9 частини першої, пункт 2 частини другої, пункт 9 частини третьої після слів "факту підкупу виборців" доповнити словами "або членів виборчих комісій";

3) пункт 10 частини першої, пункт 3 частини другої, пункт 10 частини третьої після слів "надавала виборцям" доповнити словами "або членам виборчих комісій";

4) пункт 1 частини третьої викласти в такій редакції:

"1) звернення кандидата не пізніше як за день до виборів з письмовою заявою про відмову від балотування в одномандатному окрузі";

5) у частині п'ятій слово "Центральна" замінити словом "Відповідна";

6) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. У разі смерті кандидата або визнання його безвісно відсутнім відповідно Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування в багатомандатному окрузі, та виключає його з відповідного виборчого списку, або окружна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування в одномандатному окрузі".

25. У статті 52:

1) частину п'яту після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням майна, що їй належить. У такий же спосіб може виготовляти матеріали своєї передвиборної агітації кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі";

2) частину шосту після слів "виборчого фонду" доповнити словами "та із застосуванням майна, що їм належить".

26. Статтю 53 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів, встановлюється Центральною виборчою комісією".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

27. Частину четверту статті 54 виключити.

У зв'язку з цим частини п'яту - тринадцяту вважати відповідно частинами четвертою - дванадцятою.

28. Частину сьому статті 55 після слів "партій (блоків)" доповнити словами "кандидатів у депутати".

29. У статті 57:

1) у частині п'ятій слова "Партія (блок)" замінити словами "Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу";

2) пункті 6 частини чотирнадцятої слово "мати" замінити словом "має".

30. Частину дванадцяту статті 58 після слова "окрузі" доповнити словами "повноваження якої припинено до закінчення виборчого процесу".

31. У частині першій статті 59:

слова "а також від іноземних держав і міжнародних організацій" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу".

32. У статті 60:

1) частину першу доповнити словами "і не є членом жодної виборчої комісії";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Офіційний спостерігач від партії (блоку), кандидата у депутати, зазначений у частині першій цієї статті, реєструється окружною виборчою комісією за поданням відповідно керівних органів районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за підписом керівника районної, міської (міськрайонної) чи вищого рівня організації партії (організацій партій, що входять до блоку), кандидата у депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів".

33. У статті 61:

1) у частині першій цифри "20" замінити цифрами "10";

2) у частині другій цифри "15" замінити цифрою "5";

3) у частині четвертій слова "багатомандатного виборчого округу" замінити словом "України".

34. У частині четвертій статті 62, частині дванадцятій статті 66 слова "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної партії (блоку)" замінити словами "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій".

35. У частині п'ятій статті 62:

слова "партійності суб'єкта" замінити словами "партійності, суб'єкта";

слова "жодного з кандидатів" замінити словами "жодного кандидата".

36. У статті 66:

1) частину першу доповнити новим реченням такого змісту: "На виборчих дільницях, утворених при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці";

2) частину сьому після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Виборцю, який перебуває в установі кримінально-виконавчої системи, виборчі бюлетені також можуть видаватися за умови пред'явлення ним відповідної картки (довідки) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника та печатку установи";

3) у частині одинадцятій друге речення викласти у такій редакції: "Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюлетені), заохочення або змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється".

37. У частині сьомій статті 66 слова "передбаченого частиною другою статті 2 цього Закону документа", а у частині восьмій статті 67 слова "передбаченого у частині другій статті 2 цього Закону документа" замінити словами "одного із документів, передбачених частиною другою статті 2 цього Закону".

38. У статті 68:

1) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"3. У разі необхідності на початку засідання дільнична виборча комісія розглядає питання, передбачені частиною восьмою статті 25 цього Закону".

У зв'язку з цим частини третю - тридцять четверту вважати частинами четвертою - тридцять п'ятою;

2) у пункті 4 частини двадцять шостої статті 68 слова "жодного з кандидатів" замінити словами "жодного кандидата".

39. У статті 72:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"3. При прийнятті окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному окрузі занесені до нього відомості оголошуються";

2) останнє речення частини одинадцятої після слів "мають право підписати" доповнити словами "уповноважені особи партій (блоків)".

40. Частину першу статті 73 доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування у багатомандатному окрузі, одержаних окружною виборчою комісією".

У зв'язку з цим пункти 1-8 вважати пунктами 2-9.

41. Частину другу статті 74 доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1) кількість виборчих бюлетенів для голосування в одномандатному окрузі, одержаних окружною виборчою комісією".

У зв'язку з цим пункти 1-8 вважати пунктами 2-9.

42. У частині третій статті 84 цифри "22" замінити цифрами "53".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 січня 2002 року
N 2977-III