Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1227-VII від 17 квітня 2014 ро
ку)

Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 45, ст.284 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2921-III від 10.01.20
02 )

З метою всебічного задоволення потреб суспільства в оперативній інформації, забезпечення плюралістичного характеру мовлення, зважаючи на національні традиції, морально-етичні принципи Українського народу, створюється система Суспільного телебачення і радіомовлення України (далі Суспільне телерадіомовлення), яка діє на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ), Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ), інших законів, що регламентують діяльність телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної і господарської діяльності, та цього Закону.

Стаття 1. Статус Суспільного телерадіомовлення

Суспільне телерадіомовлення - це телерадіоорганізація зі статусом єдиної загальнонаціональної неподільної і неприбуткової системи масової комунікації, яка є об'єктом права власності Українського народу і діє згідно з єдиною програмною концепцією.

Суспільне телерадіомовлення грунтується на широкому представництві різних верств суспільства, які через своїх представників у Громадській раді забезпечують реалізацію програмної концепції та здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю телерадіоорганізації.

Програмна концепція діяльності Суспільного телерадіомовлення періодично переглядається з урахуванням тенденцій суспільного розвитку і задоволення права громадян вільно одержувати, використовувати та поширювати інформацію.

Суспільне телерадіомовлення є юридичною особою і має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак (логотип) для своїх товарів та послуг. ( Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III від 10.01.2002 )

Стаття 2. Створення Суспільного телерадіомовлення

Суспільне телерадіомовлення створюється на підставі рішення Верховної Ради України в порядку, визначеному Верховною Радою України відповідно до законодавства.

Верховна Рада України затверджує статут Суспільного телерадіомовлення, чисельність і склад Громадської ради, частину складу Кваліфікаційної ради відповідно до частини другої статті 5 цього Закону та програмну концепцію Суспільного телерадіомовлення.

Стаття 3. Громадська рада як наглядовий орган Суспільного
телерадіомовлення та її призначення

Нагляд за діяльністю Суспільного телерадіомовлення здійснює Громадська рада - колегіальний позавідомчий орган, що координує розвиток і забезпечує реалізацію програмної концепції суспільного мовлення, визначає засади кадрової політики та структуру управління, контролює використання каналів мовлення та фінансово-господарську діяльність телерадіоорганізації, затверджує кандидатури на посади голови та членів Адміністративної ради, розглядає та затверджує звіти Адміністративної ради Суспільного телерадіомовлення.

Громадська рада захищає цінності, покладені в основу політичних, правових та соціальних структур демократичного суспільства.

Громадська рада не може втручатися у повсякденну господарську діяльність та здійснювати контроль за змістом передач Суспільного телерадіомовлення.

Громадська рада діє на основі статуту Суспільного телерадіомовлення, затвердженого Верховною Радою України.

Стаття 4. Чисельність і склад Громадської ради

До складу Громадської ради входять по одному представнику від політичних партій, що мають своїх депутатів у Верховній Раді України, від зареєстрованих Міністерством юстиції України творчих спілок та громадських об'єднань, які мають статус всеукраїнських і перелік яких визначає Верховна Рада України, а також по одному представнику від Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Генеральної прокуратури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Державного агентства України з авторських і суміжних прав при Кабінеті Міністрів України.

Принципи формування Громадської ради визначаються статутом Суспільного телерадіомовлення.

Чисельність і склад Громадської ради затверджуються Верховною Радою України кожного чергового скликання протягом першого року її каденції.

Стаття 5. Кваліфікаційна рада

Кваліфікаційна рада є постійно діючим громадським органом, який формується з висококваліфікованих спеціалістів і науковців у галузі телебачення, радіомовлення та інформаційних комунікацій і здійснює конкурсний відбір кандидатур на посади голови та членів Адміністративної ради та подає їх на затвердження Громадській раді.

До складу Кваліфікаційної ради входять по 3 представники від Президента України та Верховної Ради України.

Термін повноважень Кваліфікаційної ради не обмежений. Ротація або перепризначення членів Кваліфікаційної ради може здійснюватися з ініціативи Президента України і Верховної Ради України не більше одного разу за час їх каденцій.

Засідання Кваліфікаційної ради скликаються у разі потреби за рішенням Громадської ради.

Кваліфікаційна рада діє на підставі Положення про неї, затвердженого Громадською радою.

Стаття 6. Адміністративна рада

Адміністративна рада є постійно діючим розпорядчим органом Суспільного телерадіомовлення, повноваження і функції якого визначаються статутом Суспільного телерадіомовлення.

Стаття 7. Джерела фінансування

Суспільне телерадіомовлення фінансується за рахунок абонентської плати за користування теле- і радіоприймачами, державного замовлення, проведення кампаній із збирання коштів, видання спеціалізованих газет і журналів, поширення власних аудіо- і відеозаписів, продажу власної теле- і радіопродукції іншим організаціям та з інших джерел фінансування відповідно до законодавства України.

Громадська рада Суспільного телерадіомовлення може засновувати громадський фонд для залучення та акумулювання коштів на некомерційній основі, необхідних для забезпечення діяльності телерадіоорганізації.

Державне замовлення на програми Суспільного телерадіомовлення не може перевищувати 20 відсотків загального обсягу мовлення. Державне замовлення для Суспільного телерадіомовлення узгоджується з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення забороняється, за винятком спеціально зазначених у програмі комерційних презентацій, час трансляції яких не повинен перевищувати трьох відсотків мовлення на добу.

Стаття 8. Ліцензування

Суспільне телерадіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право користування каналами мовлення.

Стаття 9. Набрання чинності цим Законом

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Положення Закону України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення" повинні враховуватися під час розробки і прийняття законів України, інших актів законодавчої та державної виконавчої влади в Україні.

3. Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповідність із цим Законом у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом і підлягають реєстрації у новій редакції згідно з нормами законодавства.

Стаття 10. Перехідні положення

1. Період створення Суспільного телерадіомовлення визначається рішеннями Верховної Ради України, ухваленими згідно із Законом України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ).

2. У період створення та в перший рік функціонування Суспільне телерадіомовлення фінансується з державного бюджету.

3. Протягом наступних трьох років частка державного замовлення поступово зменшується, з урахуванням вимог, зазначених у частині третій статті 7 цього Закону.

4. У період становлення Суспільного телерадіомовлення за рішенням Верховної Ради України на його каналах може бути дозволено рекламу товарів і послуг вітчизняних виробників у порядку, визначеному законодавством України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 липня 1997 року
N 485/97-ВР